Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2002:366) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

Utfärdad den 16 maj 2002.
Utkom från trycket den 4 juni 2002

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting.

Stödet består av ett generellt sysselsättningsstöd och ett nyanställningsstöd.

Beslut om tillfälligt sysselsättningsstöd fattas av Skatteverket.

SFS 2003:1036

Stödets storlek

2 §

Generellt sysselsättningsstöd avseende 2004 lämnas med ett belopp som motsvarar 1,73 procent av lönekostnadsunderlaget för 2003.

Generellt sysselsättningsstöd avseende 2005 lämnas med ett belopp som motsvarar 2,5 procent av lönekostnadsunderlaget för 2004.

Generellt sysselsättningsstöd avseende 2006 lämnas med ett belopp som motsvarar 2,3 procent av lönekostnadsunderlaget för 2005.

SFS 2004:1337

Lönekostnadsunderlaget

3 §

Lönekostnadsunderlaget utgörs av

  1. kommunens eller landstingets lönekostnader enligt årsredovisningen, och

  2. hälften av kommunens eller landstingets kostnader för köpta tjänster enligt årsredovisningen.

Med kostnader för köpta tjänster likställs bidrag som kommunen eller landstinget lämnar till olika slag av verksamheter. Bidrag till bostadsföretag eller energiproducerande företag får inte ingå i lönekostnadsunderlaget.

I lönekostnaderna skall endast avgiftspliktiga ersättningar enligt socialavgiftslagen (2000:980) medräknas.

4 §

Kostnader för köpta tjänster som utförts av en annan kommun eller annat landsting skall inte räknas in i lönekostnadsunderlaget.

4 a §

Om lönekostnadsunderlaget påverkas av att huvudmannaskapet för en viss verksamhet flyttas, skall lönekostnadsunderlaget för beräkning av nyanställningsstöd justeras enligt följande.

Om en verksamhet lämnats över till en annan huvudman, skall lönekostnadsunderlaget för året före överlämnandet minskas med den del av lönekostnadsunderlaget som avser denna verksamhet.

Om en verksamhet tagits över från en annan huvudman, skall

  1. lönekostnadsunderlaget för året före övertagandet ökas med den del av lönekostnadsunderlaget som avser denna verksamhet, eller

  2. lönekostnadsunderlaget för det år då övertagandet sker minskas med den del av lönekostnadsunderlaget som avser denna verksamhet.

SFS 2003:449

Ansökan och beslut

5 §

En ansökan om generellt sysselsättningsstöd avseende 2004 skall ges in till Skatteverket under september 2004.

En ansökan om generellt sysselsättningsstöd avseende 2005 skall ges in till Skatteverket under september 2005.

En ansökan om generellt sysselsättningsstöd avseende 2006 skall ges in till Skatteverket under september 2006.

SFS 2004:1337

6 §

En ansökan om sysselsättningsstöd skall innehålla uppgift om

  1. sökt stödbelopp,

  2. lönekostnadsunderlag och

  3. storleken på lönekostnaderna respektive kostnaderna för köpta tjänster enligt 3 §.

7 §

Skatteverket får begära av en kommun eller ett landsting att de inom en viss tid skall komma in med de ytterligare uppgifter som behövs för behandling av ansökan.

SFS 2003:1036

8 §

I lagen (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting finns bestämmelser om att tillfälligt sysselsättningsstöd skall tillgodoföras kommuner och landsting genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för dem enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

9 §

Beslut om generellt sysselsättningsstöd avseende 2004 skall fattas senast under november 2004 såvitt avser ett belopp som motsvarar 1,2 procent av lönekostnadsunderlaget och senast under februari 2005 såvitt avser resterande belopp.

Beslut om generellt sysselsättningsstöd avseende 2005 skall fattas senast under november 2005.

Beslut om generellt sysselsättningsstöd avseende 2006 skall fattas senast under november 2006.

SFS 2004:1337

Övriga bestämmelser

10 §

Om en kommun eller ett landsting har fått sysselsättningsstöd på felaktiga grunder eller om stöd av annan anledning utgått med för högt belopp får Skatteverket besluta om återbetalning av det felaktigt krediterade beloppet.

Ett sådant beslut får fattas senast ett år efter det ursprungligen meddelade beslutet.

SFS 2003:1036

11 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:996

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:366

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2003:449

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2003.

SFS 2003:1036

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre lydelser av 5 § första–tredje styckena och 9 § första och andra styckena gäller fortfarande för ansökan om generellt sysselsättningsstöd avseende 2002 eller 2003 och för ansökan om nyanställningsstöd avseende 2002.

SFS 2004:664

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2004. Äldre lydelse av 2 § gäller fortfarande för ansökan om generellt sysselsättningsstöd avseende 2002.

SFS 2004:1337

Denna förordning träder i kraft d. 17 jan. 2005. Äldre lydelse av 2, 5 och 9 §§ gäller fortfarande för ansökan om nyanställningsstöd avseende 2002 och 2003 samt generellt sysselsättningsstöd avseende 2003.

SFS 2018:996

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.