Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 885/2001 av den 24 april 2001 om ändring av förordningar (EEG) nr 3201/90, (EG) nr 1622/2000 och (EG) nr 883/2001 om tillämpningsföreskrifter för den gemensamma organisationen av marknaden för vin, beträffande viner med ursprung i Kanada för vilka benämningen "Icewine" får användasEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 128 , 10/05/2001 s. 0054 - 0055Kommissionens förordning (EG) nr 885/2001

av den 24 april 2001

om ändring av förordningar (EEG) nr 3201/90, (EG) nr 1622/2000 och (EG) nr 883/2001 om tillämpningsföreskrifter för den gemensamma organisationen av marknaden för vin, beträffande viner med ursprung i Kanada för vilka benämningen "Icewine" får användas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), ändrad genom förordning (EG) nr 2826/2000(2), särskilt artiklarna 46, 68 och 80 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1608/2000 av den 24 juli 2000 om fastställande av övergångsåtgärder i väntan på slutliga tillämpningsbestämmelser för förordning (EG) nr 1493/1999(3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 731/2001(4), skall vissa av rådets bestämmelser som upphävs genom artikel 81 i förordning (EG) nr 1493/1999 förlängas och gälla till och med den 31 mars 2001 i väntan på att tillämpningsföreskrifterna för den förordningen utarbetas och antas. Detta gäller särskilt rådets förordning (EEG) nr 2392/89 av den 24 juli 1989 om allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av vin och druvmust(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1427/96(6).

(2) Enligt artikel 13.2 b och 13.3 a i kommissionens förordning (EEG) nr 3201/90 av den 16 oktober 1990 om närmare bestämmelser för beskrivning och presentation av vin och druvmust(7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1640/2000(8), får undantag från artiklarna 30 och 31 i förordning (EEG) nr 2392/89 medges för vissa importerade viner när det gäller att använda namnet på en druvsort och att ange skördeåret.

(3) En benämning som anger en högre kvalitet och som enligt nationell lagstiftning får användas på ett tredje lands egna marknad måste enligt artikel 26.2 c i förordning (EEG) nr 2392/89 godkännas av gemenskapen för att få användas även på gemenskapens marknad.

(4) I bilaga XII till kommissionens förordning (EG) nr 1622/2000 av den 24 juli 2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999(9), ändrad genom förordning (EG) nr 2451/2000(10), anges undantag enligt artikel 19 i förordningen i fråga om halten av svaveldioxid i vissa viner. I bilaga XIII till samma förordning anges undantag enligt artikel 20 i förordningen från halten av flyktiga syror i vissa viner.

(5) Enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 883/2001 av den 24 april 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land(11) får undantag medges för vissa importerade viner som avses i artikel 68.2 a i förordning (EG) nr 1493/1999, särskilt i fråga om en verklig alkoholhalt i volymprocent som är lägre än 9 % eller en total alkoholhalt i volymprocent som utan berikning är högre än 15 %.

(6) De viner med ursprung i Kanada för vilka benämningen "Icewine" får användas framställs under liknande förhållanden som de viner med ursprung i gemenskapen för vilka benämningen "Eiswein" får användas. För att dessa viner med ursprung i Kanada skall kunna importeras och saluföras och för att vissa benämningar som används för dem skall kunna anges på etiketten är det nödvändigt att medge de undantag som angetts ovan, nämligen att namnet på en druvsort, skördeåret, en benämning som anger en högre kvalitet, halten av svaveldioxid, halten av flyktiga syror samt den verkliga alkoholhalten och den totala alkoholhalten i volymprocent får anges på etiketten.

(7) Förhandlingar om ett heltäckande avtal om handeln med vin pågår mellan gemenskapen, företrädd av kommissionen, och Kanada. Båda parter önskar nå fram till ett tillfredsställande avtal inom rimlig tid. För att underlätta diskussionerna bör dessa undantag medges i form av en övergångsåtgärd i avvaktan på att avtalet träder i kraft.

(8) Förvaltningskommittén för vin har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 3201/90 ändras på följande sätt:

a) I artikel 13.2 b, skall följande strecksats läggas till: "- Kanada, betecknade med uttrycket 'Icewine'."

b) I artikel 13.3 a, skall följande strecksats läggas till: "- Kanada, betecknade med uttrycket 'Icewine'."

c) I bilaga I skall följande punkt läggas till efter punkt "3a. Australien": "4. KANADA

- 'Icewine' i förekommande fall med benämningen 'V. Q. A.' eller benämningen 'Vintners Quality Alliance'."

Artikel 2

1. I bilaga XII till förordning (EG) nr 1622/2000 skall följande stycke läggas till: "Som komplement till bilaga V punkt A till förordning (EG) nr 1493/1999 skall det övre gränsvärdet för svaveldioxidhalten höjas till 400 mg/l för vita viner med ursprung i Kanada som har en restsockerhalt uttryckt i inverterat socker på lägst 5 g/l och för vilka benämningen 'Icewine' får användas."

2. I bilaga XIII till förordning (EG) nr 1622/2000 skall följande led läggas till: "g) för viner med ursprung i Kanada

till 35 milliekvivalenter/l för viner för vilka benämningen 'Icewine' får användas."

Artikel 3

Förordning (EG) nr 883/2001 ändras på följande sätt:

1) I artikel 33.1 skall följande läggas till som led d: "d) Vin med ursprung i Kanada och med en verklig alkoholhalt i volymprocent på lägst 7 % eller en total alkoholhalt i volymprocent, utan berikning, på över 15 %, om det beskrivs med

- en geografisk beteckning, och

- benämningen 'Icewine'

i enlighet med lagstiftningen i provinserna Ontario och British Columbia."

2) I artikel 33.2 skall en hänvisning till led d läggas till.

3) I bilaga VI till förordning (EG) nr 883/2001 skall "Kanada" utgå.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 april 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2) EGT L 328, 23.12.2000, s. 2.

(3) EGT L 185, 25.7.2000, s. 24.

(4) EGT L 102, 12.4.2001, s. 33.

(5) EGT L 232, 9.8.1989, s. 13.

(6) EGT L 184, 24.7.1996, s. 3.

(7) EGT L 309, 8.11.1990, s. 1.

(8) EGT L 187, 26.7.2000, s. 41.

(9) EGT L 194, 31.7.2000, s. 1.

(10) EGT L 282, 8.11.2000, s. 7.

(11) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.