Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

1 §

En kommun skall betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälso- och sjukvård åt personer som är folkbokförda i kommunen enligt vad som sägs i denna lag.
Betalningsansvaret för personer som efter beslut av en kommun vistas i en annan kommun i sådan särskild boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket och 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453) har dock den kommun som beslutat om vistelsen.
Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting. SFS 2001:468

Somatisk långtidssjukvård

2 §

En kommun har betalningsansvar för somatisk långtidssjukvård som bedrivs av ett landsting eller en enskild vårdgivare.
Betalningsansvaret gäller dock inte för geriatrisk vård. SFS 1994:89

3 §

Kommer inte ett landsting och en kommun överens om annat inträder betalningsansvar som avses i 2 § fem vardagar, lördagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter det att landstinget hos kommunen anmält att personen är inskriven eller skall skrivas in vid vårdinrättningen. Betalningsansvaret inträder dock tidigast den dag personen skrivs in vid inrättningen. SFS 1994:89

4 §

Ersättning för somatisk långtidssjukvård vid en inrättning som tillhör ett landsting lämnas antingen med ett belopp som motsvarar landstingets genomsnittliga årliga självkostnad för den aktuella vårdformen eller, om landstinget och samtliga kommuner i landstinget kommer överens om det, med belopp som svarar mot olika vårdplatsers kvalitet. Beloppen omräknas årligen med hänsyn till skatteunderlagets utveckling i landstinget.
Regeringen fastställer de belopp som avses i första stycket.
En kommun och ett landsting får komma överens om att landstinget ska ta emot de avgifter som patienterna ska betala till kommunen enligt 17 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). SFS 2017:35

5 §

Ersättning för somatisk långtidssjukvård vid en enskild vårdinrättning lämnas med det belopp som motsvarar landstingets kostnader för vården. SFS 1994:89

6 §

7 §

8 §

9 §

Somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård och psykiatrisk vård

10 §

En kommun har betalningsansvar för patienter vid enheter för somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård eller psykiatrisk vård inom landstingets slutna hälso- och sjukvård som är utskrivningsklara och för vilka en vårdplan är upprättad.
En patient är utskrivningsklar om han eller hon av den behandlande läkaren inte längre bedöms behöva vård vid en enhet inom landstingets slutna hälso- och sjukvård. SFS 2003:193

10 a §

När en patient skrivs in i landstingets slutna hälso- och sjukvård eller så snart det därefter bedöms finnas ett behov av det, skall den behandlande läkaren vid den enhet där patienten vistas genom ett inskrivningsmeddelande underrätta berörda enheter i den öppna vården eller omsorgen om att patienten efter att ha skrivits ut kan komma att behöva
 • kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller
 • landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård.
SFS 2003:193

10 b §

En vårdplan skall upprättas för en patient som efter att ha skrivits ut från en enhet inom landstingets slutna hälso- och sjukvård av den behandlande läkaren bedöms behöva
 • kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller
 • landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård.
SFS 2003:193

10 c §

Skall en vårdplan upprättas enligt 10 b § skall den behandlande läkaren kalla till en vårdplanering. Vårdplaneringen skall påbörjas senast dagen efter det att kallelsen mottagits.
En vårdplan skall utformas i samarbete mellan företrädare för berörda enheter vid
 • kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller
 • landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård.
Patienten eller hans eller hennes närstående bör delta i vårdplaneringen. SFS 2003:193

10 d §

En vårdplan skall innehålla uppgifter om det bedömda behovet av insatser enligt 10 b § samt uppgifter om vilken enhet som är ansvarig för respektive insats.
En vårdplan är upprättad när den har justerats av företrädare för de ansvariga enheterna. SFS 2003:193

10 e §

Senast dagen före det att en patient beräknas skrivas ut från den slutna hälso- och sjukvården skall den behandlande läkaren vid den enhet där patienten vistas genom ett utskrivningsmeddelande underrätta ansvariga enheter enligt 10 d §. SFS 2003:193

