Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 90/684/EEG av den 21 december 1990 om stöd till varvsindustrinEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 380 , 31/12/1990 s. 0027 - 0036

Finsk specialutgåva Område 8 Volym 3 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 8 Volym 3 s. 0003RÅDETS DIREKTIV av den 21 december 1990 om stöd till varvsindustrin (90/684/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 92.3 d och 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Rådets direktiv 87/167/EEG av den 26 januari 1987 om stöd till varvsindustrin(4) löper ut den 31 december 1990.

Den stödpolitik som fastställs i det direktivet har i stort sett uppfyllt de mål som fastställdes vid antagandet av direktivet.

Trots att det sedan 1989 har skett betydliga förbättringar på världsmarknaden för varvsindustrin har det ännu inte skapats en tillfredsställande balans mellan tillgång och efterfrågan, och de prisökningar som har skett är globalt sett ännu inte tillräckliga för att återställa en normal marknadssituation inom sektorn, i vilken priserna återspeglar de totala produktionskostnaderna och en skälig vinst på investerat kapital.

Den positiva tendensen på världsmarknaden kommer sannolikt att leda till en normalisering av marknaden, förutsatt att nödvändig hänsyn tas till verkningarna av Gulfkrisen och att orsakerna till krissignalerna inom världsekonomin förstås.

Parallellt med denna förbättring av marknaden görs det inom ramen för OECD ansträngningar att nå ett multilateralt avtal mellan världens ledande varvsindustrinationer om en snabb avveckling av varje form av direkt och indirekt offentligt stöd för nybyggnad, ombyggnad och reparation av fartyg och av andra hinder för att återupprätta normala och rimliga konkurrensvillkor inom denna sektor.

Ett sådant avtal skall säkra en sund internationell konkurrens mellan varv genom att på ett balanserat och rättvist sätt avveckla alla befintliga hinder för normala konkurrensvillkor och utgöra ett lämpligt instrument för att bekämpa alla former av orättvis praxis och stödordningar som strider mot avtalet.

Bestämmelserna i detta direktiv påverkar inte tillämpningen av de ändringar som är nödvändiga för att uppfylla de internationella förpliktelser som gemenskapen har ingått.

En konkurrenskraftig fartygsbyggnadsindustri är av betydande intresse för gemenskapen och bidrar till dess ekonomiska och sociala utveckling genom att utgöra en väsentlig marknad för en lång rad industrier, inbegripet tekniskt avancerade industrier. Den bidrar dessutom till att upprätthålla arbetstillfällen i en rad regioner, inbegripet vissa med en redan stor arbetslöshet. Detsamma gäller för ombyggnad och reparation av fartyg.

Att fullständigt avskaffa stöd till denna sektor är ännu inte möjligt mot bakgrund av den rådande marknadssituationen och mot bakgrund av behovet att uppmuntra omstrukturering vid många varv. En stram och selektiv stödpolitik bör fortsatt föras för att stödja den nuvarande trenden som innebär produktion av mer tekniskt avancerade fartyg, och för att säkerställa rimliga och enhetliga konkurrensvillkor inom gemenskapen. En sådan politik är den mest lämpade för att säkerställa upprätthållandet av en tillräckligt hög aktivitetsnivå vid europeiska varv och därmed överlevnaden av en effektiv och konkurrenskraftig europeisk varvsindustri.

Den grundläggande stödpolitik som fastställs i direktiv 87/167/EEG, som skiljer mellan produktionsstöd grundat på en maximigräns och omstruktureringsstöd till stöd för önskvärda strukturförändringar, är den lämpligaste metoden för att säkerställa denna industris konkurrenskraftighet på lång sikt.

Trots förslag om att ombyggnad av fartyg till viss del skall behandlas på samma sätt som nybyggnad av fartyg bör, med beaktande av fortsatt överkapacitet inom denna sektor, stöd till fartygsreparationssektorn inte tillåtas, med undantag för investerings-, nedläggnings- och utvecklingsstöd.

Av öppenhets- och rättviseskäl är det viktigt att den nuvarande stödpolitiken fortsatt omfattar indirekt stöd till varvsindustrin i form av investeringsstöd till redarna för ny- och ombyggnad av fartyg.

