Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 699/2002 av den 24 april 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1608/2000 om fastställande av övergångsåtgärder i väntan på slutliga tillämpningsbestämmelser för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vinEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 109 , 25/04/2002 s. 0020 - 0020Kommissionens förordning (EG) nr 699/2002

av den 24 april 2002

om ändring av förordning (EG) nr 1608/2000 om fastställande av övergångsåtgärder i väntan på slutliga tillämpningsbestämmelser för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2585/2001(2), särskilt artikel 80 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt förordning (EG) nr 1608/2000 av den 24 juli 2000 om fastställande av övergångsåtgärder i väntan på slutliga tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 363/2002(4), skall tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets förordningar som upphävs genom artikel 81 i förordning (EG) nr 1493/1999 förlängas till och med den 30 april 2002, i väntan på att genomförandebestämmelserna i den förordningen slutgiltigt skall utformas och antas. Antagandet av dessa tillämpningsföreskrifter kommer inte att helt ha avslutats den 30 april 2002. Det är därför lämpligt att under en kort period tillåta fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser i rådets förordningar som upphävs genom artikel 81 i förordning (EG) nr 1493/1999.

(2) Denna extra övergångsperiod medför inte någon risk för ändring av det datum som rådet föreskrivit för genomförandet av huvuddelen av reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för vin, eftersom huvuddelarna av de ämnesområden som omfattas av dessa förordningar regleras genom förordning (EG) nr 1493/1999 eller genom redan antagna tillämpningsförordningar.

(3) På vissa områden, särskilt när det gäller beteckningar, benämningar, presentation och skydd av vissa produkter inom vinsektorn, har antagandet av tillämpningsföreskrifter gått långsammare än på andra områden, beroende på att de frågor som rådet behandlar i detta avsnitt är komplicerade och känsliga, och att de bestämmelser som antas får direkta återverkningar för aktörerna i gemenskapen och i tredje land. Det är därför lämpligt att föreskriva ytterligare en övergångsperiod på detta område, så att bestämmelserna slutgiltigt kan antas.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1608/2000 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall datumet "den 30 april 2002" ersättas med datumet "den 31 maj 2002".

2. I artikel 3 skall datumet "den 30 april 2002" ersättas med datumet "den 31 maj 2002".

3. I del B i bilagan skall datumet "den 30 april 2002" ersättas med datumet "den 31 maj 2002".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 april 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2) EGT L 345, 29.12.2001, s. 10.

(3) EGT L 185, 25.7.2000, s. 24.

(4) EGT L 58, 28.2.2002, s. 7.