Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1452/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för de franska utomeuropeiska departementen, ändring av direktiv 72/462/EEG samt upphävande av förordning (EEG) nr 525/77 och förordning (EEG) nr 3763/91 (Poseidom)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 198 , 21/07/2001 s. 0011 - 0025Rådets förordning (EG) nr 1452/2001

av den 28 juni 2001

om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för de franska utomeuropeiska departementen, ändring av direktiv 72/462/EEG samt upphävande av förordning (EEG) nr 525/77 och förordning (EEG) nr 3763/91 (Poseidom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37 samt artikel 299.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och,

av följande skäl:

(1) På grund av de franska utomeuropeiska departementens avlägsna belägenhet och ökaraktär antog rådet genom beslut 89/687/EEG(2) ett särskilt åtgärdsprogram (Poseidom) för dessa departement inom ramen för gemenskapens politik till förmån för de yttersta randområdena. Syftet med programmet är att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i dessa områden och göra det möjligt för dem att dra nytta av fördelarna som erbjuds av den inre marknaden, som dessa områden tillhör, även om de befinner sig avsides både geografiskt och ekonomiskt. Programmet avser tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken i dessa områden och föreskriver att specifika åtgärder skall vidtas. Programmet föreskriver bland annat förbättring av möjligheterna till produktion och saluföring av de franska utomeuropeiska departementens jordbruksprodukter och lindring av de negativa effekterna av det speciella geografiska läget och övriga begränsningar, i enlighet med artikel 299.2 i fördraget.

(2) De franska utomeuropeiska departementens speciella geografiska läge i förhållande till försörjningskällorna för vissa basprodukter för bearbetning och som insatsvaror i jordbruket innebär ökade transportkostnader i dessa områden. Även andra faktorer som har samband med ökaraktären och läget i gemenskapens yttersta randområden begränsar ytterligare verksamheten för aktörer och producenter. Detta gäller särskilt försörjningen med spannmål, som knappast alls produceras och inte kan produceras i större mängder i dessa departement, som följaktligen är beroende av leveranser utifrån. Effekterna av dessa begränsningar kan lindras genom att priset på dessa basprodukter sänks. Således bör en särskild försörjningsordning införas för att garantera departementens försörjning genom den lokala produktionen och för att minska de merkostnader som uppstår till följd av områdenas avlägsna belägenhet, ökaraktär och läge i gemenskapens yttersta randområden.

(3) För detta ändamål, genom undantag från artikel 23 i fördraget, bör importen av produkter från tredje land befrias från tillämpliga importtullar.

(4) För att effektivt kunna uppnå målet att sänka priserna i de franska utomeuropeiska departementen samt lindra de merkostnader som uppstår till följd av den avlägsna belägenheten, ökaraktären och läget i gemenskapens yttersta randområden, men samtidigt bibehålla gemenskapsprodukternas konkurrenskraft, bör stöd beviljas för leverans av gemenskapsprodukter till departementen. Stödet kommer att ta hänsyn till ökade transportkostnader till departementen och exportpriser till tredje land samt, när det gäller insatsvaror i jordbruket eller produkter avsedda för bearbetning, till merkostnader till följd av departementens ökaraktär och läge i gemenskapens yttersta randområden.

(5) Eftersom de kvantiteter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen är begränsade till de franska utomeuropeiska departementens försörjningsbehov stör systemet inte den inre marknadens funktion. De ekonomiska fördelarna med den särskilda försörjningsordningen bör inte leda till omläggning av handeln med de berörda produkterna. Det bör således vara förbjudet att vidaresända eller återexportera dessa produkter från departementen. Handelsflödena mellan departementen omfattas dock inte av detta förbud. Vid bearbetning gäller detta förbud på vissa villkor inte heller export till tredje länder för att främja regional handel eller traditionell export till den övriga gemenskapen.

(6) De ekonomiska fördelarna med den särskilda försörjningsordningen bör återverka på produktionskostnaderna ända fram till slutanvändaren. Stöd bör således beviljas endast på villkor att det har önskad effekt, och de nödvändiga kontrollerna bör genomföras.

(7) Med tanke på den senaste jordbruksutvecklingen i Franska Guyana har bestämmelser införts för att främja utvecklingen av risodlingen genom förordning (EEG) nr 3763/91(3). Bestämmelserna upphörde att gälla i slutet av regleringsåret 1996. Eftersom ingen förlängning har begärts av den berörda medlemsstaten har bestämmelserna upphävts. Det finns bestämmelser om avsättning och saluföring av en del av den lokala produktionen i Guadeloupe, Martinique och i övriga gemenskapen. Hela den lokala produktionen kan inte konsumeras på platsen, eftersom lagringsmöjligheterna är mycket begränsade och därför bör bestämmelserna, som är av yttersta vikt för balansen i den lokala produktions- och handelskedjan, bibehållas på samma villkor som i den gällande lagstiftningen.

(8) Traditionell animalieproduktion bör stödjas i syfte att tillgodose de lokala konsumtionsbehoven i de franska utomeuropeiska departementen. Undantag bör göras från vissa bestämmelser i de gemensamma organisationerna av marknaderna när det gäller begränsningar av produktionen så att hänsyn tas till utvecklingen och de särskilda lokala produktionsvillkoren som skiljer sig helt från den övriga gemenskapen. Detta mål kan understödjas genom finansiering av program för genetisk förbättring som omfattar inköp av renrasiga avelsdjur och inköp av raser som är bättre anpassade till de lokala förhållandena, genom beviljande av tillägg till am- och dikobidraget samt slaktbidraget, samt vid behov genom möjligheten att från tredje land importera handjur av nötkreatur för uppfödning under vissa villkor och bevilja undantag från tillämpningen av villkoren för import av djur och animaliska livsmedel.

