Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

Förordningen upphör enl. F (2018:210) att gälla vid utgången av maj 2018.

Utfärdad den 31 maj 2001.
Utkom från trycket den 12 juni 2001

Syfte och förutsättningar för stöd

1 §

För att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik (IT) som prioriteras av regional- och näringspolitiska skäl får stöd lämnas till en kommun för projekt för att anlägga, förvärva eller hyra orts- och områdessammanbindande telenät.

Stöd enligt denna förordning får lämnas under de förutsättningar som anges i 4–6 §§.

2 §

Med telenät avses i denna förordning orts- och områdessammanbindande telenät som är avsedda att till rikstäckande allmänt tillgängliga telenät ansluta i huvudsak sådana lokala allmänt tillgängliga telenät som avses i förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät.

3 §

I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i 4, 9 och 11–19 §§ i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I Gotlands län och Kalmar län skall vad som sägs om länsstyrelsen i dessa bestämmelser i stället gälla samverkansorganet.

SFS 2002:859

4 §

Stöd får lämnas endast om kommunen har upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT-infrastrukturprogram enligt 2 § förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

5 §

Stöd får lämnas i områden där utbyggnad inte bedöms komma till stånd på marknadsmässig grund inom fem år från det att ett IT-infrastrukturprogram har upprättats och godkänts. Stödet får endast lämnas för projekt som omfattas av IT-infrastrukturprogrammet för att anlägga, förvärva eller under minst fem år hyra telenät.

Stödet skall avse stödberättigande åtgärder som har utförts under perioden 1 januari 2001–31 december 2007.

SFS 2006:1462

6 §

Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen upphandlar tillhandahållandet av telenät. Vid upphandlingen ska principerna i 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling tillämpas. Om upphandlingen inte medfört skäliga anbud, får nätet dock tillhandahållas av kommunen.

SFS 2016:1165

Underlag för stöd och stödets storlek

7 §

I det stödberättigande underlaget får det ingå kostnader för projektering, material, arbete, maskinhyra, dokumentering samt liknande kostnader som är nödvändiga för att anlägga nätet. Även kostnader för att förvärva eller hyra telenät får ingå i underlaget. Kostnader för utnyttjande av mark får dock inte ingå i underlaget.

8 §

Det stödbelopp som får lämnas till varje kommun anges i kolumn 1 i bilaga 1. Stöd får lämnas med högst den andel av det stödberättigande underlag som anges i kolumn 2 i bilaga 1.

9 §

Länsstyrelsen får inom ramen för de belopp som anges i bilaga 2 lämna ytterligare stöd till kommuner om det finns särskilda skäl.

10 §

Kommunen skall svara för att minst fem procent av det stödberättigande underlaget medfinansieras. Kravet på medfinansiering får inte överstiga fem procent av det stödberättigande underlag som ger den andel stöd som anges i kolumn 2 i bilaga 1.

11 §

Under förutsättning att det totala stödutrymmet i länet inte överskrids, får länsstyrelsen efter samråd med de berörda kommunerna omfördela utrymmet för stöd mellan kommunerna på annat sätt än vad som anges i kolumn 1 i bilaga 1 med hänsyn till de ansökningar som kommit in, hur pengarna har fördelats till kommunerna och till hur den marknadsmässiga utbyggnaden har skett.

12 §

Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen frångå den andel stöd som anges i bilaga 1 liksom andelen medfinansiering.

Ansökan och beslut

13 §

En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen. Ansökan skall innehålla en beskrivning av det projekt som ansökan avser och det kommunala IT-infrastrukturprogrammet.

14 §

Efter ansökan lämnar länsstyrelsen förhandsbesked om ett visst projekt är av sådan art att stöd kan lämnas. Kan stöd endast lämnas för en del av projektet, skall det framgå av förhandsbeskedet. Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats, är förhandsbeskedet bindande för frågan om projektet är av sådan art att stöd kan lämnas för det.