11 §

Kommer inte ett landsting och en kommun överens om en annan tidpunkt inträder kommunens betalningsansvar dagen efter det att en patient är utskrivningsklar och en vårdplan är upprättad.
För en patient i den somatiska akutsjukvården eller den geriatriska vården inträder betalningsansvaret tidigast fem vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen.
För en patient i den psykiatriska vården inträder betalningsansvaret tidigast trettio vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen. SFS 2003:193

11 a §

Medverkar inte en kommun vid upprättandet av en vårdplan inträder kommunens betalningsansvar ändå enligt 11 § om den utskrivningsklara patienten stannar kvar inom landstingets slutna hälso- och sjukvård.
Kan de insatser som landstinget ansvarar för enligt 10 d § inte utföras inträder inte något betalningsansvar för kommunen. SFS 2003:193

12 §

Ersättning för vård av utskrivningsklara patienter skall lämnas med belopp som motsvarar den omvårdnad som patienten får på enheten. Beloppen skall motsvara genomsnittet i riket och räknas om årligen med hänsyn till skatteunderlagets utveckling i riket.
Första stycket gäller inte om ett landsting och en kommun kommer överens om annan ersättning för utskrivningsklara patienter. Sådan särskilt överenskommen ersättning får dock inte understiga den genomsnittliga kostnaden för omvårdnaden om patienter vid en enhet för geriatrisk vård.
Regeringen fastställer årligen de belopp som avses i första och andra styckena. SFS 2003:193

Annan sjukvård

13 §

Ett landsting och en kommun kan gemensamt bestämma att kommunen skall ha betalningsansvar även för andra utskrivningsklara patienter än som avses i 10 § första stycket och för sjukhusanknuten hemsjukvård. Landstinget och kommunen bestämmer gemensamt de förutsättningar som skall gälla för ett sådant betalningsansvar. SFS 2003:193

14 §

Har ett landsting och en kommun träffat en överenskommelse som avses i 13 §, får landstinget lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överenskommelsen. SFS 1994:1099

Särskilda bestämmelser

15 §

Sekretess hindrar inte att ett landsting till en kommun lämnar uppgift om namn, personnummer och folkbokföringsadress för patienter som avses i 10 a § och patienter för vilka kommunen har betalningsansvar. SFS 2003:193

16 §

När ett landsting har överlåtit verksamheter för vård av psykiskt störda till kommuner som ingår i landstingsområdet, får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna med anledning av överlåtelsen. SFS 1995:1497

SFS 1990:1404

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. En kommun och en landstingskommun kan komma överens om att kommunen under år 1991 skall åta sig betalningsansvar enligt vad som sägs i denna lag. I så fall tillämpas den nya lagen i motsvarande del från och med den dag betalningsansvaret inträder. Om en sådan överenskommelse har träffats får landstingskommunen under år 1991 lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överenskommelsen.

SFS 1994:1099

 • Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Om ett landsting och en kommun träffat överenskommelse beträffande psykiatrisk vård enligt tidigare bestämmelser skall överenskommelsen tillämpas även efter ikraftträdandet.
 • För år 1995 får ett landsting lämna sådant ekonomiskt bidrag till en kommun som motiveras av det kommunala ansvaret för medicinskt färdigbehandlade patienter i psykiatrisk vård.
 • För år 1995 får ett landsting och en kommun bestämma ersättningen för medicinskt färdigbehandlade patienter i psykiatrisk vård utan hinder av bestämmelserna i 8 §.
 • De landsting som vid utgången av år 1995 inte kommit överens med kommunerna i landstingsområdet om överlåtelse av verksamheter för vård av psykiskt störda, får för år 1996 lämna sådana ekonomiska bidrag till kommunerna som motiveras av det kommunala ansvaret för medicinskt färdigbehandlade patienter i psykiatrisk vård.
 • Om det vid utgången av år 1995 inte har träffats en överenskommelse mellan ett landsting och kommunerna i landstingsområdet om överlåtelse av verksamheter för vård av psykiskt störda, får landstinget och en kommun bestämma ersättningen för medicinskt färdigbehandlade patienter i psykiatrisk vård trots bestämmelserna i 8 §.
SFS 1994:1465

SFS 2001:468

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

SFS 2003:193

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

SFS 2010:247

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

SFS 2017:35

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.