Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

16.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/51


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 juni 2006

om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen och om upphävande av beslut 2006/135/EG

[delgivet med nr K(2006) 2400]

(Text av betydelse för EES)

(2006/415/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (3), särskilt artikel 18,

med beaktande av rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (4), särskilt artikel 66.2, och

av följande skäl:

(1)

Aviär influensa är en smittsam virussjukdom hos fjäderfä och fåglar som orsakar dödlighet och störningar som snabbt kan nå epizootiska proportioner, och som kan utgöra ett allvarligt hot mot djurhälsan och kraftigt försämra lönsamheten inom fjäderfäuppfödningen. Under vissa förhållanden kan sjukdomen också utgöra en risk för människors hälsa. Det finns en risk för att sjukdomsagenset sprids till andra anläggningar, till vilda fåglar och från en medlemsstat till andra medlemsstater och tredjeländer via internationell handel med levande fåglar eller produkter från dem.

(2)

Om ett högpatogent aviärt influensavirus av subtyp H5 har påvisats i ett prov som tagits på fjäderfä inom en medlemsstats territorium och om, i avvaktan på att neuraminidastyp (N) bestäms, den kliniska bilden och de epidemiologiska omständigheterna ger anledning att misstänka att det rör sig om högpatogen aviär influensa orsakad av det högpatogena influensaviruset A av subtyp H5N1 eller om förekomst av högpatogen aviär influensa av denna subtyp har bekräftats, bör den berörda medlemsstaten tillämpa vissa skyddsåtgärder för att minimera risken för att sjukdomen sprids.

(3)

Sådana skyddsåtgärder antogs genom kommissionens beslut 2006/135/EG av den 22 februari 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i gemenskapen (5) som skall tillämpas utöver de åtgärder som antogs inom ramen för rådets direktiv 92/40/EEG av den 19 maj 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (6), särskilt i fråga om förflyttning av vissa fåglar och av produkter av fjäderfä och andra fåglar med ursprung i det område som berörs av sjukdomen.

(4)

De åtgärder som fastställs i direktiv 92/40/EEG har setts över i grunden mot bakgrund av de senaste vetenskapliga rönen om riskerna med aviär influensa för djur- och folkhälsan, utvecklingen av nya laboratorietester och vacciner samt de lärdomar som dragits vid de senaste utbrotten av sjukdomen såväl i gemenskapen som i tredjeländer. Med beaktande av denna översyn upphävdes direktiv 92/40/EEG och ersattes med direktiv 2005/94/EG, som medlemsstaterna skall införliva med den nationella lagstiftningen senast den 1 juli 2007.

(5)

I avvaktan på införlivandet av direktiv 2005/94/EG och med hänsyn till det aktuella sjukdomsläget i fråga om aviär influensa i gemenskapen var det nödvändigt att fastställa övergångsåtgärder för anläggningar där utbrott av aviär influensa orsakad av högpatogent aviärt influensavirus misstänks eller har bekräftats hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap.

(6)

De övergångsåtgärder som fastställs i kommissionens beslut 2006/416/EG (7) bör ge medlemsstaterna möjlighet att på ett flexibelt sätt anta proportionerliga sjukdomsbekämpande åtgärder, med beaktande av de varierande risknivåerna för olika virusstammar och åtgärdernas troliga sociala och ekonomiska följder för jordbrukssektorn och andra berörda sektorer, samtidigt som de säkerställer att åtgärderna för varje specifikt sjukdomsscenario är de lämpligaste.

(7)

I och med att införlivandet av direktiv 2005/94/EG framskrider i vissa medlemsstater bör varje hänvisning till övergångsåtgärderna anses som en hänvisning till motsvarande stycke i direktiv 2005/94/EG.