15 §

Länsstyrelsen skall besluta om stödets storlek sedan kostnaden för projektet fastställts. Stöd skall betalas ut med hälften av det beviljade beloppet när beslut om stödets storlek har fattats och resterande del när kommunen underrättat länsstyrelsen om att projektet är färdigt och slutredovisning godkänts av länsstyrelsen.

Återkrav

16 §

Länsstyrelsen kan återkräva stödet eller en del av det under en tid av fem år från den dag stödets storlek bestämts slutligt om

  1. kommunen genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att stödet beviljades,

  2. kommunen på annat sätt orsakat att stödet beviljats med för högt belopp,

  3. stödet använts för något annat än som avsetts,

  4. kommunen dröjt med genomförandet av projektet så att stödet upphört att gälla.

Tillsyn och uppföljning

17 §

Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över att beviljade stöd utnyttjas för avsett ändamål och överensstämmer med föreskrivna villkor. Länsstyrelsen skall också svara för uppföljningen av ärendena.

18 §

Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt mot stödmottagaren. Länsstyrelsen får då efterskänka statens rätt.

19 §

Länsstyrelsens beslut om stöd enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga 1

Beräknat maximistöd per kommun

Kommun nr

Kommunnamn

Kolumn 1

Maximalt stödbelopp per kommun

Kolumn 2

Stödet som andel av stödberättigande underlag

114

 

Upplands-Väsby

 

0 kr

 

0 %

 

115

 

Vallentuna

 

4 448 733 kr

 

33 %

 

117

 

Österåker

 

4 798 811 kr

 

33 %

 

120

 

Värmdö

 

15 352 248 kr

 

56 %

 

123

 

Järfälla

 

0 kr

 

0 %

 

125

 

Ekerö

 

10 576 380 kr

 

55 %

 

126

 

Huddinge

 

0 kr

 

0 %

 

127

 

Botkyrka

 

0 kr

 

0 %

 

128

 

Salem

 

0 kr

 

0 %

 

136

 

Haninge

 

0 kr

 

0 %

 

138

 

Tyresö

 

0 kr

 

0 %

 

139

 

Upplands-Bro

 

1 576 474 kr

 

33 %

 

140

 

Nykvarn

 

1 329 558 kr

 

33 %

 

160

 

Täby

 

0 kr

 

0 %

 

162

 

Danderyd

 

0 kr

 

0 %

 

163

 

Sollentuna

 

0 kr

 

0 %

 

180

 

Stockholm

 

0 kr

 

0 %

 

181

 

Södertälje

 

0 kr

 

0 %

 

182

 

Nacka

 

0 kr

 

0 %

 

183

 

Sundbyberg

 

0 kr

 

0 %

 

184

 

Solna

 

0 kr

 

0 %

 

186

 

Lidingö

 

0 kr

 

0 %

 

187

 

Vaxholm

 

2 275 667 kr

 

39 %

 

188

 

Norrtälje

 

24 544 520 kr

 

54 %

 

191

 

Sigtuna

 

1 274 367 kr

 

33 %

 

192

 

Nynäshamn

 

6 225 755 kr

 

40 %

 

305

 

Håbo

 

1 807 105 kr

 

33 %

 

319

 

Älvkarleby

 

2 843 460 kr

 

44 %

 

360

 

Tierp

 

12 670 991 kr

 

62 %

 

380

 

Uppsala

 

4 071 300 kr

 

33 %

 

381

 

Enköping

 

7 224 648 kr

 

33 %

 

382

 

Östhammar

 

8 976 482 kr

 

51 %

 

428

 

Vingåker

 

4 539 220 kr

 

55 %

 

461

 

Gnesta

 

2 966 998 kr

 

43 %

 

480

 

Nyköping

 

8 879 416 kr

 

33 %

 

481

 

Oxelösund

 

0 kr

 

0 %

 

482

 

Flen

 

5 835 648 kr

 

47 %

 

483

 

Katrineholm

 

6 416 999 kr

 

33 %

 

484

 

Eskilstuna

 

0 kr

 

0 %

 

486

 

