Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Utkom från trycket den 2 december 2011

utfärdad den 24 november 2011.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

2 §

De uppgifter om värdeöverföringar som enligt 6 § lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska lämnas varje år ska lämnas till länsstyrelsen.

3 §

Länsstyrelsen ska i en skriftlig rapport sammanställa uppgifterna enligt 2 §. Rapporten ska innehålla en redogörelse för

  • uppgifter om gjorda värdeöverföringar, samlat och fördelat på olika former av värdeöverföringar,

  • hur de gjorda värdeöverföringarna förhåller sig till reglerna enligt 3–5 §§ lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, och

  • i vilken utsträckning som värdeöverföringar skett enligt undantagen från värdeöverföringsbegränsningen och för vilka ändamål.

Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 1 oktober varje år.

4 §

Boverket ska

  • bistå länsstyrelserna i arbetet enligt 3 §,

  • sammanställa de uppgifter som länsstyrelserna lämnar enligt 3 §, och

  • följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden inklusive de förändrade förutsättningarna för bostadsaktiebolagen när det gäller konkurrens, valfrihet, segregation samt modernisering och underhåll av beståndet.

Boverket ska årligen i en skriftlig rapport redovisa sin verksamhet enligt första stycket. Rapporten ska lämnas till regeringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1159

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag.

3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för utdelning enligt lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag.