Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1453/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Azorerna och Madeira samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1600/92 (Poseima)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 198 , 21/07/2001 s. 0026 - 0044Rådets förordning (EG) nr 1453/2001

av den 28 juni 2001

om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Azorerna och Madeira samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1600/92 (Poseima)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37 samt artikel 299.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

(1) På grund av Azorernas och Madeiras avlägsna belägenhet och ökaraktär antog rådet genom beslut 91/315/EEG(2) ett särskilt program (Poseima) för Azorerna och Madeira inom ramen för gemenskapens politik till förmån för de yttersta randområdena. Syftet med programmet är att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i de båda regionerna och göra det möjligt för dem att dra nytta av fördelarna som erbjuds av den inre marknaden, som dessa områden tillhör, även om de befinner sig avsides både geografiskt och ekonomiskt. Programmet avser tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken på Azorerna och Madeira och föreskriver att specifika åtgärder skall vidtas, främst för att förbättra möjligheterna till produktion och saluföring av inhemska jordbruksprodukter och lindra de negativa effekterna av det speciella geografiska läget och övriga begränsningar, i enlighet med artikel 299.2 i fördraget.

(2) Azorernas och Madeiras speciella geografiska läge i förhållande till försörjningskällorna för vissa produkter som är nödvändiga som livsmedel, för bearbetning och som insatsvaror i jordbruket innebär ökade transportkostnader i dessa områden. Även andra faktorer som har samband med ökaraktären begränsar ytterligare verksamheten för aktörer och producenter på Azorerna och Madeira. Effekterna av dessa begränsningar kan lindras genom att priset på dessa basprodukter sänks. Således bör en särskild försörjningsordning införas för att garantera regionernas försörjning och minska de merkostnader som uppstår till följd av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär och läge i gemenskapens yttersta randområden.

(3) För detta ändamål, genom undantag från artikel 23 i fördraget, bör importen av produkter från tredje land befrias från tillämpliga importtullar. För att ta hänsyn till deras ursprung och den tullbehandling som de omfattas av enligt gemenskapsbestämmelserna bör produkter som blivit föremål för aktiv förädling eller tullagring i gemenskapens tullområde likställas med direktimporterade produkter när det gäller beviljande av förmåner enligt den särskilda försörjningsordningen.

(4) För att effektivt kunna uppnå målet att sänka priserna i regionerna samt lindra de merkostnader som uppstår till följd av den avlägsna belägenheten, ökaraktären och läget i gemenskapens yttersta randområden, men samtidigt bibehålla gemenskapsprodukternas konkurrenskraft, bör stöd beviljas för leverans av gemenskapsprodukter till Azorerna och Madeira. Stödet kommer att ta hänsyn till ökade transportkostnader till Azorerna och Madeira och exportpriser till tredje land samt, när det gäller insatsvaror i jordbruket eller produkter avsedda för bearbetning, till merkostnader till följd av regionernas ökaraktär och läge i gemenskapens yttersta randområden.

(5) Eftersom de kvantiteter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen är begränsade till Azorernas och Madeiras försörjningsbehov stör systemet inte den inre marknadens funktion. De ekonomiska fördelarna med den särskilda försörjningsordningen bör inte leda till omläggning av handeln med de berörda produkterna. Det bör således vara förbjudet att vidaresända eller återexportera dessa produkter från Azorerna och Madeira. Handelsflödena mellan regionerna Azorerna och Madeira omfattas dock inte av detta förbud. Vid bearbetning gäller detta förbud på vissa villkor inte export till tredje länder för att främja regional handel, inte heller traditionella sändningar till den övriga gemenskapen.

(6) De ekonomiska fördelarna med den särskilda försörjningsordningen bör återverka på produktionskostnaderna och leda till prissänkningar ända fram till slutanvändaren samt även återverka på konsumentpriserna. Stöd bör således beviljas endast på villkor att det har önskad effekt och de nödvändiga kontrollerna bör genomföras.

(7) Inom sektorn för frukt, grönsaker, ätbara rötter och stam- eller rotknölar samt blommor och levande växter har arealstöden visat sig mindre lämpliga, främst på grund av de tungrodda och komplicerade förfarandena och de föreslagna stödens struktur. Man bör utnyttja de positiva erfarenheterna från reformen av Poseidom inom denna sektor och utforma ett stöd för saluföring och bearbetning avsett för försörjningen av marknaden på Azorerna och Madeira. Stödet bör stärka den lokala produktionens konkurrenskraft gentemot yttre konkurrens från tillväxtmarknader, bidra till att produktionen bättre motsvarar konsumenternas och de nya distributionskedjornas förväntningar samt öka både jordbruksföretagens produktivitet och produktkvaliteten. Det är också viktigt att stödja saluföringen av dessa färska eller bearbetade produkter och marknadsföra dem i den övriga gemenskapen. En ekonomisk studie över varje region skulle göra det möjligt att förfina strukturen inom denna sektor i de båda regionerna.

(8) Det är mycket viktigt att odlingen av vin, den mest utbredda grödan på Madeira, fortsätter, både av ekonomiska skäl och miljöskäl. För att stödja den inhemska produktionen beviljas ett schablonstöd per hektar för odling av vinstockar avsedda för produktion av kvalitetsviner i bestämda områden. Detta stöd tillämpas också på Azorerna.

(9) Dessutom tillämpas varken mekanismerna för marknadsreglering eller bidrag för nedläggning i någon av de båda regionerna.

(10) Jordbruksproducenterna på Azorerna och Madeira bör uppmuntras att leverera kvalitetsprodukter och avsättningen av dessa produkter bör stödjas. För detta ändamål kan gemenskapens grafiska symbol användas.

(11) Den traditionella animalieproduktionen på Madeira bör stödjas så att den delvis kan tillgodose den lokala konsumtionen. Undantag bör därför göras från vissa bestämmelser i de gemensamma organisationerna av marknaderna när det gäller begränsning av produktionen, så att hänsyn tas till utvecklingen och de särskilda lokala produktionsvillkoren, som skiljer sig helt från den övriga gemenskapen. Detta mål kan understödjas genom finansiering av program för genetisk förbättring som omfattar inköp av renrasiga avelsdjur och inköp av raser som är bättre anpassade till de lokala förhållandena samt genom beviljande av tillägg till amko- och diko- samt slaktbidraget. I väntan på att den lokala uppfödningen utvecklas bör man planera för försörjningen med handjur för uppfödning; för att det inte ska inverka negativt på ovannämnda mål bör denna åtgärd dock vara tillfällig och omfatta en årlig begränsning. En regelbunden försörjningsbalans bör upprättas för att fastställa de lokala konsumtionsbehoven. För att gemenskapsstödet skall kunna utnyttjas effektivt bör ett övergripande stödprogram för lokal verksamhet inom djuruppfödnings- och mjölkproduktsektorerna ge aktörerna möjlighet att utforma och genomföra strategier som är anpassade till de lokala förhållandena i fråga om ekonomisk utveckling och fysisk planering av produktionen samt för att öka aktörernas branschkunskaper.

