Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1454/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Kanarieöarna och om upphävande av förordning (EEG) nr 1601/92 (Poseican)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 198 , 21/07/2001 s. 0045 - 0057Rådets förordning (EG) nr 1454/2001

av den 28 juni 2001

om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Kanarieöarna och om upphävande av förordning (EEG) nr 1601/92 (Poseican)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37 samt artikel 299.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

(1) Förordning (EEG) nr 1911/91(2) innebär att Kanarieöarna integreras i gemenskapens tullområde och att gemenskapens politik inom alla områden gäller för Kanarieöarna utan att detta påverkar tillämpningen av de specifika åtgärder som syftar till att beakta Kanarieöarnas särskilda begränsningar och deras ekonomiska och skattemässiga ordning, som har historiskt ursprung. Enligt artiklarna 2 och 10 i ovannämnda förordning tillämpas den gemensamma jordbrukspolitiken först när en särskild försörjningsordning träder i kraft. Denna tillämpning måste även åtföljas av specifika åtgärder för jordbruksproduktionen på ögruppen.

(2) Rådet antog genom sitt beslut 91/314/EEG(3) ett program (Poseican) med specifika åtgärder som tar hänsyn till Kanarieöarnas avlägsna belägenhet och ökaraktär och som ingår i gemenskapens politik till förmån för de yttersta randområdena. Syftet med programmet är att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i denna region och göra det möjligt för den att komma i åtnjutande av fördelarna med den inre marknaden, som regionen tillhör, även om objektiva faktorer medför att den är isolerad såväl geografiskt som ekonomiskt. Programmet manar till tillämpning av den gemensamma jordbrukspolitiken i denna region och föreskriver att specifika åtgärder skall vidtas, främst för att förbättra möjligheterna till produktion och saluföring av inhemska jordbruksprodukter och mildra de negativa effekterna av det speciella geografiska läget och de begränsningar som konstateras i artikel 299.2 i fördraget.

(3) Kanarieöarnas speciella geografiska läge i förhållande till försörjningskällorna för vissa produkter som är nödvändiga som livsmedel, för bearbetning och som insatsvaror för jordbruksprodukter medför höga transportkostnader för regionen. Objektiva faktorer som har samband med regionens ökaraktär och läge i gemenskapens yttersta randområden medför ytterligare begränsningar för ekonomiska aktörer och producenter på Kanarieöarna och hindrar allvarligt deras verksamhet. Effekterna av dessa begränsningar kan lindras genom att priset på dessa basprodukter sänks. Således bör en särskild försörjningsordning införas för att garantera ögruppens försörjning och minska de merkostnader som uppstår till följd av dess avlägsna belägenhet, ökaraktär och läge i gemenskapens yttersta randområden.

(4) För detta ändamål bör, genom undantag från artikel 23 i fördraget, importen av produkter från tredje land undantas från tillämpliga importtullar. För att ta hänsyn till deras ursprung och den tullbehandling som de omfattas av enligt gemenskapsbestämmelserna bör produkter som blivit föremål för aktiv förädling eller tullagring i gemenskapens tullområde likställas med direktimporterade produkter när det gäller beviljande av förmåner enligt den särskilda försörjningsordningen.

(5) För att effektivt kunna uppnå målet att sänka priserna på Kanarieöarna och minska de merkostnader som uppstår till följd av den avlägsna belägenheten, ökaraktären och läget i gemenskapens yttersta randområden, utan att gemenskapsprodukternas konkurrenskraft därför försämras, bör stöd beviljas för leverans av gemenskapsprodukter till Kanarieöarna. Stödet kommer att ta hänsyn till ökade transportkostnader till Kanarieöarna och exportpriser till tredje land samt, när det gäller insatsvaror för jordbruket eller produkter avsedda för bearbetning, till merkostnader till följd av regionens ökaraktär och läge i gemenskapens yttersta randområden.

(6) Eftersom de kvantiteter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen är begränsade till Kanarieöarnas försörjningsbehov stör systemet inte den inre marknadens funktion. De ekonomiska fördelarna med den särskilda försörjningsordningen bör inte leda till omläggning av handeln med de berörda produkterna. Det bör således vara förbjudet att vidaresända eller återexportera dessa produkter från Kanarieöarna. Det är dock möjligt att på vissa villkor återexportera produkter i obearbetat skick eller produkter som förpackats lokalt för att möjliggöra regional handel. Vid bearbetning gäller detta förbud inte heller traditionell export eller traditionella sändningar.

(7) De ekonomiska fördelarna med den särskilda försörjningsordningen bör återverka på produktionskostnaderna och leda till prissänkningar ända fram till slutanvändaren samt även återverka på konsumentpriserna. Stöd bör således beviljas endast på villkor att det har önskad effekt och de nödvändiga kontrollerna bör genomföras.