(8)

Med hänsyn till den särskilda sjukdomsrisken och den epidemiologiska situationen när det gäller högpatogen aviär influensa och med beaktande av de allvarliga ekonomiska konsekvenser som sjukdomen kan få, särskilt om den förekommer i områden med en tät fjäderfäpopulation, bör dock vissa av de kompletterande åtgärder som antagits genom beslut 2006/135/EG bibehållas. Dessa åtgärder bör syfta till att förstärka de lokala bekämpningsåtgärderna, regionalisera de berörda medlemsstaterna genom en avskiljning av de drabbade delarna från de sjukdomsfria delarna av territoriet samt ge fjäderfäbranschen och handelspartner tilltro till säkerheten hos produkter som sänds från sjukdomsfria delar av landet.

(9)

Åtgärderna i beslut 2006/135/EG bör anpassas till åtgärderna i beslut 2006/416/EG och därför bör beslut 2006/135/EG för tydlighetens och enhetlighetens skull upphävas och ersättas med det här beslutet som endast behåller de ytterligare bekämpningsåtgärder som gäller vid det specifika sjukdomsläget vid högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1.

(10)

Med beaktande av de skilda sjukdomsriskerna vid ett utbrott av högpatogen aviär influensa bör den berörda medlemsstaten i nära samarbete med kommissionen upprätta ett högriskområde och ett lågriskområde som bör avskiljas från de sjukdomsfria delarna av territoriet.

(11)

Om den epidemiologiska situationen så kräver bör åtgärder som anses lämpliga för det område som berörs av utbrott eller misstanke om utbrott av högpatogen aviär influensa vidtas, särskilt genom att man beskriver dessa områden, och håller denna beskrivning aktuell beroende på situationen i bilagan till detta beslut i enlighet med det förfarande som anges i artikel 10.3 eller 10.4 i direktiv 90/425/EEG och artikel 9.3 eller 9.4 i direktiv 89/662/EEG.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i kommissionens beslut 2005/734/EG av den 19 oktober 2005 om fastställande av åtgärder för biosäkerhet för att minska risken för överföring av högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 från viltlevande fåglar till fjäderfä och andra fåglar i fångenskap och om ett system för tidig upptäckt i särskilt riskutsatta områden (8) bör tillämpas i de områden som berörs av sjukdomen.

(13)

För konsekvensens skull bör vissa definitioner som fastställs i rådets direktiv 2005/94/EG, rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg (9), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (10) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 tillämpas på det här beslutet.

(14)

I rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (11) fastställs godkända organ, institut och center samt en förlaga till hälsointyg som skall åtfölja djuren eller deras könsceller mellan sådana godkända anläggningar i olika medlemsstater. Ett undantag från transportrestriktionerna bör övervägas för fåglar från och på väg till organ, institut och center som godkänts enligt det direktivet.

(15)

Transport av kläckägg från skyddsområdena bör tillåtas på vissa villkor. Sändning av kläckägg till andra länder bör tillåtas framför allt om de uppfyller villkoren i direktiv 2005/94/EG. I sådana fall bör det djurhälsointyg som utfärdas i enlighet med direktiv 90/539/EEG innehålla en hänvisning till det här beslutet.

(16)

Sändning från skyddsområdena av kött, malet kött, maskinurbenat kött, köttberedningar och köttprodukter från frilevande fjädervilt bör tillåtas på vissa villkor, främst efterlevnaden av vissa krav i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (12).

(17)

Genom rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (13) upprättas en förteckning över behandlingar som gör kött från områden där restriktioner gäller säkra samtidigt som det föreskrivs en möjlighet att införa en särskild identifieringsmärkning och vilken identifieringsmärkning som krävs för kött som av djurhälsoskäl inte får släppas ut på marknaden. Det bör vara tillåtet att från skyddsområdena sända kött som är märkt med det kontrollmärke som fastställs i det direktivet och köttprodukter som genomgått den behandling som avses i det direktivet.

(18)

I förordning (EG) nr 2076/2005 fastställs övergångsåtgärder som tillåter att en särskild nationell identifieringsmärkning används för produkter av animaliskt ursprung som är avsedda att användas som livsmedel och som endast får saluföras i den medlemsstat där de produceras.