(12) Ett konsumtionsstöd för färska komjölksprodukter avsedda att användas som livsmedel betalas ut till mejerier på Madeira. Stödet har inte räckt till för att upprätthålla jämvikten mellan den interna och den externa försörjningen på grund av sektorns stora strukturproblem och dess ringa förmåga till positiv respons på nya ekonomiska förutsättningar. Det föreslås därför att man inom ramen för en försörjningsbalans riktar in stödet på en insamling av den lokala produktionen i kombination med ett tillstånd att producera UHT-mjölk som beretts av mjölkpulver med ursprung i gemenskapen för att på så sätt få en högre täckningsgrad för den lokala konsumtionen.

(13) Behovet att som ett incitamentet behålla lokal produktion motiverar att inte tillämpa förordning (EEG) nr 3950/92(3). Detta undantag bör fastställas till högst 4000 ton, vilket motsvarar de 2000 ton som för närvarande produceras, och en möjlighet till rimlig utveckling av produktionen beräknad till, för närvarande, högst 2000 ton.

(14) Potatisodlingen är mycket viktig på Madeira, både ur ekonomisk synvinkel och på grund av sin sociala och miljömässiga betydelse. Odlingarnas ringa storlek i kombination med kostnaderna för insatsvaror är orsaken till de mycket höga produktionskostnaderna. För att stödja den inhemska produktionen så att efterfrågan på Madeira kan tillgodoses tillämpas ett särskilt stöd för konsumtionspotatis.

(15) Stödet för produktionen av sockerrör, socker och rom på Madeira beviljas för att stödja den lokala produktion av sockerrör som behövs för framställning av bearbetade produkter, men stödet är begränsat till behovet för den produktion som sker med de metoder som är traditionella för regionen.

(16) Madeiras framställning av likörviner med traditionella metoder bör också stödjas genom att inköp av koncentrerad must och vinalkohol från resten av gemenskapen underlättas och genom att stöd beviljas för lagring av dessa viner. Som ett komplement till satsningen på kvalitet och tradition för likörvinerna bör även saluföringen stödjas.

(17) Korgproduktionen på Madeira bör stödjas, eftersom den är ett viktigt komplement inom jordbrukssektorn som ger underlag för hantverk i bearbetningsleden och som sysselsätter familjeföretag i öns minst gynnade områden.

(18) Tekniska och samhällsekonomiska svårigheter har lett till att omställningen av de arealer som odlas med hybridvinstockssorter som är förbjudna enligt den gemensamma organisationen av marknaden för vin inte har kunnat genomföras fullständigt inom den fastställda tidsfristen. Det vin som framställs på dessa vinodlingar är endast avsedd för lokal traditionell konsumtion. En förlängd tidsfrist skulle möjliggöra omställningen av dessa vinodlingar utan att påverka den ekonomiska strukturen i regionen, som är starkt beroende av vinodlingen. Portugal bör varje år lämna en rapport till kommissionen om hur omställningsarbetet fortskrider på de berörda arealerna.

(19) Mjölkproduktionen och uppfödningen av nötkreatur är hörnstenen i jordbruksekonomin på Azorerna, och stödet till denna sektor bör ta hänsyn till den stora betydelse verksamheten har både på det sociala och det ekonomiska planet, särskilt för de små producenterna. För att de traditionella ekonomiska verksamheterna inom sektorn skall kunna bibehållas föreslås det att det även i fortsättningen beviljas ett tilläggsbidrag till bidraget för am- och dikor samt ett bidrag till mjölkkor, upp till en gräns som fastställs i förhållande till den tillgängliga lokala kvoten. Det bör införas ett tillägg till slaktbidraget, ett stöd för avsättning av överskottet av nötkreatur av hankön för vilka det inte finns normala avsättningsmöjligheter i ögruppen och som då måste sändas till den övriga gemenskapen med betydande ökade transportkostnader på grund av områdets speciella geografiska läge. Ett övergripande stödprogram för lokal verksamhet inom djuruppfödnings- och mjölkproduktsektorerna bör göra det möjligt för sektorerna att utforma och genomföra strategier som är anpassade till den lokala ekonomiska utvecklingen, produktionens fysiska planering och aktörernas branschkunskaper så att gemenskapsstödet utnyttjas effektivt.

(20) Jordbruket på Azorerna är mycket beroende av produktionen av mjölkprodukter. I kombination med andra randområdesbetingade nackdelar och frånvaron av bärkraftiga produktionsalternativ utgör detta beroende ett hinder för ögruppens ekonomiska utveckling. Med tanke på den lokala produktionens utveckling och förutsättningar bör hänsyn tas till de lokala konsumtionsbehov på öarna som täcks av lokal produktion och undantag göras, under fyra regleringsår från och med regleringsåret 1999-2000, från vissa bestämmelser om produktionsbegränsningar inom den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter. Visserligen utgör denna åtgärd ett undantag från artikel 34.2 andra stycket i fördraget, men den begränsar sig till ögruppens mjölkproducenter och är ekonomiskt marginell i förhållande till den totala portugisiska kvoten. Under åtgärdens tillämpningsperiod kommer omstruktureringen av sektorn på ögruppen därmed att kunna fortsätta, utan att störa marknaden för mjölkprodukter och utan att inverka menligt på Portugals och gemenskapens avgiftssystem.

(21) Odlingen av vegetabilier på Azorerna ger höga produktionskostnader på grund av den ringa odlingsbara ytan, små och uppdelade jordbruksföretag samt låg grad av intensifiering. Odlingen (av betor, cikoria, potatis, tobak, ananas, vin, te m.m.) är viktig som ett alternativ till den dominerande lokala djuruppfödningen. För att bevara och utveckla dessa odlingar har ett stöd införts till den lokala bearbetningsindustrin och detta stöd bör bibehållas.

(22) För övrigt bör framställningen av likörviner på Azorerna fortsätta enligt de traditionella metoderna, med ett stöd till lagring av "verdelho"-vin.

(23) Jordbruksproduktionen på Madeira har särskilda växtskyddsproblem som hänger samman med klimatförhållandena och med de hittills otillräckliga resurserna för bekämpning i denna region. Det bör genomföras bekämpningsprogram mot skadliga organismer, även med biologiska metoder. Ett ekonomiskt stöd från gemenskapen bör fastställas för genomförande av programmen.

(24) I rådets förordning (EG) nr 1257/1999(4) fastställs de åtgärder för utveckling av landsbygden som kan berättiga till stöd från gemenskapen samt villkoren för att erhålla detta stöd.

(25) Denna förordning syftar till att kompensera för de ogynnsamma betingelser som har sin grund i dessa regioners avlägsna belägenhet och ökaraktär.

(26) Vissa jordbruksföretag eller bearbetnings- och saluföringsföretag i dessa regioner uppvisar allvarliga strukturella brister, vilket leder till särskilda svårigheter. För vissa typer av investeringar bör undantag därför kunna beviljas från de bestämmelser som begränsar eller förhindrar beviljandet av vissa strukturstöd enligt förordning (EG) nr 1257/1999.

(27) Enligt artikel 29.3 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall stödet till skogsbruk endast beviljas för skogar och arealer som ägs av privata ägare, deras sammanslutningar, eller av kommuner eller sammanslutningar av kommuner. En del av skogarna och skogsarealerna i dessa regioner ägs av andra offentliga myndigheter än kommuner. Villkoren i artikel 29 bör därför mjukas upp.

