Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

26.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 265/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1405/2006

av den 18 september 2006

om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Det speciella geografiska läget för en del av de Egeiska öarna medför ökade transportkostnader för försörjning av vissa produkter som är nödvändiga som livsmedel, för bearbetning eller som insatsvaror inom jordbruket. Objektiva faktorer i form av ökaraktären och den avlägsna belägenheten medför dessutom ytterligare begränsningar för ekonomiska aktörer och producenter på Egeiska öarna och skapar stora svårigheter för deras verksamhet. I vissa fall är de ekonomiska aktörerna och producenterna underkastade en ”dubbel ökaraktär”. Dessa svårigheter kan lindras genom att priset på ovannämnda produkter sänks. Det bör därför införas en särskild försörjningsordning för att garantera de Egeiska öarnas försörjning samt minska de merkostnader som uppstår till följd av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär och belägenhet långt bort från fastlandet.

(2)

De problem som råder på Egeiska öarna förvärras på grund av öarnas ringa storlek. För att de åtgärder som planeras verkligen skall bli effektiva, bör de bara gälla för öar som betecknas som ”mindre öar”.

(3)

Gemenskapsåtgärder för att stödja den lokala produktionen i de mindre Egeiska öarna så som de fastställdes i rådets förordning (EEG) nr 2019/93 av den 19 juli 1993 om införandet av särskilda bestämmelser för de mindre Egeiska öarna rörande vissa jordbruksprodukter (1) har bland andra omfattat flera produkter och åtgärder för produktion, marknadsföring och bearbetning. Åtgärderna har visat sig effektiva och har bidragit till att jordbruksverksamheten upprätthållits och utvecklats. Gemenskapen måste därför fortsätta att stödja denna produktion, som är en grundläggande faktor för den miljömässiga, sociala och ekonomiska jämvikten på de mindre Egeiska öarna. Erfarenheten har visat att ett stärkt partnerskap med lokala myndigheter på samma sätt som politiken för landsbygdsutveckling kan göra det lättare att på ett mer riktat vis få grepp om de berörda öarnas särskilda problem. Det är därför viktigt att fortsätta att stödja lokal produktion genom ett allmänt program på lämpligaste geografiska nivå och detta program bör Grekland överlämna till kommissionen.

(4)

För att man skall kunna uppnå målet att sänka priserna i de mindre Egeiska öarna samt lindra de merkostnader som uppstår till följd av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär och belägenhet långt bort från fastlandet, men samtidigt bibehålla gemenskapsprodukternas konkurrenskraft, bör stöd beviljas för leverans av gemenskapsprodukter till de mindre Egeiska öarna. Stöden bör ta hänsyn till merkostnaderna för transport till de mindre Egeiska öarna och, när det gäller insatsvaror i jordbruket eller produkter avsedda för bearbetning, till merkostnader på grund av ökaraktären och belägenhet långt bort från fastlandet.

(5)

Eftersom de kvantiteter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen är begränsade till de mindre Egeiska öarnas försörjningsbehov, stör systemet inte den inre marknadens funktion. Den särskilda försörjningsordningens ekonomiska fördelar bör inte heller leda till omläggning av handeln med de berörda produkterna. Sändning eller export av dessa produkter från de mindre Egeiska öarna bör därför förbjudas. Sändning eller export av dessa produkter bör däremot vara tillåten, när den fördel som följer av den särskilda försörjningsordningen har betalats tillbaka eller, när det gäller bearbetade produkter, i syfte att möjliggöra regional handel. Hänsyn bör också tas till export till tredjeland, och export av bearbetade produkter som svarar mot traditionell export bör därför tillåtas. Denna begränsning bör inte heller gälla traditionella sändningar av bearbetade produkter. För tydlighetens skull bör det i denna förordning fastställas en referensperiod för definition av traditionellt exporterade eller avsända kvantiteter.