(19)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (14) är det tillåtet att släppa ut en rad animaliska biprodukter på marknaden med ursprung i områden inom gemenskapen som omfattas av restriktioner av djurhälsoskäl, eftersom dessa produkter anses säkra på grund av de särskilda villkoren för produktion, bearbetning och användning som effektivt inaktiverar eventuella patogener eller förhindrar kontakt med mottagliga djur.

(20)

Med beaktande av de åtgärder som vidtagits efter ett utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos en hobbybesättning av fjäderfä i Danmark och upprättandet av A- och B-områden i enlighet med artikel 2.4 b och c i beslut 2006/135/EG bör dessa områden även i fortsättningen förtecknas i bilagan till det beslutet och ytterligare A- och B-områden bör läggas till med anledning av ett nyligen påvisat utbrott av aviär influensa av subtyp H5 hos en flock gäss i Ungern.

(21)

Beslut 2006/135/EG bör därför upphöra att gälla och ersättas med det här beslutet.

(22)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I detta beslut fastställs vissa skyddsåtgärder som skall tillämpas när högpatogen aviär influensa hos fjäderfä inom en medlemsstats territorium (nedan kallad ”den berörda medlemsstaten”), orsakad av högpatogent influensavirus A av subtyp H5, misstänks (”misstänkt utbrott”) eller bekräftas (”utbrott”) vara av neuraminidastyp N1, i syfte att undvika spridning av aviär influensa till sjukdomsfria delar av gemenskapen i samband med förflyttning av fjäderfän, andra fåglar eller produkter av dessa fåglar.

2.   De åtgärder som fastställs i detta beslut skall tillämpas utan att det påverkar de åtgärder som skall tillämpas vid ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä och som vidtas enligt beslut 2006/416/EG.

Artikel 2

Definitioner

I den här förordningen skall de definitioner gälla som fastställs i direktiv 2005/94/EG. Dessutom skall följande definitioner gälla:

a)

kläckägg: ägg för inkubering som lagts av fjäderfä enligt definitionen i artikel 2.4 i direktiv 2005/94/EG.

b)

frilevande fjädervilt (tidigare kallat viltlevande fågelvilt): vilt enligt definitionen i punkt 1.5 andra strecksatsen och, i fråga om fågelarter, punkt 1.7 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

c)

andra fåglar i fångenskap: fåglar enligt definitionen i artikel 2.6 i direktiv 2005/94/EG, inklusive

i)

sällskapsdjur av de fågelarter som avses i artikel 3 a i förordning (EG) nr 998/2003 samt

ii)

fåglar avsedda för sådana godkända organ, institut eller center som definieras i artikel 2.1 c i direktiv 92/65/EEG.

Artikel 3

A- och B-områden

1.   Det område som förtecknas i del A i bilagan (”A-område”) klassificeras som högriskområde bestående av de skydds- och övervakningsområden som upprättats i enlighet med artikel 11 i beslut 2006/416/EG.

2.   Det område som förtecknas i del B i bilagan (”B-område”) klassificeras som lågriskområde som kan omfatta hela eller delar av de ytterligare restriktionsområden som upprättats i enlighet med artikel 11 i beslut 2006/416/EG och som skall avskilja A-området från den sjukdomsfria delen av den berörda medlemsstaten, om en sådan del har identifierats, eller grannländer.

Artikel 4

Upprättande av A- och B-områden

1.   Omedelbart efter ett misstänkt eller bekräftat utbrott av högpatogen aviär influensa orsakad av högpatogent influensavirus A av subtyp H5 som misstänks eller bekräftas vara av neuraminidastyp N1, skall den berörda medlemsstaten upprätta A-området med beaktande av de rättsliga kraven i artikel 11 i beslut 2006/416/EG, och B-området med beaktande av de geografiska, administrativa, ekologiska och epizootologiska faktorerna i samband med aviär influensa, samt underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna samt på lämpligt sätt informera allmänheten om dessa.

