Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1958:484) angående avskrivning av statsbidrag till anordnande av pensionärshem, m.m.

Denna kungörelse upphör enligt Lag (2011:1080) att gälla vid utgången av 2011.

Utfärdad: 1958-08-29

1 §

Återkrav av bidrag enligt kungörelsen den 22 juni 1939 (nr 462) om statsbidrag till anordnande av pensionärshem må avse högst belopp motsvarande det utbetalade bidraget minskat med en trettiondedel för varje helt år   räknat från det bidraget i sin helhet utbetalades   under vilket pensionärshemmet använts för sitt ändamål. Sedan trettio år förflutit från det bidraget i sin helhet utbetalades skall bidraget avskrivas.

2 §

Bidrag enligt kungörelsen den 22 juni 1939 (nr 465) om lantarbetarbostadslån och lantarbetarbostadsbidrag skall avskrivas sedan tio år förflutit från det bidraget i sin helhet utbetalades.

Värdet av förmån i form av räntefrihet för lantarbetarbostadslån enligt nyssnämnda kungörelse eller för förbättringslån enligt kungörelsen den 22 juni 1939 (nr 464) om förbättringsbidrag samt nybyggnads- och förbättringslån för bostadsbyggnadsföretag på landsbygden må icke återkrävas sedan tio år förflutit från det lånet i sin helhet utbetalades.

SFS 1964:415

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1958:484

(Utkom d. 26 sept. 1958.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1964:415

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1964.

SFS 2011:1080

(Utkom d. 1 nov. 2011.)