(6)

För att försörjningsordningens mål skall anses vara uppnådda, bör de ekonomiska fördelarna med ordningen få återverkningar på produktionskostnaderna samt leda till prissänkningar ända fram till slutanvändarstadiet. Sådana ekonomiska fördelar bör således endast beviljas på villkor att de får effektiva återverkningar och nödvändiga kontroller bör genomföras.

(7)

För att underlätta förverkligandet av målen att utveckla den lokala jordbruksproduktionen och försörjningen med jordbruksprodukter bör programmeringen av försörjningen ske närmare de berörda öarna och strategin med partnerskap mellan kommissionen och medlemsstaterna tillämpas systematiskt. Därför bör prognostiserade försörjningsbalanser upprättas av de myndigheter som utsetts av Grekland och överlämnas till kommissionen för godkännande.

(8)

Jordbruksproducenterna i de mindre Egeiska öarna bör uppmuntras att leverera kvalitetsprodukter och saluföringen av sådana produkter bör stödjas.

(9)

Ett undantag från kommissionens fasta politik att inte tillåta statligt driftsstöd inom produktion, bearbetning och saluföring av de jordbruksprodukter som är förtecknade i bilaga I till fördraget får beviljas för att lindra effekterna av de särskilda begränsningar som jordbruksproduktionen i de mindre Egeiska öarna utsätts för på grund av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär, belägenhet långt bort från fastlandet, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt ekonomiska beroende av ett fåtal produkter.

(10)

Genomförandet av denna förordning får inte inverka negativt på den särskilda stödnivå som de mindre Egeiska öarna hittills har omfattats av. För att kunna vidta lämpliga åtgärder, bör Grekland fortsättningsvis förfoga över belopp som motsvarar det gemenskapsstöd som redan beviljats enligt förordning (EEG) nr 2019/93. Den nya stödordning för jordbruksproduktionen i de mindre Egeiska öarna som införs genom föreliggande förordning bör samordnas med det stöd som gäller för motsvarande produktion i resten av gemenskapen, och förordning (EEG) nr 2019/93 bör därför upphävas.

(11)

I enlighet med subsidiaritetsprincipen och med rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (2) är det lämpligt att överlåta förvaltningen av de specifika åtgärderna för de mindre Egeiska öarna till Grekland. Åtgärderna kan därför förvaltas genom ett stödprogram som överlämnats av Grekland och som kommissionen godkänt.

(12)

Grekland har beslutat att tillämpa systemet med samlat gårdsstöd på hela landet från och med den 1 januari 2006. För att samordna arrangemangen för de mindre Egeiska öarna bör därför förordning (EG) nr 1782/2003 ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (3).

(14)

Det program som inrättas genom den här förordningen bör inledas från och med den 1 januari 2007. För att programmet skall kunna starta vid denna tidpunkt, bör emellertid Grekland och kommissionen ha möjlighet att vidta alla förberedande åtgärder mellan dagen för denna förordnings ikraftträdande och den dag då programmet börjar tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde och definition

1.   I denna förordning fastställs särskilda bestämmelser för att avhjälpa de svårigheter vad gäller de jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och de produktionsmetoder som de mindre Egeiska öarna har på grund av sitt avlägsna geografiska läge och sin ökaraktär.

2.   Med ”mindre öar” avses i den här förordningen alla öar i Egeiska havet utom Kreta och Euboia.

Artikel 2

Gemenskapens stödprogram

Ett gemenskapsstödprogram för de mindre öarna skall inrättas. Det skall ha följande innehåll:

a)

en särskild försörjningsordning i enlighet med kapitel II, och

b)

särskilda åtgärder för att stödja lokal jordbruksproduktion i enlighet med kapitel III.

KAPITEL II

SÄRSKILD FÖRSÖRJNINGSORDNING

Artikel 3

Prognostiserad försörjningsbalans

1.   Härmed inrättas en särskild försörjningsordning för de jordbruksprodukter som i de mindre öarna är nödvändiga som livsmedel eller för tillverkning av andra produkter eller som insatsvaror i jordbruket.

