Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

96/546/EG: Kommissionens beslut av den 17 juli 1996 avseende ett förfarande enligt artikel 85 i Romfördraget och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende nr IV/35.337 - Atlas) (Endast de franska, tyska och engelska texterna är giltiga) (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 239 , 19/09/1996 s. 0023 - 0056KOMMISSIONENS BESLUT av den 17 juli 1996 avseende ett förfarande enligt artikel 85 i Romfördraget och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende nr IV/35.337 Atlas) (Endast de franska, tyska och engelska texterna är giltiga) (Text av betydelse för EES) (96/546/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsrådet,

med beaktande av rådets förordning nr 17 av den 6 februari 1962, första förordningen om tillämpning av fördragets artiklar 85 och 86 (1), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artiklarna 2, 6 och 8 i denna,

med beaktande av den ansökan om icke-ingripandebesked och den anmälan för att erhålla undantag som lämnats in i enlighet med artiklarna 2 och 4 i förordning nr 17, den 16 december 1994,

med beaktande av den sammanfattning av ansökan och anmälan som offentliggjorts enligt artikel 19.3 i förordning nr 17 och enligt artikel 3 i protokoll nr 21 till EES-avtalet (2),

efter samråd med Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor, och

med beaktande av följande:

I. FAKTA

A. INLEDNING

1. Samriskföretaget Atlas anmäldes till kommissionen den 16 december 1994. Affärsuppgörelsen ger upphov till ett samriskföretag där 50 % ägs av France Telecom och 50 % av Deutsche Telekom. Anmälan om Atlas ersätter anmälan av den 3 juni 1993 om ett samriskföretag som bildades av France Telecom och Deutsche Telekom (vid den tidpunkten Deutshe Bundespost Telekom) under namnet Eunetcom och som detta beslut också är tillämpligt på (3). Atlas utgör också en del av Deutsche Telekoms and France Telecoms deltagande i en andra affärsuppgörelse, vid namn Phoenix, med Sprint Corporation (Sprint) (4). Phoenix, som under tiden bytt namn till GlobalOne, är föremål för ett separat beslut enligt artikel 85.3 i Romfördraget (5).

2. Atlas är uppbyggt i två nivåer. Ett holdingbolag med säte i Bryssel, Atlas SA, bildat som société anonyme enligt belgisk lagstiftning, har tre verksamma dotterföretag, nämligen Atlas Télécommunications SA (Atlas Frankrike) i Frankrike, Telekom Internationale Telekommunkationsdienste GmbH (Atlas Tyskland) i Tyskland, och ett för resten av Europa. Atlas Frankrike och Atlas Tyskland kommer inledningsvis att bistå France Telecom och Deutsche Telekom, dvs. de franska och tyska distributörerna av Atlas- och GlobalOne-produkter, med tekniskt stöd och säljstöd. Efter den fullständiga liberaliseringen av marknaderna för telekommunikationsinfrastruktur och -tjänster i Frankrike och Tyskland som planeras ske den 1 januari 1998 kommer Deutsche Telekoms dotterföretag som tillhandahåller X.25 paketkopplade datatjänster, T-Data Gesellschaft für Datenkommunikation mbH (T-Data) (6), att slås samman med Atlas Tyskland medan France Telecoms dotterföretag som tillhandahåller X.25 paketkopplade datatjänster, Transpac Frankrike, kommer att slås samman med Atlas Frankrike.

B. PARTERNA

3. Deutsche Telekom AG och France Telecom är de allmänna teleorganisationerna i Tyskland och Frankrike. Båda tillhandahåller telefoncentralledningar till privatpersoner och företag: lokala, rikstäckande och internationella kommunikationer till och från deras respektive hemland. År 1994 var Deutsche Telekoms globala omsättning 31,8 miljarder ecu, en ökning med 4,3 procent jämfört med 1993 och 21,7 miljarder ecu för gruppen France Telecom, en ökning med 1,8 procent jämfört med 1993.

C. RELEVANT MARKNAD

1. Produktmarknader

4. Atlas kommer att vara verksamt på marknaderna för icke-reserverade teletjänster till företag både inom Europa som helhet och nationellt. Atlas kommer att sikta in sig på två skilda produktmarknader för icke-reserverade tjänster, nämligen:

5. Marknaden för kundanpassade paket för teletjänster för företag

Denna marknad omfattar i huvudsak kundanpassade kombinationer av en rad befintliga teletjänster, huvudsakligen liberaliserade taltjänster, inklusive talkommunikation mellan medlemmar i en avgränsad användargrupp (tjänster för virtuella privata nät, VPN), höghastighetsdatatjänster och telekommunikationslösningar på entreprenad som är särskilt utformade enligt enskilda kunders krav. Marknaden för kundanpassade paket för teletjänster för företag, utökad med sådana funktioner som skräddarsydd fördelning av kapaciteten, fakturering, teknisk service 24 timmar om dygnet m.m., förändras och utvecklas för närvarande snabbt. Kunderna efterfrågar ett skräddarsytt paket av sofistikerade tele- och informationstjänster från en enda leverantör. Denna leverantör förväntas ansvara fullt ut för alla tjänster som ingår i paketet från början till slut. Således avser Deutsche Telekom och France Telecom att genom Atlas erbjuda sådana kunder de tjänster som existerande teknik vid varje tidpunkt gör det möjligt att erbjuda inom ramen för tillämplig reglering. I detta avseende har parterna påpekat att Atlas så småningom kommer att utvidgas till att omfatta internationell taltrafik och andra bastjänster, om regleringen så tillåter.

Dessa tjänster tillhandahålls över förhyrda ledningar med hög hastighet och stor kapacitet som binder samman sofistikerad utrustning hos kunden med noderna hos tillhandahållaren av tjänsten. Alternativt kan andra överföringssätt, t.ex. satellit- eller mobilradiokapacitet, användas för att säkerställa den geografiska täckning som krävs från tid till annan. För sådana tjänster används avancerade aktuella protokoll, datavolymreduktionsteknik, utrustning och mjukvara. På denna marknad förväntas Atlas erbjuda ett antal tjänster, inklusive följande (Atlas-tjänster):

- datatjänster: hög- och låghastighetspaketkopplade tjänster, ramförmedlingstjänster, IP-tjänster,

- mervärdes-tillämpningstjänster: mervärdestjänster i form av meddelanden och videokonferenser och elektroniska dokumentutväxlingstjänster,

- taltjänster för VPN,

- mervärdestjänster i form av förhyrda ledningar; förutrustad, tillhandahållen och kretskopplad bandbredd,

- nättjänster för VSAT, och

- entreprenad: kunder erbjuds att överföra ansvar och ägande vad avser deras nät till Atlas. I detta sammanhang kan Atlas, om så skulle vara påkallat, i sina egna erbjudanden ta med produkter från tredje man som kunderna redan har och som de önskar behålla.

Av ovan nämnda tjänster kommer vissa att ligga kvar hos Deutsche Telekom och France Telecom och alltså inte vara Atlas-tjänster. Dessa tjänster är i de nationella mottagar-VSAT-tjänster i Frankrike som tillhandahåller en kanal per nätoperatör (receive-only SCPC); ii nationella meddelande- och elektroniska dokumentutväxlingstjänster i Tyskland; iii datanättjänster med asynkron överföringsteknik (Asynchronous Transfer Mode, ATM) i Frankrike, Tyskland eller tredje land; och iv nationella VPN-tjänster i Frankrike och Tyskland. Om någon av dessa tjänster och/eller underliggande nät, eller bredbandskapacitet som drivs av Deutsche Telekom eller France Telecom integreras i Atlas måste en särskild anmälan om detta göras till kommissionen.

6. På grund av den höga kostnaden för att bygga och driva de nätverk som behövs för att tillhandahålla kundanpassade paket för teletjänster för företag, kan sådana tjänster endast vara kommersiellt livskraftiga om de tillhandahålls multinationella företag, geografiskt spridda företag och andra stora användare av telekommunikation, särskilt de största bland dessa kunder som oavbrutet genererar stora trafikvolymer (7). Många av dessa potentiella kunder har komplexa och specifika behov och har ofta skaffat sig erfarenheter vid skötseln av sina egna interna nät. Vid behandlingen av detta ärende kan det lämnas öppet huruvida var och en av dessa tjänster utgör en separat produktmarknad, eftersom en separat analys inte skulle påverka kommissionens slutsatser.