(9) De bristfälliga villkoren för försörjning av den lokala marknaden i de franska utomeuropeiska departementen med färska mjölkprodukter, som nu för närvarande företrädesvis sker genom importerade produkter, bör åtgärdas. Detta mål kan genomföras, å ena sidan, genom fortsatt stöd till utvecklingen av komjölksproduktionen inom gränserna för de lokala konsumtionsbehoven vilka utvärderas inom ramen för en försörjningsbalans och, å andra sidan, genom att inte tillämpa systemet med tilläggsavgifter för producenterna av komjölk enligt förordning (EEG) nr 3950/92(4). De bristfälliga villkoren för försörjning som kännetecknar dessa yttersta randområden, helt annorlunda än de som råder i den övriga gemenskapen, liksom nödvändigheten att utveckla incitament till lokal produktion motiverar detta undantag.

(10) Ett gemenskapsbidrag har tillfälligt införts för perioden 1996-2000 för finansiering av regionala program på Martinique och Réunion för produktion och saluföring av lokala produkter inom djuruppfödnings- och mjölkproduktsektorerna. För de berörda sektorerna är täckningen av de lokala behoven fortsatt låg. Aktörernas möjlighet att utforma och genomföra strategier som är anpassade till de lokala förhållandena i fråga om ekonomisk utveckling, fysisk planering av produktionen och branschkunskaper förutsätter möjligheten att effektivt kunna uppbåda gemenskapsstöd. Stödet bör tillfälligt fortsätta så att produktionen kan utvecklas till en högkvalitativ och modern sektor. Denna bestämmelse bör utökas till att omfatta Franska Guyana och Guadeloupe under förutsättning att branschorganisationer etablerar sig lokalt.

(11) När det gäller frukt, grönsaker, växter och blommor har åtgärder vidtagits för att förbättra jordbruksföretagens produktivitet och produkternas kvalitet, strukturera sektorerna, utveckla produkter som bearbetas lokalt och för att stödja vissa traditionella produktioner (vanilj, oljor m.m.) till förmån för den lokala saluföringen av dessa produkter, samt bearbetning och extern saluföring av dem. Eftersom dessa åtgärder har gjort det möjligt att förstärka den lokala produktionens konkurrenskraft gentemot yttre konkurrens från tillväxtmarknader, bättre motsvara konsumenternas och nya distributionskedjors förväntningar och se till att dessa produkter marknadsförs i den övriga gemenskapen, bör dessa ansträngningar fortsätta.

(12) Genom förordning (EEG) nr 525/77(5) införs en stödordning för produktion av konserverad ananas som endast har tillämpats på Martinique. För att uppnå en harmoniserad lagstiftning och administration bör detta system, med beaktande av systemets och produktionsområdets särdrag, integreras i den här förordningen. Förordning (EEG) nr 525/77 bör således upphöra att gälla. Ananassektorn kan endast bevaras genom att alla sektorns aktörer medverkar. Ananasproduktionen är särskilt viktig för Martinique i både ekonomiskt och socialt hänseende. Med produktionen följer höga kostnader och de bearbetade produkterna utsätts för konkurrens från tredje land. Man bör se till att bearbetningsindustrin får fortsatt stöd, att de små jordbruksföretagen fortlever, att försörjningen av industrin säkerställs, att producentorganisationernas roll förstärks och samtidigt göra det möjligt att på medellång sikt styra produktionen mot bättre lönsamhet samt eventuellt mot saluföring av färska produkter.

(13) Rörsockersektorn är central för de franska utomeuropeiska departementens ekonomi. Departementens nackdelar är betydande (avlägsen belägenhet, ökaraktär, läge i gemenskapens yttersta randområden, bergsnatur, småskaliga och utspridda jordbruksföretag, litet antal fabriker, höga lokala transportkostnader, otillräckligt vägnät) och innebär merkostnader. Det finns också särskilda nackdelar jämfört med fastlandsproduktionen av sockerbetor, i synnerhet i fråga om insamlingen av sockerrör. För att se till att sektorn utvecklas på ett bra sätt och för att minska dessa svårigheter bör åtgärder vidtas för att delvis kompensera merkostnaderna i fråga om transport av sockerrören från fälten till uppsamlingscentralerna.

(14) Rom är en produkt vars ekonomiska betydelse och avsättningsmöjligheter är av yttersta vikt för de franska utomeuropeiska departementen. Ett gradvist avskaffande av de nuvarande förmåner som kommer romproduktionen till del skulle få allvarliga följder för producenternas inkomster. Främst bör åtgärder vidtas för stöd till sockerrörsodlingen och den direkta bearbetningen till jordbruksrom och sockerrörssaft i så måtto som detta har en positiv effekt för bibehållande av produktionen av sockerrör som levereras till destillerier, som på så sätt får möjlighet att planera och rationalisera investeringar i produktionsutrustning, påverka ersättningen till odlaren och uppmuntras att förbättra sin produktionsutrustning så att avkastningen och kvaliteten på de levererade sockerrören kan garanteras.

(15) Jordbruksproducenterna i de franska utomeuropeiska departementen bör uppmuntras att leverera kvalitetsprodukter, och avsättningen av dessa produkter bör stödjas. För detta ändamål kan gemenskapens grafiska symbol användas.

(16) Jordbruksproduktionen i de franska utomeuropeiska departementen har särskilda växtskyddsproblem som hänger samman med klimatförhållandena och med bristen på resurser för bekämpning. Det bör genomföras bekämpningsprogram mot skadliga organismer, även med biologiska metoder. Ett ekonomiskt stöd från gemenskapen bör fastställas för genomförandet av programmen.

(17) I förordning (EG) nr 1257/1999(6) fastställs de åtgärder för utveckling av landsbygden som kan berättiga till stöd från gemenskapen samt villkoren för att erhålla detta stöd.

(18) Denna förordning syftar till att kompensera för de ogynnsamma betingelser som har sin grund i de franska utomeuropeiska departementens avlägsna belägenhet och ökaraktär samt förbättra villkoren för produktion och saluföring av deras jordbruksprodukter.

