Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.

avgiftslagen

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1993:1618.

Utfärdad: 1957-05-31

Omtryckt i SFS 1972:102

1 §

Om tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) har lämnats i fråga om sådan offentlig plats som står under kommunens förvaltning, får kommunen ta ut ersättning för användningen. Rätt att ta ut ersättning föreligger också i fråga om användning, som avser salutorg eller liknande plats som kommunen har upplåtit till allmän försäljningsplats.

Ersättning utgår i form av en avgift med belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter.

Grunder för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige.

Bestämmelserna i andra och tredje styckena gäller inte, när kommunen enligt 3 kap. 2 § andra stycket 2 ordningslagen inte har hörts över ansökan om tillstånd.

SFS 1993:1618

2 §

I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering.

Grunderna för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige. Därvid gäller följande. För att underlätta för näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i sitt arbete eller för dem som bor i ett visst område att parkera inom området får avgifter tas ut efter särskilda grunder av dem som beslutet gäller. Avgiften får i sådana fall fastställas till ett engångsbelopp för en viss period. Rörelsehindrade får befrias från avgiftsskyldighet.

För upplåtelse på offentlig plats som står under kommunens förvaltning av särskilda uppställningsplatser för fordon, som används i yrkesmässig trafik för personbefordran eller i taxitrafik, får kommunen ta ut avgift med det belopp som behövs för att täcka kommunens kostnader för användningen.

SFS 2012:212

3 §

[Upphävd g. Lag (1972:102).]

SFS 1972:102

4 §

[Upphävd g. Lag (1972:102).]

SFS 1972:102

5 §

[Upphävd g. Lag (1984:879).]

SFS 1984:879

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1957:259

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1958.

SFS 1972:102

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1972, då punkt 44 Kungl. Maj:ts resolution på allmogens besvär d. 1 aug. 1727 skall upphöra att gälla.

SFS 1984:879

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1985. Beslut om försöksverksamhet som meddelats enligt den upphävda paragrafen upphör att gälla d. 1 jan. 1986.

SFS 1993:1618

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1994.

SFS 2012:212

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2012.