7. Detta beslut avser emellertid endast Atlas produkter och verksamhetsområde enligt vad som angivits i anmälan. Alla större ändringar i produktsortiment eller verksamhetsområde, framför allt i fråga om i integrering i Atlas av bredbandsöverföringskapacitet i Frankrike och Tyskland (t.ex. ATM) och ii anbudsgivning från Atlas på allmänt tillgängliga grundläggande teletjänster (t.ex. taltelefonitjänster (8) måste bli föremål för en ny anmälan.

8. Marknaden för paketkopplade datakommunikationstjänster

Atlas kommer också att vara verksamt på en separat marknad för paketkopplade datatjänster. Kommissionen anser att datatjänster är en åtskild produktmarknad för telekommunikation, oaktat förekomsten av snävare marknader (9). En snävare marknad är marknaden för paketkopplade tjänster (10). Paketkoppling är ett sätt att förbättra utnyttjandet av nätets kapacitet och innebär att datasekvenser delas upp i paket som tillsammans med andra paket matas in på nätet, vilket optimerar utnyttjandet av tillgänglig kapacitet, kopplas till önskad destination och arrangeras om för att erhålla de datasekvenser som sänts. En standard som används för tillhandahållande av paketkopplade datatjänster är X.25-protokollet. Paketkopplade tjänster som använder detta protokoll (X.25-tjänster) är långsammare än paketkopplade tjänster som använder protokoll som ramförmedling, ATM eller Internet Protocol (IP), på grund av att X.25-tjänsterna bygger på mindre paket och kräver växlar som gör det möjligt att ta betalt per avsänt paket.

9. Paketkopplade datatjänster kan delas in i olika kundsegment inom samma produktmarknad, nämligen:

1) Å ena sidan kunder som mest genererar oregelbunden och geografiskt vidsträckt efterfrågan på system för låghastighet och små mängder. Dessa särdrag beror antingen på den särskilda typen av användning (t.ex. banker som har uttagsautomater spridda över hela landet, nät med butikskassor i affärer) eller på sådana kunders storlek, dvs. små och medelstora företag. Sådana tjänster faktureras efter avsänd volym enligt offentliggjorda taxor. Alla teleorganisationer i monopolställning i medlemsstaterna inklusive Deutsche Telekom och France Telecom driver kompakta allmänt tillgängliga datanät som täcker hela landet och som tillhandahåller detta kundsegment X.25-tjänster (allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät). I varje medlemsstat finns det endast ett allmänt tillgängligt paketförmedlande datanät som är byggt av respektive teleorganisation i monopolställning enligt en offentlig tjänsteförpliktelse före liberaliseringen av marknaden.

2) Å andra sidan genererar större företagskunder och andra geografiskt spridda användare mer omfattande och regelbunden trafik. Dessa användares krav berättigar ofta att antingen en tredje tillhandahållare av tjänster eller den eventuella kunden själv tar på sig den höga kostnaden att skapa kundanpassade förhyrda ledningskretsar (dvs. upprättar virtuella privata nät, VPN) för att uppfylla individuella krav på tjänsterna. Denna efterfrågan möts därför i allt större utsträckning antingen av paketkopplade tjänster som använder andra protokoll än X.25, framför allt ramförmedling och ATM (för VPN), och IP (för både allmänt tillgängliga tillämpningar och för VPN-tillämpningar), eller av kopplade tjänster (PSTN- eller ISDN-tjänster). Paketkopplade datatjänster till sådana användare faktureras enligt framförhandlade avgifter som tar hänsyn till en särskild kunds individuella krav.

10. Praktiskt taget alla företag som är verksamma inom varje enskild medlemsstat i Europeiska gemenskapen är potentiella om inte faktiska kunder till nationella paketkopplade datatjänster. Även små och medelstora företag behöver dessa tjänster, om än i mindre volymer och möjligen mindre regelbundet än större användare. Sällan kommer dock sådana volymer att motivera tillhandahållare av tjänster att investera i förhyrda ledningar för att nå just dessa små och medelstora företag, som därför är i en svag förhandlingposition och idag knappast i stånd att byta från den nuvarande tillhandahållaren av tjänsten, normalt den teleorganisation som har monopolställning, till en konkurrent.

11. Paketkopplade datatjänster kan även erbjudas som en tjänst i kundanpassade paket för teletjänster för företag. Även som en del av ett sådant paket, bygger dock paketkopplade datatjänster på utvecklad internationellt standardiserad teknik och tillhandahålls över standardiserad markbaserad infrastruktur. På nationell nivå, kan det vara möjligt för större kunder som inte använder teleorganisationens allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät utan betjänas över kundanpassade förhyrda ledningskretsar att välja från ett större utbud av paketkopplade datatjänster än enbart X.25-tjänster. De flesta befintliga kunder till paketkopplade datatjänster genererar för närvarande dock en årlig omsättning på långt mindre än 10 000 ecu var och är därför inte potentiella användare av kundanpassade paket för teletjänster för företag. Därför utgör de paketkopplade datatjänster som Atlas erbjuder en produktmarknad som är åtskild från marknaden för kundanpassade paket för teletjänster för företag, vilken Atlas också riktar sig till.

2. Geografiska marknader

Marknaderna för kundanpassade paket för teletjänster för företag

12. Eftersom kostnads- och prisskillnaderna är mycket betydande finns en efterfrågan på kundanpassade paket för teletjänster för företag på minst tre geografiskt åtskilda marknader, nämligen på global, gränsöverskridande regional och nationell nivå. Atlas kommer att tillhandahålla stora användare inom Europa och nationellt sådana paket. Genom GlobalOne kommer de kundanpassade paket för teletjänster för företag som Atlas erbjuder även att ha en global anslutningsmöjlighet, dvs. den tekniska möjligheten att utsträcka en given erbjuden tjänst till att gälla utanför Europa genom att en kund ansluts globalt till Phoenix globala huvudnät (11). På grund av de ansenliga kostnader som är förknippade därmed, efterfrågas kundanpassade paket för teletjänster för företag i dag huvudsakligen av stora multinationella företag, geografiskt spridda företag samt stora nationella användare och andra stora användare av telekommunikation. Kommissionen diskuterade dessa användares krav i sitt beslut 94/579/EEG (BT-MCI) (12).

13. På grund av kostnadsstrukturen hos kundanpassade paket för teletjänster för företag, särskilt kostnaden för att hyra den infrastruktur som behövs, beror priserna på sådana tjänster på geografisk täckning. Så är även fallet med kostnader för ytterligare funktioner (t.ex. engångsfakturering, rådgivningsservice, tekniskt stöd dygnet runt och kundanpassad fakturering). Mycket pekar mot att en ökad tillgänglighet av transeuropeiska nät slutligen kommer att sudda ut skillnaden mellan nationella och gränsöverskridande eller slutligen europeiska icke-reserverade teletjänster. Vissa nationella sofistikerade icke-reserverade tjänster som för närvarande går att få från Deutsche Telekom och France Telecom i Tyskland respektive Frankrike kommer dock inte att ingå i erbjudanden från Atlas, däribland Deutsche Telekoms och France Telecoms nationella datanättjänster med ATM eller motsvarande paketkopplingsteknik (Datex-M respektive Transrel) samt de nationella tjänster som nämns i punkt 5 ovan. Denna omständighet illustrerar att det fortfarande är en skillnad mellan nationella och gränsöverskridande kundanpassade paket för teletjänster för företag.

Marknaderna för paketkopplade datatjänster

14. Prisskillnaderna för dessa tjänster kan vara mindre än för kundanpassade paket för teletjänster för företag. En nationell, gränsöverskridande regional och global geografisk nivå kan emellertid urskiljas för tjänster avseende paketkopplade datatjänster. Beträffande trafikvolymer är utbud och efterfrågan på tjänster avseende paketkopplade datatjänster mest nationell. Till exempel tillhandahåller Deutsche Telekoms befintliga division för paketkopplade datatjänster i Tyskland, T-Data, nästan aldrig sådana tjänster över gränsen medan France Telecoms tyska dotterföretag, Info AG, trots att det hör till France Telecoms heltäckande gränsöverskridande Transpac-nät, endast tillhandahåller en femtedel av sina paketkopplade datatjänster över gränsen. Denna bedömning bekräftades av berörda tredje parter som lämnade in synpunkter med anledning av kommissionens meddelande om anmälan av Atlas (13).

15. På global och europeisk nivå kan X.25-tjänster och kundanpassade paket för teletjänster för företag delvis komma att smälta samman i den omfattningen att stora kunder som önskar det senare inte kräver separat tillhandahållande av X.25-tjänster när väl sådana tjänster är tillgängliga som en del av de kombinationer av tjänster som erbjuds via avancerade nät. Således efterfrågar stora europeiska användare av telekommunikation tjänster med global anslutningsmöjlighet, dvs. tjänster som, om så krävs, kan utvidgas till att gälla utanför Europa. Deutsche Telekom och France Telecom har försökt möta denna efterfrågan vid ingåendet av GlobalOne-avtalen med Sprint. I samband med att tillgängligheten ökar vad avser avancerad gränsöverskridande nätinfrastruktur, förväntas marknaden i allmänhet att övervinna skillnader längs med nationella gränser på medellång sikt. Åtskilda geografiska marknader består dock än så länge för paketkopplade datatjänster och för tillhandahållandet av kundanpassade paket för teletjänster för företag.

D. ATLAS MARKNADSANDELAR

Marknaden för kundanpassade paket för teletjänster för företag

16. Parterna uppskattar att de europeiska marknaderna för icke-reserverade teletjänster för företag (exklusive datatjänster) är värda ungefär 505 miljoner ecu (1993 års siffror). Av detta sammanlagda belopp uppgick änd-till-änd-tjänster till ungefär 15,1 miljoner ecu, tjänster för VPN till ungefär 220,6 miljoner ecu, tjänster för VSAT till ungefär 173,2 miljoner ecu och entreprenadtjänster till ungefär 96,4 miljoner ecu. Enligt anmälan var Deutsche Telekoms och France Telecoms sammanlagda marknadsandelar (1993 års siffror) inom Europeiska gemenskapen 25 % på marknaden för änd-till-änd-tjänster, 27 % på marknaden för tjänster för VPN och 2,3 % på marknaden för entreprenadtjänster. Marknadsandelarna för tjänster för VSAT är svåra att beräkna på grund av att teleorganisationerna oftast använder terminaler för VSAT antingen som back-up för andra tjänster eller för att öka den geografiska räckvidden för tjänster trots brister i den markbaserade infrastrukturen. Deutsche Telekom och France Telecom tillsammans hade dock 10 907 terminaler för VSAT i drift i juni 1994, motsvarande 29 % av det totala installerade antalet interaktiva envägs data- eller affärstelevisionsterminaler för VSAT inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

När det gäller den nationella marknaden för kundanpassade paket för teletjänster för företag i Frankrike respektive Tyskland, är Deutsche Telekoms och France Telecoms sammanlagda marknadsandelar av individuella icke-reserverade teletjänster för företag 93 % på den franska VPN-marknaden (där Deutsche Telekom inte är representerat) jämfört med 0 % på den tyska VPN-marknaden och 60 % på den franska marknaden för änd-till-änd-tjänster jämfört med 35 % på motsvarande tyska marknad. Deutsche Telekoms och France Telecoms entreprenadsamriskföretag, Eunetcom BV, stod för 36 % av den totala entreprenadomsättning som genererades i Frankrike och 29 % av den totala entreprenadomsättning som genererades i Tyskland. När det gäller tjänster för VSAT har Deutsche Telekom installerat ungefär 25 % av alla terminaler för VSAT i Tyskland. Denna medlemsstat svarar för 18 % av det totala antalet installerade terminaler av denna typ inom EES.

På nationella marknader i tredje land, däribland alla medlemsstater i EES, är Deutsche Telekoms och France Telecoms närvaro försumbar eller obefintlig.

Marknaden för paketkopplade datatjänster

17. Deutsche Telekom och France Telecom uppskattar att den europeiska marknaden för datatjänster är värd ungefär 2,8 miljarder ecu (1993 års siffror). Enligt anmälan var Deutsche Telekoms och France Telecoms sammanlagda andelar (1993 års siffror) av denna marknad 35 %. Bland de nationella marknaderna kommer Atlas att ha en särskilt stark ställning i Frankrike och Tyskland. Deutsche Telekoms och France Telecoms sammanlagda marknadsandel vad avser alla datatjänster är 79 % i Tyskland och 77 % i Frankrike, varav ungefär hälften svarar för tjänster som tillhandahålls av Deutsche Telekoms dotterföretag för X.25-tjänster (numera T-Data) och France Telecoms dotterföretag Transpac France. Båda dotterföretagen kommer att förbli utanför Atlas räckvidd tills dess att marknaderna för telekommunikationsinfrastruktur och -tjänster i Frankrike och Tyskland har liberaliserats fullt ut, vilket planeras till den 1 januari 1998 (se punkt 24 ovan).

E. HUVUDKONKURRENTER TILL ATLAS

Marknaderna för kundanpassade paket för teletjänster för företag

18. Efter kommissionens beslut 94/579/EG om BT-MCI, har många aktörer, själva eller tillsammans med andra parter, etablerat sig eller håller på att etablera sig på marknaden för icke-reserverade teletjänster för företag. Några av de viktigaste av dessa aktörer, även om den geografiska räckvidden och målkunderna varierar, är AT& T WorldPartners, Concert, IBM-Stet, International Private Satellite Partners (14), Unisource (15) eller Uniworld (16). En del av ovanstående strategiska allianser är endast på projektstadiet, medan andra väntar på officiellt godkännande. Alla aktörer ovan eftersträvar dock att välja ut sina respektive partner med tanke på den väntade fulla liberaliseringen.

Marknaden för paketkopplade datatjänster

19. Marknaden för paketkopplade datatjänster har ett betydligt större antal aktörer än marknaden för kundanpassade paket för teletjänster för företag. Bland de globala aktörerna på denna marknad konkurrerar de allianser som omnämns i punkt 18 med leverantörer som EDS, FNA, Infonet, SITA eller SWIFT och verksamma dotterföretag till stora globala företag som AT& T Istel, Cable & Wireless Business Networks, DEC's Easynet eller GEIS. Dessutom konkurrerar ett stort antal mindre aktörer på gränsöverskridande regional eller nationell nivå inom EES. Till exempel är France Telecoms indirekta tyska dotterföretag, Info AG, som tillhandahåller det mesta av dess datatjänster inom Tyskland, Deutsche Telekoms näst största konkurrent på den tyska marknaden för paketkopplade datatjänster. Ingen av dessa små aktörer kan jämföras med stora allianser beträffande räckvidd, tillgång till överföringskapacitet och finansiella resurser.

F. AFFÄRSUPPGÖRELSEN

20. Den uppgörelse om Atlas som anmäldes till kommissionen omfattar ett antal avtal vilkas huvuddrag beskrivs nedan.

1. Avtal som ursprungligen anmälts

a) Avtalet om samriskföretaget Atlas är det huvudavtal som upprättar samriskföretaget Atlas.

b) Överflyttnings- och licensavtalet om immateriell och industriell äganderätt slöts med Atlas SA av France Telecom respektive Deutsche Telekom. Enligt dessa avtal gör France Telecom och Deutsche Telekom de immateriella rättigheter som behövs för att driva Atlas verksamhet tillgängliga för Atlas SA.

c) Ramtjänsteavtalen är ramavtal som fastställer de grundläggande villkoren för vissa av Deutsche Telekoms och France Telecoms tjänster till Atlas SA och för vissa av Atlas SA:s tjänster till France Telecom och Deutsche Telekom.

d) Distributionsavtalen är två i huvudsak likadana distributionsavtal med France Telecom respektive Deutsche Telekom som fastställer marknadsföringen och försäljningen av Atlas produkter i hemländerna (Frankrike respektive Tyskland).

e) Agenturavtalen enligt vilka varje moderföretag utser Atlas SA till världsvid agent utan ensamrätt för försäljningen av Deutsche Telekoms och France Telecoms internationella förhyrda ledningar (halvkopplingar) med det territoriella undantaget Tyskland vad avser Deutsche Telekoms halvkopplingar.

