Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

23.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/41


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 februari 2006

om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i gemenskapen

[delgivet med nr K(2006) 597]

(Text av betydelse för EES)

(2006/135/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (3), särskilt artikel 18,

med beaktande av rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (4), särskilt artikel 66.2, och

av följande skäl:

(1)

Aviär influensa är en smittsam virussjukdom hos fjäderfä och fåglar som orsakar dödlighet och störningar som snabbt kan nå epizootiska proportioner, vilken i sin tur kan utgöra ett allvarligt hot mot djurhälsan och kraftigt försämra lönsamheten inom fjäderfäuppfödningen. Under vissa förhållanden kan sjukdomen också utgöra en risk för människors hälsa. Det finns en risk för att sjukdomsagenset sprids till andra anläggningar, till vilda fåglar och från en medlemsstat till andra medlemsstater och tredjeländer via internationell handel med levande fåglar eller produkter från dem.

(2)

Högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 har isolerats hos vissa vilda fåglar i vissa delar av gemenskapen och i tredjeländer som gränsar till gemenskapen eller där flyttfåglar vistas under vintern. Sannolikheten att viruset sprids i gemenskapen med vilda fåglar ökar under den kommande flyttningsperioden.

(3)

Om ett aviärt influensavirus av subtyp H5 från fjäderfä har isolerats inom en medlemsstats territorium och om, i avvaktan på att neuraminidastyp (N) eller patogenitetsindex bestäms, den kliniska bilden och de epidemiologiska omständigheterna ger anledning att misstänka att det rör sig om högpatogen aviär influensa orsakad av det högpatogena influensaviruset A av subtyp H5N1 eller om förekomst av högpatogen aviär influensa, särskilt av denna subtyp, har bekräftats, bör den berörda medlemsstaten tillämpa vissa skyddsåtgärder för att minimera risken för sjukdomsspridning.

(4)

Dessa skyddsåtgärder bör tillämpas utöver de som föreskrivs enligt rådets direktiv 92/40/EEG av den 19 maj 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (5).

(5)

Eftersom de åtgärder som föreskrivs i direktiv 92/40/EEG är minimikrav för bekämpningsåtgärder krävs dock kompletterande åtgärder, särskilt avseende förflyttning av vissa fåglar och produkter av fjäderfä och andra fåglar med ursprung i det område där sjukdomen finns.

(6)

Med hänsyn till den särskilda sjukdomsrisken och den epidemiologiska situationen när det gäller högpatogen aviär influensa och med beaktande av de allvarliga ekonomiska konsekvenser som sjukdomen kan få, särskilt om den dyker upp i områden med en tät fjäderfäpopulation, bör de kompletterande åtgärderna syfta till att förstärka de lokala bekämpningsåtgärderna, regionalisera de berörda medlemsstaterna genom en avskiljning av de drabbade delarna från de sjukdomsfria delarna av territoriet samt ge fjäderfäbranschen och handelspartner tilltro till säkerheten när det gäller produkter som sänds från sjukdomsfria delar av landet.

(7)

Med beaktande av de skilda sjukdomsriskerna vid ett utbrott av högpatogen aviär influensa bör den berörda medlemsstaten upprätta ett högriskområde och ett lågriskområde i nära samarbete med kommissionen.

(8)

Om den epidemiologiska situationen så kräver bör lämpliga åtgärder vidtas för de områden där högpatogen aviär influensa har brutit ut eller misstänks bryta ut, särskilt genom att man beskriver dessa områden och håller denna beskrivning aktuell i förhållande till situationen, i bilaga I till detta beslut i enlighet med det förfarande som anges i artikel 10.3 och 10.4 i direktiv 90/425/EEG och artikel 9.3 och 9.4 i direktiv 89/662/EEG.

(9)

För konsekvensens skull bör vissa definitioner som fastställs i rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (6), rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg (7), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (8) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (9) tillämpas på det här beslutet.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i kommissionens beslut 2005/734/EG av den 19 oktober 2005 om fastställande av åtgärder för biosäkerhet för att minska risken för överföring av högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A subtyp av H5N1 från viltlevande fåglar till fjäderfä och andra fåglar i fångenskap och om ett system för tidig upptäckt i särskilt riskutsatta områden (10) bör tillämpas i de områden som drabbats av sjukdomen.