(28) Gemenskapens medfinansiering av tre av de kompletterande åtgärderna i artikel 35.1 i förordning (EG) nr 1257/1999 får uppgå till 85 % av den totala stödberättigande kostnaden i de yttersta randområdena. Enligt artikel 47.2 tredje strecksatsen i förordning (EG) nr 1257/1999 skall däremot gemenskapens medfinansiering av de åtgärder för miljövänligt jordbruk som utgör den fjärde kompletterande åtgärden begränsas till 75 % för alla områden som omfattas av mål 1. Med tanke på den betydelse som miljövänligt jordbruk tillskrivs i samband med landsbygdsutvecklingen bör nivån på gemenskapens medfinansiering harmoniseras för alla kompletterande åtgärder i de yttersta randområdena.

(29) I artikel 24.2 och bilagan till förordning (EG) nr 1257/1999 fastställs de högsta årliga belopp som kan beviljas i form av gemenskapsstöd till miljövänligt jordbruk. Med hänsyn till den särskilda miljösituationen i vissa områden med mycket känsliga betesmarker på Azorerna och för att bevara landskapet och jordbruksmarkens traditionella karaktär, särskilt terrassodlingarna på Madeira bör det vara möjligt att höja dessa belopp till högst det dubbla för vissa fastställda åtgärder.

(30) Varje plan, ram för gemenskapsstöd, operativt program eller samlat programdokument skall i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 1260/1999(5) omfatta en period på sju år, och programperioden skall inledas den 1 januari 2000. Av konsekvensskäl och för att undvika en diskriminering av stödmottagare som omfattas av samma program bör de undantag som föreskrivs i denna förordning i undantagsfall kunna tillämpas för hela denna programperiod.

(31) Ett undantag får beviljas från kommissionens bestämda politik att inte tillåta statligt stöd till driften inom produktionssektorn och till bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter som omfattas av bilaga I till fördraget, för att lindra effekterna av de särskilda begränsningar som jordbruksproduktionen på Azorerna och Madeira utsätts för på grund av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär, läge i gemenskapens yttersta randområden, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt ekonomiska beroende av ett fåtal produkter.

(32) De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs specifika åtgärder för att med avseende på vissa jordbruksprodukter avhjälpa de svårigheter som beror på Azorernas och Madeiras avlägsna belägenhet, ökaraktär och läge i gemenskapens yttersta randområden.

AVDELNING I

SÄRSKILD FÖRSÖRJNINGSORDNING

Artikel 2

Härmed inrättas en särskild försörjningsordning för de jordbruksprodukter som finns förtecknade i bilagorna I och II och som på Azorerna och Madeira är nödvändiga som livsmedel, för bearbetning och som insatsvaror i jordbruket.

Genom en prognostiserad försörjningsbalans skall de årliga försörjningsbehoven beräknas i fråga om produkterna i bilagorna I och II. En separat prognos kan göras för att bedöma bearbetnings- och förpackningsindustrins behov av produkter för de lokala marknaderna och för export, på vissa villkor till tredje länder eller traditionella sändningar till den övriga gemenskapen.

Artikel 3

1. Tullar skall inte tillämpas vid direktimport till Azorerna och Madeira av produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen, och som kommer från tredje land, inom ramen för den kvantitetsbegränsning som fastställs i den prognostiserade försörjningsbalansen.

Produkter för vilka aktiv förädling eller tullagring i gemenskapens tullområde tillämpats skall anses som direktimporterade vid tillämpningen av denna avdelning.

2. För att säkerställa de behov som fastställts i enlighet med artikel 2 vad beträffar mängd, pris och kvalitet och för att bevara den del av försörjningen som kommer från gemenskapen skall ett stöd beviljas för försörjning av Azorerna och Madeira med produkter med ursprung i gemenskapen och som finns i offentliga interventionslager eller finns tillgängliga på gemenskapsmarknaden.

Stödbeloppet skall fastställas med hänsyn till merkostnaderna för transport till Azorerna och Madeira och exportpriser till tredje land samt, när det gäller produkter avsedda för bearbetning eller insatsvaror i jordbruket, till merkostnader till följd av ökaraktären och läget i gemenskapens yttersta randområden.

3. Den särskilda försörjningsordningen skall genomföras på ett sätt som särskilt tar hänsyn till

- Azorernas och Madeiras specifika behov och, när det gäller produkter avsedda för bearbetning eller insatsvaror i jordbruket, de speciella kvalitetskraven,

- handeln med den övriga gemenskapen,

- den ekonomiska aspekten av de planerade stöden.

4. Den särskilda försörjningsordningen skall tillämpas under förutsättning att de förmåner som följer av befrielsen från importtullar eller, när det gäller försörjning från den övriga gemenskapen, av stöd, faktiskt kommer slutanvändaren till godo.

5. De produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen får inte återexporteras till tredje land eller sändas tillbaka till den övriga gemenskapen. Förbudet i denna punkt skall inte gälla handeln mellan Azorerna och Madeira.

Om produkterna bearbetas i regionerna Azorerna eller Madeira skall detta förbud inte gälla export från Azorerna och Madeira till tredje länder av de bearbetade produkterna enligt de villkor som skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

Om produkterna bearbetas på Azorerna eller Madeira, skall detta förbud inte gälla traditionella sändningar till den övriga gemenskapen av de bearbetade produkterna.

Inget exportbidrag skall beviljas.

6. Tillämpningsföreskrifter för denna avdelning skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2. De skall särskilt omfatta

- fastställande av stöden för försörjning från gemenskapen,

- bestämmelser för att säkerställa att förmånerna kommer slutanvändaren till godo,

- införande av ett system för import- eller leveranslicenser vid behov.

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 35.2 upprätta försörjningsbalanser; enligt samma förfarande får kommissionen se över dessa balanser samt förteckningen över produkter i bilagorna I och II beroende på hur behoven utvecklas på Azorerna och Madeira.

För Azorernas råsockerförsörjning skall behoven bedömas med hänsyn till hur den lokala produktionen av sockerbetor utvecklas. De kvantiteter som omfattas av försörjningsordningen skall fastställas så att den totala årliga volymen av raffinerat socker på Azorerna inte överstiger 10000 ton.

Artikel 9 i förordning (EG) nr 2038/1999(7) skall inte tillämpas för Azorerna.

AVDELNING II

ÅTGÄRDER FÖR LOKAL PRODUKTION

KAPITEL I

GEMENSAMMA ÅTGÄRDER FÖR DE BÅDA OMRÅDENA

AVSNITT 1

Djuruppfödning

Artikel 4

1. Inom djuruppfödningssektorn skall stöd beviljas för leverans till Azorerna och Madeira av renrasiga djur och raser för handelsbruk samt produkter med ursprung i gemenskapen, med undantag för renrasig nötkreatur på Azorerna.

2. Villkoren för beviljande av stöd skall fastställas främst med hänsyn till Azorernas och Madeiras försörjningsbehov för att få igång produktion av olika slag med de raser som är bäst lämpade för de lokala förhållandena och bidra till genetisk förbättring av djurbesättningarna. Stödet skall betalas ut för leverans av de varor som uppfyller gemenskapsbestämmelsernas krav.

3. Stöden skall fastställas med beaktande av

- försörjningsförhållandena för Azorerna och Madeira till följd av det geografiska läget, särskilt när det gäller kostnader,

- varornas priser på gemenskapsmarknaden och på världsmarknaden,

- om tullar tas ut vid import från tredje land eller ej,

- den ekonomiska aspekten av de planerade stöden.

