Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:797 Publicerad den 27 november 2019Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämningUtfärdad den 21 november 2019Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämningSenaste lydelse av bilagan 2018:1901. dels att bilagan till förordningen ska upphöra att gälla, dels att 2–9, 13–21, 23–26 och 29 §§, rubrikerna närmast före 6–9, 13–15, 20–21, 25 a, 25 b § och 26 §§ och rubrikerna närmast efter 5, 20 a och nya 25 c §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas 31 nya paragrafer, 6 a–6 g, 7 a–7 e, 8 a–8 e, 9 a–12, 13 a, 14 a–14 f, 22, 25 c och 26 a §§, en bilaga och närmast före 6 a–6 g, 7 a–7 e, 8 a–8 e, 9 a–12, 13 a, 14 a–14 f, 16–19, 22–25, 25 c och 26 a §§ och närmast efter 6 g, 7 e, 8 e, 9 a, 13 a, 15 och 25 §§ nya rubriker av följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2018:1901. Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för regioner ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Kommuner
Region
Stockholms 
19,05 
10,03 
Uppsala 
19,14 
9,94 
Södermanlands 
19,87 
9,21 
Östergötlands 
18,93 
10,15 
Jönköpings 
19,14 
9,94 
Kronobergs 
19,77 
9,31 
Kalmar 
20,36 
8,72 
Blekinge 
19,11 
9,97 
Skåne 
19,70 
9,38 
Hallands 
19,28 
9,80 
Västra Götalands 
19,41 
9,67 
Värmlands 
19,97 
9,11 
Örebro 
19,00 
10,08 
Västmanlands 
20,19 
8,89 
Dalarnas 
19,52 
9,56 
Gävleborgs 
19,31 
9,77 
Västernorrlands 
21,04 
8,04 
Jämtlands 
20,17 
8,91 
Västerbottens 
20,55 
8,53 
Norrbottens 
20,45 
8,63 
För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen 19,60 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen 9,48 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för regioner.3 §3 § Senaste lydelse 2018:1901. Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för regioner ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.
Län
Kommuner
Region
Stockholms 
16,98 
9,51 
Uppsala 
17,07 
9,42 
Södermanlands 
17,80 
8,69 
Östergötlands 
16,86 
9,63 
Jönköpings 
17,07 
9,42 
Kronobergs 
17,70 
8,79 
Kalmar 
18,29 
8,20 
Blekinge 
17,04 
9,45 
Skåne 
17,63 
8,86 
Hallands 
17,21 
9,28 
Västra Götalands 
17,34 
9,15 
Värmlands 
17,90 
8,59 
Örebro 
16,93 
9,56 
Västmanlands 
18,12 
8,37 
Dalarnas 
17,45 
9,04 
Gävleborgs 
17,24 
9,25 
Västernorrlands 
18,97 
7,52 
Jämtlands 
18,10 
8,39 
Västerbottens 
18,48 
8,01 
Norrbottens 
18,38 
8,11 
För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen 17,54 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen 8,95 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för regioner.4 §4 §Inkomstutjämningsbidrag och inkomstutjämningsavgift ska anges i kronor per invånare i kommunen respektive regionen och avrundas till närmaste hela krontal.5 §5 § Senaste lydelse 2018:1901. Standardkostnaden ska beräknas utifrån befolkningsuppgifter per den 31 december två år före utjämningsåret, anges i kronor per invånare och avrundas till närmaste hela krontal. Standardkostnaden ska, utom i fråga om 16 § 1 och 2 och 25 a §, beräknas i utjämningsårets prisnivå utifrån utvecklingen av konsumentprisindex med fast ränta.Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhetStandardkostnad för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhetSenaste lydelse 2011:680 6 §6 § Senaste lydelse 2013:976. En kommuns standardkostnad för förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) ska beräknas genom att summeraåldersersättningar för barn i åldern 1–5 år respektive 6–12 år,tillägg eller avdrag för skillnader i behov av förskola för barn i åldern 1–5 år,tillägg eller avdrag för skillnader i behov av fritidshem för barn i åldern 6–12 år,tillägg eller avdrag för socioekonomiska skillnader för barn i åldern 1–5 år,tillägg eller avdrag för gles bebyggelse,tillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, ochtillägg eller avdrag för förändringar av antalet barn i åldern 1–5 år.Åldersersättningar för barn i åldern 1–5 år respektive 6–12 år6 a §6 a §Åldersersättningarna enligt 6 § 1 ska beräknas enligt följande. Andelen barn i respektive åldersgrupp i kommunen multipliceras med den beräknade genomsnittskostnaden per barn i respektive åldersgrupp i landet.Den beräknade genomsnittskostnaden per barn i respektive åldersgrupp beräknas utifrån de genomsnittliga standardkostnaderna för förskola och pedagogisk omsorg respektive för fritidshem och pedagogisk omsorg per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.Behov av förskola6 b §6 b §Tillägg eller avdrag enligt 6 § 2 ska beräknas enligt följande. Åldersersättningen enligt 6 § 1 för barn i åldern 1–5 år multipliceras med ett index för behov av förskola. Därefter minskas produkten med åldersersättningen för barn i åldern 1–5 år. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.Index för behov av förskola anges i bilagan till denna förordning.Behov av fritidshem6 c §6 c §Tillägg eller avdrag enligt 6 § 3 ska beräknas enligt följande. Åldersersättningen enligt 6 § 1 för barn i åldern 6–12 år multipliceras med ett index för behov av fritidshem. Därefter minskas produkten med åldersersättningen för barn i åldern 6–12 år. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.Index för behov av fritidshem anges i bilagan till denna förordning.Socioekonomiska skillnader för barn i åldern 1–5 år6 d §6 d §Tillägg eller avdrag enligt 6 § 4 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att ett socioekonomiskt index multipliceras med fem procent av åldersersättningen enligt 6 § 1 för barn i åldern 1–5 år. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.Beräkningen av det socioekonomiska indexet framgår av bilagan till denna förordning.Gles bebyggelse6 e §6 e §Tillägg eller avdrag enligt 6 § 5 ska beräknas enligt följande. Ett glesbygdsindex för förskola multipliceras med åldersersättningen enligt 6 § 1 för barn i åldern 1–5 år. Produkten minskas sedan med åldersersättningen för barn i åldern 1–5 år. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.Glesbygdsindex för förskola anges i bilagan till denna förordning.Lönekostnadsskillnader i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet6 f §6 f §Tillägg eller avdrag enligt 6 § 6 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att den del av kommunens löneindex som överstiger 100 multipliceras med den justerade lönekostnaden dividerad med 100. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.Den justerade lönekostnaden beräknas som summan av 6 § 1–5 multiplicerad med lönekostnadsandelen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.Löneindex och lönekostnadsandel för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet anges i bilagan till denna förordning.Förändringar av antalet barn i åldern 1–5 år6 g §6 g §Tillägg eller avdrag enligt 6 § 7 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas så att den del av ökningen av antalet barn i åldern 1–5 år i kommunen under en femårsperiod som överstiger ökningen i landet under samma period med två procentenheter multipliceras med ett ersättningsbelopp som uppgår till 13 000 kronor per barn i 2016 års prisnivå. Motsvarande gäller om antalet barn i åldern 1–5 år i kommunen minskat samtidigt som antalet barn i åldersgruppen minskat i landet under samma period. Om antalet barn i åldern 1–5 år i en kommun minskat när antalet barn i samma åldersgrupp ökat i landet eller ökat när antalet barn i åldersgruppen minskat i landet, ska den del av minskningen eller ökningen i kommunen som överstiger två procentenheter multipliceras med ersättningsbeloppet. Ersättningsbeloppet räknas varje år upp med utvecklingen av konsumentprisindex med fast ränta till två år före utjämningsåret. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.Förändringen under en femårsperiod beräknas som skillnaden mellan antalet barn i åldern 1–5 år i kommunen den 31 december sju år före utjämningsåret och antalet barn i åldern 1–5 år i kommunen den 31 december två år före utjämningsåret.Förskoleklass och grundskolaStandardkostnad för förskoleklass och grundskola7 §7 § Senaste lydelse 2013:976. En kommuns standardkostnad för förskoleklass och grundskola ska beräknas genom att summeraåldersersättning,tillägg eller avdrag för modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk,tillägg eller avdrag för merkostnader för små skolor och skolskjutsar,tillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader i förskoleklass och grundskola, ochtillägg eller avdrag för förändringar av antalet barn i åldern 6–15 år.Åldersersättning för förskoleklass och grundskola7 a §7 a §Åldersersättning enligt 7 § 1 ska beräknas genom att andelen barn i åldrarna 6 respektive 7–15 år i kommunen multipliceras med den beräknade genomsnittskostnaden per barn i respektive åldersgrupp i landet. Därefter summeras dessa produkter.Den beräknade genomsnittskostnaden per barn i respektive åldersgrupp beräknas utifrån den genomsnittliga standardkostnaden för förskoleklass och grundskola per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.Modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk7 b §7 b §Tillägg eller avdrag enligt 7 § 2 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att andelen barn i åldern 7–15 år som är födda utanför Sverige, Norge eller Danmark eller vars båda föräldrar är födda utanför dessa länder i kommunen multipliceras med en genomsnittlig kostnad per barn i åldern 7–15 år i landet för modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.Beräkningen av den genomsnittliga kostnaden för modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk per barn i åldern 7–15 år framgår av bilagan till denna förordning.Små skolor och skolskjutsar7 c §7 c §Tillägg eller avdrag enligt 7 § 3 ska beräknas enligt följande. Ett glesbygdsindex för förskoleklass och grundskola multipliceras med åldersersättningen enligt 7 § 1. Produkten minskas sedan med åldersersättningen. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.Glesbygdsindex för förskoleklass och grundskola anges i bilagan till denna förordning.Lönekostnadsskillnader i förskoleklass och grundskola7 d §7 d §Tillägg och avdrag enligt 7 § 4 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att den del av löneindexet som överstiger 100 multipliceras med den justerade lönekostnaden dividerad med 100. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.Den justerade lönekostnaden beräknas som summan av 7 § 1–3, multiplicerad med lönekostnadsandelen för förskoleklass och grundskola.Löneindex och lönekostnadsandel för förskoleklass och grundskola anges i bilagan till denna förordning.Förändringar av antalet barn i åldern 6–15 år7 e §7 e §Tillägg eller avdrag enligt 7 § 5 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas så att den del av ökningen av antalet barn i åldern 6–15 år i en kommun som under en femårsperiod överstiger ökningen i landet under samma period med två procentenheter multipliceras med ett ersättningsbelopp som uppgår till 15 600 kronor per barn i 2016 års prisnivå. Motsvarande gäller om antalet barn i åldern 6–15 år i kommunen minskat samtidigt som antalet barn i åldersgruppen minskat i landet under samma period. Om antalet barn i åldern 6–15 år i en kommun minskat när antalet barn i samma åldersgrupp ökat i landet eller ökat när antalet barn i åldersgruppen minskat i landet, ska den del av minskningen eller ökningen i kommunen som överstiger två procentenheter multipliceras med ersättningsbeloppet. Ersättningsbeloppet räknas varje år upp med utvecklingen av konsumentprisindex med fast ränta till två år före utjämningsåret. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.Förändringen under en femårsperiod beräknas som skillnaden mellan antalet barn i åldern 6–15 år i kommunen den 31 december sju år före utjämningsåret och antalet barn i åldern 6–15 år i kommunen den 31 december två år före utjämningsåret.GymnasieskolaStandardkostnad för gymnasieskola8 §8 § Senaste lydelse 2013:976. En kommuns standardkostnad för gymnasieskola ska beräknas genom att summeraåldersersättning,tillägg eller avdrag för resor, inackordering och små gymnasieskolor,tillägg eller avdrag för programval,tillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader i gymnasieskola, ochtillägg eller avdrag för förändringar av antalet ungdomar i åldern 16–18 år.Åldersersättning för gymnasieskola8 a §8 a §Åldersersättningen enligt 8 § 1 ska beräknas genom att andelen ungdomar i åldern 16–18 år i kommunen multipliceras med den beräknade genomsnittskostnaden per ungdom i åldersgruppen i landet.Den beräknade genomsnittskostnaden per ungdom beräknas utifrån den genomsnittliga standardkostnaden för gymnasieskola per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.Merkostnader för resor, inackordering och små gymnasieskolor8 b §8 b §Tillägg eller avdrag enligt 8 § 2 ska beräknas enligt följande. Ett glesbygdsindex för gymnasieskola multipliceras med åldersersättningen enligt 8 § 1. Produkten minskas sedan med åldersersättningen. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.Glesbygdsindex för gymnasieskola anges i bilagan till denna förordning.Programval8 c §8 c §Tillägg eller avdrag enligt 8 § 3 ska beräknas som ett genomsnitt av kommunens programvalsfaktor två respektive tre år före utjämningsåret.Hur programvalsfaktorn beräknas framgår av bilagan till denna förordning.Lönekostnadsskillnader i gymnasieskola8 d §8 d §Tillägg eller avdrag enligt 8 § 4 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att den del av löneindexet som överstiger 100 multipliceras med den justerade lönekostnaden dividerad med 100. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.Den justerade lönekostnaden beräknas som summan av 8 § 1–3, multiplicerad med lönekostnadsandelen för gymnasieskola.Löneindex och lönekostnadsandel för gymnasieskola anges i bilagan till denna förordning.Förändringar av antalet ungdomar i åldern 16–18 år8 e §8 e §Tillägg eller avdrag enligt 8 § 5 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att den del av ökningen av antalet ungdomar i åldern 16–18 år i en kommun under en femårsperiod som överstiger ökningen i landet under samma period med två procentenheter multipliceras med ett ersättningsbelopp som uppgår till 15 600 kronor per ungdom i 2016 års prisnivå. Motsvarande gäller om antalet ungdomar i åldern 16–18 år i kommunen minskat samtidigt som antalet ungdomar i åldersgruppen minskat i landet under samma period. Om antalet ungdomar i åldern 16–18 år i en kommun minskat när antalet ungdomar i samma åldersgrupp ökat i landet eller ökat när antalet ungdomar i åldersgruppen minskat i landet, ska den del av minskningen eller ökningen i kommunen som överstiger två procentenheter multipliceras med ersättningsbeloppet. Ersättningsbeloppet räknas varje år upp med utvecklingen av konsumentprisindex med fast ränta till två år före utjämningsåret. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.Förändringen under en femårsperiod beräknas som skillnaden mellan antalet ungdomar i åldern 16–18 år i kommunen den 31 december sju år före utjämningsåret och antalet ungdomar i åldern 16–18 år i kommunen den 31 december två år före utjämningsåret.Individ- och familjeomsorgStandardkostnad för individ- och familjeomsorg9 §9 § Senaste lydelse 2013:976. En kommuns standardkostnad för individ- och familjeomsorg ska beräknas genom att ett modellberäknat värde multipliceras med en korrigeringsfaktor. Därefter ska tillägg eller avdrag göras för lönekostnadsskillnader.För att få fram det modellberäknade värdet ska följande variabler användas:andelen barn och ungdomar i åldern 0–19 år som lever i hushåll med låg inkomststandard justerad för inkomster från ekonomiskt bistånd i kommunen,andelen lågutbildade personer födda i Sverige i åldern 20–40 år i kommunen,roten ur tätortsbefolkningen i kommunen,andelen av befolkningen boende i flerfamiljshus byggda 1965–1975 i kommunen,ohälsotal i kommunen, ochen variabel för justering av inkomsteffekt som beror på gränspendling till Norge och Danmark i kommunen.Korrigeringsfaktorn ska bestämmas så att det modellberäknade värdet, som vägts med befolkningen den 31 december två år före utjämningsåret, överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för individ- och familjeomsorg.Den genomsnittliga standardkostnaden för individ- och familjeomsorg samt hur det modellberäknade värdet och korrigeringsfaktorn närmare beräknas framgår av bilagan till denna förordning.Lönekostnadsskillnader i individ- och familjeomsorg9 a §9 a §Tillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader enligt 9 § första stycket ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att den del av löneindexet som överstiger 100 multipliceras med den justerade lönekostnaden dividerad med 100. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.Den justerade lönekostnaden beräknas som produkten av det modellberäknade värdet, korrigeringsfaktorn och lönekostnadsandelen för individ- och familjeomsorg.Löneindex och lönekostnadsandel för individ- och familjeomsorg anges i bilagan till denna förordning.Kommunal vuxenutbildningStandardkostnad för kommunal vuxenutbildning10 §10 § Tidigare 10 § upphävd genom 2013:976. En kommuns standardkostnad för kommunal vuxenutbildning ska beräknas genom att summerakostnad för behov av vuxenutbildning på grundläggande nivå,kostnad för behov av vuxenutbildning på gymnasial nivå,kostnad för behov av svenska för invandrare, ochtillägg eller avdrag för sysselsättning.Kostnader för behov av vuxenutbildning på grundläggande nivå11 §11 § Tidigare 11 § upphävd genom 2013:976. Kostnaden enligt 10 § 1 ska beräknas genom att antalet personer i åldern 20–56 år utan grundläggande utbildningsnivå i kommunen multipliceras med den genomsnittliga kostnaden per person i denna målgrupp i landet och divideras med befolkningen i kommunen den 31 december två år före utjämningsåret.Den genomsnittliga kostnaden per person i målgruppen beräknas utifrån den genomsnittliga standardkostnaden för vuxenutbildning på grundläggande nivå per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.Kostnader för behov av vuxenutbildning på gymnasial nivå12 §12 § Tidigare 12 § upphävd genom 2013:976. Kostnaden enligt 10 § 2 ska beräknas genom att antalet personer i åldern 20–56 år utan gymnasial utbildningsnivå i kommunen multipliceras med den genomsnittliga kostnaden per person i denna målgrupp i landet och divideras med befolkningen i kommunen den 31 december två år före utjämningsåret.Den genomsnittliga kostnaden per person i målgruppen beräknas utifrån den genomsnittliga standardkostnaden för vuxenutbildning på gymnasial nivå per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.Kostnader för behov av svenska för invandrare13 §13 § Senaste lydelse 2016:1089. Kostnaden enligt 10 § 3 ska beräknas genom att antalet personer i åldern 20–64 år som haft uppehållstillstånd i mindre än fem år i kommunen, med undantag för de första två åren efter mottagandet i en kommun för personer som omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, multipliceras med den genomsnittliga kostnaden per person i denna målgrupp och divideras med befolkningen i kommunen den 31 december två år före utjämningsåret.Den genomsnittliga kostnaden per person i målgruppen beräknas utifrån den genomsnittliga standardkostnaden för svenska för invandrare per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.Sysselsättning13 a §13 a §Tillägg eller avdrag enligt 10 § 4 ska beräknas enligt följande. Summan av 10 § 1–3 multipliceras med kvoten av andelen personer som förvärvsarbetar eller bedriver eftergymnasiala studier i landet i åldern 20–64 år och samma andel i kommunen. Produkten minskas sedan med summan av 10 § 1–3. Därefter får samtliga kommuner ett invånarbaserat avdrag till tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.ÄldreomsorgStandardkostnad för äldreomsorg14 §14 § Senaste lydelse 2013:976. En kommuns standardkostnad för äldreomsorg ska beräknas genom att summerakorrigerad åldersersättning,tillägg eller avdrag för skillnader i dödlighet,tillägg eller avdrag för personer födda utanför Norden,tillägg eller avdrag för institutionsboende i glesbygd,tillägg eller avdrag för hemtjänst i glesbygd, ochtillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader i äldreomsorg.Korrigerad åldersersättning14 a §14 a §Den korrigerade åldersersättningen enligt 14 § 1 ska beräknas enligt följande. Andelen sammanboende respektive ensamboende personer i kommunen i åldersgrupperna 65–79, 80–89 samt 90 år eller äldre multipliceras med en genomsnittlig kostnad per person för respektive åldersgrupp. Därefter summeras produkterna för respektive åldersgrupp till en åldersersättning som multipliceras med en korrigeringsfaktor.Korrigeringsfaktorn ska bestämmas så att åldersersättningen, som vägts med befolkningen den 31 december två år före utjämningsåret, överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för äldreomsorg.Den genomsnittliga kostnaden per person för respektive åldersgrupp, den genomsnittliga standardkostnaden för äldreomsorg samt hur korrigeringsfaktorn närmare beräknas framgår av bilagan till denna förordning.Skillnader i dödlighet14 b §14 b §Tillägg eller avdrag enligt 14 § 2 ska beräknas utifrån skillnaden mellan faktiskt och förväntat antal avlidna personer i kommunen under en femårsperiod och den korrigerade åldersersättningen enligt 14 § 1 per person i åldern 65 år och äldre i kommunen. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.Hur tillägg och avdrag för skillnader i dödlighet närmare beräknas framgår av bilagan till denna förordning.Personer födda utanför Norden14 c §14 c §Tillägg eller avdrag enligt 14 § 3 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att varje kommun får ett tillägg med fem procent av genomsnittskostnaden per person i åldern 65 år eller äldre för andelen personer i åldersgruppen i kommunen som är födda utanför Norden. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.Genomsnittskostnaden per person i åldersgruppen beräknas utifrån den genomsnittliga standardkostnaden för äldreomsorg per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.Institutionsboende i glesbygd14 d §14 d §Tillägg eller avdrag enligt 14 § 4 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas för de kommuner som har en glesbygdsfaktor som är lägre än 0,8. Glesbygdsfaktorn baseras på tätortsgrad och antalet invånare per kvadratkilometer. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.Hur beräkningarna görs framgår av bilagan till denna förordning.Hemtjänst i glesbygd14 e §14 e §Tillägg eller avdrag enligt 14 § 5 ska beräknas enligt följande. Ett glesbygdsindex multipliceras med den korrigerade åldersersättningen enligt 14 § 1. Därefter minskas produkten med den korrigerade åldersersättningen. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.Glesbygdsindex för äldreomsorg anges i bilagan till denna förordning.Lönekostnadsskillnader i äldreomsorg14 f §14 f §Tillägg eller avdrag enligt 14 § 6 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att den del av löneindexet som överstiger 100 multipliceras med den justerade lönekostnaden dividerad med 100. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.Den justerade lönekostnaden beräknas som summan av 14 § 1–5 multiplicerad med lönekostnadsandelen för äldreomsorg.Löneindex och lönekostnadsandel för äldreomsorg anges i bilagan till denna förordning.Infrastruktur och skydd15 §15 § Senaste lydelse 2013:976. En kommuns standardkostnad för infrastruktur och skydd ska beräknas genom att summeraklimattillägg för gator och vägar,ortstillägg för gator och vägar, ochtillägg för räddningstjänst.Ortstillägg, klimattillägg och tillägg för räddningstjänst anges i bilagan till denna förordning.Verksamhetsövergripande kostnaderStandardkostnad för verksamhetsövergripande kostnader16 §16 §En kommuns standardkostnad för verksamhetsövergripande kostnader ska beräknas genom att summeratillägg för befolkningsminskning,tillägg för eftersläpning av intäkter,tillägg eller avdrag för uppvärmning,tillägg eller avdrag för byggnation, ochtillägg för administration.Befolkningsminskning17 §17 §Tillägg enligt 16 § 1 ska beräknas så att den del av befolkningsminskningen i kommunen, räknat i antal personer under en tioårsperiod, som överstiger två procentenheter multipliceras med ett ersättningsbelopp som uppgår till 200 kronor per invånare.Befolkningsminskning under en tioårsperiod ska beräknas som skillnaden mellan befolkningen i kommunen den 31 december tolv år före utjämningsåret och befolkningen i kommunen den 31 december två år före utjämningsåret.Eftersläpning av intäkter18 §18 § Senaste lydelse 2013:976. Tillägg enligt 16 § 2 ska beräknas för kommuner som under en fyraårsperiod haft en befolkningsökning med i genomsnitt minst 1,2 procent per år och där antalet invånare från och med den 1 november två år före utjämningsåret till och med den 1 november året före utjämningsåret ökat med minst 1,2 procent.Befolkningsökningen under en fyraårsperiod ska beräknas som skillnaden mellan befolkningen i kommunen den 1 november sex år före utjämningsåret och befolkningen i kommunen den 1 november två år före utjämningsåret.Hur tillägget närmare beräknas framgår av bilagan till denna förordning.Uppvärmning19 §19 § Senaste lydelse 2005:810. Tillägg eller avdrag enligt 16 § 3 ska beräknas enligt följande. Ett uppvärmningsindex multipliceras med ett ersättningsbelopp som uppgår till 356 kronor i 2016 års prisnivå. Produkten minskas sedan med ersättningsbeloppet.Uppvärmningsindex anges i bilagan till denna förordningen.Byggnation20 §20 § Senaste lydelse 2013:976. Tillägg eller avdrag enligt 16 § 4 ska göras enligt bilagan till denna förordning.AdministrationSenaste lydelse 2007:1271. 20 a §20 a § Senaste lydelse 2013:976. Tillägg enligt 16 § 5 ska göras enligt bilagan till denna förordning.Hälso- och sjukvårdStandardkostnad för hälso- och sjukvård21 §21 § Senaste lydelse 2013:976. En regions standardkostnad för hälso- och sjukvård ska beräknas genom att summerakorrigerad kostnad för befolkningens vårdbehov,tillägg eller avdrag för hälso- och sjukvård i glesbygd,tillägg eller avdrag för bemanning i glesbygd, ochtillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader i hälso- och sjukvård.Korrigerad kostnad för befolkningens vårdbehov22 §22 § Tidigare 22 § upphävd genom 2013:976. Den korrigerade kostnaden för befolkningens vårdbehov enligt 21 § 1 ska beräknas enligt följande. Befolkningen delas in i olika grupper enligt bilagan till denna förordning. Antalet personer i respektive grupp den 31 december tre år före utjämningsåret i varje region multipliceras med den genomsnittliga kostnaden för respektive grupp och summeras till en genomsnittlig kostnad för befolkningens vårdbehov. Summan divideras med antalet invånare i regionen den 31 december tre år före utjämningsåret och multipliceras därefter med en korrigeringsfaktor.Korrigeringsfaktorn ska bestämmas så att den genomsnittliga kostnaden för befolkningens vårdbehov, som vägts med befolkningen den 31 december två år före utjämningsåret, överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för hälso- och sjukvård.Den genomsnittliga standardkostnaden för hälso- och sjukvård samt hur korrigeringsfaktorn närmare beräknas framgår av bilagan till denna förordning.Hälso- och sjukvård i glesbygd23 §23 § Senaste lydelse 2013:976. Tillägg eller avdrag enligt 21 § 2 ska beräknas enligt följande. Ett index för vård i glesbygd multipliceras med den korrigerade kostnaden för befolkningens vårdbehov enligt 21 § 1. Därefter minskas produkten med den korrigerade kostnaden för befolkningens vårdbehov. Samtliga regioner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.Index för vård i glesbygd anges i bilagan till denna förordning.Bemanning i glesbygd24 §24 § Senaste lydelse 2013:976. Tillägg eller avdrag enligt 21 § 3 ska beräknas enligt följande. Ett index för bemanning i glesbygd multipliceras med summan av den korrigerade kostnaden för befolkningens vårdbehov och tillägg eller avdrag för vård i glesbygd. Därefter minskas produkten med summan av den korrigerade kostnaden för befolkningens vårdbehov och tillägg eller avdrag för vård i glesbygd. Samtliga regioner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget och avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.Index för bemanning i glesbygd anges i bilagan till denna förordning.Lönekostnadsskillnader i hälso- och sjukvård25 §25 §Tillägg eller avdrag enligt 21 § 4 ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att den del av löneindexet som överstiger 100 multipliceras med den justerade lönekostnaden dividerad med 100. Samtliga regioner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.Den justerade lönekostnaden beräknas som summan av 21 § 1–3 multiplicerad med lönekostnadsandelen för hälso- och sjukvård.Löneindex och lönekostnadsandel för hälso- och sjukvård anges i bilagan till denna förordning.BefolkningsförändringarStandardkostnad för befolkningsförändringarSenaste lydelse 2005:810. 25 a §25 a § Senaste lydelse 2005:810. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje stycket tas bort. En regions standardkostnad för befolkningsförändringar ska beräknas genom att summera tillägg för eftersläpning av intäkter och tillägg för befolkningsförändringar.Eftersläpning av intäkterSenaste lydelse 2007:1271. 25 b §25 b § Senaste lydelse 2013:976. Tillägg för eftersläpning av intäkter enligt 25 a § ska beräknas för regioner som under en fyraårsperiod haft en befolkningsökning med i genomsnitt minst 1,2 procent per år och där antalet invånare från och med den 1 november två år före utjämningsåret till och med den 1 november året före utjämningsåret ökat med minst 1,2 procent.Befolkningsökning under en fyraårsperiod ska beräknas som skillnaden mellan befolkningen i regionen den 1 november sex år före utjämningsåret och befolkningen i regionen den 1 november två år före utjämningsåret.Hur tillägget beräknas framgår av bilagan till denna förordning.Tillägg för befolkningsförändringar25 c §25 c §Tillägg för befolkningsförändringar enligt 25 a § ska beräknas genom att den del av en befolkningsökning i regionen, räknat i antal personer under en tioårsperiod, som överstiger ökningen i landet under samma period med två procentenheter multipliceras med ett ersättningsbelopp som uppgår till 100 kronor per person. Motsvarande gäller om befolkningen i regionen minskat samtidigt som befolkningen i landet minskat under samma period. Om regionens befolkning minskat när befolkningen i landet ökat eller ökat när befolkningen i landet minskat, ska den del av minskningen eller ökningen i regionen, räknat i antal personer, som överstiger två procentenheter multipliceras med ersättningsbeloppet.Befolkningsförändringarna under en tioårsperiod ska beräknas som skillnaden mellan befolkningen i regionen den 31 december tolv år före utjämningsåret och befolkningen i regionen två år före utjämningsåret.KollektivtrafikStandardkostnad för kollektivtrafik26 §26 § Senaste lydelse 2018:1901. Standardkostnaden för kollektivtrafik ska beräknas för respektive län enligt följande. Ett modellberäknat värde multipliceras med en korrigeringsfaktor. Hälften av standardkostnaden tillförs därefter kommunerna i länet i enlighet med 26 a § och hälften regionen, med undantag för Stockholms län där kommunernas andel är 40 procent och regionens andel är 60 procent av standardkostnaden.För att få fram det modellberäknade värdet ska följande variabler användas:antal boende i tätort i länet,andelen personer som arbetspendlar över kommungräns i länet, ochroten ur det genomsnittliga avståndet mellan invånarna i länet.Korrigeringsfaktorn ska bestämmas så att det modellberäknade värdet, som vägts med befolkningen den 31 december två år före utjämningsåret, överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för kollektivtrafik.Den genomsnittliga standardkostnaden för kollektivtrafik samt hur det modellberäknade värdet och korrigeringsfaktorn närmare beräknas framgår av bilagan till denna förordning.Fördelning av kommunernas andel av standardkostnaden26 a §26 a §Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden mellan kommunerna i länet ska göras på följande sätt:För kommunerna i Västmanlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län ska andelen beräknas genom att använda variablerna det genomsnittliga avståndet mellan invånarna, pendlingsavstånd och tätortsbefolkning på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning.För kommunerna i Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län och i Gotlands kommun görs fördelningen med lika stora belopp per invånare.För kommunerna i Södermanlands län fattar regeringen särskilda beslut om varje kommuns andel av de totala kostnaderna i länet.29 §29 §Statistiska centralbyrån ska senast den 1 oktober året före utjämningsåret lämna uppgifter till varje kommun och varje region om preliminära bidrag och avgifter enligt 5, 6 och 9–16 §§ lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning.Bilaga Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen Generella bestämmelser för kostnadsutjämningen Uppgifter i beräkningen av kostnadsutjämningen De uppgifter som används i beräkningen av kostnadsutjämningen ska, om inte annat anges i denna bilaga, hämtas från Statistiska centralbyråns statistik. Genomsnittlig standardkostnad Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verksamheter är:
Förskola 
6 746 
Pedagogisk omsorg 
119 
Fritidshem 
1 452 
Förskoleklass 
674 
Grundskola 
10 792 
Gymnasieskola 
3 895 
Individ- och familjeomsorg 
4 361 
Vuxenutbildning på grundläggande nivå 
123 
Vuxenutbildning på gymnasial nivå 
285 
Svenska för invandrare 
228 
Äldreomsorg 
10 687 
Hälso- och sjukvård 
23 673 
Kollektivtrafik 
2 520 
Beloppen avser år 2018. Uppräkning med prisindex Uppräkning till utjämningsårets prisnivå sker med hjälp av utvecklingen av konsumentprisindex med fast ränta. Som genomsnittlig procentuell förändring i konsumentprisindex med fast ränta för respektive år används följande: 2017 (2,0), 2018 (2,1), 2019 (1,7) och 2020 (1,6).Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets prisnivå med hjälp av konsumentprisindex med fast ränta året före utjämningsåret samt utjämningsåret; förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, kommunal vuxenutbildning, äldreomsorg, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets prisnivå med hjälp av konsumentprisindex med fast ränta från år 2016 till och med utjämningsåret: infrastruktur och skydd samt verksamhetsövergripande kostnader med undantag för 16 § 1 och 2. Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Index för behov av förskola respektive fritidshem Index för behov av förskola respektive fritidshem anges under rubriken Fasta index för kommuner. Socioekonomiskt index för barn i åldern 1–5 år Det socioekonomiska indexet per kommun beräknas som genomsnittet av följande kvoter:1. Andelen barn 1–5 år i kommunen med föräldrar som saknar eftergymnasial utbildning dividerad med medelvärdet för motsvarande grupp i landet två år före utjämningsåret.2. Andelen barn 1–5 år i kommunen som bor i hushåll med låg disponibel inkomst dividerad med medelvärdet för motsvarande grupp i landet tre år före utjämningsåret.3. Andelen barn 1–5 år i kommunen med minst en förälder som har haft uppehållstillstånd i högst fyra år dividerad med medelvärdet för motsvarande grupp i landet två år före utjämningsåret.Med låg disponibel inkomst avses personer som lever i hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga hushåll, i enlighet med Statistiska centralbyråns definition. Glesbygds- respektive löneindex Glesbygds- respektive löneindex för förskola anges under rubriken Fasta index för kommuner. Lönekostnadsandel förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Lönekostnadsandelen i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet är 0,738. Förskoleklass och grundskola Genomsnittlig kostnad för modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk Genomsnittlig kostnad för modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk beräknas genom att den genomsnittliga lärarlönen i landet per månad i kommunal skola för grundskollärare, inklusive lönekostnadspålägg, två år före utjämningsåret multipliceras med 12. Produkten multipliceras därefter med kvoten av antal lärare (heltid) i landet för modersmålsundervisning och svenska som andraspråk under det läsår som avser höstterminen två år före utjämningsåret och vårterminen ett år före utjämningsåret och antalet elever i landet som deltog i modersmålsundervisning eller svenska som andraspråk under samma läsår.Statistik över antal lärare och elever hämtas från Statens skolverk.Lönekostnadspålägget i beräkningen av genomsnittlig kostnad är 39,17 procent. Glesbygds- respektive löneindex för förskoleklass och grundskola Glesbygds- respektive löneindex för förskoleklass och grundskola anges under rubriken Fasta index för kommuner. Lönekostnadsandel förskoleklass och grundskola Lönekostnadsandelen i förskoleklass och grundskola är 0,688. Gymnasieskola Glesbygdsindex för gymnasieskola Glesbygdsindex för gymnasieskola anges under rubriken Fasta index för kommuner. Programvalsfaktor för gymnasieskola Programvalsfaktorn för respektive kommun beräknas genom att produkten av antalet folkbokförda elever per hemkommun och program och landets genomsnittskostnad per program summeras med produkten av antalet ungdomar i åldern 16–18 år i kommunen som inte är inskrivna i gymnasieskolan och genomsnittskostnaden för nationella gymnasieprogram och introduktionsprogram. Denna summa ska sedan minskas med ett relationstal.Relationstalet ska beräknas genom att antalet ungdomar i åldern 16–18 år i kommunen multipliceras med gymnasiets genomsnittskostnad i landet per ungdom i åldersgruppen. Därefter divideras denna produkt med antalet invånare i kommunen.Uppgifter om kostnader för de nationella gymnasieprogrammen hämtas från Statens skolverks statistik. Kostnaden för introduktionsprogrammen uppgår till 111 523 kronor i 2016 års prisnivå och ska räknas upp med den genomsnittliga kostnadsutvecklingen för de nationella programmen (riksprislistan) till motsvarande år. Lönekostnadsandel gymnasieskola Lönekostnadsandelen i gymnasieskola är 0,678. Individ- och familjeomsorg Beräkning av det modellberäknade värdet Det modellberäknade värdet för individ- och familjeomsorg beräknas genom att summera1. 488,71,2. 11 523,54 multiplicerat med andelen barn och ungdomar i kommunen i åldersgruppen 0–19 år som lever i hushåll med låg inkomststandard justerad för inkomster från ekonomiskt bistånd,3. 26 610,39 multiplicerat med andelen lågutbildade personer födda i Sverige i åldern 20–40 år i kommunen,4. 2,60 multiplicerat med roten ur tätortsbefolkningen i kommunen,5. 2 797,15 multiplicerat med andelen av befolkningen i kommunen boende i flerfamiljshus byggda 1965–1975,6. 17,29 multiplicerat med ohälsotalet i kommunen,7. – 495,53 multiplicerat med en variabel för justering av en inkomsteffekt av gränspendling i kommunen.Med låg inkomststandard avses den definition som används av Statistiska centralbyrån, där hushållets disponibla inkomst sätts i relation till hushållets baskonsumtion. Uppgiften avser tre år före utjämningsåret.Med andel lågutbildade personer avses personer som har grundskola som högsta avslutade utbildningsnivå.Med ohälsotal avses genomsnittligt antal dagar med sjukpenning eller sjukersättning i åldersgruppen 16–64 år i kommunen. Uppgifter om ohälsotal hämtas från Försäkringskassan.Variabeln roten ur tätortsbefolkningen i kommunen avser år 2015 och uppdateras vart femte år.Variabeln för justering av en inkomsteffekt av gränspendling definieras som produkten av andelen av befolkningen i åldern 16–74 som gränspendlar till Norge eller Danmark multiplicerad med andelen barn och ungdomar i åldern 0–19 år som lever i hushåll med låg inkomststandard. Uppgifterna som avser andelen i befolkningen som gränspendlar till Danmark är från 2015 och motsvarande uppgifter avseende Norge är från 2014 och dessa uppgifter uppdateras inte. Beräkning av korrigeringsfaktorn Korrigeringsfaktorn bestäms så att det genomsnittliga modellberäknade värdet överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för individ- och familjeomsorg enligt följande. Det modellberäknade värdet multipliceras med befolkningen i kommunen, därefter summeras produkterna för samtliga kommuner. Summan divideras därefter med befolkningen i landet den 31 december två år före utjämningsåret. Den genomsnittliga standardkostnaden för individ- och familjeomsorg divideras därefter med denna kvot. Lönekostnadsandel individ- och familjeomsorg Lönekostnadsandelen i individ- och familjeomsorg är 0,578. Äldreomsorg Genomsnittliga kostnader per person för äldreomsorg
Sammanboende (65–79 år) 
6 948 
Sammanboende (80–89 år) 
47 954 
Sammanboende (90 år eller äldre) 
129 050 
Ensamboende (65–79 år) 
32 678 
Ensamboende (80–89 år) 
127 094 
Ensamboende (90 år eller äldre) 
258 543 
Beräkning av korrigeringsfaktorn Korrigeringsfaktorn bestäms så att den genomsnittliga åldersersättningen överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för äldreomsorg enligt följande. Den åldersersättningen multipliceras med befolkningen i kommunen, därefter summeras produkterna för samtliga kommuner. Summan divideras därefter med befolkningen i landet den 31 december två år före utjämningsåret. Den genomsnittliga standardkostnaden för äldreomsorg divideras därefter med denna kvot. Beräkning av skillnader i dödlighet Tillägg eller avdrag för skillnader i dödlighet beräknas enligt följande. Skillnaden mellan faktiskt antal avlidna och förväntat antal avlidna personer i kommunen för perioden sex år före utjämningsåret och två år före utjämningsåret beräknas. Skillnaden summeras sedan med det faktiska antalet invånare 65 år eller äldre i kommunen. Summan multipliceras därefter med den korrigerade åldersersättningen omräknad från kronor per invånare till kronor per invånare 65 år eller äldre och divideras med befolkningen i kommunen den 31 december två år före utjämningsåret. Denna kvot minskas med den korrigerade åldersersättningen för de kommuner som har fler avlidna personer än förväntat. För de kommuner som har färre avlidna personer än förväntat minskas den uppkomna skillnaden med hälften.Med förväntat antal avlidna avses hur många personer som skulle avlida per kommun om dödligheten skulle vara lika hög per ålder som riksgenomsnittet. Beräkning tillägg för institutionsboende i glesbygd Kommunens glesbygdsfaktor beräknas genom att tätortsgraden i kvadrat multipliceras med roten ur antalet invånare per kvadratkilometer.Tillägg för institutionsboende i glesbygd beräknas enligt följande. Kommunens glesbygdsfaktor divideras med tio. Därefter minskas 0,08 med denna kvot. Differensen multipliceras sedan med den korrigerade åldersersättningen.Variabeln tätortsgrad i kommunen avser år 2015 och uppdateras vart femte år. Glesbygdsindex för äldreomsorg Glesbygdsindex för äldreomsorg anges under rubriken Fasta index för kommuner. Lönekostnadsandel äldreomsorg Lönekostnadsandelen i äldreomsorg är 0,739. Infrastruktur och skydd Klimattillägg Följande kommuner får ett klimattillägg på 103 kronor per invånare: kommunerna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.Följande kommuner får ett klimattillägg på 66 kronor per invånare: kommunerna i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs och Västernorrlands län samt Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner.Övriga kommuner får ett klimattillägg på 44 kronor per invånare.Beloppen anges i 2016 års prisnivå. Ortstillägg Om inget annat anges får samtliga kommuner i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och följande kommuner ett ortstillägg på 65 kronor per invånare: Södertälje, Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, Kalmar, Karlskrona, Helsingborg, Kristianstad, Lund, Halmstad, Borås, Örebro och Västerås.Följande kommuner får ett ortstillägg på 80 kronor per invånare: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker, Håbo, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Kungsbacka, Ale, Alingsås, Bollebygd, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund och Öckerö.Följande kommuner får ett ortstillägg på 128 kronor per invånare: Malmö, Karlstad, Falun, Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik, Härjedalen, Östersund, Skellefteå, Umeå, Åsele och Luleå.Göteborgs kommun får ett ortstillägg på 193 kronor per invånare.Stockholms kommun får ett ortstillägg på 580 kronor per invånare.Övriga kommuner får inget ortstillägg.Beloppen anges i 2016 års prisnivå. Räddningstjänst Följande kommuner får ett tillägg för räddningstjänst på 150 kronor per invånare: Heby, Boxholm, Valdemarsvik, Ydre, Ödeshög, Aneby, Tingsryd, Uppvidinge, Högsby, Hylte, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Svenljunga, Eda, Filipstad, Hagfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Laxå, Ljusnarsberg, Skinnskatteberg, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik, Krokom, Skellefteå, Boden och Kiruna.Följande kommuner får ett tillägg för räddningstjänst på 300 kronor per invånare: Kinda, Årjäng, Hällefors, Malung-Sälen, Vansbro, Älvdalen, Ånge, Berg, Bräcke, Strömsund, Åre, Bjurholm, Lycksele, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Gällivare, Haparanda, Kalix och Älvsbyn.Följande kommuner får ett tillägg för räddningstjänst på 700 kronor per invånare: Härjedalen, Ragunda, Dorotea, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Pajala, Överkalix och Övertorneå.Övriga kommuner får inget tillägg för räddningstjänst.Beloppen anges i 2016 års prisnivå. Verksamhetsövergripande kostnader Eftersläpning av intäkter Tillägg för eftersläpning av intäkter beräknas som differensen mellan kommunens bidrag eller avgift i utjämningssystemet året före utjämningsåret och motsvarande bidrag eller avgift där inkomstutjämningsbidraget eller inkomstutjämningsavgiften har omräknats utifrån en uppräknad folkmängd. Differensen divideras med antalet invånare den 31 december två år före utjämningsåret.Den uppräknade folkmängden utgör summan av antalet personer som motsvarar den befolkningsökning i kommunen som överskrider 1,2 procent mellan den 1 november två år före utjämningsåret och den 1 november året före utjämningsåret samt kommunens folkmängd den 1 november två år före utjämningsåret.Omräkningen av inkomstutjämningsbidraget eller inkomstutjämningsavgiften sker genom att kommunens inkomstutjämningsbidrag eller inkomstutjämningsavgift omräknas med den uppräknade folkmängden utifrån landets och kommunens skatteunderlag som användes vid beräkningen av inkomstutjämningen året före utjämningsåret. Summan, i kronor per invånare året före utjämningsåret, av bidrag eller avgift i kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringspost samt det inkomstutjämningsbidrag eller den inkomstutjämningsavgift som omräknats utifrån den uppräknade folkmängden multipliceras med den uppräknade folkmängden. Uppvärmningsindex Uppvärmningsindex anges under rubriken Fasta index för kommuner. Byggnation Tillägg eller avdrag för byggnation anges efter kommunens länstillhörighet, med undantag för Västra Götalands län.I Västra Götalands län får kommunerna Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, Lerum, Lilla Edet, Göteborg, Mölndal, Kungälv och Alingsås ett tillägg om 18 kronor per invånare. Övriga kommuner i länet får ett avdrag om 79 kronor per invånare.