(8) Den traditionella djuruppfödningen bör stödjas så att den delvis kan tillgodose den lokala konsumtionen. Undantag bör göras från vissa bestämmelser i de gemensamma organisationerna av marknaderna när det gäller begränsning av produktionen med hänsyn till utvecklingen och de särskilda lokala produktionsvillkoren som skiljer sig helt från den övriga gemenskapen. Detta mål kan understödjas genom finansiering av program för genetisk förbättring som omfattar inköp av renrasiga avelsdjur och inköp av raser som är bättre anpassade till de lokala förhållandena och genom beviljande av tillägg till am- och dikobidraget samt slaktbidraget. En regelbunden uppskattning bör göras av den lokala konsumtionens behov. För att gemenskapsstödet skall kunna utnyttjas effektivt bör ett övergripande stödprogram för lokal verksamhet inom djuruppfödnings- och mjölkproduktsektorerna ge näringen möjlighet att utforma och genomföra strategier som är anpassade till de lokala förhållandena i fråga om ekonomisk utveckling och fysisk planering av produktionen samt för att öka aktörernas branschkunskaper. I väntan på att den lokala djuruppfödningen utvecklas kan dessa program omfatta försörjning med nötkreatur av hankön för uppfödning, men för att det inte skall inverka negativt på ovannämnda mål bör denna åtgärd vara tillfällig och omfatta en årlig begränsning. Programmet kan även avse åtgärder för att stödja produktionen av får- och getmjölk, förbättra strukturen, bemöta svårigheterna med bearbetning och saluföring av hantverksmässigt framställd får- och getost av lokalt ursprung, kompensera för uppsplittringen av utbudet, förbättra mjölkens kvalitet och stödja diversifieringen inom sektorn.

(9) Inom sektorn för får- och getkött tillämpas ett tilläggsbidrag som innebär att de kanariska uppfödarna kan få bidrag för tunga lamm. Denna åtgärd har gjort det möjligt att utveckla den lokala produktionen, som har stor betydelse socialt och ekonomiskt, men också miljömässigt, eftersom verksamheten huvudsakligen bedrivs i ögruppens minst gynnade områden, där inga alternativa sysselsättningar är möjliga. Denna åtgärd bör fortsätta att tillämpas.

(10) Ett konsumtionsstöd för färska komjölksprodukter avsedda som livsmedel betalas ut till mejerierna. Stödet gör det möjligt att regelbundet avsätta den mjölk som produceras på den lokala marknaden; en utökning av det urval produkter som omfattas av stödet har gjort det möjligt att anpassa sektorn till konsumtionsmönstrets utveckling. Täckningsgraden för den lokala konsumtionen är fortfarande mycket låg och det är motiverat att fortsätta med åtgärden.

(11) Inom sektorn för frukt, grönsaker, ätbara rötter och stam- eller rotknölar samt blommor och levande växter har arealstöden visat sig mindre lämpliga, främst på grund av de tungrodda och komplicerade förfarandena och de föreslagna stödens struktur. Man bör dra konsekvenserna av de positiva erfarenheterna från reformen av Poseidom inom denna sektor och utforma ett stöd för saluföring och bearbetning avsett för försörjningen av den kanariska marknaden. Stödet bör stärka den lokala produktionens konkurrenskraft gentemot yttre konkurrens från tillväxtmarknader, bidra till att produktionen bättre motsvarar konsumenternas och de nya distributionskedjornas förväntningar samt öka både jordbruksföretagens produktivitet och produkternas kvalitet. Det är också viktigt att stödja saluföringen av dessa färska eller bearbetade produkter och marknadsföra dem i övriga EU. En ekonomisk studie skulle göra det möjligt att förfina strukturen inom denna sektor.

(12) Potatisodlingen är mycket viktig på Kanarieöarna, både ur ekonomisk synvinkel och på grund av sin sociala och miljömässiga betydelse. De odlade arealerna finns i områden på en medelhöjd över havet där jordytans beskaffenhet och de små odlingarna (terrassodling) i kombination med kostnaderna för insatsvaror förorsakar mycket höga produktionskostnader. För att stödja den inhemska produktionen så att efterfrågan på Kanarieöarna kan tillgodoses tillämpas ett särskilt stöd för konsumtionspotatis. Avskaffandet av den tillfälliga begränsningen för införsel av konsumtionspotatis under saluföringsperioden för lokalt odlad potatis försämrar läget kraftigt för de lokala producenterna. Därför föreslås ett stöd för lokal saluföring för denna produktion.

(13) Det är mycket viktigt att odlingen av vin fortsätter, både av ekonomiska skäl och av miljöskäl, med tanke på att vinodlingen bedrivs i torra områden och på jordar som är särskilt utsatta för erosionsrisk. För att stödja den inhemska produktionen beviljas ett schablonstöd per hektar för odling av druvsorter avsedda för produktion av kvalitetsviner i bestämda områden. Dessutom tillämpas varken bidrag för nedläggning eller marknadsmekanismer, med undantag för krisdestillation som kan tillämpas vid en särskild störning av marknaden på grund av kvalitetsproblem.

(14) Tobaksodlingen är historiskt sett viktig på Kanarieöarna. Ekonomiskt är tobaksindustrin en förädlingsindustri som fortsätter att vara en av regionens viktigaste industriverksamheter. På det sociala planet är tobaksodlingen mycket arbetsintensiv och bedrivs av småjordbrukare. Odlingen är inte tillräckligt lönsam och riskerar att upphöra. För närvarande används endast en liten areal på ön La Palma för odling av tobak avsedd för hantverksmässig produktion av cigarrer. Spanien bör därför få fortsätta att som tillägg till gemenskapsstödet bevilja ett stöd som gör det möjligt att fortsätta med denna traditionella odling och den därmed sammanhängande hantverksmässiga produktionen av tobaksprodukter. För att Kanarieöarna skall kunna behålla sin industriella produktion av tobaksvaror bör dessutom fortsatt undantag från importtullarna beviljas för import av råtobak och delvis förädlad tobak, motsvarande högst 20000 ton stripad råtobak.

