Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1973:686) om registrering av svenska kommunala vapen

1 §

Registrering av svenskt kommunalt vapen sker efter skriftlig anmälan av länsstyrelse i fråga om landskaps-, läns- eller häradsvapen och av kommun i fråga om annat kommunalt vapen.
Anmälan göres hos patent- och registreringsverket (registreringsmyndigheten).

2 §

Till anmälningshandlingen skall fogas
  • beskrivning av vapnet,
  • färgbild av vapnet med en sköldhöjd av 14 cm, i tre exemplar,
  • bestyrkt avskrift av beslut om antagande av vapnet,
  • yttrande av statens heraldiska nämnd, om sådant yttrande erfordras enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.
Vid anmälan skall erläggas en avgift på 500 kronor.

3 §

Registreringsmyndigheten för diarium över inkomna anmälningar.

4 §

Det av registreringsmyndigheten förda registret skall innehålla
  • anteckning om dagen för registreringen,
  • beskrivning och bild av vapnet,
  • uppgift om för vilken kommun eller motsvarande samfällighet vapnet registrerats.

5 §

När registrering skett efter anmälan, utfärdar registreringsmyndigheten bevis därom.