2.   De årliga behoven av de produkter som avses i punkt 1 skall beräknas genom en prognostiserad försörjningsbalans. Därför bör den prognostiserade försörjningsbalansen upprättas av de myndigheter som utsetts av Grekland och överlämnas till kommissionen för godkännande.

En separat prognos kan göras för att bedöma bearbetnings- och förpackningsindustrins behov av produkter för den lokala marknaden, för traditionella sändningar till resten av gemenskapen och för export till tredjeländer inom ramen för traditionell handel.

Artikel 4

Förfarande för den särskilda försörjningsordningen

1.   Stöd skall beviljas för leverans till mindre öar av de varor som anges i artikel 3.1.

Stödbeloppet skall fastställas med beaktande av de extra kostnaderna för saluföring av produkter på de mindre öarna och skall beräknas med utgångspunkt i avståndet till de hamnar på det grekiska fastlandet varifrån leveranserna vanligen görs, liksom de öar som fungerar som mellanstationer eller lastplatser för produkterna på vägen till de öar som är slutdestination.

2.   Den särskilda försörjningsordningen skall genomföras med särskild hänsyn till följande:

a)

de särskilda behoven på de mindre öarna och de noggranna kvalitetskraven,

b)

traditionella handelsflöden till och från hamnar på grekiska fastlandet och mellan öarna i Egeiska havet,

c)

den ekonomiska aspekten av de planerade stöden,

d)

i förekommande fall behovet av att inte hindra möjligheten att utveckla den lokala produktionen.

3.   Den särskilda försörjningsordningen skall tillämpas under förutsättning att de ekonomiska fördelarna faktiskt kommer slutanvändaren till godo.

Artikel 5

Export till tredjeländer och sändningar till övriga gemenskapen

1.   De produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen får bara exporteras till tredjeländer eller sändas till den övriga gemenskapen på de villkor som fastställts i enlighet med artikel 15.2.

Dessa villkor skall i synnerhet gälla återbetalning av det stöd som mottagits inom ramen för den särskilda försörjningsordningen.

2.   Export till tredjeland eller sändning till resten av gemenskapen är tillåten för produkter bearbetade på de mindre öarna och med ursprung i produkter som omfattats av den särskilda försörjningsordningen inom gränserna för traditionell export och traditionella sändningar. De kvantiteter som får exporteras eller sändas skall anges i enlighet med förfarandet i artikel 15.2.

Ingen form av bidrag skall beviljas vid export av dessa produkter.

Artikel 6

Tillämpningsföreskrifter för stödordningen

Tillämpningsföreskrifter för detta kapitel skall antas i enlighet med artikel 15.2. Dessa skall bland annat behandla villkor för hur Grekland får ändra kvantiteterna och vilka resurser som varje år avsätts till de olika produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen samt, i mån av behov, upprättandet av ett system med import- eller leveranslicenser.

KAPITEL III

ÅTGÄRDER FÖR ATT STÖDJA LOKALA JORDBRUKSPRODUKTER

Artikel 7

Stödåtgärder

1.   Gemenskapens stödprogram skall innehålla de åtgärder som krävs för att garantera kontinuitet i och utveckling av den lokala jordbruksproduktionen på de mindre öarna.

2.   Programmet skall inrättas på den geografiska nivå som Grekland anser lämpligast. Det skall utarbetas av den behöriga myndighet som Grekland utsett, som sedan skall överlämna det till kommissionen för godkännande, efter samråd med behöriga myndigheter och organisationer på lämplig nivå.

Artikel 8

Förenlighet och konsekvens

1.   De åtgärder som vidtas inom ramen för stödprogrammet skall vara förenliga med gemenskapslagstiftningen samt konsekventa i förhållande till annan gemenskapspolitik och övriga åtgärder som vidtas i enlighet med denna.

2.   De åtgärder som vidtas inom ramen för stödprogrammet skall vara konsekventa i förhållande till de åtgärder som genomförs via den gemensamma jordbrukspolitikens övriga instrument, särskilt den gemensamma organisationen av marknaderna, landsbygdsutveckling, produktkvalitet samt djur- och miljöskydd.