(11)

I rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (11) fastställs godkända organ, institut och center samt en förlaga till hälsointyg som skall åtfölja djuren eller deras könsceller mellan sådana godkända anläggningar i olika medlemsstater. Ett undantag från transportrestriktionerna bör övervägas för fåglar från och på väg till organ, institut och center som godkänts enligt det direktivet.

(12)

Transport av kläckägg från skyddsområdena bör tillåtas på vissa villkor. Sändning av kläckägg till andra länder bör tillåtas framför allt om de uppfyller villkoren i direktiv 2005/94/EG. I sådana fall bör det djurhälsointyg som utfärdas i enlighet med direktiv 90/539/EEG innehålla en hänvisning till det här beslutet.

(13)

Sändning från skyddsområdena av kött, malet kött, köttberedningar och köttprodukter bör tillåtas om vissa villkor är uppfyllda, främst vissa krav i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (12).

(14)

Genom rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (13) upprättas en förteckning över behandlingar som gör kött från områden där restriktioner gäller säkra samtidigt som det föreskrivs en möjlighet att införa ett särskilt kontrollmärke och vilken identifieringsmärkning som krävs för kött som av djurhälsoskäl inte får släppas ut på marknaden. Det bör vara tillåtet att från skyddsområdena sända kött som är märkt med det kontrollmärke som fastställs i det direktivet och köttprodukter som genomgått den behandling som avses i det direktivet.

(15)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (14) är det tillåtet att släppa ut en rad animaliska biprodukter på marknaden, t.ex. gelatin för teknisk användning, material för farmaceutiska ändamål och annat, med ursprung i områden inom gemenskapen som omfattas av restriktioner av djurhälsoskäl, eftersom dessa produkter anses säkra på grund av de särskilda villkoren för produktion, bearbetning och användning som effektivt inaktiverar eventuella patogener eller förhindrar kontakt med mottagliga djur.

(16)

Detta beslut bör ses över mot bakgrund av genomförandet av direktiv 2005/94/EG i medlemsstaterna.

(17)

På grund av sjukdomsrisken bör skyddsåtgärder antas på gemenskapsnivå för att bemöta de särskilda riskerna i olika områden.

(18)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte, tillämpningsområde och definitioner

1.   I detta beslut fastställs vissa skyddsåtgärder som skall tillämpas när högpatogen aviär influensa hos fjäderfä inom en medlemsstats territorium (nedan kallad ”den berörda medlemsstaten”), orsakad av influensavirus A av subtyp H5, misstänks (”misstänkt utbrott”) eller bekräftas vara (”utbrott”) av neuraminidastyp N1, i syfte att undvika spridning av aviär influensa till sjukdomsfria delar av gemenskapen i samband med förflyttning av fjäderfä, andra fåglar eller produkter av dessa fåglar.

2.   Om inte annat fastställs gäller definitionerna i direktiv 2005/94/EG. Därutöver gäller i detta beslut följande definitioner:

a)   kläckägg: ägg enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv 90/539/EEG.

b)   viltlevande fågelvilt: vilt enligt definitionen i punkt 1.5 andra strecksatsen och punkt 1.7 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

c)   andra fåglar i fångenskap: fåglar enligt definitionen i artikel 2.6 i direktiv 2005/94/EG, inklusive

3.   I detta beslut gäller även följande definitioner:

a)

De områden som förtecknas i del A i bilaga I, nedan kallade ”A-områden”, skall betraktas som högriskområden tillsammans med, men inte begränsade till, de skyddsområden som upprättats enligt artikel 9.2 och 9.3 i direktiv 92/40/EEG och de övervakningsområden som upprättats enligt artikel 9.4 i samma direktiv.

b)

De områden som förtecknas i del B i bilaga I, nedan kallade ”B-områden”, skall åtskilja A-områden från den sjukdomsfria delen av den berörda medlemsstaten, om en sådan del har identifierats, och sjukdomsrisken inom dessa B-områden skall betraktas som minimal.

4.   De åtgärder som fastställs i detta beslut skall tillämpas utan att det påverkar de åtgärder som skall tillämpas vid ett utbrott av aviär influensa hos fjäderfä och som vidtas enligt direktiv 92/40/EEG.