(15) Inom den traditionella honungstillverkningen på Kanarieöarna används en inhemsk biras som är anpassad till de lokala förhållandena men är lågproduktiv. Rasen riskerar att konkurreras ut av raser som ger högre avkastning för biodlarna. Därför bör man även i fortsättningen ge stöd till biodlarorganisationer som förbinder sig att producera honung av traditionell kvalitet, och man bör också se över antalet kupor med inhemska bin som berättigar till detta stöd.

(16) Jordbruksproducenterna på Kanarieöarna bör uppmuntras att leverera kvalitetsprodukter, och avsättningen av dessa produkter bör främjas. För detta ändamål kan gemenskapens grafiska symbol användas.

(17) I förordning (EG) nr 1257/1999(4) fastställs de åtgärder för utveckling av landsbygden som kan berättiga till stöd från gemenskapen samt villkoren för att erhålla detta stöd.

(18) Denna förordning syftar till att kompensera för de ogynnsamma betingelser som har sin grund i denna regions avlägsna belägenhet och ökaraktär.

(19) Vissa jordbruksföretag eller bearbetnings- och saluföringsföretag på dessa öar uppvisar allvarliga strukturella brister, vilket leder till särskilda svårigheter. För vissa typer av investeringar bör undantag därför kunna beviljas från de bestämmelser som begränsar eller förhindrar beviljandet av vissa strukturstöd enligt förordning (EG) nr 1257/1999.

(20) Gemenskapens medfinansiering av tre av de kompletterande åtgärderna i artikel 35.1 i förordning (EG) nr 1257/1999 får uppgå till 85 % av den totala stödberättigande kostnaden i de yttersta randområdena. Enligt artikel 47.2 tredje strecksatsen i samma förordning skall däremot gemenskapens medfinansiering av de åtgärder för miljövänligt jordbruk som utgör den fjärde kompletterande åtgärden begränsas till 75 % för alla områden som omfattas av mål 1. Med tanke på den betydelse som miljövänligt jordbruk tillskrivs i samband med landsbygdsutvecklingen bör nivån på gemenskapens medfinansiering harmoniseras för alla kompletterande åtgärder i de yttersta randområdena.

(21) Varje plan, ram för gemenskapsstöd, operativt program eller samlat programdokument skall i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 1260/1999(5) omfatta en period på sju år, och programperioden skall inledas den 1 januari 2000. Av konsekvensskäl och för att undvika en diskriminering av stödmottagare som omfattas av samma program bör de undantag som föreskrivs i denna förordning i undantagsfall kunna tillämpas för hela denna programperiod.

(22) Ett undantag från kommissionens bestämda politik att inte bevilja statligt driftsstöd inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter som finns upptagna i bilaga I till fördraget får göras för att motverka de särskilda begränsningar för jordbruksproduktionen på Kanarieöarna som beror på deras avlägsna belägenhet, ökaraktär, läge i gemenskapens yttersta randområden, ringa storlek, terräng- och klimatförhållanden samt ekonomiska beroende av ett fåtal produkter.

(23) De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs specifika åtgärder för att motverka de svårigheter som Kanarieöarnas avlägsna belägenhet, ökaraktär och läge i gemenskapens yttersta randområden medför i samband med vissa jordbruksprodukter.

AVDELNING I

SÄRSKILD FÖRSÖRJNINGSORDNING

Artikel 2

1. Härmed inrättas en särskild försörjningsordning för de jordbruksprodukter som finns förtecknade i bilaga I och som på Kanarieöarna är nödvändiga som livsmedel, för bearbetning och som insatsvaror inom jordbruket.

2. En prognostiserad försörjningsbalans skall göras för de årliga försörjningsbehoven av produkterna i bilaga I. En separat prognos kan göras för att uppskatta bearbetnings- och förpackningsindustrins behov av produkter för den lokala marknaden eller produkter som traditionellt exporteras eller sänds till den övriga gemenskapen.

Artikel 3

1. Inom den kvantitetsbegränsning som fastställs i den prognostiserade försörjningsbalansen skall tullar inte tillämpas vid direktimport till Kanarieöarna av produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen och kommer från tredje land.

Produkter för vilka aktiv förädling eller tullagring i gemenskapens tullområde tillämpats skall anses som direktimporterade vid tillämpningen av denna avdelning.

2. För att tillgodose de behov som fastställts i enlighet med artikel 2 vad beträffar mängd, pris och kvalitet, och för att bevara den del av försörjningen som kommer från gemenskapen, skall ett stöd beviljas för Kanarieöarnas försörjning med produkter med ursprung i gemenskapen som förvaras i offentliga lager eller finns tillgängliga på gemenskapsmarknaden.

Stödbeloppet skall fastställas med hänsyn till de högre transportkostnaderna till Kanarieöarna och exportpriser till tredje land samt, när det gäller insatsvaror för jordbruket eller produkter avsedda för bearbetning, till de merkostnader som följer av ökaraktären och läget i gemenskapens yttersta randområden.