2. Kontraktsbestämmelser

21. I ovannämnda avtal anges särskilt följande:

1) Samriskföretaget Atlas struktur

Atlas SA skall vara ett samriskföretag mellan France Telecom och Deutsche Telekom, där vart och ett äger hälften av aktiekapitalet. Atlas SA kommer att ledas på följande sätt:

a) Bolagsstämma: Förhandsgodkännande av bolagsstämman krävs för frågor såsom ändring av bolagsordningen, ändring av kapital, aktieemission, koncentrationer, försäljning av alla eller en betydande del av tillgångarna och likvidation.

b) Styrelsen: Styrelsen för Atlas SA har elva ledamöter. Deutsche Telekom och France Telecom väljer fem ledamöter var och Sprint en. Förhandsgodkännande av styrelsen krävs för ett antal viktiga beslut såsom godkännandet av affärsplaner och årliga budgetar samt ändringar i omfattningen av Atlas verksamhet, ingåendet av viktiga kontrakt m.m. Beslut om ändringar i Atlas affärsverksamhet, utseendet av personer i ledande ställning och godkännandet av affärsplanen, den årliga verksamhetsplanen och budgeten kräver att minst två styrelseledamöter som har nominerats av varje part röstar med majoriteten (17).

c) Verkställande direktörer: Atlas SA skall ha två verkställande direktörer, en som nomineras av France Telecom bland dess representanter i styrelsen, den andra av Deutsche Telekom bland dess representanter i styrelsen. De verkställande direktörerna skall gemensamt ansvara för den löpande verksamheten och ledningen av Atlas verksamhet. Godkännande av de båda samverkande verkställande direktörerna krävs för alla viktiga beslut, inklusive anställning eller avskedande av nyckelpersoner.

Parterna kommer att tillföra Atlas sina befintliga europeiska tillgångar utanför Frankrike och Tyskland (liksom en del tillgångar i Frankrike och Tyskland) som används för att tillhandahålla tjänster som omfattas av Atlas verksamhet.

2) Atlas syfte och verksamhet

Samriskföretaget Atlas avser att tillhandahålla heltäckande nationella och internationella icke-reserverade tjänster till företagskunder (dvs. såväl till multinationella företag som små och medelstora företag). De tjänster som Atlas erbjuder omfattar datanättjänster, internationella änd-till-änd-tjänster (tillhandahållna förbindelser), taltjänster för VPN, kunddefinierade nät, entreprenad- och VSAT-tjänster. Dessa tjänster är helt liberaliserade inom Europeiska unionen och är i stor utsträckning liberaliserade i hela världen. Atlas kommer att ha ansvaret för de tjänster som erbjuds enligt ovan utanför Frankrike och Tyskland.

I Frankrike och Tyskland kommer Atlas att ge säljstöd till France Telecoms och Deutsche Telekoms säljarkårer vad avser alla tjänster som Atlas erbjuder, med undantag av tjänster avseende allmänt tillgängliga paketkopplade datatjänster inom Frankrike och Tyskland som kommer att tillhandahållas av France Telecoms dotterföretag Transpac France respektive Deutsche Telekoms dotterföretag T-Data tills dess att marknaderna för telekommunikationsinfrastruktur och -tjänster är helt liberaliserade i Frankrike och Tyskland, vilket är planerat till den 1 januari 1998.

Deutsche Telekom kommer att sälja Atlas tjänster i Tyskland och France Telecom kommer att sälja Atlas tjänster i Frankrike, var och en i egenskap av distributör med ensamrätt. Atlas produkter kommer att säljas i Frankrike och Tyskland under de gemensamma globalt använda varumärkena Atlas/GlobalOne. Det kommer att vara tillåtet för Deutsche Telekom i Frankrike, för France Telecom i Tyskland och för alla driftsenheter inom Atlas i båda medlemsstaterna att passivt sälja Atlas tjänster. Utanför Frankrike och Tyskland kommer Atlas driftsenhet för resten av Europa att sälja produkter från Atlas.

En utjämningsbetalning från Deutsche Telekom gjordes i enlighet med avtalet om samriskföretaget Atlas vid avslutet för att utjämna värdena för parternas respektive bidrag. France Telecom och Deutsche Telekom kommer att göra ytterligare en justeringsbetalning när T-Data och Transpac införlivas med Atlas för att utjämna eventuella skillnader i värderingen av T-Data respektive Transpac.

3) Bestämmelser om affärsuppgörelser med/genom Atlas

Ömsesidigt tillhandahållande av tjänster mellan Atlas och France Telecom/Deutsche Telekom är föremål för två ramtjänsteavtal enligt vilka affärsuppgörelser mellan France Telecom/Deutsche Telekom och Atlas skall vara öppna, icke-diskriminerande och som mellan fristående företag.

När det gäller sådana tjänster som Deutsche Telekom och France Telecom i allmänhet erbjuder skall de priser och övriga villkor som Deutsche Telekom eller France Telecom i allmänhet tillämpar vid en viss tidpunkt för sina kunder på motsvarande sätt vara tillämpliga för Atlas. När det gäller sådana tjänster som France Telecom eller Deutsche Telekom i allmänhet inte erbjuder, skall marknadspriser och -villkor tillämpas och de skall förhandlas fram mellan parterna i god tro som mellan fristående företag. Följaktligen skall Atlas köpa sådana tjänster från Deutsche Telekom eller France Telecom till samma pris och på samma villkor som varje tredje man som i allmänhet erbjuder sådana tjänster skulle tillämpa under samma omständigheter. Om det inte finns några uppgifter om relevanta marknadspriser, skall de priser som är tillämpliga för Atlas bestämmas på grundval av en beräkningsmodell som används inom France Telecom för att lämna anbud till kunder med särskilda önskemål, och inom Deutsche Telekom för att beräkna internpriser. De priser som blir resultatet av sådana beräkningar skall för perioden i fråga täcka såväl alla kostnader som en rimlig vinstmarginal.

4) Bestämmelser om icke-konkurrens

Enligt artikel XIII i avtalet om samriskföretaget Atlas kommer France Telecom och Deutsche Telekom inte att någonstans engagera sig i produktion av sådana tjänster som huvudsakligen är desamma eller som direkt konkurrerar med Atlas tjänster och kommer inte att engagera sig i marknadsföring, försäljning eller distribution utanför Frankrike och Tyskland av sådana tjänster som huvudsakligen är desamma eller som direkt konkurrerar med Atlas tjänster. Dessutom kommer France Telecom inte att marknadsföra eller distribuera Atlas tjänster i Tyskland och Deutsche Telekom kommer inte att marknadsföra och distribuera Atlas tjänster i Frankrike. France Telecom tillåter dock passiv försäljning utanför Frankrike, Deutsche Telekom tillåter passiv försäljning utanför Tyskland och Atlas tillåter detta både i Frankrike och Tyskland.

5) Bestämmelser om immateriell och industriell äganderätt

Båda moderföretagen ingick ett överflyttnings- och licensavtal om immateriell och industriell äganderätt med Atlas SA, enligt vilket Deutsche Telekom, France Telecom, T-Data och Transpac France (innehavarna) gör de immateriella rättigheter som krävs för att driva Atlas verksamhet tillgängliga för Atlas SA enligt följande principer:

a) Immateriella rättigheter som ägs av, eller är licenserade till, innehavarna och som endast används för Atlas verksamhet skall flyttas över till Atlas SA.

b) Immateriella rättigheter som ägs av, eller är licenserade till, innehavarna och som till övervägande delen används för Atlas verksamhet skall också flyttas över till Atlas SA som i sin tur beviljar innehavarna en underlicens.

c) Immateriella rättigheter som ägs av, eller är licenserade till, innehavarna och som till övervägande delen används för innehavarnas verksamhet skall (under-)licenseras till Atlas SA.

G. ÄNDRINGAR SOM GJORTS MED ANLEDNING AV KOMMISSIONENS INGRIPANDE OCH VILLKOR FÖRBUNDNA MED DETTA BESLUT

22. Vissa delar av den anmälda affärsuppgörelsen om Atlas föreföll vara oförenliga med gemenskapens konkurrensregler. Följaktligen underrättade kommissionen parterna sina betänkligheter genom en skrivelse den 23 maj 1995. Under anmälningsförfarandet har parterna ändrat de ursprungliga avtalen och lämnat kommissionen garantier.

1. Ändringar i kontrakten

23. Atlas SA utses inte till agent för internationella halvkopplingar.

Med anledning av kommissionens skrivelse av den 23 maj 1995 upphävde Deutsche Telekom och France Telecom agenturavtalen och ändrade de ursprungliga tjänsteavtalen för att ta hänsyn till att Atlas SA inte skall utses till agent utan ensamrätt för Deutsche Telekoms och France Telecoms halvkopplingar.

24. De allmänt tillgängliga franska och tyska paketförmedlande datanäten integreras inte förrän marknaderna för telekommunikationsinfrastruktur och -tjänster har liberaliserats fullt ut.

