Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:1182 Utkom från trycket den 9 december 2011Förordning om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.;utfärdad den 1 december 2011.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m. ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2010:1664. Särskilt statsbidrag till hälso- och sjukvården lämnas i enlighet med vad regeringen särskilt beslutar.Det särskilda bidraget innefattar även ersättningför rådgivning som lämnas i födelsekontrollerande syfte eller om abort eller sterilisering,för sådan oralkirurgisk behandling som avses i 2 § tandvårdsförordningen (1998:1338),för läkarundersökningar och utlåtanden som behövs för Försäkringskassans handläggning av försäkringsärenden,för öppen sjukvård till personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller är anhållna, häktade eller intagna vid kriminalvårdsanstalter,för sådan öppen sjukvård som föranletts av godkänd arbetsskada,för avinstitutionalisering,för förebyggande hälsovård, ochför hjälp åt funktionshindrade.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)