2.   Kommissionen skall i samarbete med den berörda medlemsstaten undersöka de områden som den berörda medlemsstaten har upprättat och vidta lämpliga åtgärder för dessa områden enligt artikel 9.3 och 9.4 i direktiv 89/662/EEG och enligt artikel 10.3 eller 10.4 i direktiv 90/425/EEG.

3.   Om neuraminidastypen bekräftas vara en annan än N1 skall den berörda medlemsstaten upphäva de åtgärder som den vidtagit för de berörda områdena samt underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna.

Kommissionen skall i samarbete med den berörda medlemsstaten vidta de åtgärder som är lämpliga enligt artikel 9.3 eller 9.4 i direktiv 89/662/EEG och enligt artikel 10.3 eller 10.4 i direktiv 90/425/EEG.

4.   Om förekomst av ett högpatogent influensavirus A av subtyp H5N1 bekräftas hos fjäderfä, skall den berörda medlemsstaten

a)

underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna,

b)

tillämpa de åtgärder som föreskrivs i artikel 5

i)

i minst 21 dagar inom skyddsområdet och i minst 30 dagar inom övervakningsområdet efter den dag då en preliminär rengöring och desinfektion av den smittade anläggningen slutförts i enlighet med artikel 7.7 i beslut 2006/416/EG, och

ii)

så länge det behövs med hänsyn till de geografiska, administrativa, ekologiska och epizootologiska faktorerna i samband med aviär influensa, eller

iii)

till och med den dag som anges för den berörda medlemsstaten i bilagan,

c)

hålla kommissionen och de övriga medlemsstaterna underrättade om all vidare utveckling avseende A- och B-områden.

Kommissionen skall i samarbete med den berörda medlemsstaten vidta de åtgärder som är lämpliga enligt artikel 9.3 eller 9.4 i direktiv 89/662/EEG och enligt artikel 10.3 eller 10.4 i direktiv 90/425/EEG.

Artikel 5

Allmänt förbud

Utöver de restriktioner för förflyttning av fjäderfän, andra fåglar i fångenskap, kläckägg av dessa arter och produkter som härrör från sådana fåglar som fastställs i beslut 2006/416/EG som gäller för anläggningar i skydds- och övervakningsområdena samt i ytterligare restriktionsområden, skall medlemsstaterna se till att

a)

inga levande fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, utom de fåglar som avses i artikel 2 c i och ii, och kläckägg från fjäderfän, andra fåglar i fångenskap, utom kläckägg från de fåglar som avses i artikel 2 c ii, och från frilevande fjädervilt sänds från B-området till andra delar av den berörda medlemsstatens territorium, om det är tillämpligt, eller till andra medlemsstater eller tredjeländer,

b)

inga produkter från frilevande fjädervilt som är avsedda att användas som livsmedel sänds från A- och B-området till andra delar av den berörda medlemsstatens territorium, om det är tillämpligt, eller till andra medlemsstater eller tredjeländer,

c)

inga animaliska biprodukter som helt eller delvis härrör från fågelarter från A- och B-området och som omfattas av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1774/2002 transporteras mellan A- och B-området eller sänds från dessa områden till andra delar av den berörda medlemsstatens territorium, om det är tillämpligt, eller till andra medlemsstater eller tredjeländer,

d)

inga fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap sammanförs vid arrangemang såsom mässor, marknader eller uppvisningar inom B-området.

Artikel 6

Undantag för levande fjäderfän och dagsgamla kycklingar

1.   Genom undantag från artikel 5 a får den berörda medlemsstaten tillåta direkt transport av fjäderfän från anläggningar i B-området till slakterier i den berörda medlemsstaten som den behöriga myndigheten anvisat, eller enligt överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna, till ett anvisat slakteri i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland.

2.   Genom undantag från artikel 5 a får den berörda medlemsstaten tillåta direkt transport av fjäderfän från anläggningar i B-området till anläggningar som står under offentlig kontroll i den medlemsstat där fjäderfäna skall stanna kvar i minst 21 dagar.

