Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1030 Utkom från trycket den 10 november 2009Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning;utfärdad den 22 oktober 2009.Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse 2008:777. Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen Genomsnittlig standardkostnad KommunerDen för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verksamheter är:
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
5 676 
Förskoleklass och grundskola 
 
– Förskoleklass 
482 
– Grundskola 
8 209 
Gymnasieskola 
3 858 
Individ- och familjeomsorg 
 
– Barn- och ungdomsvård 
1 334 
– Övrig individ- och familjeomsorg 
1 745 
Äldreomsorg 
8 677 
Beloppen avser år 2008.LandstingDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 17 765 kronor per invånare. Beloppet avser år 2008.Delat huvudmannaskapDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 1 529 kronor per invånare. Beloppet avser år 2008. Nettoprisindex Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005 (0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (-0,8) och 2010 (0,3).Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjämningsåret samt utjämningsåret: förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: bebyggelsestruktur.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämningsårets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolkningsförändringar. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarMATS ODELLRikard Jermsten(Finansdepartementet)