Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2018:1594) om bidrag till kommuner för kostnader för flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon

Publicerad den 24 oktober 2018

Utfärdad den 18 oktober 2018

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till kommuner för kostnader för flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon.

2 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Mottagare och villkor

3 §

Bidrag lämnas till kommuner.

4 §

Bidrag får lämnas, i mån av tillgång på medel, för skäliga kostnader som en kommun har haft för fordon som har flyttats med stöd av 2 a § lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och 2 § 3 f förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Bidrag får lämnas endast för sådana kostnader för flyttning, uppställning och skrotning av fordon.

Bidrag får lämnas med maximalt 5 000 kr per fordon.

Ansökan och beslut

5 §

Kammarkollegiet prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

6 §

En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Kammarkollegiet. Ansökan ska undertecknas av den sökande kommunen.

7 §

En ansökan om bidrag ska göras efter det att det aktuella fordonet har skrotats. En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast vid den tidpunkt som Kammarkollegiet föreskriver. När ansökningstiden har gått ut ska Kammarkollegiet pröva samtliga inkomna ansökningar.

8 §

Om tillgängliga medel understiger det bidrag som kan beviljas, ska bidraget sättas ned i lika mån för alla som ska beviljas bidrag.

Kammarkollegiet betalar ut bidraget.

9 §

En kommun som ansöker om bidrag ska på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för prövningen. Om kommunen inte följer en sådan begäran, får ansökan prövas i befintligt skick.

Återbetalning och återkrav

10 §

En kommun som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om bidraget har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och kommunen skäligen borde ha insett detta.

På bidrag som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om en kommun är återbetalningsskyldig ska Kammarkollegiet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget med ränta. Om det finns särskilda skäl, får Kammarkollegiet besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Uppföljning

11 §

Kammarkollegiet ska till regeringen årligen redovisa hur bidraget har använts. En kommun som tagit emot bidrag ska på Kammarkollegiets begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning av hur bidraget använts.

Rätt att meddela föreskrifter

12 §

Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

13 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1594

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 nov. 2018.

2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med d. 1 jan. 2018.