Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation

Denna förordning upphör enligt F (2018:118) att gälla den 6 april 2018.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2018:118).

Utkom från trycket den 18 juli 2017

utfärdad den 6 juli 2017.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ändamålet med bidraget

2 §

Ändamålet med bidraget är att förbättra situationen i socialt utsatta områden genom att motverka och minska segregation och bryta strukturella segregationsmekanismer.

Förutsättningar för bidrag

3 §

Bidrag får lämnas till kommuner och landsting.

4 §

Bidrag får lämnas för utvecklingsarbete samt för att bilda och utveckla nätverk och för erfarenhetsutbyten mellan kommuner, landsting, myndigheter, forskare, organisationer inom det civila samhället och andra relevanta aktörer.

Åtgärderna ska vara inriktade på

 1. att förebygga brottslighet,

 2. att minska långtidsarbetslöshet,

 3. att stärka skolor och förbättra elevers skolresultat genom att verka för en närmare kontakt mellan skolan och samhället i övrigt,

 4. att förbättra samhällsservice och minska bostadssegregation,

 5. att stödja det civila samhället och stärka demokratin,

 6. att främja arbetet mot diskriminering, stärka arbetet för jämställdhet eller mot hedersrelaterat våld och förtryck, eller

 7. andra angelägna områden utifrån den lokala och regionala kontexten.

Lika rättigheter och möjligheter för alla, ett integrerat funktionshindersperspektiv samt respekt för barnets rättigheter ska utgöra grundläggande utgångspunkter i arbetet, liksom ett genomgående jämställdhetsperspektiv.

5 §

Bidrag får inte lämnas för utförande av sådana uppgifter som kommuner och landsting enligt lag eller förordning är skyldiga att genomföra.

Ärendenas handläggning

6 §

Delegationen mot segregation prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

SFS 2017:1084

7 §

En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Delegationen mot segregation. Ansökan ska innehålla uppgifter om

 1. vad bidraget ska användas till och en övergripande plan för arbetet,

 2. en redovisning av tillvägagångssätt för hur åtgärderna långsiktigt ska motverka och minska segregation på lokal eller regional nivå, och

 3. en redogörelse för hur åtgärderna kommer att följas upp.

SFS 2017:1084

8 §

Vid fördelningen av bidrag ska Delegationen mot segregation prioritera

 • åtgärder som sker i samarbete mellan olika aktörer och som syftar till att integreras i ordinarie verksamheter och ge långsiktiga effekter, eller

 • sektorsövergripande åtgärder.

SFS 2017:1084

Beslut och utbetalning

9 §

I ett beslut om bidrag ska det anges

 1. vilka åtgärder som bidraget beviljas för, och

 2. sista dag för redovisning enligt 12 §.

10 §

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

11 §

Bidraget betalas ut av Delegationen mot segregation.

SFS 2017:1084

Redovisning

12 §

Den som har beviljats bidrag ska vid den tidpunkt som angetts i beslutet redovisa till Delegationen mot segregation hur medlen använts. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning samt en redogörelse för vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. Redovisningen ska även innehålla uppgift om hur åtgärderna i fortsättningen kommer att följas upp.

SFS 2017:1084

13 §

En mottagare av bidrag är skyldig att på begäran lämna de ytterligare uppgifter som Delegationen mot segregation behöver för att granska redovisningen.

SFS 2017:1084

Återbetalning och återkrav

14 §

Kommuner eller landsting som tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldiga om

 1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som bidraget beviljades för, eller

 2. en redovisning enligt 12 § inte har lämnats.

15 §

Delegationen mot segregation ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 14 §.

SFS 2017:1084

Överklagande

16 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:848

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2017.

SFS 2017:1084

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.