Den sänkta stödnivå som är acceptabel för ombyggnad av fartyg samt små, specialiserade fartyg, där konkurrensen huvudsakligen gör sig gällande inom Europa, bör på grundval av erfarenhet omfatta största möjliga del av denna marknad.

Varje ansträngning bör göras för att uppmuntra gemenskapens varv att satsa på tekniskt högt avancerade fartyg.

Eftersom huvudmålet i detta direktiv är att öka effektiviteten bör den årliga granskningen av maximigränsen för produktionsstöd alltid sikta mot en gradvis sänkning av denna gräns.

Det bör säkerställas att investeringsstöd endast beviljas under vissa begränsade omständigheter.

För att återupprätta en sund varvsindustri på lång sikt är det av avgörande betydelse att gemenskapen och de viktigaste varvsindustrinationerna effektivt säkerställer att de strukturella nedskärningar som genomförs på deras territorier genom tillämpning av deras stödpolitik, förblir oåterkalleliga tills en rimlig balans mellan tillgång och efterfrågan har uppnåtts.

Den övergångsperiod som beviljats Spanien och Portugal samt det forna Östtysklands territorium löper ut den 31 december 1990.

Eftersom omstruktureringen av den spanska varvsindustrin ännu inte har uppnått en nivå som är konkurrenskraftig i förhållande till gemenskapens övriga medlemsstater bör emellertid ett ytterligare särskilt tvåårigt omstruktureringsprogram genomföras och ett undantag från maximigränsen för produktionsstöd för 1991 fastställas.

På kort sikt är det nödvändigt att genomföra en finansiell omstrukturering av varvsindustrin i Grekland för att göra det möjligt för de statliga myndigheter som äger varvsindustrin att återskapa dess konkurrenskraft genom att sälja ut den till nya ägare.

Den nuvarande stödpolitikens effektivitet och förtroendet för den kan endast garanteras om kommissionen noggrant och på lämpligt sätt övervakar medlemsstaternas tillämpning av stödreglerna. Medlemsstaternas uppfyllande av förpliktelserna att skicka in rapporter, på vilka detta övervakningssystem grundas, bör därför säkerställas genom fastställande av att utbetalning av tidigare godkänt stöd tillfälligt ställs in till dess att samtliga föreskrivna rapporter har inkommit till kommissionen. Denna bestämmelse måste också gälla för rapporter avseende redan beviljade stödordningar, som inte inkommer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) nybyggnad av fartyg:

byggandet i gemenskapen av följande sjögående fartyg med metallskrov:

- handelsfartyg av minst 100 BT för person- och varutransporter,

- fiskefartyg av minst 100 BT,

- muddringsmaskiner eller fartyg för annat arbete på havet av minst 100 BT, undantaget borrplattformar,

- bogserbåtar med en maskineffekt av minst 365 kW.

b) ombyggnad av fartyg:

ombyggnad i gemenskapen av sjögående fartyg med metallskrov enligt definitionen i a av minst 1 000 BT, under förutsättning att ombyggnadsverksamheten medför en genomgripande ändring av laständamålen, skrovet, framdriftssystemet eller förhållanden för passagerarna.

c) reparation av fartyg:

reparation av de fartyg som avses i a.

d) stöd:

statligt stöd enligt artiklarna 92 och 93 i fördraget, inte endast inbegripande stöd som beviljas av staten själv utan även stöd som beviljas av regionala eller lokala myndigheter samt stöd som eventuellt ingår i medlemsstaternas finansieringsåtgärder till förmån för de varv för nybyggnad eller reparation av fartyg som de direkt eller indirekt kontrollerar när detta inte betraktas som framskaffandet av riskkapital enligt allmän praxis i en marknadsekonomi.

Detta stöd kan betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden under förutsättning att det uppfyller undantagskriterierna i detta direktiv.

e) kontraktsvärdet före stöd:

det pris som fastställs i kontraktet plus varje stöd som beviljats direkt till varvet.

Artikel 2

Till det stöd som beviljas enligt detta direktiv får det inte knytas villkor som innebär särskiljande behandling av varor med ursprung i andra medlemsstater.