3. Den särskilda försörjningsordningen skall genomföras med särskild hänsyn till

- Kanarieöarnas särskilda behov och, när det gäller produkter som skall bearbetas eller insatsvaror för jordbruket, de särskilda kvalitetskraven,

- handeln med övriga gemenskapen,

- den ekonomiska aspekten av de föreslagna stöden.

4. Den särskilda försörjningsordningen skall tillämpas under förutsättning att de förmåner som följer av befrielsen från importtullar eller, när det gäller försörjning från övriga gemenskapen, av stöd, faktiskt kommer slutanvändaren till godo.

5. De produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen får inte återexporteras till tredje land eller sändas tillbaka till den övriga gemenskapen.

Obearbetade produkter eller lokalt förpackade produkter får emellertid återexporteras till tredje land enligt villkor som skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 21.2.

Om de aktuella produkterna bearbetas på Kanarieöarna skall förbudet inte gälla traditionell export eller traditionella sändningar till den övriga gemenskapen av de bearbetade produkterna. Inget exportbidrag skall beviljas.

6. Tillämpningsföreskrifter för denna avdelning skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.2. De skall särskilt omfatta

- fastställande av stöden för försörjning från gemenskapen,

- bestämmelser för att säkerställa att förmånerna kommer slutanvändaren till godo,

- införande av ett system för import- eller leveranslicenser vid behov.

Kommissionen skall upprätta försörjningsbalanser i enlighet med förfarandet i artikel 21.2. I enlighet med behovsutvecklingen på Kanarieöarna får kommissionen enligt samma förfarande se över försörjningsbalanserna samt produktförteckningen i bilaga I.

AVDELNING II

ÅTGÄRDER FÖR LOKAL PRODUKTION

KAPITEL I

DJURUPPFÖDNING OCH MJÖLKPRODUKTER

Artikel 4

1. Inom djuruppfödningssektorn beviljas stöd för leverans till Kanarieöarna av renrasiga djur och raser för handelsbruk samt produkter med ursprung i gemenskapen.

2. Villkoren för beviljande av stöd fastställs främst med hänsyn till Kanarieöarnas försörjningsbehov för att få igång produktion av olika slag med de raser som är bäst lämpade för de lokala förhållandena och bidra till genetisk förbättring av djurbesättningarna. Stödet skall betalas ut för leverans av de varor som uppfyller gemenskapsbestämmelsernas krav.

3. Stöden skall fastställas med beaktande av

- försörjningsförhållandena och särskilt försörjningskostnaderna för Kanarieöarna till följd av det geografiska läget,

- varornas priser på gemenskapsmarknaden och på världsmarknaden,

- huruvida tullar tas ut vid import från tredje land eller ej,

- den ekonomiska aspekten av de planerade stöden.

4. Artikel 3.4 och 3.5 skall tillämpas på varor för vilka stöd beviljats enligt punkt 1 i den här artikeln.

5. Såväl tillämpningsföreskrifter för den här artikeln som förteckningen över produkter och de stödbelopp som avses i punkt 1 i den här artikeln skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.2.

Artikel 5

1. Det stöd som fastställs i punkterna 2 och 3 skall beviljas för att stödja traditionell verksamhet i samband med nötköttsproduktion och åtgärder för att förbättra produktkvaliteten, inom ramen för Kanarieöarnas konsumtionsbehov, som fastställs på grundval av en försörjningsbalans som regelbundet ses över.

Denna försörjningsbalans skall också omfatta avelsdjur som levererats i enlighet med artikel 4 och djur som omfattas av åtgärderna i artikel 7.1 tredje stycket.

2. Ett tillägg till det bidrag som avses i artikel 11 i förordning (EG) nr 1254/1999(7) skall betalas ut till producenterna och uppgå till 25 euro för varje slaktat djur.

3. Ett tillägg till det am- och dikobidrag som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 1254/1999 skall betalas ut till nötköttsproducenter. Detta tillägg skall uppgå till 50 euro för varje am- eller diko som producenten håller den dag ansökan lämnas in.

4. Följande bestämmelser skall inte tillämpas på Kanarieöarna, vare sig när det gäller det särskilda bidraget, grundbidraget för am- och dikor, slaktbidraget eller de tilläggsbidrag som avses i punkterna 2 och 3 i denna artikel:

a) Det regionala tak som genom artikel 4 i förordning (EG) nr 1254/1999 infördes för det särskilda grundbidraget.

b) Det individuella tak som genom artikel 6 i förordning (EG) nr 1254/1999 infördes för grundbidraget för am- och dikor som hålls på företaget.

c) Det nationella tak som genom artikel 11 i förordning (EG) nr 1254/1999 infördes för grundbidraget för slakt.

d) Den djurtäthetsfaktor inom företaget som genom artikel 12 i förordning (EG) nr 1254/1999 infördes för det särskilda bidraget och grundbidraget för am- och dikor.

5. De grund- och tilläggsbidrag som avses i punkterna 2 och 3 skall varje år beviljas för högst 10000 handjur av nötkreatur, 5000 am- och dikor och 15000 slaktade djur.

6. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.2. De skall innefatta upprättandet av den försörjningsbalans som avses i punkt 1 i den här artikeln samt eventuell översyn av denna som en följd av utvecklingen av behoven.

a) För det särskilda bidraget för handjur av nötkreatur skall det föreskrivas

- en "frysning", inom det regionala taket enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1254/1999, av det antal djur för vilka särskilt bidrag beviljats på Kanarieöarna för år 2000,

- beviljande av bidrag, dock för högst nittio djur per åldersgrupp, kalenderår och företag.

b) För am- och dikobidrag skall det i föreskrifterna

- finnas bestämmelser för att, i den mån det behövs, säkerställa rättigheterna för de producenter som beviljats bidrag med tillämpning av artikel 6 i förordning (EG) nr 1254/1999,

- att en särskild reserv kan upprättas för Kanarieöarna samt anges särskilda villkor för tilldelning eller omfördelning av rättigheter, med hänsyn till målen för djuruppfödningen; reservens storlek skall bestämmas i förhållande till det tak som fastställs i punkt 5 och till det antal bidrag som beviljats för år 2000.

c) För slaktbidraget skall det föreskrivas

- en "frysning", inom det regionala taket enligt artikel 38.1 i förordning (EG) nr 2342/1999(8), av det antal djur för vilka slaktbidrag beviljats för år 2000.

Tillämpningsföreskrifterna kan innehålla ytterligare villkor för beviljande av tilläggsbidrag.

Kommissionen får enligt samma förfarande se över de tak som avses i punkt 5.

Artikel 6

1. Ett tillägg till det bidrag per tacka som fastställs i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 2467/98(9) skall beviljas de producenter av lätta lamm som avses i artikel 4.3 i den förordningen.

Tilläggsbidragets belopp skall motsvara skillnaden mellan det bidrag som fastställs enligt artikel 5.2 och 5.3 i förordning (EG) nr 2467/98 och betalas ut till producenter av tunga lamm respektive lätta lamm, plus skillnaden mellan de särskilda stöd som föreskrivs enligt bestämmelserna om "särskilt landsbygdsstöd" i artikel 1.1 första och andra strecksatserna i förordning (EEG) nr 1323/90(10).

2. Det tilläggsbidrag som fastställs enligt punkt 1 skall också betalas ut till getköttsproducenter, utan att det påverkar utbetalningen av det bidrag som föreskrivs i artikel 5.5 i förordning (EG) nr 2467/98.

3. De bidrag som avses i punkterna 1 och 2 i den här artikeln skall beviljas enligt samma villkor som de som gäller för beviljandet av bidraget till får- och getköttsproducenter enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2467/98.

4. Kompletterande tillämpningsföreskrifter skall vid behov fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.2.

Artikel 7

1. Under perioden 2002-2006 skall ett stöd beviljas för genomförandet av ett övergripande program för att stödja produktion och saluföring av lokala produkter inom djuruppfödnings- och mjölkproduktsektorerna på Kanarieöarna.

Programmet får exempelvis omfatta stimulansåtgärder för förbättringar av kvalitet och hygien, saluföring av kvalitetsprodukter, strukturering av sektorer, rationalisering av strukturer för produktion och saluföring med gruppvis inköp, information på lokal nivå om kvalitetsprodukter och genomförande av tekniskt stöd.

Inom nötköttssektorn kan programmet omfatta möjligheten till försörjning med handjur för uppfödning till dess att beståndet av unga nötkreatur av hankön är tillräckligt stort för att upprätthålla den traditionella köttproduktionen inom ramarna för den försörjningsbalans som avses i artikel 5. Dessa djur är först och främst avsedda för producenter som innehar minst 50 % av göddjuren.

Programmet skall utarbetas och genomföras i nära samråd mellan de behöriga myndigheter som medlemsstaten utsett och de producentsammanslutningar eller producentorganisationer som är mest representativa för de berörda ekonomiska sektorerna. Det får inte omfatta stöd utöver de individuella bidrag som betalas ut direkt till producenterna i djuruppfödningssektorn enligt artiklarna 5, 6 och 8.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.2.

De behöriga myndigheterna skall till kommissionen överlämna programprojekt med en varaktighet på högst fem år; kommissionen skall godkänna dem i enlighet med förfarandet i artikel 21.2.

3. De spanska myndigheterna skall varje år lägga fram en rapport om genomförandet av programmet. Före utgången av 2005 skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en utvärderingsrapport om tillämpningen av den åtgärd som avses i denna artikel, eventuellt tillsammans med lämpliga förslag.

Artikel 8

1. Stöd skall ges till livsmedelskonsumtion av lokalt tillverkade produkter av komjölk i den omfattning som behövs för ögruppens konsumtionsbehov, som skall fastställas regelbundet. Stödet skall betalas ut till mejerierna. Stödet skall vara 8,45 euro per 100 kilogram helmjölk.

2. Kommissionen skall se över det stöd som avses i punkt 1 i den här artikeln och fastställa tillämpningsföreskrifter för denna artikel i enlighet med förfarandet i artikel 21.2. Stödet skall beviljas endast under förutsättning att det har avsedd verkan i alla led, ända fram till konsumenten.

