Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1372 Utkom från trycket den 2 december 2014Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning;utfärdad den 20 november 2014.Regeringen föreskriver att 2–3 a och 26 §§ samt bilagan till förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2013:976. Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Kommuner
Landsting
Stockholms 
19,03 
10,05 
Uppsala 
19,14 
9,94 
Södermanlands 
19,93 
9,15 
Östergötlands 
18,93 
10,15 
Jönköpings 
19,14 
9,94 
Kronobergs 
19,77 
9,31 
Kalmar 
20,36 
8,72 
Blekinge 
19,56 
9,52 
Skåne 
19,70 
9,38 
Hallands 
19,28 
9,80 
Västra Götalands 
19,41 
9,67 
Värmlands 
20,45 
8,63 
Örebro 
19,00 
10,08 
Västmanlands 
20,19 
8,89 
Dalarnas 
19,99 
9,09 
Gävleborgs 
19,31 
9,77 
Västernorrlands 
21,04 
8,04 
Jämtlands 
20,17 
8,91 
Västerbottens 
20,55 
8,53 
Norrbottens 
20,45 
8,63 
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 19,60 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 9,48 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting.3 §3 § Senaste lydelse 2013:976. Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för landsting för den del av det uppräknade skatteunderlaget som överstiger 125 procent av den uppräknade medelskattekraften multiplicerad med antalet invånare i kommunen respektive landstinget ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Kommuner
Landsting
Stockholms 
16,96 
9,53 
Uppsala 
17,07 
9,42 
Södermanlands 
17,86 
8,63 
Östergötlands 
16,86 
9,63 
Jönköpings 
17,07 
9,42 
Kronobergs 
17,70 
8,79 
Kalmar 
18,29 
8,20 
Blekinge 
17,49 
9,00 
Skåne 
17,63 
8,86 
Hallands 
17,21 
9,28 
Västra Götalands 
17,34 
9,15 
Värmlands 
18,38 
8,11 
Örebro 
16,93 
9,56 
Västmanlands 
18,12 
8,37 
Dalarnas 
17,92 
8,57 
Gävleborgs 
17,24 
9,25 
Västernorrlands 
18,97 
7,52 
Jämtlands 
18,10 
8,39 
Västerbottens 
18,48 
8,01 
Norrbottens 
18,38 
8,11 
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen, för den del av det uppräknade skatteunderlaget som överstiger 125 procent av den uppräknade medelskattekraften multiplicerad med antalet invånare i kommunen, 17,54 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen, för den del av det uppräknade skatteunderlaget som överstiger 125 procent av den uppräknade medelskattekraften multiplicerad med antalet invånare i kommunen, 8,95 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.3 a §3 a § Senaste lydelse 2013:976. Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för landsting för den del av det uppräknade skatteunderlaget som utgör högst 125 procent av den uppräknade medelskattekraften multiplicerad med antalet invånare i kommunen respektive landstinget ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Kommuner
Landsting
Stockholms 
11,80 
6,90 
Uppsala 
11,91 
6,79 
Södermanlands 
12,70 
6,00 
Östergötlands 
11,70 
7,00 
Jönköpings 
11,91 
6,79 
Kronobergs 
12,54 
6,16 
Kalmar 
13,13 
5,57 
Blekinge 
12,33 
6,37 
Skåne 
12,47 
6,23 
Hallands 
12,05 
6,65 
Västra Götalands 
12,18 
6,52 
Värmlands 
13,22 
5,48 
Örebro 
11,77 
6,93 
Västmanlands 
12,96 
5,74 
Dalarnas 
12,76 
5,94 
Gävleborgs 
12,08 
6,62 
Västernorrlands 
13,81 
4,89 
Jämtlands 
12,94 
5,76 
Västerbottens 
13,32 
5,38 
Norrbottens 
13,22 
5,48 
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen, för den del av det uppräknade skatteunderlaget som utgör högst 125 procent av den uppräknade medelskattekraften multiplicerad med antalet invånare i kommunen, 12,38 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen, för den del av det uppräknade skatteunderlaget som utgör högst 125 procent av den uppräknade medelskattekraften multiplicerad med antalet invånare i kommunen, 6,32 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.26 §26 § Senaste lydelse 2013:976. Standardkostnaden för kollektivtrafik beräknas utifrån variablerna gleshet, arbetspendling och tätortsstruktur. Värdena för respektive variabel multipliceras med de parametervärden, som anges i bilagan till denna förordning.Standardkostnaden beräknas för respektive län, varefter hälften av standardkostnaden tillförs kommunerna i länet och hälften landstinget, med undantag för Stockholms län där kommunernas andel motsvarar 40 procent och landstingets andel motsvarar 60 procent av standardkostnaden.Standardkostnaden för Gotlands kommun motsvarar redovisade nettokostnader år 2009. Hälften av standardkostnaden fördelas i kommunernas utjämningssystem och hälften i landstingens utjämningssystem.Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden mellan kommunerna i länet görs på följande sätt:För kommunerna i Blekinge län, Värmlands län, Västmanlands län, Dalarnas län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län görs fördelningen efter deras andel av de totala kostnaderna i länet för kollektivtrafiken år 2009.För kommunerna i Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län, Örebro län, Gävleborgs län och Jämtlands län görs fördelningen med lika stora belopp per invånare.För kommunerna i Södermanlands län fattar regeringen särskilda beslut om varje kommuns andel av de totala kostnaderna i länet.BilagaSenaste lydelse 2013:976. Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen Genomsnittlig standardkostnad KommunerDen för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verksamheter är:Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
– Förskola 
5 642 
– Familjedaghem 
177 
– Fritidshem 
1 188 
Förskoleklass och grundskola
– Förskoleklass 
570 
– Grundskola 
8 856 
Gymnasieskola 
3 755 
Individ- och familjeomsorg 
3 690 
Äldreomsorg 
9 495 
Beloppen avser år 2013.LandstingDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 20 150 kronor per invånare. Beloppet avser år 2013.Delat huvudmannaskapDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 2 001 kronor per invånare. Beloppet avser år 2013. Nettoprisindex Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005 (0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (–0,8), 2010 (1,8), 2011 (2,0), 2012 (1,2), 2013 (–0,3), 2014 (0,1) och 2015 (1,0).Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjämningsåret samt utjämningsåret: förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: bebyggelsestruktur.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämningsårets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolkningsförändringar. Förskoleklass och grundskola Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABIRikard Jermsten(Finansdepartementet)