(19) Vissa jordbruksföretag eller bearbetnings- och saluföringsföretag i de franska utomeuropeiska departementen uppvisar allvarliga strukturella brister, vilket leder till särskilda svårigheter. För vissa typer av investeringar bör undantag därför kunna beviljas från de bestämmelser som begränsar eller förhindrar beviljandet av vissa strukturstöd enligt förordning (EG) nr 1257/1999.

(20) Enligt artikel 29.3 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall stödet till skogsbruk endast beviljas för skogar och arealer som ägs av privata ägare, deras sammanslutningar, eller av kommuner och sammanslutningar av kommuner. Större delen av skogarna och skogsarealerna i de franska utomeuropeiska departementen ägs av andra offentliga myndigheter än kommuner. Villkoren i nämnda artikel bör därför mjukas upp.

(21) Gemenskapens medfinansiering av tre av de kompletterande åtgärderna i artikel 35.1 i förordning (EG) nr 1257/1999 får uppgå till 85 % av den totala stödberättigande kostnaden i de yttersta randområdena. Enligt artikel 47.2 tredje strecksatsen i samma förordning skall däremot gemenskapens medfinansiering av de åtgärder för miljövänligt jordbruk som utgör den fjärde kompletterande åtgärden begränsas till 75 % för alla områden som omfattas av mål 1. Med tanke på den betydelse som miljövänligt jordbruk tillskrivs i samband med landsbygdsutvecklingen bör nivån på gemenskapens medfinansiering harmoniseras för alla kompletterande åtgärder i de yttersta randområdena.

(22) Varje plan, ram för gemenskapsstöd, operativt program eller samlat programdokument skall i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 1260/1999(7) omfatta en period på sju år, och programperioden skall inledas den 1 januari 2000. Av konsekvensskäl och för att undvika en diskriminering av stödmottagare som omfattas av samma program bör de undantag som föreskrivs i denna förordning i undantagsfall kunna tillämpas för hela denna programperiod.

(23) Ett undantag får beviljas från kommissionens bestämda politik att inte tillåta statligt stöd till driften inom produktionssektorn och till bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter som omfattas av bilaga I till fördraget, för att lindra effekterna av de särskilda begränsningar som jordbruksproduktionen i de franska utomeuropeiska departementen utsätts för på grund av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär, läge i gemenskapens yttersta randområden, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt ekonomiska beroende av ett fåtal produkter.

(24) Övergångsbestämmelser bör kunna antas för att underlätta övergången från de ordningar som fastställs i förordning (EEG) nr 3763/91 och i förordning (EEG) nr 525/77 till den nya ordning som fastställs i den här förordningen och för att se till att det inte uppstår några avbrott vid en eventuell förlängning av de befintliga åtgärderna.

(25) De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs specifika åtgärder för att med avseende på vissa jordbruksprodukter avhjälpa de svårigheter som beror på de franska utomeuropeiska departementens avlägsna belägenhet, läge i gemenskapens yttersta randområden och ökaraktär.

AVDELNING I

SÄRSKILD FÖRSÖRJNINGSORDNING

Artikel 2

1. Härmed inrättas en särskild försörjningsordning för de jordbruksprodukter som finns förtecknade i bilaga I och som är nödvändiga i de franska utomeuropeiska departementen som livsmedel, för bearbetning och som insatsvaror i jordbruket.

2. Genom en prognostiserad försörjningsbalans skall de årliga försörjningsbehoven beräknas i fråga om produkterna i bilaga I. En separat prognos kan göras för att bedöma bearbetnings- och förpackningsindustrins behov av produkter för den lokala marknaden och för export, på vissa villkor till tredje länder eller traditionella sändningar till den övriga gemenskapen.

Artikel 3

1. Tullar skall inte tillämpas vid direktimport till de franska utomeuropeiska departementen av produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen, och som kommer från tredje land, inom ramen för den kvantitetsbegränsning som fastställs i försörjningsbalansen.

2. För att säkerställa de behov som fastställts i enlighet med artikel 2 vad beträffar mängd, pris och kvalitet och för att bevara den del av försörjningen som kommer från gemenskapen skall ett stöd beviljas för försörjning av de franska utomeuropeiska departementen med produkter med ursprung i gemenskapen och som förvaras i offentliga interventionslager eller finns tillgängliga på gemenskapsmarknaden.

Stödbeloppet skall fastställas med hänsyn till merkostnaderna för transport till de franska utomeuropeiska departementen och exportpriser till tredje land samt, när det gäller produkter avsedda för bearbetning eller insatsvaror i jordbruket, till merkostnader till följd av departementens ökaraktär och läge i gemenskapens yttersta randområden.

3. Den särskilda försörjningsordningen skall genomföras på ett sätt som särskilt tar hänsyn till

- de franska utomeuropeiska departementens specifika behov och, när det gäller produkter avsedda för bearbetning eller insatsvaror i jordbruket, de speciella kvalitetskraven,

- handeln med den övriga gemenskapen,

- den ekonomiska aspekten av de planerade stöden.

4. Den särskilda försörjningsordningen skall tillämpas under förutsättning att de förmåner som följer av befrielsen från importtullar eller, när det gäller försörjning från den övriga gemenskapen, av stöd, faktiskt kommer slutanvändaren till godo.

5. De produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen får inte återexporteras till tredje land eller sändas tillbaka till den övriga gemenskapen. Förbudet i denna punkt skall inte gälla handeln mellan de franska utomeuropeiska departementen.

Om produkterna bearbetas i departementen skall detta förbud inte gälla export till tredje länder eller traditionella sändningar till den övriga gemenskapen av de bearbetade produkterna, enligt villkor som skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

Inget exportbidrag skall beviljas.

6. Tillämpningsföreskrifter för denna avdelning skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2. De skall särskilt omfatta

- fastställande av stöden för försörjning från gemenskapen,

- bestämmelser för att säkerställa att förmånerna kommer slutanvändaren till godo,

- införande av ett system för import- eller leveranslicenser vid behov.