KAPITEL II

FRUKT, GRÖNSAKER, VÄXTER OCH BLOMMOR

Artikel 9

1. Stöd skall beviljas för frukt, grönsaker, ätbara rötter och stam- och rotknölar samt blommor och levande växter som finns upptagna i kapitlen 6, 7 och 8 i Kombinerade nomenklaturen, som skördats på Kanarieöarna och som är avsedda att tillgodose efterfrågan på den kanariska marknaden.

Stödet skall beviljas för produkter som uppfyller de gemensamma normer som fastställs i gemenskapslagstiftningen eller, om sådana saknas, som överensstämmer med de detaljerade beskrivningar som ingår i leveransavtalen.

Stödet beviljas om leveransavtal för ett eller flera regleringsår ingåtts mellan å ena sidan enskilda producenter, producentgrupper eller de producentorganisationer som avses i artiklarna 11, 13 och 14 i förordning (EG) nr 2200/96(11) och å andra sidan livsmedelsföretag, aktörer inom distribution, restaurangbranschen eller myndigheter.

Stödet skall betalas ut till ovannämnda enskilda producenter, producentgrupper eller producentorganisationer inom den gräns som årligen fastställs för varje produktkategori.

Stödet skall fastställas som ett schablonbelopp för varje produktkategori enligt de berörda produkternas medelvärde. Det skall differentieras beroende på om det gäller en av de producentorganisationer som avses i artiklarna 11, 13 och 14 i förordning (EG) nr 2200/96 eller någon annan stödmottagare.

Stödet skall inte beviljas för bananer som omfattas av KN-nummer 0803 00, tomater som omfattas av KN-nummer 0702 00 och färskpotatis som omfattas av KN-nummer 0701 90 50 som skördats från den 1 januari till den 31 mars.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.2. De produktkategorier och stödbelopp som avses i punkt 1 i den här artikeln skall fastställas i enlighet med samma förfarande.

Artikel 10

1. Stöd skall beviljas för att ingå årliga avtal om saluföring av färska och bearbetade produkter som avses i artikel 9 och medicinalväxter som omfattas av KN-nummer 1211 vilka skördas på Kanarieöarna. Detta stöd beviljas också för tomater som omfattas av KN-nummer 0702 00 på de villkor som anges i punkt 2 tredje stycket i den här artikeln.

Avtalen skall ingås mellan å ena sidan enskilda producenter eller de producentorganisationer som avses i artiklarna 11, 13 och 14 i förordning (EG) nr 2200/96 som är etablerade på Kanarieöarna och å andra sidan fysiska eller juridiska personer som är etablerade i den övriga gemenskapen.

2. Stödbeloppet skall vara 10 % av den saluförda produktionens värde, fritt bestämmelseorten.

Detta stöd skall betalas ut för en handelsvolym på högst 10000 ton per produkt och år.

För tomater som omfattas av KN-nummer 0702 00 uppgår stödbeloppet till 0,76 euro per 100 kg för högst 300000 ton per år.

3. Stödet skall beviljas köpare som åtar sig att saluföra produkter från Kanarieöarna enligt de avtal som avses i punkt 1.

4. Om saluföringen av produkter som avses i punkt 1 i den här artikeln genomförs i samarbetsprojekt, med målet att saluföra produkter skördade på Kanarieöarna, av kanariska producenter eller producentorganisationer enligt artiklarna 11, 13 och 14 i förordning (EG) nr 2200/96 och fysiska eller juridiska personer etablerade i den övriga gemenskapen, och om parterna åtar sig att under minst tre år satsa den kunskap och know-how som krävs för att uppnå målet för samarbetet, skall stödbeloppet höjas till 13 % av värdet av den årliga gemensamt saluförda produktionen.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.2.

Artikel 11

1. Gemenskapen skall bidra med högst 100000 euro för att finansiera en ekonomisk studie som omfattar en analys av och en prognos för sektorn för bearbetade frukter och grönsaker, särskilt tropiska sådana, på Kanarieöarna.

Studien skall omfatta en ekonomisk och teknisk utvärdering av sektorn. Den skall främst omfatta en analys av uppgifter om försörjning och bearbetningskostnader och en undersökning av villkoren och möjligheterna för utveckling och avsättning på regional och internationell nivå, med beaktande av konkurrensen på världsmarknaden.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.2.

KAPITEL III

VIN

Artikel 12

Kapitel II i avdelning II och avdelning III i förordning (EG) nr 1493/1999(12) och kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 1227/2000(13), skall inte gälla för Kanarieöarna, med undantag av den krisdestillation som anges i artikel 30 i förordning (EG) nr 1493/1999 vid en särskild störning av marknaden på grund av kvalitetsproblem.

Artikel 13

1. Ett hektarstöd skall ges för fortsatt vinodling inom de traditionella områdena för produktion av kvalitetsviner fso.

Stöd skall betalas för arealer

a) där sådana druvsorter är planterade som ingår i den klassificering som avses i artikel 19 i förordning (EG) nr 1493/1999 och som medlemsstaterna skall göra av vilka druvsorter som är lämpliga för framställning av vart och ett av de kvalitetsviner fso som produceras i respektive medlemsstat, och

b) vars avkastning per hektar är lägre än den övre gräns som fastställts av medlemsstaten, uttryckt i mängd druvor, druvmust eller vin i enlighet med bestämmelserna i punkt I i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999.