Artikel 3

Stöd till redare

1. Alla former av stöd till redare eller tredje man som beviljas som stöd för ny- eller ombyggnad av fartyg omfattas av de anmälningsregler som anges i artikel 11.

Detta stöd omfattar krediter, garantier och skatteförmåner som beviljas redare eller tredje man för de ändmål som avses i första stycket.

2. Stödets subventionsekvivalent skall fullt ut vara underställd bestämmelserna i artikel 4 samt det övervakningsförfarande som fastställs i artikel 12, när stödet faktiskt används för ny- eller ombyggnad av fartyg på skeppsvarv i gemenskapen.

3. Stöd som medlemsstaterna beviljar redare eller tredje man för ny- eller ombyggnad av fartyg får inte leda till snedvridningar av konkurrensförhållandena mellan de nationella varven och varven i andra medlemsstater vad gäller orderplaceringar.

4. Dessa bestämmelser påverkar inte tillämpning av ändringar i gemenskapsregler om stöd till redare under förutsättning att det garanteras att stödet till att bygga eller bygga om fartyg är genomblickbart.

KAPITEL II DRIFTSSTÖD

Artikel 4

Kontraktsbaserat produktionsstöd

1. Produktionsstöd för ny- eller ombyggnad av fartyg kan betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden under förutsättning att det totala stödbelopp som beviljas för ett enskilt kontrakt i subventionsekvivalenter inte överstiger en gemensam maximigräns uttryckt i procent av kontraktsvärdet före stöd, nedan kallad maximigränsen.

2. Maximigränsen skall fastställas av kommissionen på grundval av den rådande prisskillnaden mellan de mest konkurrenskraftiga skeppsvarven i gemenskapen och deras viktigaste internationella konkurrenter, särskilt inom de marknadssektorer där gemenskapsvarven förblir förhållandevis mest konkurrenskraftiga.

Kommissionen skall dock särskilt anstränga sig för att säkerställa att stödet för nybyggnad av små specialiserade fartyg, en marknadsdel som normalt omfattar mindre varv, inbegripet små fartyg med ett kontraktsvärde på mindre än 10 miljoner ecu och för vilka konkurrensen huvudsakligen gör sig gällande inom Europa, hålls på lägsta möjliga nivå, dock med hänsyn till den särskilda situationen i Grekland.

Denna bestämmelse gäller också för alla former av ombyggnad av fartyg, oavhängigt kontraktsvärdet.

3. I syfte att gradvis sänka maximigränsen skall denna granskas var tolfte månad eller med kortare mellanrum när extraordinära omständigheter så kräver. När kommissionen granskar maximigränsen skall den säkerställa att det inte finns någon koncentration av varvsindustriverksamhet i särskilda marknadssegment i en sådan omfattning att det strider mot gemenskapens intressen. Maximigränsen för ett kontrakt är den som gäller på dagen för undertecknandet av det slutliga kontraktet. Denna bestämmelse gäller dock inte för fartyg som levereras senare än tre år efter dagen för undertecknandet av det slutliga kontraktet. I sådana fall är maximigränsen för detta kontrakt den som var i kraft tre år före den dag då fartyget levereras.

Kommissionen kan förlänga den tidsfrist på tre år som fastställs i första stycket när detta är berättigat på grund av den ifrågavarande fartygsbyggnadsproduktens komplicerade tekniska karaktär eller på grund av förseningar till följd av oväntade och betydande, berättigade avbrott som inverkar på ett skeppsvarvs arbetsprogram.

4. Maximigränsen gäller dock inte endast för alla former av produktionsstöd som beviljas direkt till varven vare sig det är tal om sektoriellt stöd, generellt stöd eller regionalstöd utan även stöd enligt artikel 3.2.

5. Det totala stöd som beviljas enligt olika stödprogram får under inga omständigheter överstiga den maximigräns som är fastställd enligt andra stycket. Individuella stödprojekt behöver inte på förhand anmälas till eller godkännas av kommissionen.