Artikel 2

Upprättande av A-områden och B-områden

1.   Omedelbart efter ett utbrott eller misstänkt utbrott av högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5 som misstänks eller bekräftas vara av neuraminidastyp N1 skall den berörda medlemsstaten upprätta A- och B-områden, med beaktande av de geografiska, administrativa, ekologiska och epizootologiska faktorerna i samband med aviär influensa, samt underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna och på lämpligt sätt informera allmänheten om dessa.

2.   Kommissionen skall i samarbete med den berörda medlemsstaten undersöka de områden som medlemsstaten har upprättat och vidta lämpliga åtgärder för dessa områden enligt artikel 9.3 och 9.4 i direktiv 89/662/EEG eller enligt artikel 10.3 eller 10.4 i direktiv 90/425/EEG.

3.   Om neuraminidastypen bekräftas vara en annan än N1 eller om viruset bekräftas ha låg patogenicitet skall den berörda medlemsstaten upphäva de åtgärder som den vidtagit för de berörda områdena samt underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna.

Kommissionen skall i samarbete med den berörda medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder enligt artikel 9.3 eller 9.4 i direktiv 89/662/EEG och enligt artikel 10.3 eller 10.4 i direktiv 90/425/EEG.

4.   Om förekomst av ett högpatogent influensavirus A, särskilt av subtyp H5N1, bekräftas hos fjäderfä, skall den berörda medlemsstaten

a)

underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna,

b)

tillämpa de åtgärder som föreskrivs i artikel 3.1 och 3.2 så länge det behövs med hänsyn till de geografiska, administrativa, ekologiska och epizootologiska faktorerna i samband med aviär influensa till och med den dag som anges i bilaga I och i alla händelser i minst 21 dagar inom skyddsområdet och i minst 30 dagar inom övervakningsområdet efter den dag då en preliminär rengöring och desinfektion av den smittade anläggningen slutförts i enlighet med artikel 11 i direktiv 92/40/EEG,

c)

hålla kommissionen och de övriga medlemsstaterna underrättade om all vidare utveckling avseende dessa områden.

Kommissionen skall i samarbete med den berörda medlemsstaten vidta de åtgärder som är lämpliga enligt artikel 9.3 eller 9.4 i direktiv 89/662/EEG och enligt artikel 10.3 eller 10.4 i direktiv 90/425/EEG.

Artikel 3

Allmänt förbud

1.   Den berörda medlemsstaten skall se till att inget levande fjäderfä, inga andra levande fåglar än fjäderfä eller kläckägg av dessa arter

a)

sänds från A-områden eller B-områden till andra medlemsstater eller tredjeländer,

b)

sänds från A-områden eller B-områden till andra delar av den berörda medlemsstatens territorium,

c)

transporteras inom A-områden eller B-områden, eller

d)

förflyttas mellan A-områden och B-områden.

2.   Den berörda medlemsstaten skall se till att inga andra produkter än kläckägg från de arter som avses i punkt 1 och från viltlevande fågelvilt

a)

sänds från A-områden eller B-områden till andra medlemsstater eller tredjeländer,

b)

sänds från A-områden eller B-områden till andra delar av den berörda medlemsstatens nationella territorium, eller

c)

transporteras mellan A-områden och B-områden.

Artikel 4

Undantag för levande fåglar och dagsgamla kycklingar

1.   Genom undantag från artikel 3.1 får den berörda medlemsstaten tillåta transport av fjäderfä eller fågelvilt i hägn, inklusive uttjänta värphöns,

a)

från anläggningar inom skyddsområdet för omedelbar slakt till ett slakteri som helst skall vara beläget inom skyddsområdet, eller om detta inte är möjligt, till ett slakteri utanför skyddsområdet i den berörda medlemsstaten och som utsetts av den behöriga myndigheten,

b)

från anläggningar inom övervakningsområdet, under femton dagar från den dag då området upprättades, direkt till ett slakteri inom eller utanför övervakningsområdet i den berörda medlemsstaten och som utsetts av den behöriga myndigheten,

c)

från anläggningar inom A-området som är belägna antingen inom övervakningsområdet, efter femton dagar från den dag då området upprättades, eller utanför övervakningsområdet, eller inom B-området, till ett slakteri i den berörda medlemsstaten och som utsetts av den behöriga myndigheten,

d)

från anläggningar som är belägna utanför A-området eller B-området, för omedelbar slakt i ett slakteri som utsetts av den behöriga myndigheten och som är beläget inom A-området eller B-området,

e)

från anläggningar som är belägna utanför A-området eller B-området, för transitering på huvudleder eller järnväg genom A-området utanför skyddsområdet eller B-området.