4. Artikel 3.4 och 3.5 skall tillämpas på varor för vilka stöd beviljas enligt punkt 1 i den här artikeln.

5. Såväl tillämpningsföreskrifter för den här artikeln som förteckningen över de produkter och stödbelopp som avses i punkt 1 i den här artikeln skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

AVSNITT 2

Frukt, grönsaker, växter och blommor

Artikel 5

1. Stöd skall beviljas för frukt, grönsaker, blommor och levande växter som anges i kapitlen 6, 7 och 8 i Kombinerade nomenklaturen, te enligt KN-nummer 0902, honung enligt KN-nummer 0409 00 och frukter av släktet Pimenta enligt KN-nummer 0904 vilka skördats eller producerats lokalt och är avsedda för försörjning av marknaderna i områdena samt produktionen. Stödet beviljas inte för bananer från Madeira.

Stödet skall beviljas för produkter som uppfyller de gemensamma normer som fastställs i gemenskapslagstiftningen eller, om sådana saknas, som överensstämmer med de detaljerade beskrivningar som ingår i leveransavtalen.

Stödet skall beviljas om leveransavtal för ett eller flera regleringsår ingåtts mellan å ena sidan enskilda producenter, producentgrupper eller de producentorganisationer som avses i artiklarna 11, 13 och 14 i förordning (EG) nr 2200/96(8) och å andra sidan livsmedelsföretag, aktörer inom distributions- eller restaurangsektorn eller sammanslutningar.

Stödet skall betalas ut till ovannämnda enskilda producenter, producentgrupper eller producentorganisationer inom ramen för de kvantiteter som årligen fastställs för varje produktkategori.

Stödbeloppet skall fastställas som ett schablonbelopp för varje produktkategori enligt de berörda produkternas medelvärde. Det skall differentieras beroende på om det gäller en av de producentorganisationer som avses i artiklarna 11, 13 och 14 i förordning (EG) nr 2200/96 eller någon annan stödmottagare.

2. Denna artikel skall inte tillämpas för ananasproduktion på Azorerna.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2. Enligt samma förfarande skall produktkategorierna och stödbeloppen i punkt 1 fastställas.

Artikel 6

1. Stöd skall beviljas för ingående av årskontrakt om saluföring av sådana färska och bearbetade produkter som ingår bland produkterna i artikel 5.1. När det gäller växter och blommor skall stödet inte vara beroende av att ett årskontrakt har ingåtts.

Detta stöd skall betalas ut för en handelsvolym på högst 3000 ton per produkt och år för var och en av de båda regionerna.

Avtalen skall ingås mellan å ena sidan enskilda producenter, producentgrupper eller de producentorganisationer som avses i artiklarna 11, 13 och 14 i förordning (EG) nr 2200/96 som är etablerade i ögrupperna och å andra sidan fysiska eller juridiska personer som är etablerade i den övriga gemenskapen.

2. Stödbeloppet skall vara 10 % av värdet på den saluförda produktionen, fritt bestämmelseorten.

3. Stödet skall beviljas en säljare som har ingått ett kontrakt enligt punkt 1 med en aktör som är etablerad i övriga gemenskapen.

4. Om de åtgärder som avses i punkt 1 vidtas av gemensamma företag som har bildats av producenter, producentsammanslutningar eller producentföreningar i dessa regioner, eller fysiska eller juridiska personer som är etablerade inom den övriga gemenskapen, i syfte att saluföra produkter som skördats i regionerna, och om parterna förbinder sig att under en period om minst tre år gemensamt utnyttja det kunnande och den kompetens som krävs för att uppnå företagets mål, skall det stödbelopp som anges i punkt 2 höjas till 13 % av värdet av den produktion som gemensamt avsätts varje år.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

Artikel 7

1. Gemenskapen skall bidra med upp till 100000 euro för att finansiera två ekonomiska studier som omfattar analys och prognos för såväl färska som bearbetade produkter inom frukt- och grönsakssektorn inom var och en av de båda regionerna, särskilt när det gäller tropiska produkter.

Studien skall omfatta en ekonomisk och teknisk utvärdering av sektorn i vardera regionen. Den skall främst omfatta en analys av uppgifter om försörjning och bearbetningskostnader och en undersökning av villkoren och möjligheterna för utveckling och avsättning på den regionala och internationella nivån, med beaktande av konkurrensen på världsmarknaden.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

AVSNITT 3

Vin

Artikel 8

Kapitel II i avdelning II och kapitlen I och II i avdelning III i förordning (EG) nr 1493/1999(9) och kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 1227/2000(10) skall inte tillämpas för Azorerna och Madeira.

Artikel 9

1. Ett schablonstöd per hektar skall ges för fortsatt vinodling inom de traditionella områdena för produktion av kvalitetsviner fso.

Stöd skall betalas för arealer

a) där sådana druvsorter är planterade som ingår i den klassificering som avses i artikel 19 i förordning (EG) nr 1493/1999 och som medlemsstaterna skall göra av vilka druvsorter som är lämpliga för framställning av vart och ett av de kvalitetsviner fso som produceras i respektive medlemsstat, och

b) vars avkastning per hektar är lägre än den övre gräns som fastställts av medlemsstaten, uttryckt i mängd druvor, druvmust eller vin i enlighet med bestämmelserna i punkt I i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999.

2. Stödbeloppet skall vara 650 euro per hektar och år. Stödet skall betalas ut till producentsammanslutningar eller producentorganisationer. Under en övergångsperiod skall det dock betalas ut även till enskilda producenter. Under denna period skall utbetalningarna av stöd förmedlas av Vininstitutet på Madeira och av Azorernas Vinkommission i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

Artikel 10

1. Genom undantag från artikel 19.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 skall det vara tillåtet att använda druvor som skördats på Azorerna och Madeira från förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorter (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont) för att framställa vin som endast får vara i omlopp inom dessa regioner.

2. Portugal skall se till att odlingen gradvis har upphört senast den 31 december 2006 på den mark som odlats med de förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorterna, med, i förekommande fall, hjälp av det stöd som avses i kapitel III i avdelning II i förordning (EG) nr 1493/1999.

3. Portugal skall varje år till kommissionen överlämna en rapport om hur omställnings- och omstruktureringsarbetet fortskrider på de arealer som odlats med de förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorterna.

AVSNITT 4

Grafisk symbol

Artikel 11

1. Branschorganisationerna skall föreslå bestämmelser för användningen av en grafisk symbol i syfte att öka kunskapen om och konsumtionen av obearbetade och bearbetade jordbruksprodukter av hög kvalitet som är karakteristiska för Azorerna och Madeira i deras egenskap av yttersta randområden. De portugisiska myndigheterna skall vidarebefordra sådana förslag, tillsammans med sitt yttrande, till kommissionen för godkännande.

Användningen av symbolen skall kontrolleras av en offentlig myndighet eller ett organ som godkänts av de behöriga portugisiska myndigheterna.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

KAPITEL II

ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR PRODUKTIONEN PÅ MADEIRA

AVSNITT 1

Djuruppfödning och mjölkprodukter

Artikel 12

1. Till dess att det lokala beståndet av unga nötkreatur av hankön har blivit tillräckligt stort för den traditionella köttproduktionen skall följande gälla inom ramen för den försörjningsbalans som avses i artikel 13:

a) De tullar som avses i artikel 30 i förordning (EG) nr 1254/1999(11) skall inte tillämpas vid import från tredje land av nötkreatur för uppfödning och konsumtion på Madeira.

b) Ett stöd skall beviljas för leverans av de djur som avses i punkt a och som har sitt ursprung i den övriga gemenskapen, för högst 1000 djur avsedda främst för producenter vars djurbesättningar till minst 50 % består av djur för uppfödning av lokalt ursprung.