Ingen åtgärd enligt denna förordning får finansieras

a)

som kompletterande stöd till de bidrags- och stödordningar som införts inom ramen för en gemensam organisation av marknaden, utom om det föreligger undantagsbehov som kan motiveras enligt objektiva kriterier,

b)

som stöd för forskningsprojekt, åtgärder för att stödja forskningsprojekt eller stödberättigande åtgärder i enlighet med rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (4),

c)

som stöd för åtgärder som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (5).

Artikel 9

Stödprogrammets innehåll

Ett stödprogram kan innehålla följande:

a)

En kvantifierad beskrivning av situationen inom den berörda jordbruksproduktionen med beaktande av tillgängliga utvärderingsresultat, som visar skillnader, brister och potential i fråga om utvecklingen.

b)

En beskrivning av föreslagen strategi, prioriteringar och kvantifierade mål samt en uppskattning av de ekonomiska och sociala konsekvenser som förväntas, inbegripet effekter på sysselsättningen.

c)

En tidsplan över genomförandet av åtgärderna och en allmän vägledande finansieringsöversikt med en sammanfattning av de resurser som kommer att anslås.

d)

Belägg för förenlighet och konsekvens mellan de olika programåtgärderna samt fastställande av de kriterier som kommer att användas vid övervakning och utvärdering.

e)

De åtgärder som vidtagits för att säkerställa att stödprogrammet genomförs på ett effektivt och lämpligt sätt, bland annat arrangemang för offentliggörande, övervakning och utvärdering samt bestämmelser om kontroller och administrativa påföljder.

f)

Utnämningen av den behöriga myndighet som är ansvarig för genomförandet av stödprogrammet samt utnämningen av myndigheter eller associerade organ på lämpliga nivåer.

Artikel 10

Övervakning

Förfaranden samt fysiska och ekonomiska indikatorer för att säkerställa effektiv övervakning av genomförandet av gemenskapens stödprogram skall fastställas i enlighet med artikel 15.2.

KAPITEL IV

KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER

Artikel 11

Statligt stöd

1.   För de jordbruksprodukter som omfattas av artiklarna 87–89 i fördraget får kommissionen tillåta driftsstöd för produktion, bearbetning och saluföring för att mildra de särskilda begränsningar för jordbruksproduktionen på de mindre öarna som följer av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär och belägenhet långt bort från fastlandet.

2.   Grekland får bevilja kompletterande finansiering för genomförande av stödprogrammet. I detta fall skall det statliga stödet såsom del av stödprogrammet anmälas av Grekland och godkännas av kommissionen i enlighet med denna förordning. Stöd som anmäls enligt ovan skall betraktas som anmält i den mening som avses i artikel 88.3 första meningen i fördraget.

KAPITEL V

FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 12

Finansiella resurser

1.   De åtgärder som anges i denna förordning skall betraktas som interventionsåtgärder för att reglera jordbruksmarknaderna enligt artikel 3.1 b i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (6).

2.   Gemenskapen skall finansiera de åtgärder som anges i kapitel II och III med ett belopp på högst 23,93 miljoner euro per år.

3.   Den summa som årligen anslås till den särskilda försörjningsordningen som avses i kapitel II får vara högst 5,47 miljoner euro.

KAPITEL VI

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 13

Utkast till stödprogram

1.   Senast den 31 oktober 2006 skall Grekland för kommissionen överlämna ett utkast till stödprogram inom ramen för det finansiella anslag som avses i artikel 12.2 och 12.3.

Utkastet till stödprogram skall innehålla ett utkast till en försörjningsbalans med information om produkterna, deras kvantitet samt stödbeloppet för försörjning från gemenskapen tillsammans med ett utkast till stödprogram för lokal produktion.

2.   Kommissionen skall utvärdera förslaget och fatta beslut om det skall godkännas i enlighet med det förfarande som det hänvisas till i artikel 15.2.