2.   Genom undantag från artikel 3.1 får den berörda medlemsstaten tillåta transport av dagsgamla kycklingar

a)

från ett kläckeri som är beläget inom skyddsområdet till en anläggning inom skydds- eller övervakningsområdet där det inte finns några andra fjäderfän och som står under sådan officiell tillsyn som föreskrivs enligt artikel 8.2 i direktiv 92/40/EEG,

b)

från ett kläckeri som är beläget inom övervakningsområdet till en anläggning eller en byggnad på denna anläggning i samma medlemsstat, förutsatt att tillräckliga biosäkerhetsåtgärder vidtas och att anläggningen ställs under officiell tillsyn efter transporten och att de dagsgamla kycklingarna stannar kvar på den mottagande anläggningen under minst 21 dagar,

c)

från ett kläckeri inom A-området i övervakningsområdet till vilken anläggning som helst, förutsatt att de har kläckts från ägg som samlats upp från anläggningar som är belägna utanför skydds- och övervakningsområdena och att kläckeriet genom sina logistiska förhållanden och åtgärder för biosäkerhet kan garantera att dessa ägg inte har kommit i kontakt med andra kläckägg eller dagsgamla kycklingar med ursprung i fjäderfäflockar inom dessa områden och som därför har en annan hälsostatus,

d)

från ett kläckeri som är beläget i den del av A-området som ligger utanför övervakningsområdet eller i B-området och minst 10 km från något misstänkt eller infekterat kläckeri eller någon misstänkt eller infekterad anläggning, till anläggningar som står under officiell tillsyn i den berörda medlemsstaten,

e)

från ett kläckeri som är beläget inom den del av A-området som ligger utanför skyddsområdet eller i B-området, till anläggningar inom eller utanför A-området, förutsatt att de dagsgamla kycklingarna har kläckts från ägg som uppfyller kraven i artikel 5.1 d.

3.   Genom undantag från artikel 3.1 får den berörda medlemsstaten tillåta transport av värpfärdiga unghöns, slaktkalkoner och annat fjäderfä eller fågelvilt i hägn

a)

från anläggningar inom skyddsområdet till en anläggning inom övervakningsområdet där det inte finns några andra fjäderfän och som står under sådan officiell tillsyn som föreskrivs i artikel 8.2 i direktiv 92/40/EEG,

b)

från anläggningar inom övervakningsområdet efter femton dagar från den dag då området upprättades till en anläggning där det inte finns några andra fjäderfän i samma medlemsstat; den anläggningen skall ställas under officiell tillsyn efter de värpfärdiga unghönsens ankomst och de värpfärdiga unghönsen skall stanna kvar på den mottagande anläggningen i minst 21 dagar,

c)

från anläggningar som är belägna i den del av A-området som ligger utanför övervakningsområdet eller B-området och minst 10 km från någon misstänkt anläggning till anläggningar som står under officiell tillsyn i den berörda medlemsstaten.

4.   Genom undantag från artikel 3.1 får den berörda medlemsstaten tillåta transport av fåglar som åtföljer sin ägare till anläggningar utanför A-området eller B-området, om sändningen antingen består av högst fem burfåglar från anläggningar där inget fjäderfä hålls eller är avsedd för en karantänstation som upprättats enligt beslut 2000/666/EG, och fåglarna åtföljs av ett veterinärintyg enligt förlagan i bilaga II som intygar att de fastställda djurhälsovillkoren uppfylls, om så krävs, grundat på en försäkran från ägaren enligt förlagan i bilaga III.

