Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:1008 Publicerad den 3 december 2019Förordning om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.Utfärdad den 28 november 2019Regeringen föreskriver att 1, 14 och 16 §§ förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.Förordningen omtryckt 1991:1647.Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:1664. ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2010:1664. I denna förordning finns bestämmelser om vissa statsbidrag till regioner och andra för sjukvård m.m. Det som i förordningen sägs om regioner gäller även kommuner som inte ingår i en region.14 §14 § Senaste lydelse 2004:888. Ersättning enligt denna förordning lämnas under förutsättning att regionen inte tar ut avgifter i vidare mån än vad som följer av förordningen.16 §16 § Senaste lydelse 2017:82. Regionen ska på begäran av patienten anteckna betalda patientavgifter enligt 8 § första stycket 1–5 och 9 §. Även i övrigt ska regionen vidta de åtgärder som behövs för avgiftsbefrielse enligt 17 kap. 6 och 7 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).En patient som för viss tid har uppnått avgiftsbefrielse enligt nämnda bestämmelser är även befriad från att betala patientavgifter enligt 8 § första stycket 1–5 och 9 § under samma tid.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)