Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:1100 Utkom från trycket den 28 november 2017Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning;utfärdad den 16 november 2017.Regeringen föreskriver att 2, 3 och 26 §§ och bilagan till förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2015:1011. Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Kommuner
Landsting
Stockholms 
19,05 
10,03 
Uppsala 
19,14 
9,94 
Södermanlands 
19,93 
9,15 
Östergötlands 
18,93 
10,15 
Jönköpings 
19,14 
9,94 
Kronobergs 
19,77 
9,31 
Kalmar 
20,36 
8,72 
Blekinge 
19,56 
9,52 
Skåne 
19,70 
9,38 
Hallands 
19,28 
9,80 
Västra Götalands 
19,41 
9,67 
Värmlands 
20,45 
8,63 
Örebro 
19,00 
10,08 
Västmanlands 
20,19 
8,89 
Dalarnas 
19,52 
9,56 
Gävleborgs 
19,31 
9,77 
Västernorrlands 
21,04 
8,04 
Jämtlands 
20,17 
8,91 
Västerbottens 
20,60 
8,48 
Norrbottens 
20,45 
8,63 
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 19,60 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 9,48 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting.3 §3 § Senaste lydelse 2015:1011. Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Kommuner
Landsting
Stockholms 
16,98 
9,51 
Uppsala 
17,07 
9,42 
Södermanlands 
17,86 
8,63 
Östergötlands 
16,86 
9,63 
Jönköpings 
17,07 
9,42 
Kronobergs 
17,70 
8,79 
Kalmar 
18,29 
8,20 
Blekinge 
17,49 
9,00 
Skåne 
17,63 
8,86 
Hallands 
17,21 
9,28 
Västra Götalands 
17,34 
9,15 
Värmlands 
18,38 
8,11 
Örebro 
16,93 
9,56 
Västmanlands 
18,12 
8,37 
Dalarnas 
17,45 
9,04 
Gävleborgs 
17,24 
9,25 
Västernorrlands 
18,97 
7,52 
Jämtlands 
18,10 
8,39 
Västerbottens 
18,53 
7,96 
Norrbottens 
18,38 
8,11 
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 17,54 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 8,95 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.26 §26 § Senaste lydelse 2014:1372. Standardkostnaden för kollektivtrafik beräknas utifrån variablerna gleshet, arbetspendling och tätortsstruktur. Värdena för respektive variabel multipliceras med de parametervärden, som anges i bilagan till denna förordning.Standardkostnaden beräknas för respektive län, varefter hälften av standardkostnaden tillförs kommunerna i länet och hälften landstinget, med undantag för Stockholms län där kommunernas andel motsvarar 40 procent och landstingens andel motsvarar 60 procent av standardkostnaden.Standardkostnaden för Gotlands kommun motsvarar redovisade nettokostnader år 2009. Hälften av standardkostnaden fördelas i kommunernas utjämningssystem och hälften i landstingens utjämningssystem.Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden mellan kommunerna i länet görs på följande sätt:För kommunerna i Blekinge län, Värmlands län, Västmanlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län görs fördelningen efter deras andel av de totala kostnaderna i länet för kollektivtrafiken år 2009.För kommunerna i Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län, Örebro län, Dalarnas län, Gävleborgs län och Jämtlands län görs fördelningen med lika stora belopp per invånare.För kommunerna i Södermanlands län fattar regeringen särskilda beslut om varje kommuns andel av de totala kostnaderna i länet.BilagaSenaste lydelse 2016:1089. Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen Genomsnittlig standardkostnad KommunerDen för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verksamheter är:Förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet 
 
– Förskola 
6 264 
– Pedagogisk omsorg 
140 
– Fritidshem 
1 365 
Förskoleklass och grundskola 
 
– Förskoleklass 
641 
– Grundskola 
9 908 
Gymnasieskola 
3 680 
Individ- och familjeomsorg 
3 939 
Äldreomsorg 
10 169 
Beloppen avser år 2016.LandstingDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 22 335 kronor per invånare. Beloppet avser år 2016.Delat huvudmannaskapDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 2 444 kronor per invånare. Beloppet avser år 2016. Nettoprisindex Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005 (0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (–0,8), 2010 (1,8), 2011 (2,0), 2012 (1,2), 2013 (–0,3), 2014 (–0,1), 2015 (–0,9), 2016 (0,4), 2017 (1,3) och 2018 (1,9).Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjämningsåret samt utjämningsåret: förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.Följande kostnadsslag standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: bebyggelsestruktur.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämningsårets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolkningsförändringar. Förskoleklass och grundskola Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABIMagnus Bengtson(Finansdepartementet)