5.   Djurhälsointygen i enlighet med förlaga 2 i bilaga IV till rådets direktiv 90/539/EEG som åtföljer sändningar av de dagsgamla kycklingar som avses i punkt 2 c och 2 e skall innehålla följande fras:

”Denna sändning uppfyller djurhälsovillkoren i kommissionens beslut 2006/135/EG”.

6.   De förflyttningar som tillåts enligt punkterna 1 a, 2 a och 3 a skall genomföras omedelbart och under officiell tillsyn. De skall tillåtas först efter det att den officiella veterinären har gjort en hälsokontroll på anläggningen. De transportmedel som används skall rengöras och desinficeras före och efter användningen.

Artikel 5

Undantag för kläckägg

1.   Genom undantag från artikel 3.1 får den berörda medlemsstaten tillåta sändning av kläckägg som

a)

uppsamlats på anläggningar som den dag då uppsamlingen sker var belägna inom skyddsområdet till ett kläckeri som utsetts av den behöriga myndigheten, förutsatt att äggen och deras förpackningar desinficeras före sändningen,

b)

uppsamlats på anläggningar som den dag då uppsamlingen sker var belägna inom övervakningsområdet till ett kläckeri i den berörda medlemsstaten som utsetts av den behöriga myndigheten, förutsatt att äggen och deras förpackningar desinficeras före sändningen,

c)

uppsamlats på anläggningar som den dag då uppsamlingen sker var belägna inom A-området utanför övervakningsområdet eller B-området och minst 10 km från någon misstänkt anläggning till ett utsett kläckeri i den berörda medlemsstaten, eller efter överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna, till ett utsett kläckeri i en annan medlemsstat eller ett tredjeland.

d)

uppsamlats från anläggningar inom A-området utanför skydds- eller övervakningsområdet eller i B-området, där fjäderfäna med negativt resultat har genomgått en serologisk undersökning för aviär influensa som kan påvisa en prevalens på 5 % med ett konfidensintervall på minst 95 % och spårbarheten garanteras, till kläckerier inom eller utanför A-området eller B-området.

2.   De förflyttningar som tillåts enligt punkt 1 a skall genomföras omedelbart, under officiell tillsyn och först efter det att den officiella veterinären har gjort en hälsokontroll på anläggningen och transportmedlen har rengjorts och desinficerats före och efter användningen.

3.   Djurhälsointygen i enlighet med förlaga 1 i bilaga IV till rådets direktiv 90/539/EEG som åtföljer sändningar av de kläckägg som avses i punkt 1 c och 1 d till andra medlemsstater skall innehålla följande fras:

”Denna sändning uppfyller djurhälsovillkoren i kommissionens beslut 2006/135/EG.”

Artikel 6

Undantag för kött, malet kött, köttberedningar, maskinurbenat kött och köttprodukter

1.   Genom undantag från artikel 3.2 skall den berörda medlemsstaten tillåta sändning av följande:

a)

Färskt fjäderfäkött, inklusive kött från ratiter, som avses i artikel 4.1 a och b, om det bär den identifieringsmärkning som föreskrivs i bilaga II till direktiv 2002/99/EG och är avsett för transport till en anläggning för den behandling som krävs för aviär influensa enligt tabell 1 a, 1 b eller 1 c i bilaga III till det direktivet.

b)

Färskt fjäderfäkött, inklusive kött från ratiter, med ursprung i A-området, utanför skyddsområdet och övervakningsområdet under femton dagar från den dag då området upprättades, eller B-området, eller som har framställts från sådant fjäderfä som avses i artikel 4.1 d och enligt bilaga II och avsnitten II och III i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och kontrollerats i enlighet med avsnitten I, II och III samt avsnitt IV kapitlen V och VII i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

c)

Malet kött, köttberedningar, maskinurbenat kött och köttprodukter som innehåller sådant kött som avses i punkt 1 b och som framställts i enlighet med avsnitten V och VI i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

d)