2. Stödbeloppet skall vara 476,76 euro per hektar och år. Stödet skall betalas ut till producentsammanslutningar eller producentorganisationer.

Under en övergångsperiod skall stödet dock betalas ut även till enskilda producenter. Under denna period skall samtliga stöd förvaltas enligt villkor som skall fastställas i enlighet med förfarandet i punkt 21.2.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.2.

KAPITEL IV

POTATIS

Artikel 14

1. Ett hektarstöd skall beviljas för odling av konsumtionspotatis som omfattas av KN-numren 0701 90 50 och 0701 90 90.

2. Stödbeloppet skall vara 596 euro per hektar.

Stödet skall betalas ut för en odlad och skördad areal på högst 9000 hektar årligen.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.2.

KAPITEL V

TOBAK

Artikel 15

Spanien får bevilja Kanarieöarna produktionsstöd för tobak som tillägg till det stöd som infördes enligt avdelning I i förordning (EEG) nr 2075/92(14). Beviljandet av stödet får inte leda till olika behandling av olika kanariska producenter.

Stödbeloppet skall motsvara högst det gemenskapsstöd som avses i första stycket. Tilläggsstödet får beviljas för högst 10 ton per år.

Artikel 16

1. Tullavgifter skall inte tillämpas vid direktimport till Kanarieöarna av råtobak och delvis förädlad tobak som omfattas av

- KN-nummer 2401

och undernummer:

- 2401 10 ostripad råtobak,

- 2401 20 helt eller delvis stripad råtobak,

- ex 2401 20 täckblad för cigarrer, emballerade, i rullar för tillverkning av tobak,

- 2401 30 tobaksavfall,

- ex 2402 10 00 cigarrer som saknar täckblad,

- ex 2403 10 00 röktobak (färdig blandning av tobak för tillverkning av cigaretter, cigariller och cigarrer),

- ex 2403 91 00 "homogeniserad" eller "rekonstituerad" tobak, även presenterad i blad eller band,

- ex 2403 99 90 expanderad tobak.

Den befrielse som avses i första stycket skall tillämpas på produkter som skall användas för lokal tillverkning av tobaksprodukter inom en årlig kvantitet på 20000 ton rensad råtobak.

2. Nödvändiga tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.2.

KAPITEL VI

HONUNG

Artikel 17

1. Stöd skall beviljas för produktion av den kvalitetshonung som är specifik för Kanarieöarna och produceras av den inhemska rasen "svarta bin".

Stöd skall betalas till sammanslutningar av biodlare som är godkända av de behöriga myndigheterna, på grundval av antalet bisamhällen med svarta bin i produktion, upp till högst 15000 bisamhällen.

Stödet skall fastställas till 20 euro per bisamhälle i produktion och regleringsår. Vid tillämpningen av denna artikel skall regleringsåret anses börja den 1 juli och upphöra den 30 juni följande år.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.2.

KAPITEL VII

GRAFISK SYMBOL

Artikel 18

1. Villkoren för att använda den grafiska symbol som införts i syfte att öka kunskapen om och konsumtionen av sådana obearbetade och bearbetade jordbruksprodukter av hög kvalitet som är karakteristiska för Kanarieöarna i egenskap av ett av unionens yttersta randområden skall föreslås av branschorganisationerna. De spanska myndigheterna skall vidarebefordra sådana förslag, tillsammans med sitt yttrande, till kommissionen för godkännande.

Användningen av symbolen skall kontrolleras av en offentlig myndighet eller ett organ som godkänts av de behöriga spanska myndigheterna.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.2.

AVDELNING III

UNDANTAG FRÅN STRUKTURÅTGÄRDER

Artikel 19

1. Trots bestämmelserna i artikel 7 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall stödets totala värde, uttryckt i procent av den stödberättigande investeringsvolymen, begränsas till högst 75 % för investeringar som bl.a. syftar till att främja diversifiering, omstrukturering eller omställning till hållbart jordbruk på jordbruksföretag med begränsade ekonomiska tillgångar som skall definieras i det programkomplement som avses i artikel 18.3 i förordning (EG) nr 1260/1999.

2. Trots bestämmelserna i artikel 28.2 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall stödets totala värde, uttryckt i procent av den stödberättigande investeringsvolymen, begränsas till högst 65 % för investeringar i företag för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter som huvudsakligen härrör från lokal produktion och från sektorer som skall definieras i det programkomplement som avses i artikel 18.3 i förordning (EG) nr 1260/1999. För små och medelstora företag skall stödets totala värde på samma villkor begränsas till högst 75 %.

3. Trots bestämmelserna i artikel 47.2 andra stycket tredje strecksatsen i förordning (EG) nr 1257/1999 skall gemenskapens medfinansiering av åtgärder för miljövänligt jordbruk enligt artiklarna 22, 23 och 24 i den förordningen uppgå till 85 %.

4. En kortfattad beskrivning av de åtgärder som planeras i enlighet med den här artikeln skall ingå i de samlade programdokument för denna region som avses i artikel 18 i förordning (EG) nr 1260/1999.

AVDELNING IV

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 20

De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning skall antas i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 21.2.

Artikel 21

1. Kommissionen skall biträdas av Förvaltningskommittén för spannmål, som inrättas genom artikel 22 i förordning (EEG) nr 1766/92(15), eller av de förvaltningskommittéer som inrättas genom förordningarna för den gemensamma organisationen av de berörda marknaderna för de berörda produkterna.