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 23.2 upprätta försörjningsbalanser; enligt samma förfarande får kommissionen se över dessa balanser samt förteckningen över produkter i bilaga I beroende på hur de franska utomeuropeiska departementens behov förändras.

Artikel 4

Inom ramen för en årlig kvantitet på 8000 ton skall den avgift som fastställs enligt artiklarna 10 och 11 i förordning (EEG) nr 1766/92(9) inte tillämpas på import till ön Réunion av vetekli enligt KN-nummer 2302 30 med ursprung i AVS-stater.

AVDELNING II

ÅTGÄRDER FÖR LOKAL PRODUKTION

KAPITEL I

RIS

Artikel 5

1. Gemenskapsstöd skall beviljas, inom ramen för en årlig volym om 12000 ton ris uttryckt som helt slipat ris, för ris skördat i Franska Guyana som är föremål för årskontrakt som avser avsättning och saluföring i Guadeloupe och Martinique samt i den övriga gemenskapen. För avsättning och saluföring i övriga gemenskapen skall stöd betalas ut för en volym på högst 4000 ton.

Sådana kontrakt skall ingås mellan producenter i Franska Guyana, å ena sidan, och fysiska eller juridiska personer som är etablerade i Guadeloupe, Martinique eller den övriga gemenskapen, å andra sidan.

Stödbeloppet skall uppgå till 10 % av värdet av den produktion som avsätts i Guadeloupe, Martinique eller den övriga gemenskapen, för en vara som levererats i den första lossningshamnen. Procentsatsen skall höjas till 13 % om den ena kontraktsparten är en sammanslutning eller en förening av producenter.

Stödet skall betalas ut till den köpare som saluför produkterna enligt årskontraktet.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2. Enligt samma förfarande kan kommissionen se över den årliga volym om 12000 ton som avses i punkt 1 första stycket.

KAPITEL II

DJURUPPFÖDNING OCH MJÖLKPRODUKTER

Artikel 6

1. Inom djuruppfödningssektorn skall stöd beviljas för leverans till de franska utomeuropeiska departementen av renrasiga djur och raser för handelsbruk samt produkter med ursprung i gemenskapen.

2. Villkoren för beviljande av stöd skall fastställas främst med hänsyn till de franska utomeuropeiska departementens försörjningsbehov för att få igång produktion av olika slag, genetisk förbättring av djurbesättningar och raser som är bäst anpassade till de lokala förhållandena. Stödet skall betalas ut för leverans av varor som uppfyller gemenskapsbestämmelsernas krav.

3. Stöden skall fastställas med beaktande av

- försörjningsförhållandena för de franska utomeuropeiska departementen till följd av det geografiska läget, särskilt när det gäller kostnader,

- varornas priser på gemenskapsmarknaden och på världsmarknaden,

- om tullar tas ut vid import från tredje land eller ej,

- den ekonomiska aspekten av de planerade stöden.

4. Artikel 3.4 och 3.5 skall tillämpas på varor för vilka stöd beviljas enligt punkt 1 i den här artikeln.

5. Såväl tillämpningsföreskrifter för den här artikeln som förteckningen över de produkter och stödbelopp som avses i punkt 1 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

Artikel 7

1. Till dess att det lokala beståndet av unga nötkreatur av hankön har blivit tillräckligt stort för att säkerställa utvecklingen av den lokala köttproduktionen, och inom den begränsning som avses i artikel 9, skall möjligheten införas att importera nötkreatur med ursprung i tredje land för uppfödning på plats och för konsumtion i de franska utomeuropeiska departementen, utan att de tullar som avses i artikel 30 i förordning (EG) nr 1254/1999(10) tillämpas.

Artikel 3.4 och 3.5 skall tillämpas på de djur som omfattas av den befrielse från tullar som avses i första stycket i den här punkten.

2. Antalet djur som omfattas av den befrielse från tullar som avses i punkt 1 skall, när importbehovet är motiverat, fastställas med hänsyn till utvecklingen av den lokala produktionen. Antalet djur samt tillämpningsföreskrifter för denna artikel, som bland annat skall omfatta en minimiperiod för uppfödning, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2. Dessa djur är först och främst avsedda för producenter som innehar minst 50 % av göddjuren av lokalt ursprung.

Artikel 8

I direktiv 72/462/EEG(11) skall följande artikel införas: "Artikel 31a

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 i direktiv 91/496/EEG(12) får kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 29 i det här direktivet, göra undantag från bestämmelserna i det här direktivet när det gäller import till de franska utomeuropeiska departementen(13).

När sådana beslut som avses i första stycket antas skall de regler som skall tillämpas efter importen fastställas i enlighet med samma förfarande."

Artikel 9

1. För att främja traditionell verksamhet och kvalitetsförbättrande åtgärder inom nötköttsproduktionen inom ramen för konsumtionsbehoven i de franska utomeuropeiska departementen enligt beräkning i en regelbundet upprättad försörjningsbalans, skall stöd beviljas enligt punkterna a och b i andra stycket.

Försörjningsbalansen skall också omfatta djur som levererats med tillämpning av artiklarna 6 och 7.

a) Ett tillägg till am- och dikobidraget i artikel 6 i förordning (EG) nr 1254/1999 skall betalas ut till nötköttsproducenter. Detta tillägg skall uppgå till 50 euro för varje am- eller diko som producenten håller den dag ansökan lämnas in.

b) Ett tillägg till slaktbidraget i artikel 11 i förordning (EG) nr 1254/1999 skall betalas ut till nötköttsproducenter. Detta tillägg skall vara 25 euro per djur.