Färskt kött från fjäderfä och fågelvilt i hägn, malet kött och köttberedningar och maskinurbenat kött som innehåller sådant kött, producerat från slaktat fjäderfä eller fågelvilt i hägn med ursprung i den del av A-området som ligger utanför skyddsområdet från A-området eller B-området till andra delar av den berörda medlemsstatens nationella territorium, om köttet i fråga

i)

var märkt med ett sådant runt identifieringsmärke som i enlighet med artikel 4.2 i direktiv 2002/99/EG fastställs i bilaga IV till det här beslutet, och

ii)

har producerats, styckats, lagrats och transporterats åtskilt från annat färskt fjäderfäkött eller fågelvilt i hägn som är avsett att sändas till en annan medlemsstat eller för export till tredjeländer, och

iii)

används på ett sådant sätt att det inte blandas i köttprodukter eller köttberedningar som är avsedda att släppas ut på marknaden i en annan medlemsstat eller för export till tredjeländer, såvida det inte har genomgått den behandling som krävs för aviär influensa och som anges i tabell 1 a, 1 b eller 1 c i bilaga III till direktiv 2002/99/EG.

2.   Genom undantag från artikel 3.2 skall den berörda medlemsstaten tillåta sändning av följande:

a)

Färskt kött från viltlevande fågelvilt med ursprung i A-området eller B-området, om köttet är märkt med det kontrollmärke som fastställs i bilaga II till direktiv 2002/99/EG och är avsett för transport till en anläggning för den behandling som krävs för aviär influensa enligt tabell 1 a, 1 b eller 1 c i bilaga III till det direktivet.

b)

Köttprodukter som framställts från kött av viltlevande fågelvilt med ursprung i A-området eller B-området och som har genomgått en sådan behandling som krävs för aviär influensa enligt tabell 1 a, 1 b eller 1 c i bilaga III till direktiv 2002/99/EG.

c)

Färskt kött från viltlevande fågelvilt med ursprung utanför A-området och B-området och som framställts på anläggningar inom A-området eller B-området i enlighet med avsnitt IV i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och kontrollerats i enlighet med avsnitt IV kapitel VIII i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

d)

Malet kött, köttberedningar, maskinurbenat kött och köttprodukter som innehåller sådant kött som avses i punkt 2 c och som producerats på anläggningar som är belägna inom A-området eller B-området i enlighet med avsnitten V och VI i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

3.   Den berörda medlemsstaten skall se till att de produkter som avses i punkt 1 b och 1 c samt punkt 2 b, 2 c och 2 d åtföljs av ett handelsdokument där följande anges:

”Denna sändning uppfyller djurhälsovillkoren i kommissionens beslut 2006/135/EG.”

Artikel 7

Undantag för ägg avsedda att användas som livsmedel och äggprodukter

1.   Genom undantag från artikel 3.2 får den berörda medlemsstaten tillåta sändning av ägg som uppsamlats från anläggningar inom skydds- eller övervakningsområdet

a)

avsedda att användas som livsmedel till en förpackningsanläggning som utsetts av den behöriga myndigheten, förutsatt att äggen har förpackats i engångsförpackningar och att de åtgärder för biosäkerhet som krävs av den behöriga myndigheten vidtas,

b)

till en sådan anläggning för framställning av äggprodukter som anges i avsnitt X kapitel II i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 för hantering och behandling i enlighet med kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004,

c)

för bortskaffande i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002.

2.   Genom undantag från artikel 3.2 skall sändning till vilken bestämningsort som helst tillåtas för

a)

ägg som är avsedda att användas som livsmedel och som uppsamlats från anläggningar inom A-området, utanför skydds- eller övervakningsområdet eller B-området,

b)

pastöriserade äggprodukter i enlighet med avsnitt X kapitel II i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

3.   Den berörda medlemsstaten skall se till att de sändningar av ägg avsedda att användas som livsmedel som avses i punkt 1 a åtföljs av ett handelsdokument där följande anges:

”Denna sändning uppfyller djurhälsovillkoren i kommissionens beslut 2006/135/EG.”

Artikel 8

Undantag för animaliska biprodukter

1.   Genom undantag från artikel 3.2 skall den berörda medlemsstaten tillåta

a)

sändning från A-området eller B-området av animaliska biprodukter som uppfyller villkoren i kapitel II.A, kapitel III.B, kapitel IV.A, kapitel VI.A och VI.B, kapitel VII.A, kapitel VIII.A, kapitel IX.A och kapitel X.A i bilaga VII, och kapitel II.B, kapitel III.II.A och kapitel VII.A.1 a i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002,

b)

sändning från B-området av obearbetade fjädrar eller delar av fjädrar från fjäderfä eller fågelvilt i hägn, i enlighet med kapitel VIII.A.1 a i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002,

c)

sändning från A-området eller B-området av fjädrar eller delar av fjädrar från fjäderfä eller fågelvilt i hägn, vilka har behandlats med ånga eller med någon annan metod som säkerställer att inga patogener återstår.

