Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1337 Utkom från trycket den 30 november 2010Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning;utfärdad den 18 november 2010.Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2007:1271. Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för landsting ska följande länsvisa skattesatser tilllämpas.
Län
Kommuner
Landsting
Stockholms 
19,03 
10,05 
Uppsala 
19,63 
9,45 
Södermanlands 
19,93 
9,15 
Östergötlands 
19,10 
9,98 
Jönköpings 
19,28 
9,80 
Kronobergs 
20,16 
8,92 
Kalmar 
20,77 
8,31 
Blekinge 
19,24 
9,84 
Skåne 
19,70 
9,38 
Hallands 
19,48 
9,60 
Västra Götalands 
19,84 
9,24 
Värmlands 
20,45 
8,63 
Örebro 
19,37 
9,71 
Västmanlands 
20,07 
9,01 
Dalarnas 
19,76 
9,32 
Gävleborgs 
19,35 
9,73 
Västernorrlands 
20,74 
8,34 
Jämtlands 
20,52 
8,56 
Västerbottens 
20,35 
8,73 
Norrbottens 
20,23 
8,85 
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 19,60 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 9,48 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting.3 §3 § Senaste lydelse 2007:1271. Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för landsting ska följande länsvisa skattesatser tilllämpas.
Län
Kommuner
Landsting
Stockholms 
16,96 
9,53 
Uppsala 
17,56 
8,93 
Södermanlands 
17,86 
8,63 
Östergötlands 
17,03 
9,46 
Jönköpings 
17,21 
9,28 
Kronobergs 
18,09 
8,40 
Kalmar 
18,70 
7,79 
Blekinge 
17,17 
9,32 
Skåne 
17,63 
8,86 
Hallands 
17,41 
9,08 
Västra Götalands 
17,77 
8,72 
Värmlands 
18,38 
8,11 
Örebro 
17,30 
9,19 
Västmanlands 
18,00 
8,49 
Dalarnas 
17,69 
8,80 
Gävleborgs 
17,28 
9,21 
Västernorrlands 
18,67 
7,82 
Jämtlands 
18,45 
8,04 
Västerbottens 
18,28 
8,21 
Norrbottens 
18,16 
8,33 
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 17,54 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 8,95 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.BilagaSenaste lydelse 2009:1030. Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen Genomsnittlig standardkostnad KommunerDen för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verksamheter är:
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
5 885 
Förskoleklass och grundskola 
 
– Förskoleklass 
507 
– Grundskola 
8 115 
Gymnasieskola 
3 916 
Individ- och familjeomsorg 
 
– Barn- och ungdomsvård 
1 363 
– Övrig individ- och familjeomsorg 
1 921 
Äldreomsorg 
8 684 
Beloppen avser år 2009.LandstingDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 18 315 kronor per invånare. Beloppet avser år 2009.Delat huvudmannaskapDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 1 585 kronor per invånare. Beloppet avser år 2009. Nettoprisindex Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005 (0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (-0,8), 2010 (1,6) och 2011 (0,8).Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjämningsåret samt utjämningsåret: förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: bebyggelsestruktur.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämningsårets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolkningsförändringar. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarPETER NORMANRikard Jermsten(Finansdepartementet)