För jordbruksprodukter om omfattas av förordning (EEG) nr 827/68(16) och för produkter för vilka en gemensam organisation av marknaden saknas skall kommissionen biträdas av Förvaltningskommittén för humle, som inrättas genom artikel 20 i förordning (EEG) nr 1696/71(17).

När det gäller den grafiska symbolen och andra frågor som omfattas av denna förordning skall kommissionen biträdas av Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker, som inrättas genom förordning (EG) nr 2200/96.

Vid genomförandet av avdelning III skall kommissionen biträdas av kommittén för utveckling och omställning av regioner och kommittén för jordbrukets struktur och landsbygdens utveckling, som inrättas genom artikel 48 respektive artikel 50 i förordning (EG) nr 1260/1999.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittéerna skall själva anta sina arbetsordningar.

Artikel 22

För jordbruksprodukter som finns upptagna i bilaga I till fördraget och omfattas av artiklarna 87-89 i det fördraget får kommissionen för produktion, bearbetning och saluföring tillåta driftsstöd avsett att mildra de särskilda begränsningar för jordbruksproduktionen som följer av Kanarieöarnas avlägsna belägenhet, ökaraktär och läge i gemenskapens yttersta randområden.

Artikel 23

De åtgärder som fastställs i denna förordning, med undantag för artikel 19, skall utgöra interventionsåtgärder med syfte att stabilisera jordbruksmarknaderna enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1258/1999(18).

Artikel 24

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att bestämmelserna i denna förordning iakttas, särskilt när det gäller kontrollåtgärder och administrativa påföljder och informera kommissionen om detta.

Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.2.

Artikel 25

1. Spanien skall lämna en årlig rapport till kommissionen om genomförandet av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning.

2. Senast vid slutet av det femte året då ordningen tillämpats skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en allmän rapport om effekterna av de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna förordning, eventuellt tillsammans med lämpliga förslag.

Artikel 26

Förordning (EEG) nr 1601/92(19) upphör härmed att gälla. Hänvisningar till förordning (EEG) nr 1601/92 skall tolkas som hänvisningar till den här förordningen enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 27

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 19 skall tillämpas från och med den 1 januari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 28 juni 2001.

På rådets vägnar

B. Rosengren

Ordförande

(1) Yttrande avgivet den 14 juni 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) Rådets förordning (EEG) nr 1911/91 av den 26 juni 1991 om tillämpningen av gemenskapsrättens bestämmelser på Kanarieöarna (EGT L 171, 29.6.1991, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1105/2001 (EGT L 151, 7.6.2001, s. 1).

(3) EGT L 171, 29.6.1991, s. 5.

(4) Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).

(5) Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT L 161, 26.6.1999, s. 1).

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) Rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (EGT L 160, 26.6.1999, s. 21).

(8) Kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999 av den 28 oktober 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött när det gäller bidragstermen (EGT L 281, 4.11.1999, s. 30). Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 192/2001 (EGT L 29, 31.1.2001, s. 27).

(9) Rådets förordning (EG) nr 2467/98 av den 3 november 1998 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött (EGT L 312, 20.11.1998, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1669/2000 (EGT L 193, 29.7.2000, s. 8).

(10) Rådets förordning (EEG) nr 1323/90 av den 14 maj 1990 om införande av särskilt stöd för uppfödning av får och getter i vissa mindre gynnade områden inom gemenskapen (EGT L 132, 23.5.1990, s. 17). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 193/98 (EGT L 20, 27.1.1998, s. 18).

(11) Rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden inom sektorn för frukt och grönsaker (EGT L 297, 20.11.1996, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2826/2000 (EGT L 328, 23.12.2000, s. 2).

(12) Rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (EGT L 179, 14.7.1999, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2826/2000 (EGT L 328, 23.12.2000, s. 2).

(13) Kommissionens förordning (EG) nr 1227/2000 av den 31 maj 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande produktionskapacitet (EGT L 143, 16.6.2000, s. 1).

(14) Rådets förordning (EEG) nr 2075/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak (EGT L 215, 30.7.1992, s. 70). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1336/2000 (EGT L 154, 27.6.2000, s. 2).

(15) Rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (EGT L 181, 1.7.1992, s. 21). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000 (EGT L 193, 29.7.2000, s. 1).

(16) Rådets förordning (EEG) nr 827/68 av den 28 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som förtecknas i bilaga II till fördraget (EGT L 151, 30.6.1968, s. 16). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3290/94 (EGT L 349, 31.12.1994, s. 105).

(17) Rådets förordning (EEG) nr 1696/71 av den 26 juli 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle (EGT L 175, 4.8.1971, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 191/2000 (EGT L 23, 28.1.2000, s. 4).

(18) Rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EGT L 160, 26.6.1999, s. 103).

(19) Rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna rörande vissa jordbruksprodukter (EGT L 173, 27.6.1992, s. 13). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2826/2000 (EGT L 328, 23.12.2000, s. 2).

BILAGA I

Förteckning över de produkter som avses i den särskilda försörjningsordningen enligt Artikel 3

>Plats för tabell>

BILAGA II

Jämförelsetabell

>Plats för tabell>