Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:874 Utkom från trycket den 27 september 2016Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner;utfärdad den 15 september 2016.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner dels att 4 § och bilaga 2 ska upphöra att gälla, dels att nuvarande bilaga 1 ska betecknas bilaga, dels att 2 och 3 §§ och bilagan ska ha följande lydelse.2 §2 §Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 30 600 för 2017.3 §3 §De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2017 vara de som anges i bilagan till denna förordning.Bilaga Förteckning över länstal 2017
Län
Länstal
Stockholms län 
8 781 
Uppsala län 
1 306 
Södermanlands län 
542 
Östergötlands län 
1 315 
Jönköpings län 
940 
Kronobergs län 
419 
Kalmar län 
510 
Gotlands län 
277 
Blekinge län 
201 
Skåne län 
3 811 
Hallands län 
1 034 
Västra Götalands län 
5 210 
Värmlands län 
787 
Örebro län 
763 
Västmanlands län 
634 
Dalarnas län 
844 
Gävleborgs län 
413 
Västernorrlands län 
532 
Jämtlands län 
365 
Västerbottens län 
987 
Norrbottens län 
929 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)