Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2006:1291 Utkom från trycket den 8 december 2006Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning;utfärdad den 30 november 2006.Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning skall ha följande lydelse. Bilaga Senaste lydelse 2005:810. Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen Genomsnittlig standardkostnad Kommuner Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verksamheter är:
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
4 821  
Förskoleklass och grundskola 
 
– Förskoleklass 
430  
– Grundskola 
8 065  
Gymnasieskola 
3 289  
Individ- och familjeomsorg  
 
– Barn- och ungdomsvård 
1 180  
– Övrig individ- och familjeomsorg 
1 698  
Äldreomsorg 
7 825  
Beloppen avser år 2005 Landsting Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 15 592 kronor per invånare. Beloppet avser år 2005. Delat huvudmannaskap Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 1 127 kronor per invånare. Beloppet avser år 2005. Nettoprisindex Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005 (0,1), 2006 (0,6) och 2007 (1,1). Följande verksamheters standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjämningsåret samt utjämningsåret: förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: bebyggelsestruktur. Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämningsårets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolkningsförändringar. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.På regeringens vägnarMATS ODELLLilian Wiklund(Finansdepartementet)