Artikel 3.4 och 3.5 skall tillämpas på varor som omfattas av åtgärderna i första stycket i den här punkten.

2. Antalet djur som berörs av de åtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln skall baseras på en prognostiserad försörjningsbalans som regelbundet ses över på grundval av utvecklingen av den lokala produktionen. Antalet djur, det stödbelopp som avses i punkt 1 b i den här artikeln samt tillämpningsföreskrifter för denna artikel, som bland annat skall omfatta en minimiperiod för uppfödning, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

Artikel 13

1. För att främja traditionell verksamhet och kvalitetsförbättrande åtgärder inom nötköttsproduktionen inom ramen för Azorernas och Madeiras konsumtionsbehov enligt beräkning i en regelbundet upprättad försörjningsbalans, skall stöd beviljas enligt punkterna 2 och 3 i den här artikeln. Försörjningsbalansen skall också omfatta avelsdjur som levererats med tillämpning av artikel 4 och djur som omfattas av försörjningsordningen enligt artikel 12.

2. Ett tillägg till det slaktbidrag som avses i artikel 11 i förordning (EG) nr 1254/1999 skall betalas ut till producenterna för varje slaktat djur som fötts upp lokalt. Beloppet skall vara 25 euro per djur. Tilläggsbidraget skall beviljas varje år för högst 2500 slaktade djur.

3. Ett tillägg till am- och dikobidraget i artikel 6 i förordning (EG) nr 1254/1999 skall betalas ut till nötköttsproducenter. Detta tillägg skall uppgå till 50 euro för varje am- eller diko som producenten håller den dag ansökan lämnas in.

4. Följande bestämmelser skall inte tillämpas på Madeira, varken när det gäller det särskilda bidraget, bidraget för am- och dikor, bidraget för slakt eller de tilläggsbidrag som avses i punkterna 2 och 3 i denna artikel:

a) Det regionala tak som genom artikel 4 i förordning (EG) nr 1254/1999 fastställs för det särskilda bidraget.

b) Det individuella tak som genom artikel 6 i förordning (EG) nr 1254/1999 fastställs för grundbidraget för am- och dikor som hålls på företaget.

c) Det nationella tak som genom artikel 11 i förordning (EG) nr 1254/1999 fastställs för det särskilda grundbidraget för slakt.

5. De grund- och tilläggsbidrag som avses i punkt 3 skall varje år beviljas för högst 2000 handjur av nötkreatur, 1000 am- och dikor och 6000 slaktade djur.

6. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2. De skall innefatta upprättandet av de försörjningsbalanser som avses i punkt 1 i den här artikeln samt eventuell översyn av dessa till följd av utvecklingen av behoven.

a) För det särskilda bidraget för handjur av nötkreatur skall det i föreskrifterna anges

- en "frysning", inom det regionala taket enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1254/1999, av det antal djur för vilka särskilt bidrag på Madeira beviljades år 2000,

- beviljande av bidrag, dock för högst nittio djur per åldersgrupp, kalenderår och företag.

b) För am- och dikobidrag

- skall det i föreskrifterna finnas bestämmelser för att, i den mån det behövs, säkerställa rättigheterna för de producenter som beviljats bidrag med tillämpning av artikel 6 i förordning (EG) nr 1254/1999,

- får det i föreskrifterna anges att en särskild reserv skall upprättas för Madeira samt anges särskilda villkor för tilldelning eller omfördelning av rättigheter, med beaktande av de mål som eftersträvas inom djuruppfödningssektorn. Storleken av denna reserv skall fastställas i förhållande till taket enligt punkt 5 och det antal bidrag som beviljades för 2000.

c) För slaktbidraget skall det föreskrivas

- en "frysning", inom det tak som fastställs enligt artikel 38.1 i förordning (EG) nr 2342/1999(12) av det antal djur för vilka särskilt slaktbidrag beviljades år 2000.

Tillämpningsföreskrifterna kan innehålla ytterligare villkor för beviljande av tilläggsbidrag.

Kommissionen får enligt samma förfarande se över de tak som avses i punkt 5.

Artikel 14

1. Under perioden 2002-2006 skall ett stöd beviljas för genomförandet av ett övergripande stödprogram för produktion och saluföring av lokala produkter inom djuruppfödnings- och mjölkproduktsektorerna på Madeira.

Programmet kan exempelvis omfatta stimulansåtgärder för förbättringar av kvalitet och hygien, saluföring, strukturering av sektorer, rationalisering av produktions- och saluföringsstrukturer, information på lokal nivå om kvalitetsprodukter och genomförande av tekniskt stöd. Programmet får inte omfatta beviljande av stöd utöver de bidrag som betalas ut enligt artiklarna 13 och 15.

Programmet skall utarbetas och genomföras i nära samråd mellan de behöriga myndigheter som medlemsstaten utsett och de producentsammanslutningar eller producentorganisationer som är mest representativa för de berörda ekonomiska sektorerna.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2. De behöriga myndigheterna skall till kommissionen överlämna programprojekt med en varaktighet på högst fem år; kommissionen skall godkänna dem i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

3. De portugisiska myndigheterna skall varje år lägga fram en rapport om genomförandet av programmet. Före utgången av år 2005 skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en utvärderingsrapport om tillämpningen av den åtgärd som avses i denna artikel, eventuellt tillsammans med lämpliga förslag.

Artikel 15

1. För att främja traditionell verksamhet och kvalitetsförbättrande åtgärder inom komjölksproduktionen inom ramen för Madeiras konsumtionsbehov enligt beräkning i en regelbundet upprättad försörjningsbalans, skall stöd beviljas enligt punkt 2. Försörjningsbalansen skall upprättas med hänsyn till de mjölkprodukter som omfattas av försörjningsordningen i artikel 2.

2. Stöd skall ges till konsumtion av lokalt tillverkade produkter av komjölk inom ramen för ögruppens konsumtionsbehov som skall beräknas regelbundet.

Stödbeloppet skall vara 12 euro per 100 kilogram helmjölk som levereras till mejeriet för säkerställande av en regelbunden avsättning av produkterna i fråga på den lokala marknaden. Stödet skall betalas ut till mejerierna.

3. Den tilläggsavgift för producenter av komjölk som införts genom förordning (EEG) nr 3950/92(13) skall inte tillämpas på Madeira för lokal produktion på högst 4000 ton mjölk.

4. Genom undantag från artiklarna 2 och 3 i förordning (EG) nr 2597/97(14) och inom ramen för de lokala konsumtionsbehoven skall Madeira tillåtas att producera rekonstituerad UHT-mjölk av skummjölkspulver med ursprung i gemenskapen för att säkerställa insamling och avsättning av lokalt producerad mjölk. Denna produkt skall endast vara avsedd för lokal konsumtion.