3.   Genom undantag från artikel 5 a får den berörda medlemsstaten tillåta direkt transport av fjäderfän från anläggningar i B-området till en anvisad anläggning i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland, under förutsättning att

a)

de behöriga myndigheterna har givit sitt medgivande,

b)

inga andra fjäderfän hålls på den anvisade anläggningen,

c)

den anvisade anläggningen står under offentlig övervakning,

d)

fjäderfäna stannar kvar på den anvisade anläggningen i minst 21 dagar.

4.   Genom undantag från artikel 5 a får den berörda medlemsstaten tillåta transport av dagsgamla kycklingar från ett kläckeri som är beläget i B-området

a)

till anläggningar under offentlig kontroll i den berörda medlemsstaten som helst skall vara belägna utanför A-området,

b)

till en anläggning, helst utanför A-området, under förutsättning att de dagsgamla kycklingarna har kläckts från ägg som uppfyller kraven i artikel 7.1 b,

c)

till en anläggning, helst utanför A-området, under förutsättning att de dagsgamla kycklingarna har kläckts från ägg som samlats in från anläggningar som den dag då insamlingen skedde var belägna utanför A- och B-området och transporterades i desinficerade förpackningar.

5.   De djurhälsointyg som åtföljer sändningar av de fjäderfän eller dagsgamla kycklingar som avses i punkterna 1, 2, 3 och punkt 4 b och c till andra medlemsstater skall innehålla följande fras:

”Denna sändning uppfyller djurhälsovillkoren i kommissionens beslut 2006/415/EG slutlig.”

6.   Förflyttningar enligt punkterna 1, 2, 3 och 4 skall genomföras under offentlig kontroll. De skall tillåtas först efter det att den officiella veterinären har försäkrat sig om att ursprungsanläggningen inte ger upphov till misstanke om högpatogen aviär influensa. De transportmedel som används skall rengöras och desinficeras före och efter användningen.

Artikel 7

Undantag för kläckägg och SPF-ägg

1.   Genom undantag från artikel 5 a får den berörda medlemsstaten tillåta sändning av kläckägg som

a)

samlats in från anläggningar som den dag då insamlingen skedde var belägna i B-området till ett anvisat kläckeri i den berörda medlemsstaten, eller enligt överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna, till ett anvisat kläckeri i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland,

b)

samlats in från anläggningar som den dag då insamlingen skedde var belägna i B-området och där fjäderfäna med negativt resultat har genomgått en serologisk undersökning för aviär influensa som kan påvisa en prevalens på 5 % med ett konfidensintervall på minst 95 % och spårbarheten garanteras, till samtliga kläckerier,

2.   Genom undantag från artikel 5 a skall den berörda medlemsstaten tillåta sändning av kläckägg eller SPF-ägg som samlats in från anläggningar som den dag då insamlingen skedde var belägna i A- eller B-området för vetenskapliga, diagnostiska eller farmaceutiska ändamål till anvisade laboratorier, institut, läkemedels- och vaccinproducenter i den berörda medlemsstaten, eller efter överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna, i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland.

3.   De djurhälsointyg som åtföljer sändningar av de kläckägg som avses i punkt 1 a och b samt punkt 2 till andra medlemsstater skall innehålla följande fras:

”Denna sändning uppfyller djurhälsovillkoren i kommissionens beslut 2006/415/EG.”

4.   Förflyttningar enligt punkt 1 eller 2 skall genomföras under offentlig kontroll. De skall tillåtas först efter det att den officiella veterinären har försäkrat sig om att ursprungsanläggningen inte ger upphov till misstanke om högpatogen aviär influensa. De transportmedel som används skall rengöras och desinficeras före och efter användningen.

Artikel 8

Undantag för kött, malet kött och maskinurbenat kött från frilevande fjädervilt och köttberedningar och köttprodukter som beretts av sådant kött

1.   Genom undantag från artikel 5 b får den berörda medlemsstaten tillåta sändning till den nationella marknaden av färskt kött, malet kött, maskinurbenat kött samt köttberedningar och köttprodukter från frilevande fjädervilt med ursprung i A- eller B-området, om köttet är märkt med det kontrollmärke som avses i bilaga II till direktiv 2002/99/EG eller den nationella märkning som fastställts i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 2076/2005.

