Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:1901 Publicerad den 30 november 2018Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämningUtfärdad den 22 november 2018Regeringen föreskriver att 2, 3, 5 och 26 §§ och bilagan till förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2017:1100. Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Kommuner
Landsting
Stockholms 
19,05 
10,03 
Uppsala 
19,14 
9,94 
Södermanlands 
19,87 
9,21 
Östergötlands 
18,93 
10,15 
Jönköpings 
19,14 
9,94 
Kronobergs 
19,77 
9,31 
Kalmar 
20,36 
8,72 
Blekinge 
19,11 
9,97 
Skåne 
19,70 
9,38 
Hallands 
19,28 
9,80 
Västra Götalands 
19,41 
9,67 
Värmlands 
19,97 
9,11 
Örebro 
19,00 
10,08 
Västmanlands 
20,19 
8,89 
Dalarnas 
19,52 
9,56 
Gävleborgs 
19,31 
9,77 
Västernorrlands 
21,04 
8,04 
Jämtlands 
20,17 
8,91 
Västerbottens 
20,60 
8,48 
Norrbottens 
20,45 
8,63 
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 19,60 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 9,48 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting.3 §3 § Senaste lydelse 2017:1100. Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Kommuner
Landsting
Stockholms 
16,98 
9,51 
Uppsala 
17,07 
9,42 
Södermanlands 
17,80 
8,69 
Östergötlands 
16,86 
9,63 
Jönköpings 
17,07 
9,42 
Kronobergs 
17,70 
8,79 
Kalmar 
18,29 
8,20 
Blekinge 
17,04 
9,45 
Skåne 
17,63 
8,86 
Hallands 
17,21 
9,28 
Västra Götalands 
17,34 
9,15 
Värmlands 
17,90 
8,59 
Örebro 
16,93 
9,56 
Västmanlands 
18,12 
8,37 
Dalarnas 
17,45 
9,04 
Gävleborgs 
17,24 
9,25 
Västernorrlands 
18,97 
7,52 
Jämtlands 
18,10 
8,39 
Västerbottens 
18,53 
7,96 
Norrbottens 
18,38 
8,11 
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 17,54 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 8,95 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.5 §5 §Standardkostnad ska beräknas utifrån befolkningsuppgifter per den 31 december två år före utjämningsåret, anges i kronor per invånare och avrundas till närmaste hela krontal. Standardkostnaden ska, utom i fråga om 13 och 15–19 §§, beräknas i utjämningsårets prisnivå utifrån den prognostiserade utvecklingen av ett prisindex.26 §26 § Senaste lydelse 2017:1100. Standardkostnaden för kollektivtrafik beräknas utifrån variablerna gleshet, arbetspendling och tätortsstruktur. Värdena för respektive variabel multipliceras med de parametervärden som anges i bilagan till denna förordning.Standardkostnaden beräknas för respektive län, varefter hälften av standardkostnaden tillförs kommunerna i länet och hälften landstinget, med undantag för Stockholms län där kommunernas andel motsvarar 40 procent och landstingets andel motsvarar 60 procent av standardkostnaden.Standardkostnaden för Gotlands kommun motsvarar redovisade nettokostnader år 2009. Hälften av standardkostnaden fördelas i kommunernas utjämningssystem och hälften i landstingens utjämningssystem.Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden mellan kommunerna i länet görs på följande sätt:För kommunerna i Västmanlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län görs fördelningen efter deras andel av de totala kostnaderna i länet för kollektivtrafiken år 2009.För kommunerna i Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län, Gävleborgs län och Jämtlands län görs fördelningen med lika stora belopp per invånare.För kommunerna i Södermanlands län fattar regeringen särskilda beslut om varje kommuns andel av de totala kostnaderna i länet.BilagaSenaste lydelse 2017:1100. Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen Genomsnittlig standardkostnad KommunerDen för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verksamheter är:Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
– Förskola 
6 475 
– Pedagogisk omsorg 
129 
– Fritidshem 
1 405 
Förskoleklass och grundskola
– Förskoleklass 
662 
– Grundskola 
10 377 
Gymnasieskola 
3 751 
Individ- och familjeomsorg 
4 104 
Äldreomsorg 
10 435 
Beloppen avser år 2017.LandstingDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 22 936 kronor per invånare. Beloppet avser år 2017.Delat huvudmannaskapDen för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 2 496 kronor per invånare. Beloppet avser år 2017. Prisindex Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen av nettoprisindex för åren 2003–2017 och med hjälp av utvecklingen av konsumentprisindex med fast ränta för åren därefter. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005 (0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (-0,8), 2010 (1,8), 2011 (2,0), 2012 (1,2), 2013 (-0,3), 2014 (-0,1), 2015 (-0,9), 2016 (0,4) och 2017 (1,3). Som genomsnittlig procentuell förändring i konsumentprisindex med fast ränta för respektive år används följande: 2018 (2,1) och 2019 (2,0).Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av ett prisindex året före utjämningsåret samt utjämningsåret: förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av ett prisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: bebyggelsestruktur.Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämningsårets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolkningsförändringar. Förskoleklass och grundskola Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMagnus Bengtson(Finansdepartementet)