5. Kommissionen skall se över stödet i punkt 2 i den här artikeln och fastställa tillämpningsföreskrifter för denna artikel i enlighet med förfarandet i artikel 35.2. I dessa föreskrifter skall det bland annat fastställas den kvantitet lokalt producerad färsk mjölk som skall blandas i den rekonstituerade UHT-mjölk som avses i punkt 4 i den här artikeln.

AVSNITT 2

Potatis

Artikel 16

1. Ett hektarstöd skall beviljas för odling av konsumtionspotatis som omfattas av KN-numren 0701 90 50 och 0701 90 90.

Stödbeloppet skall vara 596,9 euro per hektar och år.

Stödet skall betalas ut för en odlad och skördad areal på högst 2000 ha årligen.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

AVSNITT 3

Sektorn för sockerrör, socker och rom

Artikel 17

1. Ett schablonstöd per hektar skall beviljas årligen till sockerrörsodlare.

2. Stödbeloppet skall vara 500 euro per hektar och år för odlade och skördade arealer. Stödet får beviljas för högst 100 hektar.

Artikel 18

1. Stöd skall beviljas för direkt bearbetning av sockerrör som producerats på Madeira till sockerrörssaft (Mel de cana) eller jordbruksrom enligt definitionen i artikel 1.4 a i rådets förordning (EEG) nr 1576/89(15).

Stödet skall betalas ut antingen till producenten av sockerrörssaft eller till destillatören förutsatt att denne betalat sockerrörsproducenten ett minimipris som skall fastställas.

2. Stödet skall beviljas för produktion av en årlig kvantitet på 250 ton för sockerrörssaft och 2500 hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 71,8° för jordbruksrom (rhum agricole).

Artikel 19

Stödbeloppen i artiklarna 17 och 18, det minimipris som skall betalas till producenten samt tillämpningsföreskrifter för ovannämnda artiklar skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

AVSNITT 4

Vin

Artikel 20

1. Stöden enligt denna artikel skall beviljas för att stödja framställningen av likörvin från Madeira inom ramen för de behov som motsvarar de traditionella metoderna i regionen.

2. Ett stöd skall beviljas för inköp i den övriga gemenskapen av rektifierad koncentrerad must för vintillverkning i syfte att söta likörvinet i fråga.

3. Ett stöd beviljas för inköp av vinalkohol.

Villkoren för denna särskilda avsättning skall fastställas på ett sådant sätt att det inte stör marknaderna för alkohol och spritdrycker i gemenskapen.

4. Stödbeloppen skall fastställas med beaktande av följande:

a) Försörjningsförhållandena och särskilt försörjningskostnaderna för Madeira till följd av det geografiska läget.

b) Produkternas priser på gemenskapsmarknaden och på världsmarknaden.

c) Den ekonomiska aspekten av det planerade stödet.

Ingen ersättning skall beviljas för export från Madeira av must och vinalkohol.

5. Ett stöd skall betalas ut för lagring av likörviner från Madeira för en högsta kvantitet av 20000 hektoliter per år. Detta stöd betalas för likörviner som lagrats minst fem år. Det betalas ut för varje parti under tre regleringsår.

Stödbeloppet skall vara 0,040 euro per hektoliter och dag.

6. Ett tillfälligt årligt stöd skall beviljas för sändning och saluföring på gemenskapsmarknaderna av Madeiravin.

Stödbeloppet skall vara 0,2 euro per flaska, dock högst för 2,5 miljoner liter per år.

7. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

AVSNITT 5

Korgmakeri

Artikel 21

1. Ett schablonstöd per hektar skall beviljas årligen till odlare av korgvide.

2. Stödbeloppet skall vara 575 euro per hektar för odlade och skördade arealer, dock högst för 200 hektar.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

KAPITEL III

ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR PRODUKTIONEN PÅ AZORERNA

AVSNITT 1

Djuruppfödning och mjölkprodukter

Artikel 22

1. För stöd av traditionell ekonomisk verksamhet på Azorerna inom nötkötts- och mjölksektorerna skall de stöd som föreskrivs i denna artikel beviljas.

2. Ett tillägg till det slaktbidrag som avses i artikel 11 i förordning (EG) nr 1254/1999 skall betalas ut till producenterna för varje slaktat djur. Tillägget skall vara 25 euro per djur.

3. Ett tillägg till det am- och dikobidrag som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 1254/1999 skall betalas ut till nötköttsproducenter. Detta tillägg skall uppgå till 50 euro för varje am- eller diko som producenten håller den dag ansökan lämnas in.

4. Följande bestämmelser skall inte tillämpas på Azorerna, vare sig när det gäller det särskilda bidraget, slaktbidraget eller det tilläggsbidrag som avses i punkt 2 i denna artikel:

a) Det regionala tak som genom artikel 4 i förordning (EG) nr 1254/1999 fastställs för det särskilda bidraget.

b) Det nationella tak som avses i artikel 11 i förordning (EG) nr 1254/1999 för grundbidraget för slakt.

5. De grund- och tilläggsbidrag som avses i punkt 2 skall varje år beviljas för högst 40000 handjur av nötkreatur och 33000 slaktade djur.

6. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2. De skall innefatta eventuell översyn till följd av utvecklingen av behoven och skall omfatta följande:

a) För det särskilda bidraget för handjur av nötkreatur

- en "frysning", inom det regionala taket enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1254/1999, av det antal djur för vilka det beviljats särskilt bidrag på Azorerna för år 2000.

b) För slaktbidraget

- en "frysning", inom det regionala taket enligt artikel 38.5 i förordning (EG) nr 2342/1999, av det antal djur för vilka det beviljats slaktbidrag för år 2000.

Tillämpningsföreskrifterna kan innehålla ytterligare villkor för beviljande av tilläggsbidrag.

Kommissionen får enligt samma förfarande se över de tak som avses i punkt 5.

7. Ett särskilt bidrag skall beviljas för att bevara mjölkkobesättningar, dock högst för 78000 djur.

Detta bidrag skall betalas ut till uppfödaren. Det skall uppgå till 96,6 euro för varje ko som uppfödaren håller den dag ansökan lämnas in.

8. Ett stöd skall beviljas för privat lagring av följande traditionellt tillverkade ostar:

- St Jorge, lagrad minst tre månader.

- Ilha, lagrad minst 45 dagar.

Stödbeloppet skall fastställas enligt förfarandet i punkt 10.

9. Ett stöd skall införas för avsättning i en annan region i gemenskapen av unga handjur av nötkreatur som fötts på Azorerna.

Stödet, på 40 euro per avsänt djur, skall beviljas för högst 20000 djur till producenter som har fött upp dessa djur under minst tre månader före avsändningen.

10. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

Artikel 23

1. För en övergångsperiod som omfattar regleringsåren 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 och 2002-2003 skall, när det gäller fördelningen av tilläggsavgiften mellan de producenter som avses i artikel 2.1 andra meningen i förordning (EEG) nr 3950/92, endast sådana producenter enligt artikel 9 c i den förordningen som är bosatta och producerar på Azorerna och som saluför kvantiteter som överskrider deras referenskvantitet, höjd med procentsatsen i enlighet med tredje stycket i den här punkten, anses ha bidragit till överskridandet.

Tilläggsavgiften skall erläggas för kvantiteter som överskrider den på detta sätt höjda referenskvantiteten, efter det att de outnyttjade kvantiteterna inom den marginal som blir resultatet av denna höjning omfördelats bland de producenter som avses i första stycket och proportionerligt mot respektive producents disponibla referenskvantitet.