Om konkurrens om ett kontrakt förekommer mellan varv i olika medlemsstater skall dock kommissionen, på begäran av en medlemsstat, kräva att relevanta stödförslag anmäls i förväg. Kommissionen skall i sådana fall fatta ett beslut inom 30 dagar efter anmälan. Sådana stödförslag får inte genomföras utan kommissionens tillstånd. Kommissionen skall genom sina beslut säkra att planerat stöd inte påverkar handelsvillkoren i en omfattning som strider mot gemensamma intressen.

6. Maximigränsen gäller inte för stöd i form av kreditgarantier för ny- eller ombyggnad av fartyg, om stödet är förenligt med OECD:s resolution av den 3 augusti 1981 (Överenskommelse om exportkrediter för fartyg) eller med eventuella avtal som ersätter resolutionen. Sådant stöd kan betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden under förutsättning att det uppfyller ovan nämnda resolution eller eventuella avtal som ersätter den.

7. Maximigränsen gäller inte för stöd för ny- eller ombyggnad av fartyg när detta stöd beviljas som utvecklingsbistånd till ett utvecklingsland. Stödet kan betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden om det uppfyller de villkor som OECD:s arbetsgrupp nr 6 har fastställt på detta område i sitt avtal om tolkningen av artiklarna 6 8 i den OECD-överenskommelse som anges i punkt 6 eller om det är i överensstämmelse med senare kompletteringar eller ändringar till ovan nämnda avtal.

Alla sådana individuella stödprojekt skall anmälas till kommissionen innan de dras igång. Kommissionen skall kontrollera den särskilda utvecklingsaspekten i samband med det planerade stödet och att stödet omfattas av det avtal som avses i första stycket.

Artikel 5

Andra former av driftsstöd

1. Stöd för att underlätta den fortsatta verksamheten för varv som bygger eller bygger om fartyg, inbegripet stöd för att täcka förluster, stöd för att rädda verksamheter och alla andra former av driftsstöd som inte är knutet direkt till särskilda omstruktureringsåtgärder enligt kapitel III, kan betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden under förutsättning att stödet tillsammans med produktionsstöd som beviljas direkt till individuella kontrakt om ny- eller ombyggnad av fartyg enligt artikel 4.4 inte överstiger den maximigräns uttryckt i procent av stödmottagarens årsomsättning vad gäller ny- eller ombyggnad av fartyg.

2. Medlemsstaterna skall vara skyldiga att dokumentera i vilken omfattning den nationella stödmottagarens omsättning och förlust gäller verksamhet för ny- eller ombyggnad av fartyg och i vilken omfattning omsättningen och förlusten gäller verksamhetens eventuella övriga aktiviteter samt, om delar av stödet är avsett att täcka förluster eller utgifter i samband med omstruktureringsåtgärder enligt kapitel III, att identifiera och särskilt ange dessa åtgärder.

KAPITEL III OMSTRUKTURERINGSSTÖD

Artikel 6

Investeringsstöd

1. Investeringsstöd får inte beviljas, oavsett om det är sektorbestämt eller inte, för att anlägga nya varv eller för att investera i befintliga varv såvida det inte är kopplat till en omstruktureringsplan som inte inbegriper några ökningar av varvets fartygsbyggnadskapacitet eller såvida det inte är direkt kopplat till en motsvarande oåterkallelig kapacitetsminskning av andra varv i samma medlemsstater under samma period.

Sådant stöd får inte beviljas till fartygsreparationsvarv såvida det inte är kopplat till en omstruktureringsplan som innebär en minskning av den totala kapaciteten för fartygsreparationer i den ifrågavarande medlemsstaten. I detta sammanhang kan kommissionen ta hänsyn till kapacitetsnedskärningar som företagits under de omedelbart föregående åren.

2. Punkt 1 gäller varken för att anlägga ett nytt varv i en medlemsstat som inte har andra varvsanläggningar eller för att investera i det enda varvet i en medlemsstat, under förutsättning att varvet har en minimal påverkan på den gemensamma marknaden.

3. I enlighet med punkt 1 kan investeringsstöd betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden under förutsättning att

- stödets storlek och intensitet är berättigat utifrån den gällande omstruktureringens omfång,

- stödet endast omfattar stöd för de utgifter som är direkt kopplade till investeringen.