Län 
Belopp, kronor per invånare 
Stockholms 
73 
Uppsala 
-7 
Södermanlands 
-7 
Östergötlands 
-37 
Jönköpings 
-117 
Kronobergs 
-117 
Kalmar 
-117 
Gotlands 
-117 
Blekinge 
-8 
Skåne 
-8 
Hallands 
-79 
Värmlands 
-48 
Örebro 
-7 
Västmanlands 
-7 
Dalarnas 
-48 
Gävleborgs 
13 
Västernorrlands 
11 
Jämtlands 
11 
Västerbottens 
52 
Norrbottens 
52 
Beloppen anges i 2016 års prisnivå. Administration Följande kommuner får ett tillägg för administrationskostnader på 150 kronor per invånare: Boxholm, Vadstena, Valdemarsvik, Ödeshög, Aneby, Mullsjö, Torsås, Perstorp, Essunga, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Karlsborg, Munkfors, Storfors, Laxå, Lekeberg och Norberg.Följande kommuner får ett tillägg för administrationskostnader på 950 kronor per invånare: Kinda, Uppvidinge, Filipstad, Hagfors, Torsby, Årjäng, Malung-Sälen, Mora, Rättvik, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Sollefteå, Ånge, Härjedalen, Krokom, Strömsund, Åre, Lycksele, Gällivare, Kalix, Kiruna och Älvsbyn.Följande kommuner får ett tillägg för administrationskostnader på 1 900 kronor per invånare: Ydre, Högsby, Dals-Ed, Hällefors, Ljusnarsberg, Skinnskatteberg, Orsa, Vansbro, Älvdalen, Ockelbo, Berg, Bräcke, Ragunda, Bjurholm, Dorotea, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Åsele, Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Pajala, Överkalix och Övertorneå.Övriga kommuner får inget tillägg för administrationskostnader.Beloppen anges i 2016 års prisnivå. Hälso- och sjukvård Befolkningens indelning i grupper och genomsnittliga kostnader för respektive grupp Uppgifter om genomsnittliga kostnader för befolkningen hämtas från Skåne län, Västra Götalands län och Norrbottens län och avser år 2016.Genomsnittlig kostnad för barn och ungdomar
Ålder
Låg disponibel inkomst
Hög disponibel inkomst
0 år 
35 029 
31 318 
1–5 år 
12 885 
11 144 
6–18 
9 731 
9 424 
Genomsnittlig kostnad för vuxna under 80 år
Ålder
Låg disponibel inkomst
Hög disponibel inkomst
 
Låg utbildning
Hög utbildning
Låg utbildning
Hög utbildning
19–49 år 
18 079 
13 155 
10 750 
9 697 
50–69 år 
30 922 
25 095 
18 657 
16 700 
70–79 år 
41 479 
39 951 
36 448 
34 058 
Genomsnittlig kostnad för 80 år eller äldre
Ålder
Ensamboende
Sammanboende
80–90 år 
53 830 
52 209 
90 eller äldre 
57 849 
62 064 
Beräkning av korrigeringsfaktorn Korrigeringsfaktorn bestäms så att den genomsnittliga kostnaden för befolkningens vårdbehov överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för hälso- och sjukvård enligt följande. Kostnaden för befolkningens vårdbehov multipliceras med befolkningen i regionen och därefter summeras produkterna för samtliga regioner. Summan divideras därefter med befolkningen i landet den 31 december två år före utjämningsåret. Den genomsnittliga standardkostnaden för hälso- och sjukvård divideras därefter med denna kvot. Index för vård respektive bemanning i glesbygd Index för vård i glesbygd respektive för bemanning i glesbygd anges under rubriken Fasta index för regioner. Lönekostnadsandel för regioner Lönekostnadsandelen i hälso- och sjukvård är 0,706. Befolkningsförändringar Eftersläpning av intäkter i region Tillägg för eftersläpning av intäkter beräknas som differensen mellan regionens bidrag eller avgift i utjämningssystemet året före utjämningsåret och motsvarande bidrag eller avgift där inkomstutjämningsbidraget eller inkomstutjämningsavgiften har omräknats utifrån en uppräknad folkmängd. Differensen divideras med antalet invånare den 31 december två år före utjämningsåret.Den uppräknade folkmängden utgör summan av antalet personer som motsvarar den befolkningsökning i regionen som överskrider 1,2 procent mellan den 1 november två år före utjämningsåret och den 1 november året före utjämningsåret samt regionens folkmängd den 1 november två år före utjämningsåret.Omräkningen av inkomstutjämningsbidraget eller inkomstutjämningsavgiften sker genom att regionens inkomstutjämningsbidrag eller inkomstutjämningsavgift omräknas med den uppräknade folkmängden utifrån landets och regionens skatteunderlag som användes vid beräkningen av inkomstutjämningen året före utjämningsåret. Summan, i kronor per invånare året före utjämningsåret, av bidrag eller avgift i kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringspost samt det inkomstutjämningsbidrag eller den inkomstutjämningsavgift som omräknats utifrån den uppräknade folkmängden multipliceras med den uppräknade folkmängden. Kollektivtrafik Beräkning av det modellberäknade värdet Det modellberäknade värdet per län ska beräknas genom att summera1. 23,10668,2. 0,0006133 multiplicerat med antalet boende i tätort med mer än 11 000 invånare i länet,3. 28,33119 multiplicerat med andelen personer som arbetspendlar över kommungräns i länet, och4. 16,09601 multiplicerat med roten ur det genomsnittliga avståndet mellan invånarna i länet.Uppgift om tätortsgrad i beräkningen av antal boende i tätort avser år 2015 och uppdateras vart femte år. Beräkning av korrigeringsfaktorn Korrigeringsfaktorn bestäms så att det genomsnittliga modellberäknade värdet överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för kollektivtrafik enligt följande. Det modellberäknade värdet multipliceras med befolkningen i länet, därefter summeras produkterna för samtliga län. Summan divideras därefter med befolkningen i landet den 31 december två år före utjämningsåret. Den genomsnittliga standardkostnaden för kollektivtrafik divideras därefter med denna kvot. Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden i vissa län Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden i Västmanlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län ska beräknas genom att summera1. Ett länsspecifikt värde,2. – 1 114,609 multiplicerat med den naturliga logaritmen av antal boende i tätort med mer än 11 000 invånare i kommunen,3. 65,1762 multiplicerat med den naturliga logaritmen av antal boende i tätort med mer än 11 000 invånare i kommunen i kvadrat,4. 22,12085 multiplicerat med roten ur det genomsnittliga avståndet mellan invånarna i kommunen,5. 0,016393 multiplicerat med pendlingsavstånd i kommunen.Summan av 1–5 ska sedan multipliceras med folkmängden i kommunen till en kostnad per kommun. Därefter divideras denna produkt med summan av kostnaderna för alla kommuner i länet.Uppgift om tätortsgrad i beräkningen av antal boende i tätort avser år 2015 och uppdateras vart femte år.De länsspecifika värden som ska användas i beräkningen är
Västmanland 
4 508,60 
Västernorrland 
4 575,85 
Västerbotten 
4 574,97 
Norrbotten 
4 160,17 
Fasta index för kommuner
 
Löneindex
Index för merkostnader i glesbygd
Index för behov av:
Uppvärmnings index
 
 
Förskola
Grund skola och förskoleklass
Gymnasieskola
Hemtjänst
Förskola
Fritids hem
 
Stockholms län  
Botkyrka 
103,8872 
0,9994 
0,9817 
0,9827 
0,9819 
1,0068 
0,9754 
1,0 
Danderyd 
107,7985 
0,9998 
0,9877 
0,9804 
0,9904 
1,0580 
1,2254 
1,0 
Ekerö 
105,2833 
0,9986 
1,0093 
1,0063 
1,0037 
1,0345 
1,1055 
1,0 
Haninge 
104,7469 
0,9993 
0,9856 
0,9820 
0,9863 
1,0013 
0,9740 
1,0 
Huddinge 
105,1540 
0,9996 
0,9840 
0,9793 
0,9819 
1,0267 
1,0762 
1,0 
Järfälla 
105,2059 
0,9991 
0,9797 
0,9819 
0,9872 
1,0189 
1,0646 