Strängnäs

 

8 199 396 kr

 

41 %

 

488

 

Trosa

 

2 872 420 kr

 

42 %

 

509

 

Ödeshög

 

1 597 090 kr

 

41 %

 

512

 

Ydre

 

2 852 846 kr

 

63 %

 

513

 

Kinda

 

6 571 341 kr

 

62 %

 

560

 

Boxholm

 

1 667 523 kr

 

44 %

 

561

 

Åtvidaberg

 

3 627 847 kr

 

43 %

 

562

 

Finspång

 

7 312 409 kr

 

46 %

 

563

 

Valdemarsvik

 

5 602 129 kr

 

63 %

 

580

 

Linköping

 

1 610 166 kr

 

33 %

 

581

 

Norrköping

 

5 719 971 kr

 

33 %

 

582

 

Söderköping

 

2 822 282 kr

 

34 %

 

583

 

Motala

 

5 699 756 kr

 

33 %

 

584

 

Vadstena

 

1 445 876 kr

 

33 %

 

586

 

Mjölby

 

2 676 604 kr

 

33 %

 

604

 

Aneby

 

4 063 278 kr

 

60 %

 

617

 

Gnosjö

 

4 033 116 kr

 

50 %

 

642

 

Mullsjö

 

542 926 kr

 

33 %

 

643

 

Habo

 

2 676 203 kr

 

41 %

 

662

 

Gislaved

 

2 189 992 kr

 

33 %

 

665

 

Vaggeryd

 

3 120 779 kr

 

38 %

 

680

 

Jönköping

 

0 kr

 

0 %

 

682

 

Nässjö

 

5 631 329 kr

 

33 %

 

683

 

Värnamo

 

7 775 436 kr

 

38 %

 

684

 

Sävsjö

 

3 185 998 kr

 

42 %

 

685

 

Vetlanda

 

11 682 607 kr

 

52 %

 

686

 

Eksjö

 

5 571 966 kr

 

45 %

 

687

 

Tranås

 

1 358 517 kr

 

33 %

 

760

 

Uppvidinge

 

8 501 181 kr

 

68 %

 

761

 

Lessebo

 

1 187 489 kr

 

33 %

 

763

 

Tingsryd

 

5 358 743 kr

 

50 %

 

764

 

Alvesta

 

5 884 903 kr

 

44 %

 

765

 

Älmhult

 

6 003 146 kr

 

49 %

 

767

 

Markaryd

 

3 762 535 kr

 

49 %

 

780

 

Växjö

 

6 185 565 kr

 

33 %

 

781

 

Ljungby

 

9 613 345 kr

 

47 %

 

821

 

Högsby

 

5 582 796 kr

 

68 %

 

834

 

Torsås

 

3 983 059 kr

 

57 %

 

840

 

Mörbylånga

 

8 802 727 kr

 

62 %

 

860

 

Hultsfred

 

5 544 531 kr

 

48 %

 

861

 

Mönsterås

 

6 272 042 kr

 

54 %

 

862

 

Emmaboda

 

4 985 321 kr

 

56 %

 

880

 

Kalmar

 

5 190 683 kr

 

33 %

 

881

 

Nybro

 

8 333 282 kr

 

51 %

 

882

 

Oskarshamn

 

7 091 885 kr

 

40 %

 

883

 

Västervik

 

12 557 400 kr

 

45 %

 

884

 

Vimmerby

 

6 957 437 kr

 

52 %

 

885

 

Borgholm

 

10 999 056 kr

 

71 %

 

980

 

Gotland

 

28 901 803 kr

 

56 %

 

1060

 

Olofström

 

1 920 776 kr

 

33 %

 

1080

 

Karlskrona

 

11 222 708 kr

 

33 %

 

1081

 

Ronneby

 

7 879 159 kr

 

41 %

 

1082

 

Karlshamn

 

4 020 922 kr

 

33 %

 

1083

 

Sölvesborg

 

7 219 514 kr

 

52 %

 

1214

 

Svalöv

 

3 641 404 kr

 

42 %

 

1230

 

Staffanstorp

 

503 377 kr

 

33 %

 

1231

 

Burlöv

 

0 kr

 

0 %

 

1233

 

Vellinge

 

1 502 591 kr

 

33 %

 

1256

 

Östra Göinge

 

4 668 454 kr

 

45 %

 

1257

 

Örkelljunga

 

3 039 918 kr

 

45 %

 

1260

 

Bjuv

 

395 241 kr

 

33 %

 

1261

 

Kävlinge

 

1 799 725 kr

 

33 %

 

1262

 

Lomma

 

0 kr

 

0 %

 

1263

 

Svedala

 

2 116 832 kr

 

33 %

 

1264

 

Skurup

 

2 500 522 kr

 

33 %

 

1265

 

Sjöbo

 

6 174 736 kr

 

48 %

 

1266

 

Hörby

 

3 880 618 kr

 

41 %

 

1267

 

Höör

 

3 994 209 kr

 

42 %

 

1270

 

Tomelilla

 

2 408 992 kr

 

33 %

 

1272

 

Bromölla

 

1 996 262 kr

 

33 %

 

1273

 

Osby

 

2 303 824 kr

 

33 %

 

1275

 

Perstorp

 

829 389 kr

 

33 %

 

1276

 

Klippan

 

5 322 885 kr

 

46 %

 

1277

 

Åstorp

 

0 kr

 

0 %

 

1278

 

Båstad

 

4 364 182 kr

 

43 %

 

1280

 

Malmö

 

0 kr

 

0 %

 

1281

 

Lund

 

0 kr

 

0 %

 

1282

 

Landskrona

 

140 946 kr

 

33 %

 

1283

 

Helsingborg

 

0 kr

 

0 %

 

1284

 

Höganäs

 

336 601 kr

 

33 %

 

1285

 

Eslöv

 

3 165 381 kr

 

33 %

 

1286

 

Ystad

 

4 018 837 kr

 

33 %

 

1287

 

Trelleborg

 

5 449 150 kr

 

33 %

 

1290

 

Kristianstad

 

13 819 895 kr

 

33 %

 

1291

 

Simrishamn

 

8 290 766 kr

 

52 %

 

1292

 

Ängelholm

 

3 906 048 kr

 

33 %

 

1293

 

Hässleholm

 

9 228 131 kr

 

33 %

 

1315

 

Hylte

 

6 045 903 kr

 

59 %

 

1380

 

Halmstad

 

756 871 kr

 

33 %

 

1381

 

Laholm

 

8 232 687 kr

 

48 %

 

1382

 

Falkenberg

 

10 909 692 kr

 

41 %

 

1383

 

Varberg

 

11 231 853 kr

 

35 %

 

1384

 

Kungsbacka

 

9 800 096 kr

 

33 %

 

1401

 

Härryda

 

5 311 173 kr

 

33 %

 

1402

 

Partille

 

0 kr

 

0 %

 

1407

 

Öckerö

 

1 268 912 kr

 

33 %

 

1415

 

Stenungsund

 

3 565 596 kr

 

33 %

 

1419

 

Tjörn

 

7 013 591 kr

 

54 %

 

1421

 

Orust

 

7 338 721 kr

 

55 %

 

1427

 

Sotenäs

 

2 284 411 kr

 

37 %

 

1430

 

Munkedal

 

3 170 194 kr

 

43 %

 

1435

 

Tanum

 

10 303 794 kr

 

68 %

 

1438

 

Dals-Ed

 

1 153 155 kr

 

37 %

 

1439

 

Färgelanda

 

4 429 962 kr

 

61 %

 

1440

 

Ale

 

2 383 241 kr

 

33 %

 

1441

 

Lerum

 

2 656 068 kr

 

33 %

 

1442

 

Vårgårda

 

2 773 028 kr

 

39 %

 

1443

 

Bollebygd

 

1 721 992 kr

 

35 %

 

1444

 

Grästorp

 

326 734 kr

 

33 %

 

1445

 

Essunga

 

2 259 382 kr

 

49 %

 

1446

 

Karlsborg

 

1 532 834 kr

 

35 %

 

1447

 

Gullspång

 

2 342 891 kr

 

50 %

 

1452

 

Tranemo

 

7 325 244 kr

 

60 %

 

1460

 

Bengtsfors

 

6 562 116 kr

 

60 %

 

1461

 

Mellerud

 

4 239 280 kr

 

51 %

 

1462

 

Lilla Edet

 

3 246 323 kr

 

39 %

 

1463

 

Mark

 

8 699 324 kr

 

40 %

 

1465

 

Svenljunga

 

6 775 339 kr

 

61 %

 

1466

 

Herrljunga

 

1 438 015 kr

 

33 %

 

1470

 

Vara

 

6 070 691 kr

 

48 %

 

1471

 

Götene

 

4 092 639 kr

 

44 %

 

1472

 

Tibro

 

834 042 kr

 

33 %

 

1473

 

Töreboda

 

3 727 720 kr

 

49 %

 

1480

 

Göteborg

 

0 kr

 

0 %

 

1481

 

Mölndal

 

0 kr

 

0 %

 

1482

 

Kungälv

 

5 662 293 kr

 

33 %

 

1484

 

Lysekil

 

2 272 618 kr

 

33 %

 

1485

 

Uddevalla

 

3 451 524 kr

 

33 %

 

1486

 

Strömstad

 

6 004 911 kr

 

58 %

 

1487

 

Vänersborg

 

2 138 331 kr

 

33 %

 

1488

 

Trollhättan

 

0 kr

 

0 %

 

1489

 

Alingsås

 

5 595 150 kr

 

33 %

 

1490

 

Borås

 

416 419 kr

 

33 %

 

1491

 

Ulricehamn

 

9 910 558 kr

 

53 %

 

1492

 

Åmål

 

4 573 956 kr

 

47 %

 

1493

 

Mariestad

 

5 108 939 kr

 

35 %

 

1494

 

Lidköping

 

6 226 798 kr

 

33 %

 

1495

 

Skara

 

1 241 317 kr

 

33 %

 

1496

 

Skövde

 

1 777 584 kr

 

33 %

 

1497

 

Hjo

 

1 345 281 kr

 

33 %

 

1498

 

Tidaholm

 

2 239 167 kr

 

33 %

 

1499

 

Falköping

 

6 728 010 kr

 

35 %

 

1715

 

Kil

 

2 496 110 kr

 

34 %

 

1730

 

Eda

 

5 077 253 kr

 

59 %

 

1737

 

Torsby

 

17 047 286 kr

 

75 %

 

1760

 

Storfors

 

3 147 412 kr

 

62 %

 

1761

 

Hammarö

 

0 kr

 

0 %

 

1762

 

Munkfors

 

1 053 122 kr

 

39 %

 

1763

 

Forshaga

 

3 607 872 kr

 

44 %

 

1764

 

Grums

 

4 821 994 kr

 

55 %

 

1765

 

Årjäng

 

8 132 653 kr

 

68 %

 

1766

 

Sunne

 

7 858 543 kr

 

59 %

 

1780

 

Karlstad

 

1 269 875 kr

 

33 %

 

1781

 

Kristinehamn

 

3 163 697 kr

 

33 %

 

1782

 

Filipstad

 

7 392 387 kr

 

61 %

 

1783

 

Hagfors

 

9 439 910 kr

 

62 %

 

1784

 

Arvika

 

10 776 367 kr

 

51 %

 

1785

 

Säffle

 

3 176 050 kr

 

33 %

 

1814

 

Lekeberg

 

2 705 643 kr

 

49 %

 

1860

 

Laxå

 

2 779 124 kr

 

51 %

 

1861

 

Hallsberg

 

3 340 500 kr

 

35 %

 

1862

 

Degerfors

 

1 409 056 kr

 

33 %

 

1863

 

Hällefors

 

2 992 107 kr

 

48 %

 

1864

 

Ljusnarsberg

 

3 384 942 kr

 

60 %

 

1880

 

Örebro

 

2 394 472 kr

 

33 %

 

1881

 

Kumla

 

1 164 466 kr

 

33 %

 

1882

 

Askersund

 

8 662 824 kr

 

65 %

 

1883

 

Karlskoga

 

981 165 kr

 

33 %

 

1884

 

Nora

 

2 741 341 kr

 

40 %

 

1885

 

Lindesberg

 

7 835 279 kr

 

45 %

 

1904

 

Skinnskatteberg

 

5 091 612 kr

 

72 %

 

1907

 

Surahammar

 

619 214 kr

 

33 %

 

1917

 

Heby

 

7 413 967 kr

 

58 %

 

1960

 

Kungsör

 

1 398 547 kr

 

33 %

 

1961

 

Hallstahammar

 

182 900 kr

 

33 %

 

1962

 

Norberg

 

2 532 209 kr

 

51 %

 

1980

 

Västerås

 

0 kr

 

0 %

 

1981

 

Sala

 

6 650 357 kr

 

44 %

 

1982

 

Fagersta

 

1 343 917 kr

 

33 %

 

1983

 

Köping

 

1 266 987 kr

 

33 %

 

1984

 

Arboga

 

806 286 kr

 

33 %

 

2021

 

Vansbro

 

6 806 946 kr

 

70 %

 

2023

 

Malung-Sälen

 

16 650 133 kr

 

79 %

 

2026

 

Gagnef

 

6 951 341 kr

 

63 %

 

2029

 

Leksand

 

5 734 812 kr

 

48 %

 

2031

 

Rättvik

 

9 365 386 kr

 

68 %

 

2034

 

Orsa

 

1 538 851 kr

 

35 %

 

2039

 

Älvdalen

 

11 617 612 kr

 

79 %

 

2061

 

Smedjebacken

 

7 625 586 kr

 

62 %

 

2062

 

Mora

 

11 217 735 kr

 

58 %

 

2080

 

Falun

 

14 151 683 kr

 

39 %

 

2081

 

Borlänge

 

3 564 554 kr

 

33 %

 

2082

 

Säter

 

4 961 817 kr

 

52 %

 

2083

 

Hedemora

 

6 352 101 kr

 

50 %

 

2084

 

Avesta

 

4 510 743 kr

 

33 %

 

2085

 

Ludvika

 

8 360 396 kr

 

44 %

 

2101

 

Ockelbo

 

5 865 489 kr

 

70 %

 

2104

 

Hofors

 

2 186 703 kr

 

34 %

 

2121

 

Ovanåker

 

5 240 098 kr

 

51 %

 

2132

 

Nordanstig

 

11 865 266 kr

 

74 %

 

2161

 

Ljusdal

 

17 005 812 kr

 

68 %

 

2180

 

Gävle

 

6 964 497 kr

 

33 %

 

2181

 

Sandviken

 

3 711 997 kr

 

33 %

 

2182

 

Söderhamn

 

10 395 565 kr

 

48 %

 

2183

 

Bollnäs

 

9 194 599 kr

 

46 %

 

2184

 

Hudiksvall

 

15 992 961 kr

 

52 %

 

2260

 

Ånge

 

12 755 542 kr

 

74 %

 

2262

 

Timrå

 

4 868 201 kr

 

40 %

 

2280

 

Härnösand

 

5 416 421 kr

 

34 %

 

2281

 

Sundsvall

 

12 884 054 kr

 

33 %

 

2282

 

Kramfors

 

14 449 778 kr

 

62 %

 

2283

 

Sollefteå

 

18 091 824 kr

 

67 %

 

2284

 

Örnsköldsvik

 

28 344 598 kr

 

56 %

 

2303

 

Ragunda

 

12 359 407 kr

 

83 %

 

2305

 

Bräcke

 

15 250 066 kr

 

83 %

 

2309

 

Krokom

 

17 991 068 kr

 

76 %

 

2313

 

Strömsund

 

25 753 660 kr

 

82 %

 

2321

 

Åre

 

19 258 627 kr

 

83 %

 

2326

 

Berg

 

13 942 348 kr

 

81 %

 

2361

 

Härjedalen

 

26 757 720 kr

 

85 %

 

2380

 

Östersund

 

9 041 059 kr

 

33 %

 

2401

 

Nordmaling

 

9 518 365 kr

 

75 %

 

2403

 

Bjurholm

 

5 524 604 kr

 

83 %

 

2404

 

Vindeln

 

11 180 454 kr

 

82 %

 

2409

 

Robertsfors

 

9 114 058 kr

 

76 %

 

2417

 

Norsjö

 

10 207 123 kr

 

84 %

 

2418

 

Malå

 

7 516 936 kr

 

83 %

 

2421

 

Storuman

 

19 337 606 kr

 

87 %

 

2422

 

Sorsele

 

10 603 602 kr

 

89 %

 

2425

 

Dorotea

 

8 616 582 kr

 

86 %

 

2460

 

Vännäs

 

4 206 950 kr

 

55 %

 

2462

 

Vilhelmina

 

18 777 699 kr

 

85 %

 

2463

 

Åsele

 

4 092 157 kr

 

73 %

 

2480

 

Umeå

 

15 357 622 kr

 

33 %

 

2481

 

Lycksele

 

17 826 217 kr

 

77 %

 

2482

 

Skellefteå

 

32 948 155 kr

 

53 %

 

2505

 

Arvidsjaur

 

9 910 237 kr

 

77 %

 

2506

 

Arjeplog

 

7 639 697 kr

 

85 %

 

2510

 

Jokkmokk

 

13 110 465 kr

 

84 %

 

2513

 

Överkalix

 

8 830 408 kr

 

84 %

 

2514

 

Kalix

 

13 884 150 kr

 

66 %

 

2518

 

Övertorneå

 

12 849 494 kr

 

85 %

 

2521

 

Pajala

 

23 572 100 kr

 

89 %

 

2523

 

Gällivare

 

16 481 578 kr

 

67 %

 

2560

 

Älvsbyn

 

9 562 004 kr

 

73 %

 

2580

 

Luleå

 

12 331 663 kr

 

33 %

 

2581

 

Piteå

 

11 878 904 kr

 

42 %

 

2582

 

Boden

 

12 574 166 kr

 

52 %

 

2583

 

Haparanda

 

6 893 182 kr

 

62 %

 

2584

 

Kiruna

 

33 477 443 kr

 

77 %

 

Riket

 
 

1 750 000 000 kr

 
 

SFS 2007:1104

Bilaga 2

Stöd till kommuner som fördelas av länsstyrelsen

Län/region

Belopp i kronor

Stockholm

 

6 205 800

 

Uppsala

 

3 222 600

 

Södermanland

 

3 403 800

 

Östergötland

 

4 217 400

 

Jönköping

 

4 443 000

 

Kronoberg

 

3 985 200

 

Kalmar

 

7 397 400

 

Gotland

 

2 477 400

 

Blekinge

 

2 765 400

 

Skåne

 

8 554 200

 

Halland

 

4 026 600

 

Västra Götaland

 

15 388 800

 

Värmland

 

7 582 200

 

Örebro

 

3 462 000

 

Västmanland

 

2 340 600

 

Dalarna

 

10 235 400

 

Gävleborg

 

7 579 200

 

Västernorrland

 

8 298 000

 

Jämtland

 

12 030 600

 

Västerbotten

 

15 842 400

 

Norrbotten

 

16 542 000

 

Summa

 

150 000 000

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:350

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001. Förordningen får dock tillämpas för tid från och med den 1 jan. 2001.

SFS 2001:1275

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:649

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2002.

SFS 2002:859

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2004:993

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2006:1462

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:1104

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2016:1165

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2018:210

(Publicerad d. 19 april 2018.)