Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:1080 Utkom från trycket den 1 november 2011Lag om upphävande av Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:484) angående avskrivning av statsbidrag till anordnande av pensionärshem, m.m.;utfärdad den 20 oktober 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:142, bet. 2011/12:SfU3, rskr. 2011/12:13. föreskrivs att Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:484) angående avskrivning av statsbidrag till anordnande av pensionärshem, m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.På regeringens vägnarULF KRISTERSSONKjell Rempler(Socialdepartementet)