3.   Stödprogrammet skall inledas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 14

Tillämpningsföreskrifter

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 15.2. Dessa skall särskilt omfatta följande:

a)

villkor för hur Grekland får ändra kvantiteterna och nivåerna för försörjningsstödet samt stödåtgärderna eller fördelningen av de resurser som avsätts för stöd till lokal produktion,

b)

bestämmelser om minimikrav för de kontroller och påföljder som Grekland skall tillämpa.

Artikel 15

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen skall biträdas av förvaltningskommittén för direktstöd, som har inrättats genom artikel 144 i förordning (EG) nr 1782/2003 (nedan kallad ”kommittén”).

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 16

Nationella åtgärder

Grekland skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att denna förordning iakttas, särskilt i fråga om kontrollåtgärder och administrativa påföljder, och underrätta kommissionen om detta.

Artikel 17

Meddelanden och rapporter

1.   Grekland skall senast den 15 februari varje år meddela kommissionen hur stor del av de anslag som Grekland tilldelats som landet under det följande året avser att använda för genomförandet av stödprogrammet.

2.   Grekland skall senast den 30 juni varje år överlämna en rapport till kommissionen om genomförandet under det föregående året av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning.

3.   Senast den 31 december 2011, och därefter vart femte år, skall kommissionen överlämna en allmän rapport till Europaparlamentet och rådet med en redogörelse för verkningarna av de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna förordning, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.

Artikel 18

Upphävande

Förordning (EEG) nr 2019/93 skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 2007.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan till den här förordningen.

Artikel 19

Övergångsåtgärder

Kommissionen får enligt förfarandet i artikel 15.2 anta sådana övergångsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en smidig övergång från åtgärderna i enlighet med förordning (EEG) nr 2019/93 och de åtgärder som införs genom den här förordningen.

Artikel 20

Ändring av förordning (EG) nr 1782/2003

Förordning (EG) nr 1782/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 70 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall led b ersättas med följande:

”b)

alla andra direktstöd enligt bilaga VI som under referensperioden beviljas jordbrukare i de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och Egeiska öarna.”

b)

I punkt 2 skall första stycket ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna skall bevilja de direktstöd som avses i punkt 1 inom de tak som fastställs enligt artikel 64.2, på de villkor som fastställs i avdelning IV kapitel 3, 6 och 7–13.”

2.

I artikel 71.2 skall första stycket ersättas med följande:

”2.   Under övergångsperioden skall den berörda medlemsstaten, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 70.2, tillämpa de direktstöd som avses i bilaga VI, på de villkor som fastställs i avdelning IV kapitlen 3, 6 och 7–13 i denna förordning, inom de budgettak som motsvarar dessa direktstöds del av det nationella tak som avses i artikel 41 och som fastställs enligt det förfarande som avses i artikel 144.2.”

3.

I bilagorna I och IV skall den rad som avser de ”Egeiska öarna” strykas.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007. Artiklarna 11, 13 och 14 skall dock tillämpas från och med den dag då förordningen träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 september 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EGT L 184, 27.7.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1156/2006 (EUT L 208, 29.7.2006, s. 3).

(3)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(4)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/53/EG (EUT L 29, 2.2.2006, s. 37).

(5)  EUT L 227, 21.10.2005, s. 1.

(6)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 320/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).


BILAGA

Jämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 2019/93

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3.1

Artikel 4.1

Artikel 3.2

Artikel 4.2

Artikel 3.3

Artikel 4.3

Artikel 3.4

Artikel 5.1

Artikel 3.5

Artikel 5.2

Artikel 3a.1 a

Artikel 3a.1 b

Artikel 12.3

Artikel 3a.1 c

Artiklarna 4.3 och 14 b

Artikel 3a.1 d

Artikel 6

Artikel 3a.2

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7.1

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 15

Artikel 14

Artikel 12.1

Artikel 14a

Artikel 16

Artikel 15.1

Artikel 17.2

Artikel 15.2

Artikel 17.3

Artikel 16

Artikel 21