Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan

Denna lag har enligt Lag (2000:1440) upphört att gälla vid utgången av år 2002.

Utfärdad den 18 december 2000.
Utkom från trycket den 28 december 2000

1 §

Genom denna lag inskränks landstingens rätt enligt 3 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstingen ansvarar för enligt den lagen.

Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommun som inte ingår i ett landsting.

2 §

Uppgiften att ansvara för driften av ett akutsjukhus får inte efter upphandling enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling eller på annat sätt överlämnas till den som avser att driva verksamheten med syfte att skapa vinst åt ägare eller motsvarande intressent.

Med akutsjukhus förstås vårdinrättning som är inrättad för sluten vård och som har särskild akutmottagning för den som behöver omedelbar hälso- och sjukvård.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1440

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001 och gäller till utgången av år 2002. Lagen gäller inte akutsjukhus som vid ikraftträdandet drivs enligt avtal med landstinget.