Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:777 Utkom från trycket den 7 oktober 2008Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning;utfärdad den 25 september 2008.Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse. Bilaga Senaste lydelse 2007:1271. Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen Genomsnittlig standardkostnad KommunerDen för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verksamheter är:
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
5 333 
Förskoleklass och grundskola 
 
- Förskoleklass 
468 
- Grundskola 
8 076 
Gymnasieskola 
3 673 
Individ- och familjeomsorg 
 
- Barn- och ungdomsvård 
1 267 
- Övrig individ- och familjeomsorg 
1 679 
Äldreomsorg 
8 274 
Beloppen avser år 2007.LandstingDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 16 920 kronor per invånare. Beloppet avser år 2007.Delat huvudmannaskapDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 1 379 kronor per invånare. Beloppet avser år 2007. Nettoprisindex Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005 (0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (3,0) och 2009 (2,4).Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjämningsåret samt utjämningsåret: förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: bebyggelsestruktur.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämningsårets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolkningsförändringar. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarMATS ODELLErik Nymansson(Finansdepartementet)