2.   Genom undantag från artikel 5 b skall den berörda medlemsstaten tillåta sändning av följande:

a)

Köttprodukter som framställts av kött från frilevande fjädervilt med ursprung i A- eller B-området och som har genomgått en sådan behandling som krävs för aviär influensa enligt rad 1 a, b eller c i bilaga III till direktiv 2002/99/EG.

b)

Färskt kött från frilevande fjädervilt med ursprung utanför A- och B-området som producerats på anläggningar inom A- eller B-området i enlighet med avsnitt IV i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och kontrollerats i enlighet med avsnitt IV kapitel VIII i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

c)

Malet kött, köttberedningar, maskinurbenat kött och köttprodukter som innehåller sådant kött som avses i led b och som har producerats på anläggningar som är belägna inom A- eller B-området i enlighet med avsnitten V och VI i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 9

Undantag för animaliska biprodukter

1.   Genom undantag från artikel 5 c skall den berörda medlemsstaten tillåta

a)

sändning från A- eller B-området av animaliska biprodukter från fåglar som

i)

uppfyller villkoren i följande bilagor, eller delar därav, till förordning (EG) nr 1774/2002:

Bilaga V.

Kapitlen II.A, III.B, IV.A, VI.A och B, VII.A, VIII.A, IX.A och X.A i bilaga VII.

Kapitel II.B, kapitel III.II.A och kapitel VII.A.1 a i bilaga VIII, eller

ii)

transporteras under vidtagande av biosäkerhetsåtgärder, för att förhindra spridning av viruset, till anvisade anläggningar som godkänts i enlighet med artiklarna 12–15 eller artiklarna 17 eller 18 i förordning (EG) nr 1774/2002 för bortskaffande, ytterligare behandling eller användning som åtminstone säkerställer inaktivering av det aviära influensaviruset, eller

iii)

transporteras under vidtagande av biosäkerhetsåtgärder, för att förhindra spridning av viruset, till användare eller insamlingscenter som har godkänts och registrerats i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1774/2002 för utfodring av djur efter en behandling i enlighet med punkt 5 a ii och iii i bilaga IX till den förordningen för att åtminstone säkerställa inaktivering av det aviära influensaviruset,

b)

sändning från B-området av obearbetade fjädrar eller delar av fjädrar från fjäderfä eller hägnat fjädervilt (tidigare kallat fågelvilt i hägn), i enlighet med kapitel VIII.A.1 a i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002,

c)

sändning från A- eller B-området av fjädrar eller delar av fjädrar från fjäderfä eller hägnat fjädervilt, vilka har behandlats med ånga eller med någon annan metod som säkerställer att inga patogener återstår.

2.   Den berörda medlemsstaten skall se till att de produkter som avses i punkt 1 b och c i denna artikel åtföljs av ett handelsdokument i enlighet med kapitel X i bilaga II till förordning (EG) nr 1774/2002 och att det i punkt 6.1 i det dokumentet, för de produkter som avses i punkt 1 c i denna artikel, anges att produkterna har behandlats med ånga eller med någon annan metod som säkerställer att inga patogener återstår.

Handelsdokumentet skall dock inte krävas för bearbetade dekorationsfjädrar, bearbetade fjädrar som medförs av resande för privat bruk eller sändningar av bearbetade fjädrar till privatpersoner för icke-industriellt syfte.

Artikel 10

Villkor för förflyttning

1.   Om förflyttning av djur eller produkter av dessa som omfattas av detta beslut tillåts enligt artiklarna 6, 7, 8 och 9, skall tillståndet grundas på ett positivt resultat av en riskbedömning som gjorts av den behöriga myndigheten och alla åtgärder skall vidtas som ur biosäkerhetssynpunkt är nödvändiga för att förhindra spridning av aviär influensa.

