Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1964:653) om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m. m.

Utfärdad: 1964-11-20

Kommunstyrelsen eller den nämnd kommunfullmäktige beslutar skall övertaga den befattning med ansökan om burskap och med uppsägning av burskap, som enligt 3 kap. 1 och 5 §§ handelsbalken ankommer på borgmästare och råd.

Kommunstyrelsen eller den nämnd kommunfullmäktige beslutar får antaga reglemente angående burskap att gälla i stället för vad som stadgas i 3 kap. handelsbalken. Innan reglemente antages, skall borgerskapet beredas tillfälle yttra sig.

SFS 1977:214

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1964:653

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1965.

Är vid lagens ikraftträdande ärende angående burskap anhängigt hos borgmästare och råd, skall ärendet överlämnas till stadens styrelse.

Reglemente angående burskap i stad, vilket skall träda i kraft tidigast d. 1 jan. 1965, må antagas före sagda dag av magistraten i staden och fastställas av länsstyrelsen.

SFS 1977:214

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977.