Atlas SA skall inte få äganderätt eller kontroll enligt artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (18), ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, över de franska och tyska allmänt tillgängliga paketförmedlande datanäten, Transpac France respektive T-Data, innan marknaderna för telekommunikationsinfrastruktur och -tjänster har liberaliserats fullt ut i Frankrike och Tyskland, vilket planeras ske den 1 januari 1998. Tills dess är det tänkt att

1) France Telecom skall ha delat upp Transpac SA i Transpac France och Transpac Europe,

2) France Telecom skall ha införlivat Transpac Europe i Atlas,

3) France Telecom skall behålla Transpac France som ett helägt dotterföretag,

4) Deutsche Telekom skall ha införlivat sin division för X.25-tjänster som ett separat företag enligt tysk lag och som ett helägt dotterföretag till Deutsche Telekom,

5) Deutsche Telekoms and France Telecoms entreprenadsamriskföretag, Eunetcom BV, har helt och hållet införlivats i Atlas SA, och

6) Atlas SA har upprättat ett dotterföretag i Frankrike och Tyskland (Atlas Frankrike respektive Atlas Tyskland) för att tillhandahålla följande tjänster:

i) Säljstöd för Atlas produkter till distributörer i Frankrike och Tyskland, och

ii) andra tjänster inom ramen för Atlas verksamhet än tjänster avseende paketförmedlande datanät inklusive

- tjänster för VSAT,

- internationella änd-till-änd-tjänster,

- taltjänster för VPN,

- kunddefinierade lösningar (undantaget nationella X.25-tjänster i Frankrike och Tyskland), och

- entreprenadtjänster,

och exklusive de tjänster som anges i punkt 5 sista stycket.

När marknaderna för telekommunikationsinfrastruktur och -tjänster har liberaliserats fullt ut i Frankrike och Tyskland, kommer Transpac France och T-Data att överföras till Atlas på ett sådant sätt att Atlas Frankrike och Atlas Tyskland slås samman med Transpac France respektive T-Data. Vid en sådan överföring skall Transpac France och T-Data anses omfatta endast de allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät för tillhandahållande av paketkopplade datatjänster som bygger på X-25, IP, SNA respektive ramförmedlingsprotokollen.

25. Tekniskt samarbete.

Innan marknaderna för telekommunikationsinfrastruktur och -tjänster liberaliseras fullt ut i Frankrike och Tyskland, kommer Deutsche Telekom och France Telecom att samarbeta för att utveckla gemensamma tekniska nätelement. Beslutet förutsätter att samarbetet mellan Deutsche Telekom och France Telecom fram till den dag som fastställs i artikel 2 i detta beslut kommer att omfatta endast följande områden:

1) France Telecom och Deutsche Telekom kommer att samarbeta för att utveckla gemensamma produkter och gemensamma tekniska nätelement (dvs. sådana produkter och element som har samma funktioner men som ändå byggs och ägs separat). Detta samarbete kommer även att omfatta de franska och tyska allmänt tillgängliga paketförmedlande datanäten. Atlas SA kommer endast att ha hand om följande funktioner för Transpac France respektive T-Data:

a) Hantering och utveckling av produkter, dvs. i produktdefinition (dvs. definition av bl.a. hastighet, villkor och möjlighet till samtrafik och andra tekniska och kommersiella villkor), ii marknadsföring av produkter, iii övervakning av produkten under dess livscykel, iv specificering av produktkrav, v tekniska specifikationer och produktutveckling och vi teknisk utveckling av produkterna (dvs. hårdvara och mjukvara), förutsatt att såväl produktens varumärke och prissättning som produktens införande på nätet sköts av Transpac France respektive T-Data,

b) vissa funktioner vad avser planering av nätet, dvs. i konstruktion av det centrala nätet och optimering av det gemensamma överföringsnätet för att undvika resursslöseri, ii konstruktion och optimering av näten för de olika tjänsteplattformarna för att säkerställa en heltäckande service och iii centraliserad planering vad gäller införande av nya nätverksnoder (t.ex. timing), och

c) informationssystem, dvs. i definiering av informationssystemets arkitektur (t.ex. utveckling av gemensamma tekniska egenskaper för framtida informationssystem), ii specificering av krav och tillämpningar för informationssystem, iii teknisk utveckling av hårdvara och mjukvara för informationssystem och iv centraliserad planering vad gäller införandet av hårdvara och mjukvara, förutsatt att centrala informationssystemsfunktioner (t.ex. uppgifter om fakturering och statistik) kommer att skötas av Transpac France respektive T-Data.

Ovannämnda samarbetsområden skall under inga förhållanden vara liktydiga med en faktisk integrering av de franska och tyska allmänt tillgängliga paketförmedlande datanäten, som kommer att övervakas av två separata ledningscentraler för nätet. Att Deutsche Telekoms och France Telecoms tekniska samarbete begränsas till att enbart omfatta de delar som anges ovan ingår som ett villkor för detta beslut enligt artikel 8.1 i förordning nr 17.

2) Atlas kan lägga ut vissa driftsfunktioner på Transpac France respektive T-Data.

26. France Telecoms indirekta tyska dotterföretags tillgångar integreras inte.

De tillgångar som France Telecoms tyska tillhandahållare av teletjänster för företag, Info AG, har, skall inte integreras i Atlas, förutom vad som anges i följande åtagande:

"För att uppfylla Europeiska kommissionens krav på att inte utesluta konkurrensen på den tyska marknaden för teletjänster, åtar sig France Telecom att oåterkalleligen bjuda ut Transpacs tyska verksamma dotterföretag, Info AG, till försäljning, eller att utföra alternativa utvägar om en sådan försäljning inte skulle komma till stånd.

Avyttringens omfattning

France Telecom kommer att avyttra alla tillgångar och kontrakt som Info AG har. Multinationella kunder med huvudkontor utanför Tyskland till vilka Info AG idag tillhandahåller avancerade nättjänster som en del av Transpacnätet kan överföras till Atlas, i den utsträckning kommissionen är övertygad om att sådana tjänster är åtskilda från Info AG:s verksamhet i Tyskland (Info AG:s verksamhet) utan att betydligt minska denna verksamhets värde.

De två delarna av Info AG:s verksamhet (dvs. Disaster recovery Services (DRS) och nättjänster) kommer att säljas var för sig om det inte går att hitta någon köpare av Info AG:s verksamhet som helhet. I detta åtagande betraktas försäljningen av Info AG som en försäljning av både DRS- och nättjänsterna inom Info AG:s verksamhet.

France Telecoms skyldigheter

1) När det gäller Info AG:s nuvarande verksamhet för kunder vars huvudkontor ligger utanför Tyskland kommer France Telecom att försöka få till stånd ett tjänsteavtal mellan Info AG och Transpac innan försäljningen av Transpacs andelar i Info AG till den part som köper andelarna (köparen) äger rum. Enligt ett sådant avtal kommer Transpac att fortsätta tillhanda sådana tjänster till Info AG som Transpac för närvarande tillhandahåller Info AG.

2) De tjänster som omfattas av det avtal som avses i punkt 1 ovan skall tillhandahållas på ett sådant sätt att det inte hindrar Info AG:s återstående verksamhet som den bedrivs för närvarande. Ett sådant avtal med köparen är inte ett villkor och kan inte krävas av France Telecom för att uppfylla detta åtagande.

3) France Telecom samtycker också till att ge köparen stöd (t.ex. licenser och know-how) i samband med tillhandahållande av Info AG:s tjänster, i den utsträckning det är tillåtet enligt befintliga avtal. France Telecom får ta en marknadsbaserad avgift av köparen för varje sådan licens och know-how. Den marknadsbaserade avgiften skall vara den som normalt fås på marknaden vid tidpunkten för tillhandahållandet av sådana licenser eller sådan know-how.

