Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:1089 Utkom från trycket den 2 december 2016Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning;utfärdad den 24 november 2016.Regeringen föreskriver att 13 § och bilagan till förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.13 §13 § Senaste lydelse 2013:976. En kommuns standardkostnad för barn och ungdomar med utländsk bakgrund beräknas utifrån andelen barn och ungdomar i åldern 0–19 år som är födda eller som har minst en förälder som är född utanför Norden och de länder som var medlemmar i EU år 2003.Andelen barn och ungdomar med utländsk bakgrund beräknas utifrån distriktsindelningen enligt förordningen (2015:493) om distrikt.Ersättning beräknas utifrån de distrikt som har en större andel barn och ungdomar med utländsk bakgrund jämfört med riksgenomsnittet. Ersättningen beräknas som 75 kronor per invånare i dessa distrikt för varje procentenhet som andelen barn och ungdomar med utländsk bakgrund i distrikten överstiger den genomsnittliga andelen för landet.BilagaSenaste lydelse 2015:1011. Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen Genomsnittlig standardkostnad KommunerDen för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verksamheter är:Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
– Förskola 
6 086 
– Pedagogisk omsorg 
158 
– Fritidshem 
1 306 
Förskoleklass och grundskola
– Förskoleklass 
615 
– Grundskola 
9 611 
Gymnasieskola 
3 657 
Individ- och familjeomsorg 
3 872 
Äldreomsorg 
10 050 
Beloppen avser år 2015.LandstingDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 21 706 kronor per invånare. Beloppet avser år 2015.Delat huvudmannaskapDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 2 289 kronor per invånare. Beloppet avser år 2015. Nettoprisindex Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005 (0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (-0,8), 2010 (1,8), 2011 (2,0), 2012 (1,2), 2013 (-0,3), 2014 (-0,1), 2015 (-0,9), 2016 (0,4) och 2017 (1,6).Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjämningsåret samt utjämningsåret: förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: bebyggelsestruktur.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämningsårets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolkningsförändringar. Förskoleklass och grundskola Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABIRikard Jermsten(Finansdepartementet)