4. När kommissionen undersöker former av stöd enligt punkterna 1 och 3 skall den ta hänsyn till i vilket omfång de ifrågavarande investeringsprogrammet bidrar till att uppfylla gemenskapens mål för denna sektor vad gäller nytänkande, specialisering, arbetsförhållanden, hälsa, säkerhet och miljö.

Artikel 7

Nedläggningsstöd

1. Stöd för att täcka de normala kostnader som följer av en hel eller delvis nedläggning av varv för ny- eller ombyggnad av fartyg kan betraktas som förenliga med den gemensamma marknaden om det medför en faktisk och definitiv kapacitetsnedskärning.

För att säkerställa att nedläggningar för vilka stöd beviljas är definitiva skall den ifrågavarande medlemsstaten säkerställa att det nedlagda varvet för ny- eller ombyggnad av fartyg förblir nedlagt i minst fem år.

Inom denna femårsperiod får det nedlagda varvet inte användas för verksamhet som föregriper en återgång till att bygga fartyg efter femårsperioden.

Om en medlemsstat, efter en femårsperiod men inom tio år efter en nedläggning, vill återuppta verksamheten på ett nedlagt varv för nybyggnad eller reparation av fartyg måste den inhämta förhandstillstånd av kommissionen.

Kommissionens beslut fattas på grundval av den befintliga balansen mellan tillgång och efterfrågan på världsmarknaden och huruvida det är möjligt att stöd kan beviljas för att återuppta verksamheten på varvet.

2. De kostnader som berättigar till sådant stöd inbegriper

- vederlag till arbetstagare som avskedas eller förtidspensioneras,

- kostnader i samband med rådgivning till arbetstagare som avskedas eller förtidspensioneras, inbegripet varvets betalningar för att underlätta upprättandet av små verksamheter,

- ersättning till arbetstagare för omskolning,

- utgifter för omläggning av varvet, dess byggnader, anläggningar och infrastruktur för annan användning än den som anges i artikel 1 a, b och c,

- i fall av fullständig nedläggning av ett varv, det bokförda restvärde av varvets anläggningar (ej inbegripet den del som utgörs av varje uppskrivning som har skett sedan den 1 januari 1982 och som överstiger den nationella inflationsnivån).

3. Stödets storlek och intensitet skall vara berättigat utifrån den gällande omstruktureringens omfång, med hänsyn till de strukturella problemen i den ifrågavarande regionen och, vad gäller omvandling till annan industriverksamhet, av gemenskapslagstiftning och -regler som är tillämpliga för den ifrågavarande nya sektorn.

Artikel 8

Forsknings- och utvecklingsstöd

1. Stöd för att täcka de utgifter som varv för nybyggnad och reparation av fartyg har för forsknings- och utvecklingsprojekt kan betraktas som förenliga med den gemensamma marknaden.

2. Vid tillämpningen av detta direktiv skall endast de utgifter vara stödberättigade som är knutna till grundforskning, industriell grundforskning, tillämpad forskning och utveckling enligt kommissionens definition i bilaga 1 till gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till forskning och utveckling(5), med undantag för utgifter för industriell tillämpning och affärsmässigt utnyttjande av resultaten.

KAPITEL IV SPANIEN OCH GREKLAND

Artikel 9

1. Med undantag för artikel 4.5 andra stycket skall kapitel II i detta direktiv inte gälla för Spanien förrän den 1 januari 1992.

2. Under år 1991 kan driftsstöd för ny- eller ombyggnad av fartyg i Spanien betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden under förutsättning att

- den spanska varvsindustrin utöver omstruktureringsprogrammen för 1987 och 1990 i enlighet med den fastställda tidsplanen vidtar samtliga omstruktureringsåtgärder som fastställts i den kompletterande omstruktureringsplanen för 1991 och 1992, som den spanska delegationen har förelagt kommissionen,

- den spanska regeringen tillsammans med kommissionen ålägger en oberoende konsulent att kontrollera att ovan nämnda omstruktureringsplan genomförs enligt tidsplanen. Denna konsulent skall halvårsvis skicka en rapport till kommissionen och till de spanska myndigheterna med en detaljerad redogörelse för de framsteg som i överensstämmelse med omstruktureringsplanen gjorts i den sektorn, för att den skall kunna fungera med samma stödnivå som i de övriga medlemsstaterna,

- den spanska regeringen, om dessa halvårsrapporter ger upphov till tvivel att varvsindustrin kommer att uppnå den planerade konkurrensnivån, vidtar sådana åtgärder för att förstärka omstruktureringen i sektorn som har godkänts av kommissionen såsom nödvändiga för att korrigera situationen,

- driftstödet sänks i förhållande till 1990 års nivå.