2. Bestämmelserna om

a) det regionala tak som införs genom artikel 4 i förordning (EG) nr 1254/1999, när det gäller det särskilda bidraget,

b) det individuella tak för sådana djur som hålls på företaget och som införs genom artikel 6 i förordning (EG) nr 1254/1999, när det gäller grundbidraget för am- och dikor,

c) det nationella tak som införs genom artikel 11 i förordning (EG) nr 1254/1999, när det gäller det särskilda grundbidraget för slakt,

d) den djurtäthetsfaktor på jordbruksföretag som införs genom artikel 12 i förordning (EG) nr 1254/1999,

skall inte tillämpas i de franska utomeuropeiska departementen, varken när det gäller det särskilda bidraget, grundbidraget för am- och dikor, grundbidraget för slakt eller de tilläggsbidrag som avses i punkt 1 a och b i den här artikeln.

3. De grund- och tilläggsbidrag som avses i punkt 1 skall varje år beviljas för högst 10000 handjur av nötkreatur, 35000 am- och dikor och 20000 slaktade djur.

4. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2. De skall innefatta upprättandet av de försörjningsbalanser som avses i punkt 1 i den här artikeln samt eventuell översyn till följd av utvecklingen av behoven.

a) För det särskilda bidraget för handjur av nötkreatur skall det i dessa föreskrifter anges

- en "frysning", inom ett regionalt tak enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1254/1999, av det antal djur för vilka särskilt bidrag i de franska utomeuropeiska departementen beviljades år 1994,

- beviljande av bidrag, dock för högst nittio djur per åldersgrupp, kalenderår och företag.

b) För am- och dikobidraget skall det i föreskrifterna

- finnas bestämmelser för att, i den mån det behövs, säkerställa rättigheterna för de producenter som beviljats bidrag med tillämpning av artikel 6 i förordning (EG) nr 1254/1999,

- anges att en särskild reserv skall upprättas för de franska utomeuropeiska departementen samt anges särskilda villkor för tilldelning eller omfördelning av rättigheter, med hänsyn till de mål som eftersträvas för djuruppfödningen; reservens storlek skall bestämmas i förhållande till det tak som fastställs i punkt 3 och till det antal bidrag som beviljades år 1994.

c) För det särskilda slaktbidraget skall det föreskrivas

- en "frysning", inom ett nationellt tak enligt artikel 38.1 i förordning (EG) nr 2342/1999(14), av det antal djur för vilka slaktbidrag beviljades år 2000.

Tillämpningsföreskrifterna kan innehålla ytterligare villkor för beviljande av tilläggsbidrag.

Kommissionen får enligt samma förfarande se över de tak som avses i punkt 3.

Artikel 10

1. Stöd för utveckling av komjölksproduktion skall beviljas inom ramen för de franska utomeuropeiska departementens behov av mjölkprodukter som livsmedel för varje regleringsår enligt beräkning i en försörjningsbalans. Mjölk som används för tillverkning av skummjölk till djurfoder är inte stödberättigande.

Stödet skall beviljas producenter eller producentgrupper för de mängder som levereras till mejerierna. Stödet skall betalas ut via mejerierna.

Stödet skall uppgå till 8,45 euro per 100 kilogram helmjölk.

Stödet skall betalas ut varje år för högst 40000 ton mjölk.

2. Den tilläggsavgift för producenter av komjölk som införs genom förordning (EEG) nr 3950/92 skall inte tillämpas i de franska utomeuropeiska departementen.

3. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 23.2 fastställa tillämpningsföreskrifter för denna artikel samt den försörjningsbalans som avses i punkt 1 i den artikeln.

Enligt samma förfarande får kommissionen se över den högsta kvantitet som avses i punkt 1 fjärde stycket.

Artikel 11

1. Under perioden 2001-2006 skall ett stöd beviljas för genomförandet av övergripande stödprogram för produktion och saluföring av lokala produkter inom djuruppfödnings- och mjölkproduktsektorerna i departementen Martinique och Réunion. Under 2001 skall stödet beviljas för årliga övergångsprogram. De övergripande programmen skall ha en varaktighet på fem år under perioden 2002-2006.

Programmen får omfatta stimulansåtgärder för förbättringar av kvalitet och hygien, saluföring, strukturering av sektorer, rationalisering av strukturer för produktion och saluföring, information på lokal nivå om kvalitetsprodukter och genomförande av tekniskt stöd. Programmen får inte omfatta beviljande av stöd utöver de bidrag som betalas ut med tillämpning av artiklarna 9 och 10.

Programmen skall utarbetas och genomföras i nära samråd mellan de behöriga myndigheter som medlemsstaten utsett och de erkända branschorganisationer som är mest representativa för de berörda ekonomiska sektorerna.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2. De behöriga myndigheterna skall till kommissionen överlämna programprojekt med en varaktighet på högst fem år; kommissionen skall godkänna dem i enlighet med förfarandet i artikel 23.2. Enligt samma förfarande får kommissionen låta denna artikel omfatta departementen Guadeloupe och Franska Guyana, under förutsättning att branschorganisationer etablerar sig där.

3. De franska myndigheterna skall varje år lägga fram en rapport om genomförandet av programmen. Före utgången av 2005 skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en utvärderingsrapport om tillämpningen av den åtgärd som avses i denna artikel, eventuellt tillsammans med lämpliga förslag.

KAPITEL III

FRUKT, GRÖNSAKER, VÄXTER OCH BLOMMOR

Artikel 12

1. Stöd skall beviljas för frukt, grönsaker, blommor och levande växter som anges i kapitlen 6, 7 och 8 i Kombinerade nomenklaturen, peppar enligt KN-nummer 0904 samt kryddor enligt KN-nummer 0910 vilka skördats i de franska utomeuropeiska departementen och är avsedda för försörjning av marknaderna i departementen. För Martinique och Guadeloupe skall detta stöd inte beviljas för andra bananer än mjölbananer enligt KN-nummer 0803 00 11.

Stödet skall beviljas för produkter som uppfyller de gemensamma normer som fastställs i gemenskapslagstiftningen eller, om sådana saknas, som överensstämmer med de detaljerade beskrivningar som ingår i leveransavtalen.

