Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2015:1011 Utkom från trycket den 29 december 2015Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning;utfärdad den 17 december 2015.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning dels att 3 a § ska upphöra att gälla, dels att 2 och 3 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2014:1372. Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Kommuner
Landsting
Stockholms 
19,05 
10,03 
Uppsala 
19,14 
9,94 
Södermanlands 
19,93 
9,15 
Östergötlands 
18,93 
10,15 
Jönköpings 
19,14 
9,94 
Kronobergs 
19,77 
9,31 
Kalmar 
20,36 
8,72 
Blekinge 
19,56 
9,52 
Skåne 
19,70 
9,38 
Hallands 
19,28 
9,80 
Västra Götalands 
19,41 
9,67 
Värmlands 
20,45 
8,63 
Örebro 
19,00 
10,08 
Västmanlands 
20,19 
8,89 
Dalarnas 
19,99 
9,09 
Gävleborgs 
19,31 
9,77 
Västernorrlands 
21,04 
8,04 
Jämtlands 
20,17 
8,91 
Västerbottens 
20,60 
8,48 
Norrbottens 
20,45 
8,63 
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 19,60 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 9,48 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting.3 §3 § Senaste lydelse 2014:1372. Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Kommuner
Landsting
Stockholms 
16,98 
9,51 
Uppsala 
17,07 
9,42 
Södermanlands 
17,86 
8,63 
Östergötlands 
16,86 
9,63 
Jönköpings 
17,07 
9,42 
Kronobergs 
17,70 
8,79 
Kalmar 
18,29 
8,20 
Blekinge 
17,49 
9,00 
Skåne 
17,63 
8,86 
Hallands 
17,21 
9,28 
Västra Götalands 
17,34 
9,15 
Värmlands 
18,38 
8,11 
Örebro 
16,93 
9,56 
Västmanlands 
18,12 
8,37 
Dalarnas 
17,92 
8,57 
Gävleborgs 
17,24 
9,25 
Västernorrlands 
18,97 
7,52 
Jämtlands 
18,10 
8,39 
Västerbottens 
18,53 
7,96 
Norrbottens 
18,38 
8,11 
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 17,54 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 8,95 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.BilagaSenaste lydelse 2014:1372. Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen Genomsnittlig standardkostnad KommunerDen för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verksamheter är:
Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
 
– Förskola 
5 859 
– Pedagogisk omsorg 
172 
– Fritidshem 
1 248 
Förskoleklass och grundskola 
 
– Förskoleklass 
592 
– Grundskola 
9 210 
Gymnasieskola 
3 682 
Individ- och familjeomsorg 
3 785 
Äldreomsorg 
9 801 
Beloppen avser år 2014. 
 
LandstingDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 20 889 kronor per invånare. Beloppet avser år 2014.Delat huvudmannaskapDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 2 168 kronor per invånare. Beloppet avser år 2014. Nettoprisindex Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005 (0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (–0,8), 2010 (1,8), 2011 (2,0), 2012 (1,2), 2013 (–0,3), 2014 (–0,1), 2015 (–0,7) och 2016 (1,0).Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjämningsåret samt utjämningsåret: förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: bebyggelsestruktur.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämningsårets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolkningsförändringar. Förskoleklass och grundskola Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABIRikard Jermsten(Finansdepartementet)