1,0 
Lidingö 
105,7320 
0,9995 
0,9841 
0,9914 
0,9905 
1,0511 
1,1933 
1,0 
Nacka 
106,5587 
1,0001 
0,9831 
0,9849 
0,9860 
1,0438 
1,1566 
1,0 
Norrtälje 
104,4265 
0,9982 
1,0296 
1,0157 
1,0114 
0,9743 
0,9160 
1,0 
Nykvarn 
103,9113 
1,0004 
1,0075 
1,0412 
0,9877 
1,0217 
1,0483 
1,0 
Nynäshamn 
103,0519 
1,0017 
1,0008 
1,0050 
1,0021 
0,9886 
0,9536 
1,0 
Salem 
103,6189 
1,0003 
0,9825 
0,9824 
0,9852 
1,0265 
1,0790 
1,0 
Sigtuna 
105,0892 
0,9991 
0,9920 
0,9940 
0,9897 
0,9981 
0,9611 
1,0 
Sollentuna 
106,4931 
0,9985 
0,9814 
0,9789 
0,9850 
1,0433 
1,1595 
1,0 
Solna 
105,2868 
0,9997 
0,9648 
0,9585 
0,9881 
1,0446 
1,1173 
1,0 
Stockholm 
105,9673 
0,9992 
0,9708 
0,9708 
0,9867 
1,0143 
1,0521 
1,0 
Sundbyberg 
106,2374 
1,0008 
0,9679 
0,9629 
0,9833 
1,0394 
1,0791 
1,0 
Södertälje 
104,0759 
1,0001 
0,9902 
0,9856 
0,9898 
0,9874 
0,9363 
1,0 
Tyresö 
105,4710 
0,9984 
0,9827 
0,9878 
0,9858 
1,0302 
1,0733 
1,0 
Täby 
107,0358 
0,9992 
0,9817 
0,9789 
0,9875 
1,0535 
1,1946 
1,0 
Upplands Väsby 
105,8799 
0,9994 
0,9802 
0,9764 
0,9843 
1,0152 
1,0251 
1,0 
Upplands-Bro 
104,0237 
1,0014 
0,9896 
1,0144 
0,9916 
1,0180 
1,0164 
1,0 
Vallentuna 
105,3052 
0,9989 
0,9948 
0,9931 
0,9964 
1,0339 
1,1067 
1,0 
Vaxholm 
106,0021 
1,0010 
1,0152 
1,0184 
0,9999 
1,0455 
1,1742 
1,0 
Värmdö 
105,1031 
1,0018 
1,0102 
1,0122 
1,0098 
1,0248 
1,0836 
1,0 
Österåker 
105,2818 
0,9997 
1,0117 
0,9914 
0,9929 
1,0241 
1,0704 
1,0 
Uppsala län  
Enköping 
100,4167 
1,0049 
1,0162 
1,0008 
1,0043 
0,9862 
0,9671 
1,0 
Heby 
99,0096 
1,0027 
1,0699 
1,0393 
1,0295 
0,9803 
0,8852 
1,1 
Håbo 
101,9709 
1,0020 
1,0028 
0,9949 
0,9911 
1,0019 
1,0061 
1,0 
Knivsta 
102,8148 
1,0002 
1,0047 
0,9937 
0,9972 
1,0357 
1,1391 
1,0 
Tierp 
98,5411 
1,0003 
1,0576 
1,0307 
1,0152 
0,9805 
0,9145 
1,1 
Uppsala 
101,3424 
0,9995 
0,9899 
0,9897 
0,9948 
1,0042 
1,0464 
1,0 
Älvkarleby 
98,5723 
0,9980 
1,0113 
1,0375 
0,9998 
0,9888 
0,9539 
1,1 
Östhammar 
99,5038 
1,0023 
1,0375 
1,0595 
1,0175 
0,9762 
0,8955 
1,1 
Södermanlands län  
Eskilstuna 
98,3298 
0,9997 
0,9927 
0,9893 
0,9944 
0,9855 
0,9337 
1,0 
Flen 
97,3141 
1,0026 
1,0206 
1,0092 
1,0103 
0,9742 
0,8721 
1,0 
Gnesta 
99,5272 
1,0097 
1,0239 
1,0395 
1,0238 
1,0054 
0,9946 
1,0 
Katrineholm 
97,2856 
0,9992 
1,0014 
0,9939 
1,0029 
0,9734 
0,8898 
1,0 
Nyköping 
98,8684 
1,0035 
1,0053 
0,9940 
1,0021 
0,9848 
0,9512 
1,0 
Oxelösund 
98,3049 
0,9980 
0,9946 
1,0514 
0,9938 
0,9789 
0,9099 
1,0 
Strängnäs 
100,0259 
1,0003 
1,0103 
1,0084 
1,0063 
0,9986 
1,0080 
1,0 
Trosa 
100,7711 
1,0012 
1,0070 
1,0383 
0,9966 
1,0094 
0,9874 
1,0 
Vingåker 
96,3670 
1,0035 
1,0348 
1,0402 
1,0195 
0,9697 
0,8619 
1,0 
Östergötlands län  
Boxholm 
97,6163 
1,0026 
1,0306 
1,0381 
1,0253 
0,9774 
0,9026 
1,0 
Finspång 
97,8626 
1,0016 
1,0310 
0,9938 
1,0104 
0,9813 
0,9233 
1,0 
Kinda 
97,8155 
1,0073 
1,0513 
1,0374 
1,0266 
0,9838 
0,9220 
1,0 
Linköping 
100,6157 
0,9987 
0,9895 
0,9927 
0,9936 
0,9971 
1,0189 
1,0 
Mjölby 
98,6822 
0,9992 
1,0007 
1,0063 
0,9963 
0,9907 
0,9671 
1,0 
Motala 
97,5728 
1,0002 
1,0017 
0,9920 
1,0025 
0,9825 
0,9352 
1,0 
Norrköping 
99,7516 
0,9998 
0,9910 
0,9919 
0,9941 
0,9884 
0,9396 
1,0 
Söderköping 
99,1381 
1,0047 
1,0195 
1,0160 
1,0193 
1,0086 
1,0047 
1,0 
Vadstena 
97,6754 
1,0193 
0,9941 
1,0368 
1,0084 
0,9878 
0,9453 
1,0 
Valdemarsvik 
97,6088 
0,9975 
1,0532 
1,0377 
1,0332 
0,9600 
0,8766 
1,0 
Ydre 
97,0632 
1,0207 
1,1339 
1,0404 
1,0402 
0,9819 
0,9598 
1,0 
Åtvidaberg 
98,2102 
1,0069 
1,0369 
1,0440 
1,0123 
0,9905 
0,9465 
1,0 
Ödeshög 
98,0507 
1,0172 
1,0521 
1,0406 
1,0132 
0,9807 
0,9072 
1,0 
Jönköpings län  
Aneby 
96,8374 
1,0120 
1,0492 
1,0383 
1,0138 
0,9903 
0,9335 
1,0 
Eksjö 
95,9407 
0,9996 
1,0375 
1,0378 
1,0067 
0,9898 
0,9601 
1,1 
Gislaved 
98,2995 
1,0026 
1,0116 
1,0179 
1,0045 
0,9642 
0,8547 
1,0 
Gnosjö 
98,5235 
1,0048 
1,0231 
1,0434 
1,0034 
0,9654 
0,8503 
1,0 
Habo 
98,2264 
0,9987 
1,0209 
1,0362 
1,0028 
1,0158 
1,0472 
1,0 
Jönköping 
98,9494 
1,0001 
0,9895 
0,9906 
0,9932 
0,9882 
0,9879 
1,0 
Mullsjö 
97,6093 
0,9982 
0,9955 
1,0383 
1,0002 
0,9823 
0,9391 
1,0 
Nässjö 
96,9827 
1,0019 
1,0091 
1,0032 
1,0035 
0,9764 
0,9232 
1,1 
Sävsjö 
96,3521 
0,9997 
1,0291 
1,0391 
1,0218 
0,9717 
0,9174 
1,1 
Tranås 
97,7832 
1,0012 
1,0028 
0,9885 
1,0017 
0,9779 
0,9367 
1,0 
Vaggeryd 
98,0401 
0,9987 
1,0319 
1,0452 
1,0096 
0,9909 
0,9451 
1,0 
Vetlanda 
97,7207 
1,0106 
1,0289 
1,0054 
1,0100 
0,9678 
0,9176 
1,0 
Värnamo 
97,8982 
1,0003 
1,0158 
1,0036 
1,0040 
0,9797 
0,9233 
1,0 
Kronobergs län  
Alvesta 
97,2126 
0,9983 
1,0165 
1,0103 
1,0053 
0,9842 
0,9320 
1,0 
Lessebo 
96,6003 
0,9987 
1,0306 
1,0418 
1,0209 
0,9917 
0,9159 
1,0 
Ljungby 
97,4533 
1,0000 
1,0261 
1,0003 
1,0139 
0,9739 
0,9397 
1,0 
Markaryd 
97,7517 
1,0062 
1,0178 
1,0379 
1,0003 
0,9698 
0,8712 
1,0 
Tingsryd 
96,9790 
0,9986 
1,0732 
1,0394 
1,0216 
0,9728 
0,8678 
1,0 
Uppvidinge 
97,6336 
0,9979 
1,0577 
1,0393 
1,0268 
0,9670 
0,8562 
1,0 
Växjö 
98,4577 
1,0000 
1,0028 
0,9958 
1,0009 
0,9943 
1,0011 
1,0 
Älmhult 
99,2311 
1,0003 
1,0309 
1,0187 
1,0207 
0,9822 
0,9456 
1,0 
Kalmar län  
Borgholm 
97,8071 
1,0063 
1,0806 
1,0508 
1,0270 
0,9772 
0,9075 
0,9 
Emmaboda 
96,6132 
1,0018 
1,0261 
1,0393 
1,0096 
0,9787 
0,8985 
0,9 
Hultsfred 
96,5722 
0,9980 
1,0347 
1,0395 
1,0133 
0,9697 
0,8912 
1,0 
Högsby 
95,3573 
1,0063 
1,0599 
1,0457 
1,0391 
0,9602 
0,8487 
1,0 
Kalmar 
97,6660 
1,0000 
0,9997 
1,0008 
0,9985 
0,9945 
1,0117 
0,9 
Mönsterås 
96,7648 
1,0000 
1,0302 
1,0390 
1,0056 
0,9829 
0,9147 
0,9 
Mörbylånga 
97,6070 
1,0014 
1,0276 
1,0380 
1,0158 
1,0120 
1,0593 
0,9 
Nybro 
96,7049 
1,0003 
1,0201 
0,9973 
1,0091 
0,9844 
0,9322 
0,9 
Oskarshamn 
97,8437 
1,0020 
1,0167 
0,9923 
1,0010 
0,9721 
0,9307 
0,9 
Torsås 
96,1533 
1,0021 
1,0528 
1,0380 
1,0215 
0,9826 
0,9281 
0,9 
Vimmerby 
97,4698 
1,0043 
1,0393 
1,0177 
1,0258 
0,9692 
0,9220 
1,0 
Västervik 
96,1555 
1,0004 
1,0240 
0,9978 
1,0121 
0,9818 
0,9298 
0,9 
Gotlands län  
Gotland 
99,5043 
1,0002 
1,0429 
1,0107 
1,0152 
0,9809 
0,9515 
0,9 
Blekinge län  
Karlshamn 
96,4850 
0,9993 
0,9910 
1,0008 
0,9994 
0,9882 
0,9763 
0,9 
Karlskrona 
97,0809 
1,0029 
1,0022 
1,0131 
1,0010 
0,9932 
1,0246 
0,9 
Olofström 
96,9779 
1,0056 
1,0012 
1,0191 
1,0023 
0,9757 
0,9046 
0,9 
Ronneby 
97,0693 
1,0014 
1,0118 
0,9979 
1,0093 
0,9815 
0,9527 
0,9 
Sölvesborg 
97,5524 
1,0011 
1,0051 
1,0137 
1,0049 
0,9972 
0,9354 
0,9 
Skåne län  
Bjuv 
98,7135 
0,9982 
0,9997 
1,0405 
0,9906 
0,9790 
0,8959 
0,9 
Bromölla 
97,7827 
1,0023 
0,9958 
1,0157 
1,0019 
0,9884 
0,9353 
0,9 
Burlöv 
100,2983 
1,0023 
0,9817 
0,9780 
0,9864 
1,0140 
1,0026 
0,9 
Båstad 
100,7711 
0,9976 
1,0185 
1,0370 
1,0020 
0,9952 
0,9967 
0,9 
Eslöv 
98,5317 
0,9991 
1,0003 
1,0027 
1,0002 
1,0057 
0,9970 
0,9 
Helsingborg 
100,8433 
0,9992 
0,9786 
0,9875 
0,9911 
0,9924 
0,9840 
0,9 
Hässleholm 
97,2679 
0,9984 
1,0050 
1,0134 
1,0006 
0,9809 
0,9384 
0,9 
Höganäs 
99,9218 
0,9980 
0,9913 
0,9963 
0,9934 
1,0158 
1,0585 
0,8 
Hörby 
98,5195 
0,9998 
1,0242 
0,9978 
1,0115 
0,9920 
0,9677 
0,9 
Höör 
98,3614 
0,9982 