Stödet skall beviljas om leveransavtal för ett eller flera regleringsår ingåtts mellan å ena sidan enskilda producenter, producentgrupper eller de producentorganisationer som avses i artiklarna 11, 13 och 14 i förordning (EG) nr 2200/96(15) och å andra sidan aktörer inom distributions- eller restaurangsektorn eller sammanslutningar.

Stödet skall betalas ut till ovannämnda enskilda producenter, producentgrupper eller producentorganisationer inom ramen för de kvantiteter som årligen fastställs för varje produktkategori.

Stödbeloppet skall fastställas som ett schablonbelopp för varje produktkategori enligt de berörda produkternas medelvärde. Det skall differentieras beroende på om det gäller en av de producentorganisationer som avses i artiklarna 11, 13 och 14 i förordning (EG) nr 2200/96 eller någon annan stödmottagare.

2. Ett stöd om 6,04 euro per kilogram skall beviljas för produktion av grön vanilj enligt KN-nummer 0905 00 00 ämnad för produktion av torkad vanilj (svart) eller vaniljextrakt.

Stödet skall betalas ut för en årlig maximikvantitet om 75 ton.

3. Ett stöd om 44,68 euro per kilogram skall beviljas för produktion av pelargon- och vetiveriaoljor enligt KN-nummer 3301 21 respektive 3301 26.

Stödet skall betalas inom ramen för en årlig maximikvantitet om 30 ton pelargonolja och 5 ton vetiveriaolja.

4. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2. Samma förfarande skall användas för att fastställa de produktkategorier och stödbelopp som avses i punkt 1 i den här artikeln, och vid behov skall de maximikvantiteter som avses i punkterna 2 och 3 i den artikeln.

Artikel 13

1. Stöd skall beviljas för produktion av bearbetade frukter och grönsaker som framställts av produkter som skördats i de franska utomeuropeiska departementen.

Produktionsstödet skall betalas ut till bearbetningsföretag som åt producenten betalat minst ett minimipris för råvaran enligt avtal mellan å ena sidan producenterna eller deras erkända organisationer i enlighet med förordning (EG) nr 2200/96, och å andra sidan bearbetningsföretagen eller deras i laglig ordning stiftade föreningar eller sammanslutningar. Medlemsstaten skall fastställa ett minimipris för råvaran enligt produktionskostnaderna för denna.

2. Stödbeloppet skall fastställas som ett schablonbelopp för varje produktkategori på grundval av priset för den lokala råvara som används samt priset för import av samma råvara.

3. Stödet skall betalas ut inom ramen för den mängd som årligen fastställs för varje produktkategori.

4. En förteckning över bearbetade produkter för vilka stöd beviljas samt tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2. Samma förfarande skall användas för att fastställa de produktkategorier och stödbelopp som avses i punkt 2 i den här artikeln, samt de maximikvantiteter som avses i punkt 3.

Artikel 14

1. De franska myndigheterna skall för kommissionen lägga fram ett stödprogram för ananassektorn på Martinique.

Programmet skall omfatta stimulansåtgärder för förbättring av villkoren för produktion, saluföring och bearbetning av ananas och skall också bidra till att förstärka sektorns konkurrenskraft och understödja dess omstrukturering samt till att bevara småföretagen. Ananas som odlas på Martinique omfattas inte av stöd som betalas ut enligt artikel 13.

2. Programprojekten, som högst får pågå under fem år, skall läggas fram för kommissionen av de franska myndigheterna tillsammans med en genomföranderapport för föregående program, och de skall godkännas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

Artikel 15

1. Stöd skall beviljas för ingående av årskontrakt om avsättning och saluföring av de produkter som avses i artikel 12.1. Detta stöd skall betalas ut inom ramen för en handelsvolym om högst 3000 ton per produkt, år och departement.

Avtalen skall ingås mellan å ena sidan de producenter eller producentorganisationer som avses i artiklarna 11, 13 och 14 i förordning (EG) nr 2200/96 och å andra sidan fysiska eller juridiska personer som är etablerade i den övriga gemenskapen.

2. Stödbeloppet skall vara 10 % av den saluförda produktionens värde, fritt bestämmelseorten.

3. Stödet skall beviljas uppköpare som förbinder sig att saluföra produkter från departementen som omfattas av sådana kontrakt som avses i punkt 1.

4. Om de åtgärder som avses i punkt 1 vidtas av gemensamma företag som har bildats av producenter, producentsammanslutningar eller producentföreningar i dessa departement, eller fysiska eller juridiska personer som är etablerade inom den övriga gemenskapen, i syfte att saluföra produkter som skördats i departementen, och om parterna förbinder sig att under en period om minst tre år gemensamt utnyttja det kunnande och den kompetens som krävs för att uppnå företagets mål, skall det stödbelopp som anges i punkt 2 höjas till 13 % av värdet av den produktion som gemensamt avsätts varje år.

5. Stöd enligt denna artikel skall också betalas ut, enligt villkor som fastställs i punkterna 1-4,

- för bearbetade produkter av frukt och grönsaker som skördats i departementen,

- för pelargon- och vetiveriaolja enligt KN-nummer 3301 21 respektive 3301 26,

- för torkad (svart) vanilj enligt KN-nummer ex 0905 00 00 samt för vaniljextrakt enligt KN-nummer 3301 90 90,

som är föremål för årskontrakt som avser avsättning och saluföring.

6. För meloner med KN-nummer ex 0807 19 00 och ananas med KN-nummer ex 0804 30 00 kan stöd dock beviljas i ett departement för en mängd som överstiger 3000 ton, om den totala stödberättigande mängden för samtliga departement inte överskrids.

7. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

KAPITEL IV

SOCKER OCH SEKTORN FÖR SOCKERRÖR, SOCKER OCH ROM

Artikel 16

1. Ett stöd för transport av sockerrör från skördeplatsen till uppsamlingscentralerna skall beviljas de producenter för vilka behöriga organ som skall utses av medlemsstaten har dokumenterat leveranser till bearbetningsindustrin.

