Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1664 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.Förordningen omtryckt 1991:1647. Senaste lydelse av förordningens rubrik 1994:1004. samt 1, 2, 8 och 11 §§ ska ha följande lydelse.Förordning om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.1 §1 § Senaste lydelse 1996:1537. I denna förordning finns bestämmelser om vissa statsbidrag till landsting och andra för sjukvård m.m. Vad som i förordningen sägs om landsting gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting.2 §2 § Senaste lydelse 2004:888. Särskilt statsbidrag till hälso- och sjukvården lämnas i enlighet med vad regeringen särskilt beslutar. Det särskilda bidraget innefattar även ersättningför rådgivning som lämnas i födelsekontrollerande syfte eller om abort eller sterilisering, för sådan oralkirurgisk behandling som avses i 2 § första stycket tandvårdsförordningen (1998:1338),för läkarundersökningar och utlåtanden som behövs för Försäkringskassans handläggning av försäkringsärenden,för öppen sjukvård till personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller är anhållna, häktade eller intagna vid kriminalvårdsanstalter,för sådan öppen sjukvård som föranletts av godkänd arbetsskada,för avinstitutionalisering,för förebyggande hälsovård, samtför hjälp åt funktionshindrade.8 §8 § Senaste lydelse 2000:1054. Ändringen innebär bl.a. att första stycket 6 upphävs. Patientavgift får tas ut av den vård- eller intygssökandenär han eller hon hos sjukvårdshuvudmannen besöker en läkare eller besöker någon annan som ger psykoterapi eller psykoanalys,för varje besök hos en privatpraktiserande läkare eller hos en annan privat vårdgivare som ger psykoterapi eller psykoanalys, om vårdgivaren har särskilt avtal med en sjukvårdshuvudman,för annan sjukvårdande behandling än läkarvård, som ombesörjs av en sjukvårdshuvudman eller av en vårdgivare som avses i 2,för rådgivning som lämnas av läkare per telefon, ochför undersökning eller läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § 3 och 4 eller 110 kap. 30 § andra stycket socialförsäkringsbalken samt 14 § lagen (1991:1047) om sjuklön som ombesörjs av en sjukvårdshuvudman.Det som föreskrivs om undersökning eller läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § 3 och 4 socialförsäkringsbalken gäller endast vid ansökan enligt 27 kap. 40 § samma balk eller vid bedömning av rätten till sjukpenning eller behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. samma balk.Avgiften enligt första stycket 1 och 2 gäller för samtliga åtgärder vid besöket, inräknat läkemedelsförskrivning, provtagning för klinisk laboratorieundersökning, utfärdande av läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial. Avgiften enligt första stycket 3 gäller för samtliga åtgärder vid ett behandlingstillfälle. Avgiften för läkarutlåtande enligt första stycket 5 avser även den undersökning som har legat till grund för utlåtandet. 11 §11 § Senaste lydelse 1995:431. Patientavgift får inte tas utför rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller för rådgivning om abort eller sterilisering som meddelas vid personligt besök,för sådan öppen sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5,för intyg som behövs för att få ut föräldrapenningsförmåner enligt socialförsäkringsbalken,för sjuktransport av personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)