Artikel 10

1. Artikel 5 i detta direktiv gäller inte för Grekland förrän den 1 januari 1992.

2. Under år 1991 kan driftsstöd för nybyggnad, ombyggnad och reparation av fartyg som inte är förbunden med nya kontrakt, betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden, om det beviljas med hänsyn till finansiell omstrukturering av varv genom ett systematiskt och specifikt omstruktureringsprogram kopplat till avyttring av varvet genom försäljning.

3. Trots vad som sägs i punkt 2 om plikten att avyttra varvet genom försäljning, skall den grekiska regeringen har rätt att bevara ett majoritetsinnehav om 51 % i ett varv om det är berättigat av försvarsskäl.

KAPITEL V ÖVERVAKNINGSFÖRFARANDE

Artikel 11

1. Förutom bestämmelserna i artiklarna 92 och 93 i fördraget är stöd för verksamhet som syftar till nybyggnad, ombyggnad och reparation av fartyg enligt detta direktiv underkastat de särskilda anmälningsbestämmelser som anges i punkt 2.

2. Medlemsstaterna skall på förhand anmäla följande åtgärder till kommissionen, som skall ge sitt godkännande innan de kan genomföras:

a) Nya såväl som befintliga stödprogram samt ändringar i ett befintligt stödprogram som omfattas av detta direktiv.

b) Beslut om att tillämpa ett stödprogram, antingen generellt eller regionalt, för de verksamheter som omfattas av detta direktiv.

c) Individuell användning av stödprogram i fall enligt artikel 4.5 andra stycket och artikel 4.7 eller när kommissionen uttryckligen har bestämt det vid godkännandet av den ifrågavarande stödordningen.

Artikel 12

1. För att kommissionen skall kunna övervaka genomförandet av stödreglerna i kapitlen II och III skall medlemsstaterna meddela kommissionen följande upplysningar för dess eget bruk:

a) Aktuella rapporter, på grundval av schema 1 i bilagan, om varje kontrakt för ny- eller ombyggnad av fartyg, före slutet av den tredje månad som följer på den månad då varje enskilt kontrakt undertecknades, med detaljerade upplysningar om det finansiella stöd som beviljats kontraktet.

b) Rapporter om fullgörandet, på grundval av schema 1 i bilagan, om varje enskilt kontrakt för ny- eller ombyggnad av fartyg, före slutet av den månad som följer på månaden för fullgörandet, med detaljerade upplysningar om det finansiella stöd som beviljats kontraktet.

c) Halvårsrapporter, på grundval av schema 2 i bilagan, vilka skall skickas in senast den 1 oktober respektive den 1 april för det föregående halvåret, om stöd som beviljats redare och som använts för ny- eller ombyggnad av fartyg på ett varv som ligger utanför den medlemsstat som beviljar stödet.

d) Årsrapporter, på grundval av schema 3 i bilagan, som, på kommissionens begäran, skall innehålla närmare upplysningar om årsresultaten för varje nationellt varv som mottagit stöd, och det totala finansiella stöd som det beviljats. I sådana fall skall dessa upplysningar åtföljas av ett exemplar av årsredovisningen och skall skickas senast två månader efter årsstämman som godkänner varvets årsredovisning.

e) Årsrapporter, på grundval av schema 4 i bilagan, som skickas senast den 1 april det år som följer på det ifrågavarande räkenskapsåret, om genomförandet av omstruktureringen av de verksamheter som har mottagit stöd enligt artiklarna 6 och 7.

2. På grundval av den information som meddelas kommissionen enligt artikel 11.1 skall kommissionen årligen utarbeta en samlad rapport som skall ligga till grund för diskussioner med nationella experter. Denna rapport skall bland annat innehålla upplysningar om stödnivån för det kontraktsbetingade stödet och för andra former av driftsstöd som beviljats i de enskilda medlemsstaterna under den ifrågavarande perioden, och upplysningar om det totala stöd som beviljats för omstrukturering och om de framsteg som gjorts i samband med omstruktureringen i de enskilda medlemsstaterna under samma period.

3. Om en medlemsstat inte uppfyller sin förpliktelse att avlägga rapport enligt punkt 1 kan kommissionen efter samråd och efter varsel kräva att medlemsstaten tillfälligt ställer in varje utbetalning av redan godkänt stöd till dess att kommissionen har mottagit samtliga föreskrivna rapporter.

Om en medlemsstats rapporter enligt punkt 1 kommer in i tid men är ofullständiga och om medlemsstaten vid tidpunkten för framläggandet av rapporterna anger vilka varv som inte har uppfyllt sin plikt att skicka in upplysningar skall kommissionen begränsa sitt eventuella krav om tillfälligt upphörande med utbetalningar av stöd endast till dessa varv.

Artikel 13

Detta direktiv gäller den 1 januari 1991 - 31 december 1993.

Artikel 14

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1990.

På rådets vägnar

A. RUBERTI

Ordförande

(1) EGT nr C 223, 7.9.1990, s. 4.

(2) Yttrandet avgivet den 23 november 1990.

(3) Yttrandet avgivet den 19 september 1990.

(4) EGT nr L 69, 12.3.1987, s. 55.

(5) EGT nr C 83, 11.4.1986, s. 2.

BILAGA

Schema 1

>Start Grafik>

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN

RAPPORT OM ORDER FÖR/FÄRDIGSTÄLLANDE AV HANDELSFARTYG

(stryk det som ej är tillämpligt)

Del 1:Närmare upplysningar om kontraktDel 3:Finansieringsbestämmelser

1.Byggnad/ombyggnad

2.Företag

3.Varv

4.Varvsnummer

5.Registrerad ägare

6.Aktieägare

7.Fartygets registreringsland

8.Kontrakt ingått den

9.Färdigställt den/levererat den

Del 2:Fartygsspecifikationer

10.Fartygstyp (efter OECD-kategori)

11.Dödvikt

12.Bruttotonnage (BT)

13.Kompenserat bruttotonnage (K. BT)

Del 3:Finansieringsbestämmelser

Valuta

Ecu(gällande kurs

% avkontraktspris

14Kontraktspris

15.Eventuell förväntad förlust

16.Kontraktsbetingat stöd

A.Till varvet:

a) bidrag

b) kreditfaciliteter

c) särskilda skatteeftergifter

d) annat stöd

B.Till kunden eller slutliga ägare:

a) bidrag

b) kreditfaciliteter

c) skatteeftergifter

d) annat stöd

Kontaktperson:

Datum:

Befattning:

Underskrift:

Anmärkning:

De belopp avseende det finansiella stödet till kontraktet enligt artikel 12.1 a som skall meddelas före utgången av den tredje månaden som följer på den månad då kontraktet undertecknades, skall vara slutliga, undantaget för de medlemsstater vars budgetbestämmelser inte gör det möjligt att fastställa slutliga belopp inom denna tidsfrist (Spanien och Italien). I dessa fall får upplysningarna om det finansiella stödet för kontraktet vara provisoriska, men de skall uttryckligen ange den maximala stödnivån för det ifrågavarande kontraktet och skall meddelas inom den tidsfrist som anges i artikel 12.1 a. Medlemsstater som meddelar provisoriska siffor skall meddela kommissionen det slutliga stödbelopp som beviljas dessa kontrakt så snart budgeten för det år då kontrakten undertecknades är slutligt fastställd.