4) France Telecom erkänner kommissionens mål att i bevara lönsamheten, säljbarheten och konkurrenskraften hos Info AG:s nuvarande verksamhet och ii att tillhandahålla tillräckliga ledningstjänster och andra resurser för detta ändamål. För att uppfylla dessa mål åtar sig France Telecom följande:

a) Att säkerställa i att Info AG:s verksamhet hålls juridiskt åtskild från både Transpac och T-Data och bevaras som en klart avgränsad och säljbar verksamhet; ii att Info AG:s tillgångar och dess verksamhets värde i varje hänseende bevaras i enlighet med god affärssed på nuvarande nivå, såvida inte en förändring i tillgångarna är nödvändig, i vilket fall France Telecom inte skall göra några betydande förändringar utan föregående överläggning med och godkännande av Europeiska kommissionen; och iii att alla avtal som är nödvändiga för att bevara Info AG:s verksamhet ingås eller upprätthålls i enlighet med villkoren, i överensstämmelse med tidigare praxis och den vanliga affärsverksamheten. Detta skall särskilt omfatta alla avtal och överenskommelser i samband med förhyrd ledningskapacitet och samtrafik med T-Data och Deutsche Telekom,

b) Att bevara alla administrativa och ledningsmässiga funktioner som rör Info AG och som har utförts på alla nivåer inom France Telecom och Transpac, för att upprätthålla Info AG:s lönsamhet, säljbarhet och konkurrenskraft tills dess att avyttringen är genomförd eller tills dess att förvaltaren meddelar France Telecom att sådana funktioner inte längre är nödvändiga, beroende på vilket som inträffar först.

c) Att så snart det är praktiskt möjligt och i vart fall inte senare än 10 juli 1996, utse en förvaltare (förvaltaren), till exempel en investeringsbank, som skall godkännas av kommissionen (kommissionen får inte vägra att ge ett sådant godkännande annat än på goda grunder). Skulle France Telecom vid någon tidpunkt efter utnämningen av förvaltaren fastställa att förvaltaren inte fullgör sina uppgifter ordentligt, får France Telecom efter att ha fått kommissionens godkännande (kommissionen får inte vägra sådant godkännande annat än på goda grunder) i avsluta förvaltningsavtalet, och ii ersätta förvaltaren med en annan förvaltare som också skall godkännas av kommissionen.

d) Att ge förvaltaren ett oåterkalleligt uppdrag att sälja Info AG till bästa möjliga pris och villkor till den köpare som lämnar in ett anbud före [. . .] (19); och

e) att upprätta och underlätta den ledningsstruktur som överenskommits med förvaltaren inom ramen för avyttringsförhandlingarna.

5) När förvaltaren är utsedd att sälja Info AG, skall France Telecom uppfylla förvaltarens krav för att upprätthålla värdet av Info AG:s tillgångar, så långt lagligt möjligt, såvida inte en förändring av tillgångarna är nödvändig, i vilket fall France Telekom inte skall göra några betydande förändringar utan föregående överläggning med och godkännande av Europeiska kommissionen. France Telecom skall särskilt säkerställa att alla tjänster som tillhandahålls av France Telecom eller någon av France Telecoms dotterbolag till Info AG i fortsättningen tillhandahålls effektivt och tillfredsställande och att avgiften (om det finns någon) till Info AG inte höjs för någon sådan tjänst. France Telecom skall inte, förutom med förvaltarens medgivande, anställa eller erbjuda anställning till någon anställd eller chef på Info AG förrän efter försäljningen av Info AG.

Förvaltarens skyldigheter

6) Enligt avtalet mellan France Telecom och den utnämnda förvaltaren, som godkänts av kommissionen, skall förvaltaren göra följande:

a) Förvaltaren skall ge råd till France Telecom och Transpac angående den ledningsstruktur som bäst kan säkerställa Info AG:s affärsverksamhets fortsatta lönsamhet, säljbarhet och konkurrenskraft. Förvaltaren skall särskilt ge råd angående all omstrukturering av Info AG på ett sådant sätt att Info AG:s lönsamhet, säljbarhet och konkurrenskraft garanteras.

b) Förvaltaren skall ge råd till France Telekom och Transpac angående den tillfredsställande driften och ledningen av Info AG för att säkerställa en bibehållen lönsamhet, säljbarhet och konkurrenskraft hos Info AG:s verksamhet samt leda, övervaka och kontrollera Info AG:s genomförande av givna råd. Därför skall förvaltaren i den utsträckning som krävs för en sådan övervakning ha tillgång till Info AG:s personal och resurser liksom till dokument, räkenskaper och protokoll från både France Telecom och Transpac, inbegripet sådan personal och sådana dokument, räkenskaper och protokoll som, även om de inte direkt avser Info AG, kan ha betydelse för hur Info AG:s verksamhet bedrivs.

c) Förvaltaren skall fungera som France Telecoms investeringsbank och föra seriösa förhandlingar med intresserade tredje parter i avsikt att sälja Info AG inom [. . .] (20) från det första slutdatumet för Atlas-transaktionen, så som det definieras i transaktionen, dvs. före den [. . .] (21) (måldagen). Om förvaltaren vid någon tidpunkt före måldagen, men minst två månader före den dagen tillsammans med kommissionen fastställer att det inte är möjligt att hitta någon godtagbar köpare till Info AG, icke inräknat de kunder vars huvudkontor ligger utanför Tyskland, skall förvaltaren, France Telecom och kommissionen diskutera lämpliga alternativ till den föreslagna avyttringen av Info AG, framför allt en förlängd avyttring.

d) Förvaltaren skall tillhandahålla en skriftlig rapport innan ett bindande kontrakt skall undertecknas och i varje fall varje månad om utvecklingen av förhandlingarna med tredje parter som är intresserade av att köpa Info AG. Rapporterna skall tillsammans med bestyrkande handlingar skickas till kommissionen och en kopia skall sändas till France Telecom.

e) Förvaltaren skall varannan månad lämna en skriftlig rapport om övervakandet av driften och ledningen av Info AG till kommissionen, med kopia till France Telecom.

f) Förvaltaren skall när helst kommissionen begär detta, ge kommissionen en skriftlig eller muntlig rapport om förvaltarens alla plikter och verksamhet i relation till Info AG och dess eventuella köpare. France Telecom skall få en kopia av sådana skriftliga rapporter och skall informeras om innehållet i muntliga rapporter.

g) Förvaltaren skall upphöra att utföra sina sysslor som förvaltare i samband med detta företag när försäljningen av Info AG, eller andra alternativa utvägar i enlighet med definitionen i ovanstående punkt 6 c, träder i kraft.

7) Förvaltaren skall få ersättning av France Telecom. Förvaltarens ersättning skall ge en motivation för att genomföra en snabb avyttring, så att förvaltaren gör sitt bästa för att få till stånd en snabb försäljning till bästa möjliga pris av Info AG.

8) France Telecom åtar sig att ge allt rimligt stöd som efterfrågas av förvaltaren för att sälja Info AG till måldagen. France Telecom skall anses ha uppfyllt sitt åtagande om avyttring om det till den dagen har ingått ett bindande viljeförklaringsbrev eller ett bindande avtal om försäljningen av Info AG till en köpare som godkänts av kommissionen, under förutsättning att en sådan försäljning avslutas inom en rimlig tidsgräns, efter det att ett sådant bindande viljeförklaringsbrev eller bindande kontrakt har undertecknats och har godkänts av kommissionen.

9) Kommissionen får om France Telecom med goda skäl begär detta förlänga den frist som beviljats France Telecom för avyttringen av Info AG med ytterligare sex månader efter måldagen (förlängd frist).

10) I de rapporter som avses i punkterna 6 d och f ovan skall anges huruvida en tänkt köpare skulle kunna säkerställa att Info AG skall fortsätta vara en konkurrenskraftig deltagare på den tyska telemarknaden och huruvida förhandlingarna med den tänkte köparen bör fortsätta. Om kommissionen inom tio dagar efter det att den tagit emot dessa upplysningar inte formellt meddelat att den inte samtycker med förvaltarens positiva bedömning av den tänkta köparen, får förhandlingarna med denne fortsätta. Kommissionen får ogilla bedömningen av den köpare som föreslagits av förvaltaren om det enligt kommissionens åsikt inte är troligt att köparen kommer att konkurrera effektivt med T-Data, Atlas Tyskland respektive GlobalOne.

11) Om försäljningen av Info AG avbryts på grund av en anmälan till en konkurrensmyndighet skall [. . .]perioden (22) fram till måldagen och, i förekommande fall, den förlängda fristen på sex månader, tillfälligt avbrytas tills dess att myndigheten fattat sitt slutliga beslut beträffande försäljningen av Info AG.

12) Eventuella tvister mellan France Telecom och köparen/köparna av Info AG i fråga om France Telecoms åtagande att avyttra Info AG:s verksamhet skall lösas genom skiljedom av en oberoende tredje part. När sådan skiljedom pågår skall [. . .]perioden (23) fram till måldagen avbrytas.

13) Om försäljningen av Info AG:s verksamhet inte verkar äga rum före det datum som fastslås i punkt 4 d ovan, skall France Telecom minst två månader före detta datum framlägga alternativa utvägar som på tillräckligt tillfredsställande sätt skyddar den faktiska konkurrensen på den tyska marknaden. Dessa alternativa utvägar måste komma till stånd före den dag som anges i punkt 4 d ovan.