2. Stödbeloppet skall fastställas enligt avstånd och andra objektiva kriterier som berör transporten; det får inte överskrida hälften av transportkostnaderna per ton som schablonmässigt har fastställts av de franska myndigheterna i varje departement.

Artikel 17

1. Stöd skall beviljas för direkt bearbetning av sockerrör som producerats i de franska utomeuropeiska departementen till sockerrörssaft eller jordbruksrom enligt definitionen i artikel 1.4 a 2 i förordning (EEG) nr 1576/89(16).

Stödet skall, beroende på situationen, betalas ut till producenten av sockerrörssaft eller till destillatören förutsatt att denne betalat sockerrörsproducenten ett lägsta pris som skall fastställas.

2. Stödet skall betalas ut

- beträffande produktion av sockerrörssaft, för en mängd om 250 ton årligen,

- beträffande produktion av jordbruksrom, för en total mängd om 75600 hektoliter ren alkohol.

Artikel 18

Tillämpningsföreskrifter för detta kapitel samt stödbeloppet och det lägsta pris som avses i artikel 17.1 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

KAPITEL V

GRAFISK SYMBOL

Artikel 19

1. Branschorganisationerna skall föreslå bestämmelser för användningen av en grafisk symbol i syfte att öka kunskapen om och konsumtionen av obearbetade och bearbetade jordbruksprodukter av hög kvalitet som är karakteristiska för de franska utomeuropeiska departementen i deras egenskap av yttersta randområden. De franska myndigheterna skall vidarebefordra sådana förslag, tillsammans med sitt yttrande, till kommissionen för godkännande.

Användningen av symbolen skall kontrolleras av en offentlig myndighet eller ett organ som godkänts av de behöriga franska myndigheterna.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

AVDELNING III

FYTOSANITÄRA ÅTGÄRDER

Artikel 20

1. De franska myndigheterna skall för kommissionen lägga fram program för bekämpning av skadegörare på växter och växtprodukter. I programmen skall särskilt anges de mål som skall uppnås, åtgärder som skall vidtas samt deras varaktighet och kostnad. De program som läggs fram i enlighet med denna artikel skall inte beröra skyddsåtgärder för bananer.

2. Gemenskapen skall bidra till finansieringen av dessa program på grundval av en teknisk analys av situationen inom den berörda regionen.

3. Gemenskapens medfinansiering och stödbeloppet skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2. De åtgärder som gemenskapen kan lämna bidrag till skall fastställas i enlighet med samma förfarande.

4. Medfinansieringen kan uppgå till högst 60 % av de stödberättigande utgifterna. Utbetalning skall ske på grundval av handlingar som tillhandahålls av de franska myndigheterna. Kommissionen kan vid behov initiera undersökningar, som genomförs för dess räkning av sådana sakkunniga som avses i artikel 21 i direktiv 2000/29/EG(17).

TITEL IV

UNDANTAG FRÅN STRUKTURÅTGÄRDER

Artikel 21

1. Trots bestämmelserna i artikel 7 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall stödets totala värde, uttryckt i procent av den stödberättigande investeringsvolymen, begränsas till högst 75 % för de investeringar som bl.a. syftar till att främja diversifiering, omstrukturering eller omställning till hållbart jordbruk på jordbruksföretag med begränsade tillgångar som skall definieras i det programkomplement som avses i artikel 19.4 i förordning (EG) nr 1260/1999.

2. Trots bestämmelserna i artikel 28.2 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall stödets totala värde, uttryckt i procent av den stödberättigande investeringsvolymen, begränsas till högst 65 % för investeringar i företag för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter som huvudsakligen härrör från lokal produktion och från sektorer som skall definieras i det programkomplement som avses i artikel 19.4 i förordning (EG) nr 1260/1999. För små och medelstora företag skall stödets totala värde på samma villkor begränsas till högst 75 %.

3. Den begränsning som föreskrivs i artikel 29.3 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall inte gälla tropiska skogar och skogsarealer i de franska utomeuropeiska departementen.

4. Trots bestämmelserna i artikel 47.2 andra stycket tredje strecksatsen i förordning (EG) nr 1257/1999 skall gemenskapens medfinansiering av åtgärder för miljövänligt jordbruk enligt artiklarna 22, 23 och 24 i den förordningen uppgå till 85 %.

5. En kortfattad beskrivning av de åtgärder som planeras i enlighet med den här artikeln skall ingå i de samlade programdokument för dessa departement som avses i artikel 19 i förordning (EG) nr 1260/1999.

AVDELNING V

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 22

De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning skall antas i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 23.2.

Artikel 23

1. Kommissionen skall biträdas av Förvaltningskommittén för spannmål, som inrättats genom artikel 22 i förordning (EEG) nr 1766/92, eller av förvaltningskommittéer som inrättats genom förordningar om den gemensamma organisationen av marknaderna för de berörda produkterna.

För de jordbruksprodukter som omfattas av förordning (EEG) nr 827/68(18) samt för de produkter som inte omfattas av någon av de gemensamma organisationerna av marknaden skall kommissionen biträdas av Förvaltningskommittén för humle som inrättats genom artikel 20 i förordning (EEG) nr 1696/71(19).

När det gäller den grafiska symbolen och i andra fall som omfattas av denna förordning skall kommissionen biträdas av Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker som inrättats genom förordning (EG) nr 2200/96.

För genomförandet av avdelning III skall kommissionen biträdas av Ständiga kommittén för växtskydd som inrättats genom beslut 76/894/EEG(20).

För genomförandet av avdelning IV skall kommissionen biträdas av kommittén för utveckling och omställning av regioner och kommittén för jordbrukets struktur och landsbygdens utveckling, som inrättats genom artikel 48 respektive artikel 50 i förordning (EG) nr 1260/1999.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

När det gäller avdelning III skall dock förfarandet i artikel 18 i direktiv 2000/29/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittéerna skall själva anta sina arbetsordningar.