1,0192 
1,0396 
1,0018 
1,0137 
1,0472 
0,9 
Klippan 
97,9774 
0,9986 
1,0070 
1,0041 
0,9985 
0,9879 
0,9084 
0,9 
Kristianstad 
97,7037 
0,9993 
0,9991 
1,0097 
0,9979 
0,9867 
0,9705 
0,9 
Kävlinge 
100,3633 
0,9984 
0,9891 
1,0049 
0,9933 
1,0343 
1,1123 
0,9 
Landskrona 
99,0340 
0,9998 
0,9851 
0,9895 
0,9932 
0,9914 
0,9293 
0,8 
Lomma 
102,0348 
0,9999 
0,9913 
0,9881 
0,9895 
1,0607 
1,2256 
0,8 
Lund 
100,0389 
1,0005 
0,9805 
0,9904 
0,9894 
1,0260 
1,1355 
0,9 
Malmö 
100,6828 
0,9992 
0,9717 
0,9726 
0,9874 
1,0015 
0,9803 
0,8 
Osby 
97,7713 
1,0000 
1,0107 
0,9979 
1,0023 
0,9808 
0,9204 
1,0 
Perstorp 
97,5825 
0,9998 
0,9958 
1,0411 
0,9958 
0,9757 
0,8938 
0,9 
Simrishamn 
99,5257 
0,9983 
1,0322 
1,0093 
1,0100 
0,9803 
0,9443 
0,9 
Sjöbo 
98,5170 
1,0002 
1,0251 
1,0081 
1,0098 
0,9915 
0,9477 
0,9 
Skurup 
98,6819 
1,0006 
1,0043 
1,0000 
0,9993 
0,9979 
0,9680 
0,9 
Staffanstorp 
100,6742 
0,9984 
0,9918 
0,9899 
0,9863 
1,0407 
1,1349 
0,9 
Svalöv 
97,9006 
0,9997 
1,0210 
1,0158 
1,0076 
1,0023 
0,9783 
0,9 
Svedala 
99,9366 
1,0017 
0,9966 
1,0019 
0,9994 
1,0264 
1,0729 
0,9 
Tomelilla 
99,1104 
1,0033 
1,0209 
1,0380 
1,0039 
0,9797 
0,8969 
0,9 
Trelleborg 
99,3411 
1,0010 
0,9946 
0,9972 
0,9940 
0,9916 
0,9805 
0,9 
Vellinge 
102,7392 
0,9985 
0,9947 
1,0120 
0,9879 
1,0367 
1,1345 
0,8 
Ystad 
99,1309 
0,9994 
1,0004 
0,9950 
1,0015 
1,0005 
1,0030 
0,9 
Åstorp 
98,9473 
0,9993 
0,9962 
0,9957 
0,9892 
0,9864 
0,9316 
0,9 
Ängelholm 
99,9452 
0,9986 
1,0021 
0,9981 
0,9972 
0,9987 
1,0130 
0,9 
Örkelljunga 
98,0373 
1,0077 
1,0291 
1,0379 
0,9998 
0,9733 
0,8795 
1,0 
Östra Göinge 
97,2613 
1,0060 
1,0144 
1,0400 
1,0155 
0,9743 
0,9087 
0,9 
Hallands län  
Falkenberg 
100,5342 
1,0019 
1,0186 
1,0028 
1,0086 
0,9746 
0,9294 
0,9 
Halmstad 
99,5764 
0,9995 
0,9881 
0,9958 
0,9957 
0,9912 
0,9853 
0,9 
Hylte 
98,1559 
0,9983 
1,0446 
1,0402 
1,0151 
0,9616 
0,8678 
1,0 
Kungsbacka 
101,7579 
0,9995 
1,0015 
1,0046 
0,9973 
1,0232 
1,0958 
0,9 
Laholm 
99,0559 
0,9991 
1,0305 
1,0127 
1,0079 
0,9867 
0,9294 
0,9 
Varberg 
100,4424 
0,9993 
1,0059 
1,0061 
1,0017 
0,9903 
1,0013 
0,9 
Västra Götalands län  
Ale 
100,3170 
0,9989 
1,0020 
1,0346 
0,9962 
1,0182 
1,0138 
1,0 
Alingsås 
99,6133 
0,9993 
1,0002 
0,9973 
0,9977 
1,0045 
1,0317 
1,0 
Bengtsfors 
97,1421 
0,9977 
1,0514 
1,0449 
1,0297 
0,9706 
0,8694 
1,0 
Bollebygd 
99,7222 
1,0024 
1,0169 
1,0384 
1,0144 
1,0145 
1,0211 
1,0 
Borås 
99,1770 
1,0003 
0,9913 
1,0003 
0,9938 
0,9849 
0,9456 
1,0 
Dals-Ed 
97,2555 
0,9978 
1,0536 
1,0931 
1,0336 
0,9739 
0,9184 
1,0 
Essunga 
97,5660 
0,9981 
1,0310 
1,0406 
1,0106 
0,9787 
0,8855 
1,0 
Falköping 
97,9940 
1,0017 
1,0163 
1,0051 
1,0038 
0,9733 
0,9252 
1,0 
Färgelanda 
97,3459 
1,0043 
1,0352 
1,0421 
1,0303 
0,9705 
0,8853 
1,0 
Grästorp 
97,5939 
1,0020 
1,0279 
1,0392 
1,0144 
1,0001 
0,9677 
1,0 
Gullspång 
96,8789 
0,9975 
1,0475 
1,0389 
1,0064 
0,9732 
0,8281 
1,0 
Göteborg 
101,9533 
0,9990 
0,9742 
0,9756 
0,9873 
1,0009 
0,9985 
0,9 
Götene 
98,2746 
1,0003 
1,0156 
1,0402 
1,0028 
0,9894 
0,9570 
1,0 
Herrljunga 
98,2632 
0,9981 
1,0441 
1,0390 
1,0118 
0,9764 
0,9248 
1,0 
Hjo 
97,6447 
1,0008 
1,0192 
1,0385 
1,0046 
0,9981 
0,9834 
1,0 
Härryda 
101,5586 
1,0004 
0,9968 
1,0080 
0,9922 
1,0358 
1,1233 
0,9 
Karlsborg 
97,9442 
0,9976 
1,0464 
1,0345 
1,0139 
0,9873 
0,9765 
1,0 
Kungälv 
101,0615 
1,0000 
1,0126 
1,0036 
1,0026 
1,0115 
1,0446 
0,9 
Lerum 
100,9295 
1,0007 
0,9968 
1,0108 
0,9886 
1,0339 
1,1029 
0,9 
Lidköping 
98,6933 
0,9996 
1,0144 
0,9959 
1,0028 
0,9880 
0,9941 
1,0 
Lilla Edet 
98,8860 
0,9984 
1,0237 
1,0379 
1,0078 
0,9905 
0,9206 
1,0 
Lysekil 
99,0533 
0,9994 
1,0147 
1,0285 
1,0049 
0,9872 
0,9482 
0,9 
Mariestad 
97,3574 
1,0014 
1,0060 
0,9924 
1,0036 
0,9878 
0,9604 
1,0 
Mark 
98,2392 
1,0020 
1,0237 
1,0102 
1,0059 
0,9904 
0,9470 
1,0 
Mellerud 
96,5438 
1,0032 
1,0294 
1,0379 
1,0157 
0,9715 
0,8689 
1,0 
Munkedal 
97,5776 
1,0005 
1,0508 
1,0394 
1,0107 
0,9779 
0,9222 
1,0 
Mölndal 
101,8069 
1,0008 
0,9841 
0,9838 
0,9882 
1,0326 
1,1234 
0,9 
Orust 
99,7233 
0,9976 
1,0632 
1,0388 
1,0279 
0,9847 
0,9797 
0,9 
Partille 
101,9441 
1,0000 
0,9850 
0,9795 
0,9868 
1,0413 
1,1247 
0,9 
Skara 
98,2849 
1,0014 
1,0043 
0,9974 
1,0006 
0,9859 
0,9192 
1,0 
Skövde 
98,6863 
0,9986 
1,0009 
0,9992 
0,9959 
0,9897 
0,9865 
1,0 
Sotenäs 
100,7047 
0,9971 
1,0158 
1,0381 
1,0027 
0,9751 
0,9227 
0,9 
Stenungsund 
100,7597 
0,9987 
1,0034 
1,0103 
1,0029 
1,0053 
1,0509 
0,9 
Strömstad 
101,0928 
1,0041 
1,0279 
1,0907 
1,0177 
0,9782 
0,8941 
0,9 
Svenljunga 
97,9565 
1,0099 
1,0596 
1,0400 
1,0321 
0,9768 
0,8429 
1,0 
Tanum 
99,4295 
1,0002 
1,0777 
1,0755 
1,0318 
0,9782 
0,9325 
0,9 
Tibro 
97,7154 
1,0009 
1,0067 
0,9865 
0,9978 
0,9830 
0,9248 
1,0 
Tidaholm 
97,8568 
1,0014 
1,0051 
1,0190 
1,0054 
0,9731 
0,9073 
1,0 
Tjörn 
100,3443 
0,9990 
1,0240 
1,0366 
1,0098 
1,0087 
1,0190 
0,9 
Tranemo 
98,0018 
0,9981 
1,0500 
1,0418 
1,0194 
0,9770 
0,8958 
1,1 
Trollhättan 
98,6793 
0,9987 
0,9873 
0,9880 
0,9939 
0,9923 
0,9536 
1,0 
Töreboda 
97,0331 
1,0013 
1,0207 
1,0405 
1,0188 
0,9767 
0,8826 
1,0 
Uddevalla 
98,5241 
1,0000 
1,0013 
1,0013 
1,0002 
0,9931 
0,9878 
0,9 
Ulricehamn 
98,6685 
0,9980 
1,0310 
1,0084 
1,0109 
0,9826 
0,9425 
1,1 
Vara 
98,4545 
1,0025 
1,0355 
1,0379 
1,0111 
0,9763 
0,9001 
1,0 
Vårgårda 
98,5328 
0,9994 
1,0314 
1,0402 
1,0137 
0,9911 
0,9716 
1,0 
Vänersborg 
97,3288 
0,9982 
1,0083 
0,9934 
0,9991 
0,9976 
0,9840 
1,0 
Åmål 
96,8943 
0,9978 
1,0044 
1,0230 
1,0031 
0,9743 
0,9308 
1,0 
Öckerö 
101,8334 
1,0004 
1,0113 
1,0072 
1,0011 
0,9973 
1,0435 
0,9 
Värmlands län  
Arvika 
96,3874 
0,9980 
1,0433 
1,0011 
1,0104 
0,9845 
0,9279 
1,1 
Eda 
97,0825 
1,0005 
1,0645 
1,0341 
1,0351 
0,9602 
0,8543 
1,1 
Filipstad 
95,2389 
1,0031 
1,0322 
1,0913 
1,0089 
0,9574 
0,8134 
1,1 
Forshaga 
95,7189 
0,9984 
1,0057 
1,0416 
0,9972 
1,0048 
1,0105 
1,1 
Grums 
96,8621 
0,9980 
1,0143 
1,0361 
1,0093 
0,9790 
0,8699 
1,0 
Hagfors 
95,6259 
1,0030 
1,0622 
1,0938 
1,0256 
0,9623 
0,8626 
1,2 
Hammarö 
97,7602 
0,9989 
0,9898 
0,9873 
0,9894 
1,0494 
1,1646 
1,1 
Karlstad 
98,1592 
0,9989 
0,9916 
0,9991 
0,9941 
0,9994 
1,0309 
1,1 
Kil 
96,5889 
0,9983 
1,0264 
1,0388 
1,0100 
1,0082 
1,0021 
1,1 
Kristinehamn 
96,0218 
1,0049 
1,0045 
0,9891 
1,0052 
0,9860 
0,9454 
1,1 
Munkfors 
95,9301 
0,9975 
1,0766 
1,0904 
0,9981 
0,9797 
0,8605 
1,1 
Storfors 
95,9754 
1,0002 
1,0724 
1,0390 
1,0151 
0,9796 
0,8501 
1,1 
Sunne 
96,3668 
1,0054 
1,0684 
1,0841 
1,0215 
0,9746 
0,9426 
1,1 
Säffle 
96,3625 
1,0020 
1,0399 
1,0176 
1,0097 
0,9680 
0,8741 
1,0 
Torsby 
95,4043 
1,0006 
1,1087 
1,0947 
1,0431 
0,9682 
0,8450 
1,2 
Årjäng 
98,0399 
0,9981 
1,0898 
1,0869 
1,0289 
0,9700 
0,8618 
1,1 
Örebro län  
Askersund 
97,3451 
1,0050 
1,0647 
1,0401 
1,0181 
0,9666 
0,8768 
1,2 
Degerfors 
96,2032 
1,0026 
1,0137 
1,0492 
1,0043 
0,9900 
0,8975 
1,2 
Hallsberg 
97,6468 
1,0030 
1,0214 
1,0390 
0,9977 
0,9824 
0,9027 
1,0 
Hällefors 
96,3697 
0,9978 
1,0169 
1,0636 
1,0090 
0,9580 
0,8435 
1,2 
Karlskoga 
96,8624 
0,9981 
0,9886 
0,9858 
0,9976 
0,9771 
0,9123 
1,2 
Kumla 
97,7741 
0,9983 
0,9881 
0,9868 
0,9915 
1,0049 
0,9685 
1,0 
Laxå 
96,8906 
1,0078 
1,0476 
1,0423 
1,0218 
0,9712 
0,8665 
1,0 
Lekeberg 
97,5034 
0,9989 
1,0250 
1,0353 
1,0178 
0,9985 
0,9934 
1,0 
Lindesberg 
96,6903 
1,0027 
1,0215 
1,0120 
1,0273 
0,9712 
0,8871 
1,2 
Ljusnarsberg 
96,8787 
1,0044 
1,0484 
1,0397 
1,0128 
0,9794 
0,8525 
1,2 
Nora 
96,8572 
1,0019 
1,0156 
1,0373 
1,0034 
0,9897 
0,9453 
1,2 
Örebro 
98,5882 
0,9994 
0,9902 
0,9859 
0,9937 
0,9955 
0,9793 
1,0 
Västmanlands län  
Arboga 
97,0957 
0,9979 
0,9994 
0,9954 
1,0086 
0,9855 
0,9453 
1,0 
Fagersta 
97,2005 
1,0053 
0,9914 
0,9811 
1,0022 
0,9716 
0,8767 
1,1 
Hallstahammar 97,4964 0,9995 1,0009 0,9889 0,9926 0,9801 0,9262 1,0 Kungsör 
97,0173 
0,9979 
0,9982 
1,0405 
1,0053 
0,9893 
0,9303 
1,0 
Köping 
97,3738 
1,0009 
0,9960 
0,9927 
0,9985 
0,9772 
0,8883 
1,0 
Norberg 
96,4224 
1,0027 
1,0100 
1,0412 
1,0003 
0,9687 
0,8983 
1,1 
Sala 
97,6045 
1,0010 
1,0292 
0,9997 
1,0094 
0,9810 
0,9218 
1,1 
Skinnskatteberg 96,7615 1,0030 1,0759 1,0352 1,0209 0,9738 0,8371 1,0 Surahammar 
97,3772 
0,9980 
1,0003 
1,0393 
1,0041 
0,9824 
0,9142 
1,0 
Västerås 
100,0613 
0,9988 
0,9843 
0,9868 
0,9919 
0,9961 
0,9849 
1,0 
Dalarnas län  
Avesta 
96,5981 
1,0002 
1,0056 
1,0005 
1,0014 
0,9741 
0,8957 
1,1 
Borlänge 
97,9104 
0,9994 
0,9894 
0,9906 
0,9947 
0,9784 
0,9031 
1,2 
Falun 
97,3481 
1,0010 
1,0048 
0,9997 
1,0048 
1,0003 
1,0043 
1,2 
Gagnef 
96,6934 
1,0057 
1,0451 
1,0418 
1,0187 
0,9894 
0,9761 
1,2 
Hedemora 
96,6942 
1,0043 
1,0253 
1,0382 
1,0069 
0,9734 
0,8767 
1,1 
Leksand 
97,6702 
1,0045 
1,0182 
1,0100 
1,0056 
0,9852 
0,9706 
1,2 
Ludvika 
97,2497 
1,0001 
1,0081 
1,0008 
1,0109 
0,9730 
0,8915 
1,2 
Malung-Sälen 
96,3945 
0,9998 
1,0759 
1,0929 
1,0377 
0,9686 
0,8470 
1,4 
Mora 
96,6728 
1,0019 
1,0138 
0,9941 
1,0108 
0,9855 
0,9658 
1,2 
Orsa 
96,4054 
1,0043 
1,0159 
1,0384 
1,0101 
0,9915 
0,8898 
1,2 
Rättvik 
96,7754 
0,9972 
1,0425 
1,0397 
1,0157 
0,9898 
0,9357 
1,2 
Smedjebacken 
96,6293 
1,0044 
1,0260 
1,0319 
1,0066 
0,9789 
0,9144 
1,2 
Säter 
96,1640 
1,0032 
1,0167 
1,0049 
1,0122 
0,9951 
0,9670 
1,1 
Vansbro 
96,1666 
0,9979 
1,0492 
1,0901 
1,0414 
0,9590 
0,8415 
1,2 
Älvdalen 
96,9045 
0,9998 
1,1130 
1,0559 
1,0456 
0,9662 
0,8615 
1,4 
Gävleborgs län  
Bollnäs 
97,1556 
1,0007 
1,0313 
1,0049 
1,0040 
0,9798 
0,9195 
1,2 
Gävle 
98,5851 
0,9990 
0,9930 
0,9968 
0,9928 
0,9924 
0,9764 
1,1 
Hofors 
96,2420 
1,0071 
0,9970 
1,0497 
0,9999 
0,9598 
0,8562 
1,2 
Hudiksvall 
96,2357 
1,0006 
1,0145 
1,0096 
1,0073 
0,9820 
0,9502 
1,2 
Ljusdal 
96,8144 
1,0037 
1,0453 
1,0223 
1,0188 
0,9624 
0,8627 
1,3 
Nordanstig 
96,4514 
0,9979 
1,1047 
1,0399 
1,0595 
0,9735 
0,8987 
1,2 
Ockelbo 
96,9448 
1,0074 
1,0477 
1,0374 
1,0166 
0,9672 
0,8957 
1,1 
Ovanåker 
96,9064 
0,9978 
1,0270 
1,0410 
1,0101 
0,9673 
0,8639 
1,3 
Sandviken 
97,3260 
0,9991 
1,0016 
0,9968 
1,0070 
0,9802 
0,9234 
1,1 
Söderhamn 
96,4741 
0,9987 
1,0212 
1,0028 
1,0116 
0,9736 
0,8816 
1,2 
Västernorrlands län  
Härnösand 
96,5325 
1,0015 
1,0025 
0,9914 
1,0064 
0,9868 
0,9591 
1,3 
Kramfors 
95,8976 
1,0042 
1,0706 
1,0282 
1,0202 
0,9712 
0,8827 
1,3 
Sollefteå 
94,6765 
1,0019 
1,0695 
1,0305 
1,0190 
0,9757 
0,8888 
1,4 
Sundsvall 
97,8561 
0,9993 
1,0013 
1,0087 
0,9977 
0,9862 
0,9837 
1,3 
Timrå 
97,1259 
1,0007 
1,0115 
0,9982 
1,0051 
0,9970 
0,9672 
1,3 
Ånge 
96,3195 
1,0040 
1,1048 
1,0931 
1,0256 
0,9661 
0,8713 
1,4 
Örnsköldsvik 
96,5273 
0,9995 
1,0349 
1,0144 
1,0134 
0,9849 
0,9807 
1,3 
Jämtlands län  
Berg 
96,4165 
1,0012 
1,1484 
1,0769 
1,0563 
0,9721 
0,9082 
1,4 
Bräcke 
95,2676 
1,0080 
1,1615 
1,0769 
1,0423 
0,9769 
0,8916 
1,4 
Härjedalen 
96,3674 
1,0019 
1,1648 
1,0915 
1,0444 
0,9650 
0,8692 
1,5 
Krokom 
97,1320 
1,0046 
1,0809 
1,0472 
1,0446 
1,0056 
1,0328 
1,5 
Ragunda 
96,0324 
1,0130 
1,1409 
1,0809 
1,0490 
0,9550 
0,8525 
1,4 
Strömsund 
95,5853 
1,0161 
1,1288 
1,0918 
1,0423 
0,9597 
0,8855 
1,5 
Åre 
98,0856 
0,9980 
1,1088 
1,0866 
1,0558 
0,9928 
0,9754 
1,6 
Östersund 
97,8577 
0,9985 
1,0069 
0,9915 
0,9983 
0,9952 
1,0079 
1,4 
Västerbottens län  
Bjurholm 
95,9791 
1,0173 
1,1606 
1,0898 
1,0350 
0,9860 
0,8912 
1,4 
Dorotea 
95,4949 
0,9976 
1,1428 
1,0925 
1,0388 
0,9550 
0,8411 
1,5 
Lycksele 
94,6003 
1,0107 
1,0534 
1,0955 
1,0331 
0,9733 
0,9236 
1,5 
Malå 
95,2712 
0,9978 
1,1079 
1,0916 
1,0285 
0,9769 
0,8842 
1,6 
Nordmaling 
96,4987 
0,9978 
1,0615 
1,0780 
1,0425 
0,9830 
0,9058 
1,3 
Norsjö 
95,8531 
1,0002 
1,1385 
1,0905 
1,0418 
0,9763 
0,8825 
1,6 
Robertsfors 
96,1566 
0,9980 
1,0758 
1,0772 
1,0519 
0,9832 
0,9351 
1,4 
Skellefteå 
96,5348 
0,9994 
1,0236 
1,0155 
1,0040 
0,9824 
0,9866 
1,4 
Sorsele 
95,7947 
0,9998 
1,2631 
1,1002 
1,0566 
0,9754 
0,8584 
1,7 
Storuman 
96,6221 
1,0114 
1,1704 
1,0938 
1,0575 
0,9932 
0,9261 
1,8 
Umeå 
98,7855 
0,9990 
0,9925 
0,9969 
0,9943 
1,0028 
1,0568 
1,3 
Vilhelmina 
95,1053 
1,0046 
1,1359 
1,0961 
1,0385 
0,9655 
0,8667 
1,6 
Vindeln 
96,3937 
1,0127 
1,1316 
1,0859 
1,0600 
0,9743 
0,9383 
1,5 
Vännäs 
95,7855 
0,9995 
1,0238 
1,0416 
1,0072 
1,0050 
1,0080 
1,4 
Åsele 
95,1798 
1,0217 
1,1117 
1,0972 
1,0342 
0,9653 
0,8844 
1,5 
Norrbottens län  
Arjeplog 
96,0329 
0,9978 
1,1837 
1,0914 
1,0632 
0,9682 
0,9073 
1,7 
Arvidsjaur 
95,4832 
1,0088 
1,0566 
1,0944 
1,0385 
0,9628 
0,8784 
1,6 
Boden 
96,2908 
0,9990 
1,0250 
0,9971 
1,0086 
0,9895 
0,9995 
1,5 
Gällivare 
97,5299 
1,0002 
1,0328 
1,0198 
1,0188 
0,9719 
0,8768 
1,9 
Haparanda 
96,3456 
0,9979 
1,0206 
1,0940 
1,0265 
0,9674 
0,8614 
1,5 
Jokkmokk 
96,4199 
1,0017 
1,1212 
1,0916 
1,0300 
0,9925 
0,9149 
1,8 
Kalix 
95,7131 
0,9975 
1,0356 
1,0936 
1,0146 
0,9741 
0,9297 
1,5 
Kiruna 
98,8824 
1,0012 
1,0316 
0,9947 
1,0184 
0,9724 
0,9326 
1,9 
Luleå 
98,5631 
0,9998 
1,0064 
1,0029 
0,9999 
1,0019 
1,0348 
1,5 
Pajala 
95,4786 
1,0011 
1,1643 
1,0930 
1,0750 
0,9569 
0,8489 
1,7 
Piteå 
96,5903 
1,0011 
1,0123 
1,0050 
1,0029 
0,9852 
0,9820 
1,4 
Älvsbyn 
96,3080 
1,0038 
1,0402 
1,0540 
1,0126 
0,9613 
0,8504 
1,5 
Överkalix 
94,8855 
1,0048 
1,1111 
1,0913 
1,0474 
0,9736 
0,8490 
1,6 
Övertorneå 
95,0033 
1,0146 
1,1243 
1,0984 
1,0587 
0,9708 
0,8522 
1,6 
Fasta index för regioner
Region
Löneindex
Index för bemanning i glesbygd
Index för vård i glesbygd
Stockholm 
102,1585 
0,9920 
0,9864 
Uppsala 
100,5993 
1,0021 
1,0085 
Södermanland 
99,7323 
1,0015 
1,0035 
Östergötland 
99,2187 
1,0017 
0,9963 
Jönköping 
99,1459 
1,0025 
1,0036 
Kronoberg 
98,9270 
1,0042 
1,0028 
Kalmar 
98,5199 
1,0041 
1,0063 
Gotlands kommun 
96,8246 
1,0059 
1,0352 
Blekinge 
98,3899 
1,0012 
1,0029 
Skåne 
99,7137 
0,9977 
0,9929 
Halland 
100,4257 
1,0009 
0,9955 
Västra Götaland 
99,9621 
1,0001 
0,9973 
Värmland 
98,1512 
1,0052 
1,0084 
Örebro 
98,7035 
1,0024 
0,9966 
Västmanland 
100,3315 
1,0007 
0,9945 
Dalarna 
98,9501 
1,0058 
1,0163 
Gävleborg 
98,3077 
1,0049 
1,0033 
Västernorrland 
98,2717 
1,0059 
1,0115 
Jämtland 
97,3696 
1,0098 
1,0314 
Västerbotten 
97,9975 
1,0084 
1,0272 
Norrbotten 
98,2672 
1,0093 
1,0534 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarLENA MICKOJohan Ndure(Finansdepartementet)