Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1980 Publicerad den 5 december 2018Lag om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisningUtfärdad den 29 november 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:7, bet. 2018/19:FiU28, rskr. 2018/19:39. föreskrivs att 12 kap. 6 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska ha följande lydelse.12 kap.6 §6 §I fråga om upprättandet av den sammanställda resultaträkningen och den sammanställda balansräkningen ska 5 kap. om resultaträkning och 6 kap. om balansräkning tillämpas. Bestämmelserna i 5 kap. 4 § och 6 kap. 4 § ska dock inte tillämpas för de kommunala koncernföretagen.I fråga om posterna i den sammanställda balansräkningen ska 4 kap. 6 § om specifikation till balansräkningspost tillämpas.På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABIMagnus Bengtson(Finansdepartementet)