2.   Om den sändning, förflyttning eller transport av produkter som avses i punkt 1 enligt artiklarna 7, 8 och 9 är tillåten på vissa villkor eller med vissa restriktioner, skall de produceras, hanteras, behandlas, lagras och transporteras på ett sådant sätt att de inte äventyrar djurhälsostatusen för andra produkter som uppfyller samtliga djurhälsokrav för handel, utsläppande på marknaden eller export till tredjeländer.

Artikel 11

Efterlevnad av bestämmelserna och information

Alla medlemsstater skall genast anta och offentliggöra de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Den berörda medlemsstaten skall tillämpa dessa åtgärder så snart den rimligen misstänker förekomst av högpatogent aviärt influensavirus av subtyp H5N1 hos fjäderfä.

Den berörda medlemsstaten skall till kommissionen och de övriga medlemsstaterna regelbundet överlämna nödvändig information om sjukdomens epidemiologi samt om de eventuella ytterligare bekämpnings- och övervakningsåtgärder och upplysningskampanjer som har genomförts.

Artikel 12

Giltighet

Detta beslut skall tillämpas till och med den 30 juni 2007.

Artikel 13

Upphävande

Beslut 2006/135/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 14

Adressat

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33. Rättat i EUT L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 590/2006 (EUT L 104, 13.4.2006, s. 8).

(4)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  EUT L 52, 23.2.2006, s. 41. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/384/EG (EUT L 148, 2.6.2006, s. 53).

(6)  EGT L 167, 22.6.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(7)  Se sidan 61 i detta nummer av EUT.

(8)  EUT L 274, 20.10.2005, s. 105. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/855/EG (EUT L 316, 2.12.2005, s. 21).

(9)  EGT L 303, 31.10.1990, s. 6. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(10)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 83).

(11)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/68/EG (EUT L 139, 30.4.2004, s. 321. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 128).

(12)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005.

(13)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(14)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 208/2006 (EUT L 36, 8.2.2006, s. 25).


BILAG A

DEL A

A-område som upprättats i enlighet med artikel 4.2:

ISO Landskod

Medlemsstat

A-område

Tillämpning till och med den (artikel 4.4 b)

Kod (om sådan finns)

Namn

DK

DANMARK

I amtet Fyn följande kommuner:

ÅRSLEV

KERTEMINDE

LANGESKOV

MUNKEBO

NYBORG

ODENSE

ØRBÆK

OTTERUP

RINGE

RYSLINGE

ULLERSLEV

28.6.2006

HU

UNGERN

I länet Bács-Kiskun följande kommuner:

KISKŐRÖS

KECEL

IMREHEGY

ORGOVÁNY

KASKANTYÚ

BÓCSA

SOLTVADKERT

TÁZLÁR

PIRTÓ

KISKUNHALAS

JAKABSZÁLLÁS

BUGACPUSZTAHÁZA

BUGAC

SZANK

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

HARKAKÖTÖNY

FÜLÖPJAKAB

MÓRICGÁT

PETŐFISZÁLLÁS

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

KISKUNMAJSA

KISKUNFÉLEGYHÁZA

GÁTÉR

PÁLMONOSTORA

KÖMPÖC

CSÓLYOSPÁLOS

9.7.2006

I länet Csongrád följande kommuner:

ÜLLÉS

BORDÁNY

ZSOMBÓ

SZATYMAZ

SÁNDORFALVA

FELGYŐ

FORRÁSKÚT

BALÁSTYA

DÓC

KISTELEK

ÓPUSZTASZER

CSONGRÁD

BAKS

CSENGELE

PUSZTASZER

CSANYTELEK

TÖMÖRKÉNY

9.7.2006

DEL B

B-område som upprättats i enlighet med artikel 4.2:

ISO Landskod

Medlemsstat

B-område

Tillämpning till och med den (artikel 4.4 b)

Kod (om sådan finns)

Namn

DK

DANMARK

ADNS

Amt:

28.6.2006

00700

FUNEN

HU

UNGERN

ADNS

Län:

9.7.2006

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD