Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag

Denna lag upphör enligt Lag (2010:879) att gälla den 1 januari 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2010:879).

Utfärdad den 7 mars 2002.
Utkom från trycket den 19 mars 2002

Allmännyttiga bostadsföretag

Inledande bestämmelser

1 §

Med allmännyttigt bostadsföretag avses i denna lag ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse som

  1. drivs utan vinstsyfte,

  2. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt och

  3. är godkänt som allmännyttigt bostadsföretag.

Villkoret i första stycket 1 hindrar inte att ett aktiebolag eller en ekonomisk förening lämnar skälig utdelning på den del av aktiekapitalet eller inbetalda medlemsinsatser som ägaren skjutit till kontant. Regeringen lämnar närmare föreskrifter om högsta tillåtna utdelning.

Villkoret i första stycket 3 gäller inte i fråga om kommunala bostadsföretag.

2 §

Med kommunalt bostadsföretag avses i denna lag ett allmännyttigt bostadsföretag som en kommun har det bestämmande inflytandet över.

Med bestämmande inflytande avses att kommunen

  1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen och också förfogar över så många röster, eller

  2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för en stiftelse med egen förvaltning eller är förvaltare i en stiftelse med anknuten förvaltning.

Vid tillämpning av andra stycket 1 och 2 skall det inflytande som utövas av ett företag över vilket kommunen bestämmer på det sätt som anges i nämnda punkter anses utövat av kommunen.

3 §

Ett allmännyttigt bostadsföretag skall sträva efter att erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i företaget.

4 §

Ett allmännyttigt bostadsföretag skall skriftligen varje år till länsstyrelsen lämna uppgift om beslutad utdelning och hur denna beräknats.

Godkännande som allmännyttigt bostadsföretag

5 §

Ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse får efter ansökan godkännas som allmännyttigt bostadsföretag, om företaget uppfyller de förutsättningar som anges i 1 § första stycket 1 och 2.

6 §

Ett godkännande som allmännyttigt bostadsföretag skall återkallas om företaget ansöker om detta eller om företaget inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande som anges i 1 § första stycket 1 och 2.

7 §

Frågor om godkännande och återkallelse av godkännande som allmännyttigt bostadsföretag enligt denna lag prövas av länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

[Överlåtelse av fast egendom samt aktier och andelar i kommunala bostadsföretag]

SFS 2007:480

1 §

upphävd genom

SFS 2007:480

2 §

upphävd genom

SFS 2007:480

3 §

upphävd genom

SFS 2007:480

4 §

upphävd genom

SFS 2007:480

5 §

upphävd genom

SFS 2007:480

6 §

upphävd genom

SFS 2007:480

7 §

upphävd genom

SFS 2007:480

8 §

upphävd genom

SFS 2007:480

9 §

upphävd genom

SFS 2007:480

10 §

upphävd genom

SFS 2007:480

11 §

upphävd genom

SFS 2007:480

12 §

upphävd genom

SFS 2007:480

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:102

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2002.

2. Företag som enligt förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag eller motsvarande äldre bestämmelser är godkänt som allmännyttigt bostadsföretag skall anses som godkänt som allmännyttigt bostadsföretag enligt denna lag.

3. Lagen (1999:608) om tillfällig minskning av det generella statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i eller utdelning från kommunala bostadsföretag, m.m. upphör att gälla d. 1 april 2002. Bestämmelserna om utdelningar och aktieägartillskott skall fortfarande tillämpas till och med d. 30 juni 2003.

SFS 2002:1120

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2005:928

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:987

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2006. För avtal som ingåtts före ikraftträdandet mellan en kommun och Statens bostadsnämnd gäller 2 kap. 6 § 5 i sin äldre lydelse.

SFS 2007:480

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.