Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1995:1517) om införande av lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting

Denna lag har enligt Lag (2004:773) upphört att gälla den 1 januari 2005.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2004:773).

Utfärdad den 19 december 1995.
Utkom från trycket den 28 december 1995

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting och denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2 §

Genom lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting upphävs

 1. lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner,

 2. lagen (1992:671) om skatteutjämningsbidrag till landsting.

3 §

De upphävda lagarna enligt 2 § gäller dock fortfarande i fråga om statligt utjämningsbidrag och skatteutjämningsbidrag för år 1995 och tidigare år.

4 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer ett referensbidrag för varje kommun och landsting.

5 §

Vad som i denna lag benämns bidragsminskning eller bidragsökning utgörs av skillnaden mellan summan av en kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter år 1999 enligt lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting samt denna lag och motsvarande summa enligt de två förstnämnda lagarna i deras lydelse från den 1 januari 2000, om dessa bestämmelser skulle ha gällt för år 1999.

SFS 1999:677

6 §

Vad som i denna lag sägs om landsting tillämpas också i fråga om kommuner som inte ingår i ett landsting.

Kommuner

7 §

Bidragsminskningen för åren 2000–2004 får uppgå till högst 1 000 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1999. Om kommunen under åren 1996–1999 haft en bidragsminskning får bidragsminskningen för åren 1996–2004 högst uppgå till 1 200 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1999.

För de kommuner vars uppräknade skattekraft för år 1993 översteg garantinivån i det statliga utjämningsbidraget år 1993 enligt lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner gäller att bidragsminskningen för åren 2000–2004 får uppgå till högst 2 000 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1999. Om kommunen under åren 1996–1999 haft en bidragsminskning får bidragsminskningen för åren 1996–2004 högst uppgå till 3 000 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1999.

SFS 1999:677

8 §

Den sammanlagda bidragsminskningen begränsas årligen genom att ett fast införandetillägg betalas ut till de kommuner som får beräknade sammanlagda bidragsminskningar som överstiger beloppsgränserna enligt 7 §.

Ett fast införandetillägg motsvarar skillnaden mellan beloppsgränserna enligt 7 § och den beräknade totala bidragsminskningen.

9 §

En årlig begränsning av bidragsminskningen görs för de kommuner vars beräknade bidragsminskning överstiger 200 kronor per invånare. Dessa kommuner får ett rörligt införandetillägg, som uppgår till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den beräknade bidragsminskningen, minskad med det fasta införandetillägget, och

 • 200 kronor för år 2000,

 • 400 kronor för år 2001,

 • 600 kronor för år 2002,

  och

 • 800 kronor för år 2003.

SFS 1999:677

10 §

[har upphävts genom lag (1999:677).]

SFS 1999:677

11 §

En begränsning av bidragsökningen görs från och med år 2000 till och med år 2003 för de kommuner som får en beräknad bidragsökning genom att dessa kommuner får ett rörligt införandeavdrag. Det rörliga införandeavdraget uppgår till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den faktiskt beräknade ökningen och

 • 200 kronor för år 2000,

 • 400 kronor för år 2001,

 • 600 kronor för år 2002,

  och

 • 800 kronor för år 2003.

SFS 1999:677

Landsting

12 §

Bidragsminskningen för åren 2000–2004 får uppgå till högst 600 kronor per invånare i landstinget den 1 november 1999. Om landstinget under åren 1996–1999 haft en bidragsminskning får bidragsminskningen för åren 1996–2004 högst uppgå till 720 kronor per invånare i landstinget den 1 november 1999.

SFS 1999:677

13 §

Den sammanlagda bidragsminskningen begränsas årligen genom att ett fast införandetillägg betalas ut till de landsting som får beräknade sammanlagda bidragsminskningar som överstiger beloppsgränsen enligt 12 §.

Ett fast införandetillägg motsvarar skillnaden mellan beloppsgränsen enligt 12 § och den beräknade totala bidragsminskningen.

14 §

En årlig begränsning av bidragsminskningen görs för de landsting vars beräknade bidragsminskning överstiger 120 kronor per invånare i landstinget. Dessa landsting får ett rörligt införandetillägg, som uppgår till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den beräknade bidragsminskningen, minskad med det fasta införandetillägget, och

 • 120 kronor för år 2000,

 • 240 kronor för år 2001,

 • 360 kronor för år 2002,

  och

 • 480 kronor för år 2003.

SFS 1999:677

15 §

En begränsning av bidragsökningen görs från och med år 2000 till och med år 2003 för de landsting som får en beräknad bidragsökning genom att dessa landsting får ett rörligt införandeavdrag. Det rörliga införandeavdraget uppgår till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den faktiskt beräknade ökningen och

 1. 120 kronor för år 2000,

 2. 240 kronor för år 2001,

 3. 360 kronor för år 2002,

  och

 4. 480 kronor för år 2003.

SFS 1999:677

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1517

(Utkom 28 december 1995.)

SFS 1999:677

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.