Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner

Utkom från trycket den 27 mars 2018

utfärdad den 15 mars 2018.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner i syfte att stärka ekonomisk och social utveckling.

Bidraget lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för bidrag

3 §

Bidrag får lämnas till kommuner för

  • åtgärder för att stärka ekonomisk och social utveckling i kommunen,

  • framtagandet av en övergripande plan för att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i kommunen.

De kommuner som kan ansöka om bidrag anges i bilaga 1.

Beslut om bidrag

4 §

Tillväxtverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

5 §

En ansökan om bidrag enligt denna förordning ska vara skriftlig och lämnas till Tillväxtverket. Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad bidraget ska användas till och ange mål, tidsplan och budget.

6 §

När bidragen fördelas ska Tillväxtverket prioritera långsiktigt utvecklingsarbete och beakta sektorsövergripande åtgärder.

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska beaktas.

Utbetalning och villkor

7 §

Bidrag enligt denna förordning lämnas med högst 90 procent av kostnaderna för sådana insatser som avses i 3 §.

8 §

Ett beslut om bidrag enligt denna förordning får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

9 §

Ett bidragsår omfattar ett kalenderår. Ett beslut om bidrag enligt denna förordning får meddelas för en period om högst 3 år. Bidrag får betalas ut i förskott.

Uppgiftsskyldighet

10 §

Den som tar emot bidrag enligt denna förordning ska lämna de uppgifter till Tillväxtverket som behövs för uppföljning och utvärdering av bidraget.

Återbetalning och återkrav

11 §

Kommuner som tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldiga om

  1. bidraget helt eller delvis har använts för andra ändamål än vad det beviljades för, eller

  2. villkor enligt 8 § inte har följts.

12 §

Tillväxtverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt 11 §. Om det finns särskilda skäl för det, får Tillväxtverket besluta att avstå från återkrav.

Bemyndigande

13 §

Tillväxtverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga 1

Bengtsfors

Bollnäs

Bräcke

Dals-Ed

Eda

Fagersta

Gullspång

Haparanda

Hultsfred

Hylte

Hällefors

Högsby

Kramfors

Ljusdal

Ljusnarsberg

Markaryd

Mellerud

Munkfors

Norberg

Ragunda

Ronneby

Sollefteå

Söderhamn

Töreboda

Vingåker

Åmål

Ånge

Årjäng

Åsele

Övertorneå

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:152

1. Denna förordning träder i kraft d. 19 april 2018.

2. Bidrag enligt förordningen får dock lämnas för tid från och med d. 1 jan. 2018.