Den procentsats som avses i första stycket skall motsvara förhållandet mellan en kvantitet på 73000 ton och summan av de disponibla referenskvantiteterna på varje jordbruksföretag den 31 mars 2000. Den skall för varje producent endast tillämpas på de referenskvantiteter denne förfogade över den 31 mars 2000.

2. De saluförda kvantiteter mjölk eller mjölkekvivalenter som överskrider referenskvantiteterna, men som efter den i punkt 1 i den artikeln angivna omfördelningen ligger under den procentsats som anges i nämnda punkt, skall inte tas med vid beräkningen av ett eventuellt överskridande av Portugal enligt artikel 2.1 första meningen i förordning (EEG) nr 3950/92.

Artikel 24

1. Republiken Portugal skall underrätta kommissionen om de bestämmelser som utfärdas enligt artikel 23, innan dessa träder i kraft.

Artikel 25

1. Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 35.2, vid behov fastställa tillämpningsföreskrifter för artikel 23.

Artikel 26

1. Under perioden 2002-2006 skall ett stöd beviljas för genomförandet av ett övergripande stödprogram för produktion och saluföring av lokala produkter från djuruppfödnings- och mjölkproduktsektorerna på Azorerna.

Programmet kan exempelvis omfatta stimulansåtgärder för förbättringar av kvalitet och hygien, saluföring, information på lokal nivå om kvalitetsprodukter och genomförande av tekniskt stöd. Programmet får inte omfatta beviljande av stöd utöver de bidrag som betalas ut enligt artikel 22.

Programmet skall utarbetas och genomföras i nära samråd mellan de behöriga myndigheter som medlemsstaten utsett och de producentsammanslutningar eller producentorganisationer som är mest representativa för de berörda ekonomiska sektorerna.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2. De behöriga myndigheterna skall till kommissionen överlämna programprojekt med en varaktighet på högst fem år. Kommissionen skall godkänna dem i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

3. De portugisiska myndigheterna skall varje år lägga fram en rapport om genomförandet av programmet. Före utgången av år 2005 skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en utvärderingsrapport om tillämpningen av den åtgärd som avses i denna artikel, eventuellt tillsammans med lämpliga förslag.

AVSNITT 2

Ananas

Artikel 27

1. Ett stöd skall beviljas för produktion av ananas med KN-nummer 0804 30 00, för högst 2000 ton per år.

Stödbeloppet skall vara 1,20 euro per kilogram.

Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

AVSNITT 3

Socker

Artikel 28

1. Ett schablonstöd per hektar skall beviljas för utveckling av sockerbetsproduktionen för en areal som motsvarar en produktion av vitsocker på 10000 ton per år.

Stödbeloppet skall vara 800 euro per hektar för besådda och skördade arealer.

2. Ett särskilt stöd skall beviljas för bearbetning till vitsocker av sockerbetor som skördats på Azorerna, för en total årsproduktion av 10000 ton raffinerat socker.

Stödet skall vara 27 euro per 100 kilogram raffinerat socker. Det får anpassas i enlighet med förfarandet i 35.2.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

AVSNITT 4

Tobak

Artikel 29

1. Ett tilläggsbidrag till det bidrag som införs genom avdelning I i förordning (EEG) nr 2075/92(16) skall beviljas för insamling av högst 250 ton tobaksblad av sorten Burley P. Tilläggsbidraget skall uppgå till 0,24 euro per kilo tobaksblad.

Tillämpningsföreskrifterna för bidragsordningen i förordning (EG) nr 2848/98(17) skall gälla för tilläggsbidraget, utom särskilda undantag som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

AVSNITT 5

Utsädespotatis, cikoria och te

Artikel 30

1. Ett stöd skall beviljas för produktion av utsädespotatis med KN-nummer ex 0701 10 00 för en areal på högst 200 hektar.

Stödbeloppet skall vara 596,9 euro per hektar.

2. Ett stöd skall beviljas för produktion av cikoria med KN-nummer 1212 99 10, för en areal på högst 200 hektar.

Stödbeloppet skall vara 596,9 euro per hektar.

3. Ett stöd skall beviljas för slutande av årskontrakt för saluföring av potatis enligt punkt 1 i den här artikeln på samma villkor som i artikel 6.

4. Ett hektarstöd skall beviljas för teodling.

Stödbeloppet skall vara 800 euro per hektar skördad areal.

Stödet får beviljas för högst 100 hektar.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

Artikel 31

Ett stöd skall beviljas för lagring av "verdelho"-vin från Azorerna för en kvantitet på högst 4000 hektoliter per år. Detta stöd skall betalas ut för "verdelho"-vin med minst tre års lagringstid. Det skall betalas ut för varje parti under tre regleringsår.

Stödet skall uppgå till 0,08 euro per hektoliter och dag.

AVDELNING III

VÄXTSKYDDSÅTGÄRDER

Artikel 32

1. De behöriga myndigheterna skall för kommissionen lägga fram program för bekämpning av skadegörare på växter och växtprodukter. I programmen skall särskilt anges de mål som skall uppnås, åtgärder som skall vidtas samt deras varaktighet och kostnad. De program som läggs fram i enlighet med denna artikel skall inte gälla skyddsåtgärder för bananer.

2. Gemenskapen skall bidra till finansieringen av dessa program på grundval av en teknisk analys av situationen inom den berörda regionen.

3. Gemenskapens ekonomiska bidrag och stödbeloppet skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2. Åtgärder som berättigar till gemenskapsfinansiering skall fastställas enligt samma förfarande.

4. Bidraget kan täcka upp till 75 % av de stödberättigande utgifterna. Utbetalning skall ske på grundval av handlingar som tillhandahålls av de behöriga myndigheterna. Kommissionen kan vid behov initiera undersökningar, som genomförs för dess räkning av de experter som avses i artikel 21 i direktiv 2000/29/EG(18).

AVDELNING IV

UNDANTAG FRÅN STRUKTURÅTGÄRDER

Artikel 33

1. Trots bestämmelserna i artikel 7 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall stödets totala värde, uttryckt i procent av den stödberättigande investeringsvolymen, begränsas till högst 75 % för investeringar som bl.a. syftar till att främja diversifiering, omstrukturering eller omställning till hållbart jordbruk på jordbruksföretag med begränsade ekonomiska tillgångar som skall definieras i det programkomplement som avses i artikel 18.3 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999.

2. Trots bestämmelserna i artikel 28.2 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall stödets totala värde, uttryckt i procent av den stödberättigande investeringsvolymen, begränsas till högst 65 % för investeringar i företag för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter som huvudsakligen härrör från lokal produktion och från sektorer som skall definieras i det programkomplement som avses i artikel 18.3 i förordning (EG) nr 1260/1999. För små och medelstora företag skall stödets totala värde på samma villkor begränsas till högst 75 %.

3. Den begränsning som föreskrivs i artikel 29.3 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall inte gälla subtropiska skogar och skogsarealer på Azorerna och Madeira.

4. Trots bestämmelserna i artikel 47.2 andra stycket tredje strecksatsen i förordning (EG) nr 1257/1999 skall gemenskapens medfinansiering av åtgärder för miljövänligt jordbruk enligt artiklarna 22, 23 och 24 i den förordningen uppgå till 85 %.

