Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1965:576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.

Denna lag har enligt lag (1994:297) upphört att gälla vid utgången av år 1994.

1 §

Om sådant anställnings- eller arbetsvillkor för arbetstagare hos kommun, som må bestämmas genom avtal, enligt lag eller särskilt beslut av riksdagen skall fastställas under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, skall Statens arbetsgivarverk på kommunens vägnar föra förhandling samt sluta och uppsäga kollektivavtal om villkoret eller på annat sätt enhetligt reglera detta.

Med kommun likställas i denna lag landstingskommun, kommunalförbund, församling, kyrklig samfällighet, allmän försäkringskassa och annan arbetsgivare med offentlig ställning.

SFS 1982:101

2 §

Har kollektivavtal enligt 1 § slutits på kommuns vägnar, skall kommunen inom yrkesgrupp och område som avses i avtalet tillämpa detta även på arbetstagare som icke omfattas av avtalet eller annat tillämpligt kollektivavtal. Gäller mer än ett kollektivavtal för samma yrkesgrupp och område, bestämmer Statens arbetsgivarverk vilka villkor som skola tillämpas för arbetstagare som icke omfattas av kollektivavtal.

SFS 1979:215

3 §

Beslut om lockout eller annan stridsåtgärd vid konflikt om anställnings- eller arbetsvillkor som avses i 1 § meddelas på kommuns vägnar av Statens arbetsgivarverk.

SFS 1979:215

4 §

Vid tillämpningen av kollektivavtal som slutits enligt 1 § eller avtal om anställnings- eller arbetsvillkor i överensstämmelse med sådant kollektivavtal skall kommun följa föreskrifter och anvisningar som Arbetsgivarverket meddelar. Saknas föreskrifter eller anvisningar, skall kommunen inhämta sådana från Arbetsgivarverket.

SFS 1979:215

5 §

I tvist om avtal angående anställnings- eller arbetsvillkor som avses i 1 § eller om påföljd för otillåten stridsåtgärd vid konflikt om sådant villkor företrädes kommun såväl vid som utom domstol av Statens arbetsgivarverk.

När Arbetsgivarverket enligt första stycket företräder kommun vid domstol, skall kommunen ersätta staten dess kostnad med anledning härav.

SFS 1979:215

6 §

Bestämmelserna i 2 och 4 §§ gälla i tillämpliga delar även när anställnings- eller arbetsvillkor som avses i 1 § regleras enhetligt på annat sätt än genom kollektivavtal.

7 §

Som arbetstagare skall vid tillämpningen av denna lag anses även den som, utan att vara anställd hos kommun, utför arbete för kommuns räkning och därvid till kommunen intager en beroende ställning av väsentligen samma art som en arbetstagares till arbetsgivaren. Kommunen skall anses som arbetsgivare enligt lagen.

8 §

Regeringen må förordna att bestämmelse i denna lag om Statens arbetsgivarverk i stället skall gälla regeringen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Arbetsgivarverket må överlämna till annan statlig myndighet eller till arbetsgivaren att handlägga fråga som enligt lagen ankommer på Arbetsgivarverket.

SFS 1979:215

9 §

upphävd genom

.

SFS 1974:1014