Kommissionen fattar detta beslut på villkor att France Telecom uppfyller villkoren för företaget ovan. De multinationella kunder som köper nättjänster från Info AG, som ingår i Transpacs nät och vars huvudkontor ligger utanför Tyskland, får överföras till Atlas till den del de går att särskilja från de produktdivisioner inom Info AG som skall avyttras"

(19) Affärshemlighet.

(20) Affärshemlighet.

(21) Affärshemlighet.

22) Affärshemlighet.

(23) Affärshemlighet..

27. France Telecom, Deutsche Telekom, Atlas och GlobalOne har alla gjort enskilda åtaganden att under ett år efter det att försäljningen av Info AG avslutats avstå från att konkurrera med köparen av Info AG om att tillhandahålla de av Info AG:s kunder vars huvudkontor ligger inom Tyskland (överförda kunder) teletjänster, på de angivna platser där Info AG hade sin verksamhet, utom i sådana fall där de överförda kunderna i god tro tackar nej till att handla med köparen av Info AG. Kommissionen fattar detta beslut på villkor att France Telecom, Deutsche Telekom, Atlas och GlobalOne uppfyller detta företags krav.

2. Villkor om icke-diskriminering

28. För att tillhandahålla de tjänster som beskrivs i punkt 5 ovan, är Atlas eller andra tillhandahållare av tjänster beroende av tillgång till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN), det digitala flertjänstnätet (ISDN) och andra grundläggande funktioner såväl som till reserverade tjänster (19). Tills dess att infrastruktur och tjänster liberaliserats fullt ut i Frankrike och Tyskland, vilket planeras till den 1 januari 1998, är det bara France Telecom och Deutsche Telekom som tillhandahåller tillgång såväl till PSTN, ISDN som till reserverade tjänster. Även när alla telefunktioner och -tjänster är icke-reserverade kommer emellertid France Telecom och Deutsche Telekom åtminstone under ett antal år att fortsätta vara oumbärliga leverantörer av byggstenarna till de berörda tjänsterna i Frankrike och Tyskland. Eftersom France Telecom och Deutsche Telekom är aktieägare i Atlas är det nödvändigt, för att trygga en rättvis konkurrens mellan Atlas och andra befintliga eller framtida tillhandahållare av teletjänster, att eliminera risken att den förre beviljas förmånligare behandling vad avser följande funktionsrelaterade teletjänster som France Telecom och Deutsche Telekom tillhandahåller Atlas i Frankrike och Tyskland i enlighet med ramtjänsteavtalen: i tjänster för förhyrda ledningar, framför allt internationella förhyrda ledningar (halvkopplingar) och inhemska förhyrda ledningar, inbegripet eventuella rabatter, och ii PSTN/ISDN-tjänster, inklusive både tillgång till sådana nät (dvs. analog access, basaccess till ISDN, ISDN-access till de allmänt tillgängliga paketförmedlande datanäten, särskild access från de allmänt tillgängliga paketförmedlande datanäten till ISDN (X.75-gränssnitt) och nationella och internationella taltjänster för VPN och samtrafiktjänster för VPN) och trafik på sådana nät. Atlas skall inte heller behandlas förmånligare än tredje man i samband med andra reserverade funktioner och tjänster och med sådana funktioner och tjänster som fortsättningsvis är nödvändiga efter det att teleinfrastrukturen och -tjänsterna har liberaliserats fullt ut i Frankrike och Tyskland. Därför skall följande villkor uppfyllas:

1) Villkor.

De villkor som Deutsche Telekom och France Telecom tillämpar vad avser Atlas för ovannämnda tjänster som omfattas av ramtjänsteavtalen och för tillhandahållande av andra reserverade och/eller nödvändiga tjänster (t.ex. tillhandahållande av förhyrda ledningar, tilldelning av nummer, adresser och namn) i samband med de tjänster som beskrivs i punkt 5 ovan skall vara samma villkor som tillämpas vad avser andra tillhandahållare av liknande tjänster. Detta krav omfattar bl.a. leveranspris, tjänstens kvalitet, funktionsduglighet, användarvillkor, dröjsmål vid installation av önskade funktioner, uppkoppling av apparatur eller reparation och underhåll.

2) Omfattningen av de tjänster som tillhandahålls.

Atlas skall inte beviljas villkor, eller vara undantaget från restriktioner i fråga om användningen av ovannämnda tjänster som omfattas av ramtjänsteavtalen och andra reserverade och/eller nödvändiga tjänster, som skulle göra det möjligt för Atlas att erbjuda tjänster som konkurrenter är förhindrade att erbjuda.

3) Teknisk information.

Deutsche Telekom och France Telecom skall inte särbehandla Atlas jämfört med andra tillhandahållare av tjänster som konkurrerar med Atlas i samband med antingen ett beslut att väsentligen ändra tekniska gränssnitt för tillgång till reserverade och/eller nödvändiga funktioner eller tjänster eller yppande av någon annan teknisk information som gäller driften av PSTN/ISDN. Framför allt skall konkurrenter ha tillgång till teknisk information som de kan anpassa sig till, så att kvaliteten på deras tjänster inte försämras, t.ex. information om överföringsprogram för tillhandahållande av taltelefonitjänster.

4) Kommersiell information.

Deutsche Telekom och France Telecom skall inte särbehandla Atlas jämfört med andra tillhandahållare av sådana tjänster som beskrivs i punkt 5 ovan vad avser yppande av viss kommersiell information (t.ex. systematiserad och organiserad kundinformation som uteslutande härrör från driften av PSTN/ISDN eller tillhandahållandet av reserverade och/eller nödvändiga tjänster) om sådan information skulle innebära en väsentlig konkurrensfördel och inte är fritt tillgänglig någon annanstans genom tillhandahållare av tjänster som konkurrerar med Atlas.

För att säkerställa att tredje man inte diskrimineras skall detta beslut, enligt artikel 85.3 i Romfördraget och artikel 53.5 i EES-avtalet, endast vara giltigt under förutsättning att Deutsche Telekom, France Telecom och Atlas uppfyller följande ytterligare villkor.

3. Andra villkor för detta beslut

29. Deutsche Telekom och France Telecom har också gjort vissa ytterligare åtaganden. I de fall dessa åtaganden är för allmänna eller otillräckliga, har kommissionen närmare angivit och kompletterat vilka begränsningar moderföretagen skall åläggas. Att de begränsningar som beskrivs nedan respekteras är ett villkor för att detta beslut skall vara giltigt enligt artikel 8.1 i förordning nr 17.

1) Tillträde till Deutsche Telekoms och France Telecoms allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät.

Deutsche Telekom och France Telecom har gjort följande åtagande:

"Både France Telecom och Deutsche Telekom kommer från och med den 1 januari 1996 att upprätta och därefter bibehålla tillgång för tredje man till sina allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät i Frankrike respektive Tyskland. Icke-diskriminerande, öppen och genomblickbar tillgång kommer att beviljas för alla tillhandahållare av datatjänster som erbjuder tjänster avseende X.25 paketförmedlande datatjänster. För att säkerställa icke-diskriminerande tillgång till deras nationella allmänt tillgängliga X.25 paketförmedlande datanät, skall France Telecom och Deutsche Telekom

a) upprätta och bibehålla standardiserade X.75-gränssnitt för access till deras nationella allmänt tillgängliga X.25 paketförmedlande datanät. Denna samtrafik är lämplig för tillhandahållande av änd-till-änd-tjänster som baserar sig på X.25-specifikationer för accesshastigheter på upp till 64 kbps för slutanvändare, och

b) erbjuda sådan tillgång på icke-diskriminerande villkor med avseende på pris, möjlighet till volym- eller andra rabatter och kvaliteten på den samtrafik som tillhandahålls.

France Telecom och Deutsche Telekom skall dessutom säkerställa icke-diskriminerande tillgång genom att göra standardvillkoren för sådana X.75-gränssnittstandarder allmänt tillgängliga, inklusive eventuella volym- och andra rabatter, från och med den 1 januari 1996. France Telecom och Deutsche Telekom kommer att göra alla avtal som avser sådana X.75-gränssnitt, inklusive alla särskilt överenskomna villkor, tillgängliga för kommissionens granskning. Tills dess att Transpac France och T-Data har integrerats i Atlas, skall varken Transpac France eller T-Data yppa för Atlas några sådana särskilt överenskomna villkor som betecknas och behandlas som konfidentiella av den part som erhåller samtrafik genom sådana X.75-gränssnitt. Slutligen skall ovanstående förpliktelser på samma sätt vara tillämpliga på alla allmänt använda CCITT-standardiserade samtrafiksprotokoll som kan ändra, ersätta eller samexistera som en standard relaterad till X.75-standarden och som används av France Telecom och Deutsche Telekom.