Artikel 24

För de jordbruksprodukter som omfattas av bilaga I till fördraget får kommissionen för de produkter som omfattas av artiklarna 87-89 i fördraget tillåta stöd till sektorerna för produktion, bearbetning och saluföring av dessa produkter för att lindra de särskilda begränsningar för jordbruksproduktionen i de franska utomeuropeiska departementen som har samband med den avlägsna belägenheten, ökaraktären och läget i gemenskapens yttersta randområden.

Artikel 25

De åtgärder som fastställs i denna förordning, med undantag av artikel 21, skall utgöra interventioner avsedda att stabilisera jordbruksmarknaderna i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1258/1999(21).

Artikel 26

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att bestämmelserna i denna förordning iakttas, särskilt när det gäller kontrollåtgärder och administrativa sanktioner och informera kommissionen om detta.

Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

Artikel 27

1. Frankrike skall lägga fram en årsrapport för kommissionen om genomförandet av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning.

2. Senast vid slutet av det femte tillämpningsåret skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en allmän rapport med en redogörelse för verkningarna av de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna förordning, eventuellt tillsammans med lämpliga förslag.

Artikel 28

Förordning (EEG) nr 3763/91 upphör härmed att gälla. Hänvisningar till förordning (EEG) nr 3763/91 skall tolkas som hänvisningar till denna förordning enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Förordning (EEG) nr 525/77 upphör härmed att gälla från och med regleringsåret 2002/2003.

Kommissionen får, i enlighet med förfarandet i artikel 23.2, vidta nödvändiga övergångsåtgärder för en smidig övergång från den ordning som gäller under år 2000 eller under regleringsåret 2000-2001 till den ordning som införs genom den här förordningen. Om de befintliga åtgärderna förlängs skall kommissionen se till att den nödvändiga kontinuiteten bevaras.

Artikel 29

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den dag den träder i kraft. Emellertid skall

- artikel 10 tillämpas från och med den 1 januari 2001,

- artikel 11 tillämpas från och med den 1 januari 2001,

- artikel 16 tillämpas på sockerrör som skördas från och med regleringsåret 2001/2002,

- artikel 21 tillämpas från och med den 1 januari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 28 juni 2001.

På rådets vägnar

B. Rosengren

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 14 juni 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT L 399, 30.12.1989, s. 39.

(3) Rådets förordning (EEG) nr 3763/91 av den 16 december 1991 om införande av särskilda åtgärder för vissa jordbruksprodukter till fördel för de franska utomeuropeiska departementen (EGT L 356, 24.12.1991, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2826/2000 (EGT L 328, 23.12.2000, s. 2).

(4) Rådets förordning (EEG) nr 3950/92 av den 28 december 1992 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkproduktion (EGT L 405, 31.12.1992, s. 1). Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1256/1999 (EGT L 160, 26.6.1999, s. 73).

(5) Rådets förordning (EEG) nr 525/77 av den 14 mars 1977 om införande av ett system för produktionsstöd till konserverad ananas (EGT L 73, 21.3.1977, s. 46). Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1699/85 (EGT L 163, 22.6.1985, s. 12).

(6) Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).

(7) Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT L 161, 26.6.1999, s. 1).

(8) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9) Rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (EGT L 181, 1.7.1992, s. 21). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000 (EGT L 193, 29.7.2000, s. 1).

(10) Rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (EGT L 160, 26.6.1999, s. 21).

(11) Rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, svin och färskt kött (EGT L 302, 31.12.1972, s. 28). Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/79/EG (EGT L 24, 30.1.1998, s. 31).

(12) Rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (EGT L 268, 24.9.1991, s. 56). Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/43/EG (EGT L 162, 1.7.1996, s. 1).

(13) Rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisiering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L 24, 30.1.1998, s. 9).

(14) Kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999 av den 28 oktober 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött när det gäller bidragstermen (EGT L 281, 4.11.1999, s. 30). Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 192/2001 (EGT L 29, 31.1.2001, s. 7).

(15) Rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (EGT L 297, 21.11.1996, s. 1). Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2826/2000 (EGT L 328, 23.12.2000, s. 2).

(16) Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker (EGT L 160, 12.6.1989, s. 1). Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 3378/94 (EGT L 366, 31.12.1994, s. 1).

(17) Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT l 169, 10.7.2000, s. 1). Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/33/EG (EGT L 127, 9.5.2001, s. 42).

(18) Rådets förordning (EEG) nr 827/68 av den 28 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som förtecknas i bilaga II till fördraget (EGT L 151, 30.6.1968, s. 16). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3290/94 (EGT L 349, 31.12.1994, s. 105).

(19) Rådets förordning (EEG) nr 1696/71 av den 26 juli 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle (EGT L 175, 4.8.1971, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 191/2000 (EGT L 23, 28.1.2000, s. 4).

(20) Rådets beslut 76/894/EEG av den 23 november 1976 om inrättande av en ständig kommitté för växtskydd (EGT L 340, 9.12.1976, s. 25).

(21) Rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EGT L 160, 26.6.1999, s. 103).

BILAGA I

Produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordning som avses i artiklarna 2 och 3:

- Spannmål och spannmålsprodukter avsedda att användas som djurfoder och livsmedel

- Humle

- Utsäde för potatis

- Vegetabilisk olja för bearbetningsindustrin

- Fruktkött, puréer och koncentrerad fruktjuice för bearbetning, andra än de som erhåller stöd enligt artikel 13

- Foderblandningar enligt KN-nummer 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 och 2309 90 53 (1)

(1) Endast för Franska Guyana och endast till dess att tillverkningsanläggningarna är i funktion. För importerade produkter begränsas undantaget från importtullar till de avgifter som fastställts enligt artikel 11 i förordning (EEG) nr 1766/92.

BILAGA II

Jämförelsetabell

>Plats för tabell>