Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:680 Utkom från trycket den 10 juni 2011Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning;utfärdad den 26 maj 2011.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning dels att 6 § och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 6 § ska ha följande lydelse.Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet6 §6 §En kommuns standardkostnad för förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) beräknas genom att en åldersersättning multipliceras med ett volymindex och två korrigeringsfaktorer.Åldersersättningen beräknas enligt följande. Andelen barn i kommunen delas in i följande åldersgrupper: 1–3, 4–5, 6 och 7–9 år. Andelen barn i kommunen i respektive åldersgrupp multipliceras med en genomsnittlig kostnad per barn i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i respektive åldersgrupp, varefter produkterna summeras.Den enligt andra stycket beräknade åldersersättningen multipliceras med ett volymindex. Volymindex beräknas för kommunen utifrån föräldrarnas förvärvsfrekvens, kommunens skattekraft och befolkningstäthet. Värdena för respektive variabel multipliceras med de parametervärden som anges i bilagan till denna förordning.Den första korrigeringsfaktorns värde bestäms så att den genomsnittliga åldersersättning som vägts med befolkningen den 31 december två år före utjämningsåret överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnad för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet som anges i bilagan till denna förordning.Den andra korrigeringsfaktorns värde bestäms så att den genomsnittliga standardkostnad som vägts med befolkningen den 31 december två år före utjämningsåret överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnad för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet som anges i bilagan till denna förordning.BilagaSenaste lydelse 2010:1337. Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen Genomsnittlig standardkostnad KommunerDen för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verksamheter är:
Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
5 885 
Förskoleklass och grundskola 
 
– Förskoleklass 
507 
– Grundskola 
8 115 
Gymnasieskola 
3 916 
Individ- och familjeomsorg 
 
– Barn- och ungdomsvård 
1 363 
– Övrig individ- och familjeomsorg 
1 921 
Äldreomsorg 
8 684 
Beloppen avser år 2009.Landsting Nettoprisindex Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005 (0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (-0,8), 2010 (1,6) och 2011 (0,8).Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjämningsåret samt utjämningsåret: förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: bebyggelsestruktur.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämningsårets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolkningsförändringar. Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Okorrigerad åldersrelaterad ersättning = 42 827 x andelen barn 1–3 år + 41 863 x andelen barn 4–5 år + 26 547 x andelen barn 6 år + 15 273 x andelen barn 7–9 år.Volymindex = 0,023 + 0,116 x andelen föräldrar som förvärvsarbetar mer än 28 timmar/vecka + 0,194 x skattekraften + 0,402 x täthetsindex.Täthetsindex = (andel som bor i tätorter med fler än 199 invånare) x (befolkning i tätorter med fler än 199 invånare) / (ytan för tätorter med fler än 199 invånare) / 100. Täthetsindex får vara högst 0,23 och lägst 0,05.Skattekraften beräknas som kommunens skatteunderlag per invånare i förhållande till riksgenomsnittet. För kommuner vars relativa skattekraft överstiger 1,27 eller understiger 0,82 används värdet 1,27 respektive 0,82. Volymindex avrundas till tre decimaler.En kommuns skattekraft beräknas som medelvärdet enligt taxeringarna för treårsperioden t.o.m. året före utjämningsåret. Uppgifter om en kommuns skattekraft hämtas från Skatteverket och Statistiska centralbyrån. Förskoleklass och grundskola Löner Kommuner Löneindex = 100 x ((11 253 + 0,38468 x medellönen för kommunanställda i angränsande kommuner + 228,91897 x köpeskillingen för småhus i kommunen + 1 444,58829 x förvärvsarbetsgraden i kommunen) / genomsnittlig medellön i riket). Förvärvsarbetsgraden är andelen av befolkningen 16 år och äldre som är förvärvsarbetande. Beräkningen för löneindex har baserats på underlag från år 2004.Lönekostnadsandelen för var och en av följande verksamheter är:
Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
0,81 
Förskoleklass och grundskola 
0,75 
Gymnasieskola 
0,68 
Individ- och familjeomsorg 
 
– Barn- och ungdomsvård 
0,79 
– Övrig individ- och familjeomsorg 
0,38 
Äldreomsorg 
0,81 
Landsting 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om underlaget för beräkningen av åldersersättningen enligt 6 § andra och fjärde styckena till och med utjämningsåret 2013.På regeringens vägnarPETER NORMANRikard Jermsten(Finansdepartementet)