Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.Rubriken har denna lydelse enl. F 2010:1664. Utfärdad: 1984-11-22Omtryck i SFS 1991:1647Inledning1 §1 §I denna förordning finns bestämmelser om vissa statsbidrag till landsting och andra för sjukvård m.m. Vad som i förordningen sägs om landsting gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting. F (2010:1664). Statsbidrag- och försäkringsersättningRubriken har denna lydelse enl. F 1994:1004. 2 §2 §Särskilt statsbidrag till hälso- och sjukvården lämnas i enlighet med vad regeringen särskilt beslutar.Det särskilda bidraget innefattar även ersättningför rådgivning som lämnas i födelsekontrollerande syfte eller om abort eller sterilisering,för sådan oralkirurgisk behandling som avses i 2 § tandvårdsförordningen (1998:1338),för läkarundersökningar och utlåtanden som behövs för Försäkringskassans handläggning av försäkringsärenden,för öppen sjukvård till personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller är anhållna, häktade eller intagna vid kriminalvårdsanstalter,för sådan öppen sjukvård som föranletts av godkänd arbetsskada,för avinstitutionalisering,för förebyggande hälsovård, ochför hjälp åt funktionshindrade. Upphävd g. F (1996:1537), F (2011:1182). 2 a §2 a § Upphävd g. F (1995:1344). 2 b §2 b § Upphävd g. F (1995:1344). 3 §3 § Upphävd g. F (2004:888). 4 §4 § Upphävd g. F (2004:888). 5 §5 § har upphävts enligt förordning (1996:1537. 6 §6 § har upphävts enligt förordning (1996:1537). 6 a §6 a § har upphävts enligt förordning (1996:1537). 6 b §6 b § har upphävts enligt förordning (1996:1537). 6 c §6 c § har upphävts enligt förordning (1996:1537). 6 d §6 d § har upphävts enligt förordning (1996:1537). 7 §7 § Upphävd g. F (2004:888). Patientavgifter8 §8 §Patientavgift får tas ut av den vård- eller intygssökandenär han eller hon hos sjukvårdshuvudmannen besöker en läkare eller besöker någon annan som ger psykoterapi eller psykoanalys,för varje besök hos en privatpraktiserande läkare eller hos en annan privat vårdgivare som ger psykoterapi eller psykoanalys, om vårdgivaren har särskilt avtal med en sjukvårdshuvudman,för annan sjukvårdande behandling än läkarvård, som ombesörjs av en sjukvårdshuvudman eller av en vårdgivare som avses i 2,för rådgivning som lämnas av läkare per telefon, ochför undersökning eller läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § 3 och 4 eller 110 kap. 30 § andra stycket socialförsäkringsbalken samt 14 § lagen (1991:1047) om sjuklön som ombesörjs av en sjukvårdshuvudman.Det som föreskrivs om undersökning eller läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § 3 och 4 socialförsäkringsbalken gäller endast vid ansökan enligt 27 kap. 40 § samma balk eller vid bedömning av rätten till sjukpenning eller behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. samma balk.Avgiften enligt första stycket 1 och 2 gäller för samtliga åtgärder vid besöket, inräknat läkemedelsförskrivning, provtagning för klinisk laboratorieundersökning, utfärdande av läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial. Avgiften enligt första stycket 3 gäller för samtliga åtgärder vid ett behandlingstillfälle. Avgiften för läkarutlåtande enligt första stycket 5 avser även den undersökning som har legat till grund för utlåtandet. F (2010:1664). 9 §9 §Ges läkarvård eller annan sjukvårdande behandling vid besök hos den försäkrade får en tilläggsavgift tas ut. Om flera personer som tillhör samma hushåll ges vård vid samma sjukbesök, får inte mer än en tilläggsavgift tas ut. Förordning (1991:1647). 10 §10 §Uppkommer kostnader med anledning av att en patient har uteblivit från avtalat läkarbesök eller besök för annan sjukvårdande behandling får patientavgift ändå tas ut.11 §11 §Patientavgift får inte tas utför rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller för rådgivning om abort eller sterilisering som meddelas vid personligt besök,för sådan öppen sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5,för intyg som behövs för att få ut föräldrapenningsförmåner enligt socialförsäkringsbalken,för sjuktransport av personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. F (2010:1664). 12 §12 § [Ny beteckning – 10 § – g. Lag (1990:1395).] 13 §13 § Upphävd g. F (1990:1395). Övriga bestämmelser14 §14 §Ersättning enligt denna förordning lämnas under förutsättning att landstinget inte tar ut avgifter i vidare mån än vad som följer av förordningen. F (2004:888). 14 a §14 a § har upphävts genom förordning (1995:1344). 15 §15 §Sjukvårdshuvudmannen är skyldig att lämna de uppgifter om hälso- och sjukvården som Försäkringskassan föreskriver inom sitt område. F (2004:888). 16 §16 §Landstinget ska på begäran av patienten anteckna betalda patientavgifter enligt 8 § första stycket 1–5 och 9 §. Även i övrigt ska landstinget vidta de åtgärder som behövs för avgiftsbefrielse enligt 17 kap. 6 och 7 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).En patient som för viss tid har uppnått avgiftsbefrielse enligt nämnda bestämmelser är även befriad från att betala patientavgifter enligt 8 § första stycket 1–5 och 9 § under samma tid. F (2017:82). 17 §17 §Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1994:1004). 18 §18 § har upphävts genom förordning (1994:1004). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1984:908 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1985.Genom förordningen upphävs1. kungörelsen (1973:915) om intyg för föräldrapenning,2. förordningen (1975:963) om ersättning för sjukvårdshuvudman för handikapphjälpmedel och sjuktransporter,3. förordningen (1983:709) om bidrag till sjukvårdsman för viss sjukvård. 1990:1395 (Omtryck)Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1991:1647 (Omtryck)Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1994:1004 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1995:431 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. 1995:1053 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. I fråga om undersökningar och läkarutlåtanden som har ombesörjts före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter. 1995:1344 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1996:1537 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1997:1308 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1998:1381 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. 2000:1054 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. 2004:888 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005. 2010:1664 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2011:1182 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2012:963 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2017:82 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.