Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:82 Utkom från trycket den 28 februari 2017Förordning om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.;utfärdad den 16 februari 2017.Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.Förordningen omtryckt 1991:1647.Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:1664. ska ha följande lydelse.16 §16 § Senaste lydelse 2012:963. Landstinget ska på begäran av patienten anteckna betalda patientavgifter enligt 8 § första stycket 1–5 och 9 §. Även i övrigt ska landstinget vidta de åtgärder som behövs för avgiftsbefrielse enligt 17 kap. 6 och 7 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).En patient som för viss tid har uppnått avgiftsbefrielse enligt nämnda bestämmelser är även befriad från att betala patientavgifter enligt 8 § första stycket 1–5 och 9 § under samma tid.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.På regeringens vägnarGABRIEL WIKSTRÖMLars Hedengran(Socialdepartementet)