Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 2585/2001 av den 19 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vinEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 345 , 29/12/2001 s. 0010 - 0011Rådets förordning (EG) nr 2585/2001

av den 19 december 2001

om ändring av förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Flera medlemsstater för en aktiv politik för ett generationsskifte i jordbrukssektorn. Denna politik har visat sig värdefull i vinsektorn där behovet av föryngring är stort.

(2) För att underlätta tillämpningen av en sådan politik i vinsektorn och i väntan på inrättandet av reserver med planteringsrätter bör nyplanteringsrätter som tilldelas unga jordbrukare tillfälligt kunna omfattas av den stödordning för omstrukturering som fastställs i förordning (EG) nr 1493/1999(4). Denna möjlighet bör också gälla nyplanteringsrätter som tilldelats i samband med tidigare fysiska förbättringsplaner enligt rådets förordning (EG) nr 950/97 av den 20 maj 1997 om förbättring av jordbruksstrukturens effektivitet(5) för att underlätta övergången från tidigare ordningar.

(3) Förordning (EG) nr 1493/1999 bör därför ändras och vissa felaktigheter i den rättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1493/1999 ändras på följande sätt:

1. I artikel 11.3 skall följande stycke läggas till: "Systemet skall omfatta nyplanteringsrätter som tilldelas i samband med de fysiska förbättringsplaner som avses i förordning (EG) nr 950/97 liksom de som tilldelas unga jordbrukare under regleringsåren 2000/2001, 2001/2002 och 2002/2003."

2. I artikel 15 andra stycket skall punkt b ersättas med följande: "b) om utnyttjandet av återplanteringsrätter i allmänhet samt av nyplanteringsrätter som tilldelas i samband med fysiska förbättringsplaner och som tilldelas unga jordbrukare, vid genomförandet av programmen,".

3. Artikel 44.1 skall ersättas med följande: "1. Av de produkter som omfattas av KN-nummer 2204 10, 2204 21 och 2204 29 får endast likörvin, mousserande vin, mousserande vin med tillsatt koldioxid, pärlande vin, pärlande vin med tillsatt koldioxid, kvalitetsvin fso, bordsviner, vin av övermogna druvor och, vid behov, utan hinder av artikel 45, legalt importerade viner utbjudas till försäljning eller levereras för direkt konsumtion inom gemenskapen."

4. Bilaga VII skall ändras på följande sätt:

a) I del A skall punkt 2 b tredje strecksatsen ersättas med följande: "- En av följande benämningar på villkor som skall fastställas: 'Landwein', 'vin de pays', 'indicazione geografica tipica', 'ονομασiα κατα παράδοση', 'οίνος τοπικός', 'vino de la tierra', 'vinho regional', 'regional wine' eller 'landwijn'. När en sådan benämning används är ordet 'bordsvin' inte obligatoriskt."

b) I del C skall punkt 2 ersättas med följande: "Om inte annat följer av bestämmelserna om harmonisering av lagstiftningen skall punkt 1 a och punkt 3 c dock inte påverka möjligheten för medlemsstaterna att tillåta

- användningen av orden 'vin' och 'pärlande vin' tillsammans med namnet på en frukt och i form av sammansatta benämningar för att beteckna produkter som framställs genom jäsning av andra frukter än druvor,

- andra sammansatta benämningar som innehåller ordet 'vin'."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2001.

På rådets vägnar

A. Neyts-Uyttebroeck

Ordförande

(1) EGT C 270 E, 25.9.2001, s. 101.

(2) Yttrandet avgivet den 11 november 2001.

(3) EGT C 311, 7.11.2001, s. 64.

(4) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2826/2000 (EGT L 328, 23.12.2000, s. 2).

(5) EGT L 142, 2.6.1997, s. 1.