>Slut Grafik>

Schema 2

>Start Grafik>

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN

RAPPORT OM STÖD TILL REDARE FÖR NY- ELLER OMBYGGNAD AV FARTYG

(Upplysningar som inte finns i schema 1)

1Nr

2Namnet på det företagsom mottar stödet

3Beviljat stöd

Form

Belopp

Villkor

4Stödmånader

5Ny- eller ombyggnadskontrakt

Fartygstyp ochvarvsnummer

Tonnage(BT)

Varv som utför arbetet

Land

Namn

12345678910

Kontaktperson:

Datum:

Befattning:

Underskrift:

>Slut Grafik>

Schema 3

>Start Grafik>

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN

RAPPORT OM FINANSIELLT STÖD TILL FÖRETAGEN

Företagsnamn:

Del 1:Offentligt stödDriftsstöd

1. Kontraktsvärde 2. Kostnad/förlust

Mottaget direkt stöd

Indirekt stöd(se schema 1)

1.Kontraktsstöd

a) för kontrakt som ingåtts före den 1 januari det ifrågavarande året

b) ör kontrakt som ingåtts före den 1 januari det ifrågavarande året, varav

- för utvecklingsbistånd till utvecklinsländer

- för kontrakt enligt artikel 4.5

2.Betalning av andra driftskostnader, inbegripet förlusttäckning och räddningsstöd (se artikel 5)

OmstruktureringsstödKostnader

Mottaget stöd

3.Investeringar

4.Avgångsvederlag

5.Andra direkta kostnader vid nedläggning

6.Kostnader/inkomster vid anskaffning och avyttring av egendom

7.Omställningskostnader

8.Forsknings- och utvecklingskostnader

9.Andra omstruktureringskostnader

Kontaktperson:

Datum:

Befattning:

Underskrift:

Del 2: Omsättning och överskott/(förlust) (fylls i av samtliga företag som har mottagit direkt produktionsstöd)

Senaste år

Föregående år

10.Omsättning

11.varav för ny- och ombyggnad av handelsfartyg:

a) för kontrakt som ingåtts före den 1 januari det ifrågavarande året

b) för kontrakt som ingåtts före den 1 januari det ifrågavarande året,varav

- för utvecklingsbistånd till utvecklingsländer- för kontrakt enligt artikel 4.512.Förlust (eventuell)13.varav för ny- och ombyggnad av handelsfartyga) för förlust från kontraktb) för ändringar i reservernac) för omstruktureringsutgifter

Del 3: Cash flow (fylls i av företag som har angivit förlust i punkt 12 och har mottagit offentliga medel)

Sista år

Föregående år

Utgifter

14.Driftsförlust före avskrivningar

15.Investeringsutgifter

16.Andra utgifter

17.Andra ändringar i driftskapitalet

Kapitalkällor

18.Eget kapitalinnehav

a) från offentliga aktieägare

b) från privata aktieägare

19.Lån och kreditgräns

a) offentliga

a') varav kontraktsstöd

b) privata

b') varav med statlig garanti

20.Statliga garantier

a) varav kontraktsstöd

>Slut Grafik>

Schema 4

>Start Grafik>

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN

RAPPORT OM HANDELSFARTYGSANLÄGGNINGAR OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA VARV SOM HAR MOTTAGIT OMSTRUKTURERINGSSTÖD UNDER DET IFRÅGAVARANDE ÅRET

Del 1: Anläggningar Datum: Företag:

1. Kajplats/docka

2. Aktuell användning

3. Storlek

4. Kapacitet

Del 2: Orderstock/handelsfartyg Datum:

5. Kajplats

6. Fartygsnummer

7. Fartygstyp

8. K. BT

9. Fardigställandedatum

10. Totalt antal nya order............................................................... 19 Antal

BT11. Totalt antal färdigställda fartyg............................................... 19 Antal BT

Del 3: Antal anställda på varvet Datum:

12. Efter aktivitetsområde

19. Efter anställningsförhållanden (handelsfartyg)

13. Handelsfartyg

20. Arbetare

14. Offshore

21. Tjänstemän

15. Flottfartyg

22. Totala anställda med handelsfartyg

16. Reparation

23. Underleverantörer

17. Annat

24. Ändring av antalet anställda

18. Totalt

25. Totalt antal arbetstimmar på varvet

26. Antal arbetstimmar för ny- och ombyggnad av handelsfartyg

Kontaktperson:

Datum:

Befattning:

Underskrift:

>Slut Grafik>