2.   Den berörda medlemsstaten skall se till att de produkter som avses i punkt 1 b och 1 c i denna artikel åtföljs av ett handelsdokument i enlighet med kapitel X i bilaga II till förordning (EG) nr 1774/2002 och att det i punkt 6.1 i det dokumentet, för de produkter som avses i punkt 1 c i denna artikel, anges att produkterna har behandlats med ånga eller med någon annan metod som säkerställer att inga patogener återstår.

Handelsdokumentet skall dock inte krävas för bearbetade dekorationsfjädrar, bearbetade fjädrar som medförs av resande för privat bruk eller sändningar av bearbetade fjädrar till privatpersoner för icke-industriellt syfte.

Artikel 9

Villkor för förflyttning

1.   Om förflyttning av sådana djur eller produkter av dessa som omfattas av detta beslut tillåts enligt artikel 4, 5, 6, 7 och 8, skall tillståndet grundas på ett positivt resultat av en riskbedömning som gjorts av den behöriga myndigheten och alla nödvändiga biosäkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra spridning av aviär influensa.

2.   Om sändning, förflyttning eller transport av produkter som avses i punkt 1 tillåts enligt artikel 5, 6, 7 och 8, enligt motiverade villkor eller restriktioner, skall de produceras, hanteras, behandlas, lagras och transporteras på ett sådant sätt att de inte äventyrar djurhälsostatus för andra produkter som uppfyller alla djurhälsokrav för handel, utsläppande på marknaden eller export till tredjeländer.

Artikel 10

Efterlevnad av bestämmelserna och information

Alla medlemsstater skall genast anta och offentliggöra de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut. De skall genast underrätta kommissionen om dessa.

Den berörda medlemsstaten skall tillämpa dessa åtgärder så snart den rimligen misstänker förekomst av virus av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä, särskilt av subtyp H5N1.

Den berörda medlemsstaten skall till kommissionen och de övriga medlemsstaterna regelbundet överlämna nödvändig information om sjukdomsepidemiologin samt om de eventuella ytterligare kontroll- och övervakningsåtgärder och upplysningskampanjer som genomförts.

Artikel 11

Adressat

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 februari 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 18/2006 (EUT L 4, 7.1.2006, s. 3).

(4)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  EGT L 167, 22.6.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003.

(6)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(7)  EGT L 303, 31.10.1990, s. 6. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(8)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 83).

(9)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 18/2006 (EUT L 4, 7.1.2006, s. 3).

(10)  EUT L 274, 20.10.2005, s. 105. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/855/EG (EUT L 316, 2.12.2005, s. 21).

(11)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/68/EG (EUT L 139, 30.4.2004, s. 321).

(12)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 83).

(13)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(14)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 416/2005 (EUT L 66, 12.3.2005, s. 10).


BILAGA I

DEL A

A-område som avses i artikel 2.1:

ISO Landskod

Medlemsstat

A-område

Tillämpning till och med den

DEL B

B-område som avses i artikel 2.2:

ISO Landskod

Medlemsstat

B-område

Tillämpning till och med den


BILAGA II

Förlaga till intyg för förflyttning av sällskapsfåglar enligt artikel 4.4:


BILAGA III

Försäkran från sällskapsfåglarnas ägare eller dennes ombud enligt kravet i artikel 4.4:


BILAGA IV

Närmare upplysningar om det identifieringsmärke som avses i artikel 6.1 d i:

Dimensioner:

XYZ (1)= 8 mm

1234 (2)= 11 mm

Cirkelns yttre diameter= minst 30 mm

Linjens tjocklek= 3 mm


(1)  Den relevanta landskoden enligt avsnitt I del B punkt 6 i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004.

(2)  Anläggningens godkännandenummer enligt avsnitt I del B punkt 7 i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004.