5. Trots vad som föreskrivs i artikel 24.2 i förordning (EG) nr 1257/1999 får de högsta årliga belopp som kan beviljas i form av gemenskapsstöd enligt bilagan till den förordningen höjas till högst det dubbla för åtgärden för att skydda sjöarna på Azorerna och åtgärden för att bevara landskapet och jordbruksmarkens traditionella karaktär, särskilt stödmurarna för terrasserna på Madeira.

6. En kortfattad beskrivning av de åtgärder som planeras i enlighet med den här artikeln skall ingå i de samlade programdokument för dessa regioner som avses i artikel 18 i förordning (EG) nr 1260/1999.

AVDELNING V

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH STUTBESTÄMMELSER

Artikel 34

De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning skall antas i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 35.2.

Artikel 35

1. Kommissionen skall biträdas av Förvaltningskommittén för spannmål, som inrättas genom artikel 22 i förordning (EEG) nr 1766/92(19), eller av de förvaltningskommittéer som inrättas genom förordningarna för den gemensamma organisationen av marknaderna för de berörda produkterna.

För jordbruksprodukter om omfattas av förordning (EEG) nr 827/68(20) och för produkter för vilka en gemensam organisation av marknaden saknas skall kommissionen biträdas av Förvaltningskommittén för humle, som inrättas genom artikel 20 i förordning (EEG) nr 1696/71(21).

När det gäller den grafiska symbolen och andra frågor som omfattas av denna förordning skall kommissionen bistås av Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker, som inrättas genom förordning (EG) nr 2200/96.

För genomförandet av avdelning III skall kommissionen biträdas av ständiga kommittén för växtskydd, som inrättas genom rådets beslut 76/894/EEG(22).

För genomförandet av avdelning IV skall kommissionen biträdas av kommittén för utveckling och omställning av regioner och kommittén för jordbrukets struktur och landsbygdens utveckling, som inrättas genom artikel 48 respektive artikel 50 i förordning (EG) nr 1260/1999.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

När det gäller avdelning III skall dock förfarandet i artikel 18 i direktiv 2000/29/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittéerna skall själva anta sina arbetsordningar.

Artikel 36

För de jordbruksprodukter som omfattas av bilaga I till fördraget får kommissionen för de produkter som omfattas av artiklarna 87-89 i fördraget tillåta stöd till sektorerna för produktion, bearbetning och saluföring av dessa produkter för att lindra de särskilda begränsningar för jordbruksproduktionen på Azorerna och Madeira som har samband med den avlägsna belägenheten, ökaraktären och läget i gemenskapens yttersta randområden.

Artikel 37

De åtgärder som fastställs i denna förordning, med undantag av artikel 33, skall utgöra interventioner för att stabilisera jordbruksmarknaderna i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1258/1999(23).

Artikel 38

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att bestämmelserna i denna förordning iakttas, särskilt när det gäller kontrollåtgärder och administrativa påföljder och informera kommissionen om detta.

Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 35.2.

Artikel 39

1. Portugal skall lämna en årlig rapport till kommissionen om genomförandet av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning.

2. Senast vid slutet av det femte tillämpningsåret skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en allmän rapport om effekterna av de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna förordning, eventuellt tillsammans med lämpliga förslag.

Artikel 40

Förordning (EEG) nr 1600/92(24) upphör härmed att gälla. Hänvisningar till förordning (EEG) nr 1600/92 skall tolkas som hänvisningar till den här förordningen enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 41

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 33 skall tillämpas från och med den 1 januari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 28 juni 2001.

På rådets vägnar

B. Rosengren

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 14 juni 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT L 171, 29.6.1991, s. 10.

(3) Rådets förordning (EEG) nr 3950/92 av den 28 december 1992 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (EGT L 405, 31.12.1992, s. 1). Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1256/1999 (EGT L 160, 26.6.1999, s. 73).

(4) Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).

(5) Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT L 161, 26.6.1999, s. 1).

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) Rådets förordning (EG) nr 2038/1999 av den 13 september 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EGT L 252, 25.9.1999, s. 1). Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 906/2001 (EGT L 127, 9.5.2001, s. 28).

(8) Rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (EGT L 297, 21.11.1996, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2826/2000 (EGT L 328, 23.12.2000, s. 2).

(9) Rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (EGT L 179, 14.7.1999, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2826/2000 (EGT L 328, 23.12.2000, s. 2).

(10) Kommissionens förordning (EG) nr 1227/2000 av den 31 maj 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande produktionskapacitet (EGT L 143, 16.6.2000, s. 1).

(11) Rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (EGT L 160, 26.6.1999, s. 21).

(12) Kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999 av den 28 oktober 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött när det gäller bidragstermen (EGT L 281, 4.11.1999, s. 30). Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 192/2001 (EGT L 29, 31.1.2001, s. 7).

(13) Rådets förordning (EEG) nr 3950/92 av den 28 december 1992 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (EGT L 405, 31.12.1992, s. 1). Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1256/1999 (EGT L 160, 26.6.1999, s. 73).

(14) Rådets förordning (EG) nr 2597/97 av den 18 december 1997 om ytterligare bestämmelser för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på konsumtionsmjölk (EGT L 351, 23.12.1997, s. 13).

(15) Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker (EGT L 160, 12.6.1989, s. 1). Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 3378/94 (EGT L 366, 31.12.1994, s. 1).

(16) Rådets förordning (EEG) nr 2075/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak (EGT L 215, 30.7.1992, s. 70). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1336/2000 (EGT L 154, 27.6.2000, s. 2).

(17) Kommissionens förordning (EG) nr 2848/98 av den 22 december 1998 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2075/92 när det gäller stödordningen, produktionskvoterna och det särskilda stöd som skall beviljas till producentsammanslutningar inom sektorn för råtobak (EGT L 358, 31.12.1998, s. 17). Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 385/2001 (EGT L 57, 27.2.2001, s. 18).

(18) Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1). Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/33/EG (EGT L 127, 9.5.2001, s. 42).

(19) Rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (EGT L 181, 1.7.1992, s. 21). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000 (EGT L 193, 29.7.2000, s. 1).

(20) Rådets förordning (EEG) nr 827/68 av den 28 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som förtecknas i bilaga II till fördraget (EGT L 151, 30.6.1968, s. 16). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3290/1994 (EGT L 349, 31.12.1994, s. 105).

(21) Rådets förordning (EEG) nr 1696/71 av den 26 juli 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle (EGT L 175, 4.8.1971, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 191/2000 (EGT L 23, 28.1.2000, s. 4).

(22) Rådets beslut 76/894/EEG av den 23 november 1976 om inrättande av en ständig kommitté för växtskydd (EGT L 340, 9.12.1976, s. 25).

(23) Rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EGT L 160, 26.6.1999, s. 103).

(24) Rådets förordning (EEG) nr 1600/92 av den 15 juni 1992 om särskilda bestämmelser för Azorerna och Madeira angående vissa jordbruksprodukter (EGT L 173, 27.6.1992, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2826/2000 (EGT L 328, 23.12.2000, s. 2).

BILAGA I

Förteckning över produkter i den särskilda försörjningsordningen enligt artikel 3 för Azorerna

>Plats för tabell>

BILAGA II

Förteckning över produkter i den särskilda försörjningsordningen enligt artikel 3 för Madeira

>Plats för tabell>

BILAGA III

Jämförelsetabell

>Plats för tabell>