Ägargränssnitt kan bibehållas eller upprättas mellan Transpac France, T-Data och Atlas. Sådana gränssnitt karaktäriseras av den särskilda typ av teknik, hårdvara och mjukvara som en nätoperatör använder för att tillhandahålla avancerade eller kundanpassade tjänster. Atlas kommer att få tillgång till Transpac Frances och T-Datas allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät via dessa ägargränssnitt, även för tillhandahållande av paketkopplade datatjänster, förutsatt att den tillgång Atlas beviljas via sådana gränssnitt är ekonomiskt likvärdig med tillgång för tredje man till Transpac France- och T-Data-näten."

Kommissionen ställer som villkor för detta beslut att Transpac France, T-Data och slutligen Atlas ger tredje man tillgång till de franska och tyska allmänt tillgängliga paketförmedlande datanäten på icke-diskriminerande och tydliga villkor som skall vara ekonomiskt likvärdiga med villkoren för Atlas' tillgång till sådana nät.

2) Tillgång till Deutsche Telekoms och France Telecoms andra nät och funktioner.

Detta beslut gäller under förutsättning att Deutsche Telekom och France Telecom ger tredje man som handhar utrustning för telekommunikation (teleoperatör) och som för denna utrustning eller dessa systemutrustningar ansöker om samtrafik med Deutsche Telekoms eller France Telecoms nät, t.ex. PSTN-, ISDN- eller ATM-nät, och, i förekommande fall, med därmed sammanhängande bredbandskapacitet, tillgång till denna samtrafik på icke-diskriminerande villkor i förhållande till Atlas. Villkoren måste göra det möjligt för teleoperatören att tillhandahålla teletjänster eller telekommunikationsutrustning utan begränsningar i något avseende, inom ramen för den berörde teleoperatörens kapacitet.

3) Korssubventionering.

Deutsche Telekom och France Telecom har förbundit sig att inte vara delaktiga i korssubventionering i samband med samriskföretaget Atlas. För att undvika att Atlas drar fördel av korssubventioner som beror på driften av allmänt tillgänglig telekommunikationsinfrastruktur och av reserverade tjänster från antingen Deutsche Telekom eller France Telecom, kommer alla enheter som bildats till följd av Atlas-avtalen att upprättas som tydliga enheter åtskilda från Deutsche Telekom och France Telecom.

Atlas SA, T-Data och Transpac France skall sköta sin egen skuldfinansiering genom egna krediter, förutsatt att France Telecom och Deutsche Telekom

a) kan ge kapitaltillskott eller lån som är brukliga i affärssammanhang till sådana enheter om detta krävs för att göra det möjligt för Atlas SA, T-Data och Transpac France att driva sina respektive verksamheter,

b) kan ställa sitt riskkapital i dessa enheter som borgen i samband med finansiering utan regressrätt för långivaren, samt

c) kan garantera sådana enheters skulder, förutsatt att France Telecom och Deutsche Telekom endast behöver göra betalningar enligt en sådan garanti efter det att en enhet inte har uppfyllt sina förpliktelser vad avser sådana skulder.

Ovan angivna åtagande måste uppfyllas för att detta beslut skall vara giltigt enligt artikel 8.1 i förordning nr 17. Kommissionen utvidgar följande villkor för parternas beteende till att omfatta alla enheter som bildats till följd av Atlas-avtalet, T-Data och Transpac France. Sådana enheter skall varken direkt eller indirekt allokera någon del av sina driftsutgifter, kostnader, värdeminskningar eller andra utgifter för sin verksamhet till någon del av France Telecoms eller Deutsche Telekoms affärsenheter (inbegripet utan begränsning de proportionella kostnaderna baserade på faktiskt utfört arbete som kan hänföras till gemensamma anställda eller till att Atlas-produkter och -tjänster säljs och marknadsförs av anställda vid Deutsche Telekom eller France Telecom). Atlas SA, T-Data och Transpac France får dock inte förhindras att fakturera Deutsche Telekom eller France Telecom för produkter och tjänster som dessa enheter har tillhandahållit Deutsche Telekom eller France Telecom på grundval av samma pris som tredje man betalar (när det gäller produkter eller tjänster som har sålts till tredje man i kommersiella kvantiteter) eller full ersättning av kostnaderna eller någon annan prissättningsmetod som hade använts mellan fristående företag (när det gäller produkter och tjänster som inte har sålts till tredje man i kommersiella kvantiteter).

4) Redovisning.

Kommissionen ålägger T-Data, Transpac France (inklusive alla dotterföretag) och alla enheter som bildats till följd av Atlas-avtalet och som är verksamma inom EES-området att ha åtskilda räkenskaper (inbegripet resultaträkning och balansräkning eller kapitalräkning) och använda internationella redovisningsnormer för varje tjänst som de tillhandahåller i ett land.

Av denna redovisning skall framgå alla tjänster som sådana enheter erhållit av Deutsche Telekom och France Telecom såväl som betalningar och överföringar till eller från Deutsche Telekom och France Telecom. Dessutom skall ingen enhet som bildats till följd av Atlas-avtalet, och inte heller T-Data eller Transpac France, indirekt eller direkt mottaga något väsentligt bidrag (inklusive avskrivning av skulder) från Deutsche Telekom eller France Telecom, eller någon annan investering eller betalning från Deutsche Telekom eller France Telecom som dessa enheter inte har bokfört som en investering i skulder eller eget kapital.

Kommissionen ålägger också Deutsche Telekom och France Telecom (inklusive alla dotterföretag) att ha åtskilda räkenskaper för alla tjänster som tillhandahålls en enhet som bildats enligt Atlas-avtalen och som är verksam inom EES-området. Deutsche Telekom och France Telecom skall därför inom ett år från dagen för undantaget enligt artikel 1 i detta beslut införa ett redovisningssystem med utförlig kostnadsredovisning för alla sådana tjänster.

Av de räkenskaper som anges i de föregående två styckena skall framgå

a) vilken beräkningsmetod för kostnader som har använts,

b) vilka redovisningskonventioner som har använts vid behandlingen av kostnader,

c) allokering och fördelning av utgifter eller kostnader, inkomster, tillgångar och skulder som skall delas mellan sådana enheter och deras moderföretag, och

d) vilken fördelningsmetod som har valts.

5) Kombinationserbjudanden.

Kommissionen ålägger Deutsche Telekom och France Telecom att sälja Deutsche Telekoms respektive France Telecoms tjänster under kontrakt som är skilda från de kontrakt för försäljning av Atlas-tjänster som de ingått i egenskap av distributör för Atlas i Tyskland respektive Frankrike. I varje enskilt kontrakt skall villkoren för varje enskild tjänst som kontraktet gäller fastställas och framför allt skall alla eventuella mängdrabatter eller andra rabatter för en viss tjänst specificeras.

4. Åligganden som är förenade med beslutet

30. I enlighet med artikel 8.1 i förordning nr 17 förenar kommissionen följande åligganden med detta beslut enligt artikel 85.3 i Romfördraget och artikel 53.3 i EES-avtalet. Dessa åligganden skall gälla så länge undantaget är i kraft. I den omfattning som befintliga åligganden enligt nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning avses, är följande åligganden avsedda att säkerställa parternas fasta åtagande att uppfylla den rättsliga ram som är tillämplig. Kommissionen får i enlighet med artikel 8.3 b i förordning nr 17 återkalla sitt beslut om parterna åsidosätter ett sådant åliggande.

1) Revision.

Atlas SA (vilket inkluderar dess konsoliderade dotterföretag), Transpac France och T-data revideras varje år, varvid dessa revisioner ur bokföringssynvinkel bekräftar att

a) transaktionerna mellan dessa enheter å ena sidan och France Telecom och Deutsche Telekom å andra sidan har skett som mellan fristående företag,

b) dessa enheter har följt de redovisningsmetoder som valts inom ramen för bestämmelserna i punkt 29.4 ovan, och att

c) beräkningstalen är korrekta.

De första redovisningrapporterna, som skall omfatta den tolvmånadersperiod som börjar den dag då detta beslut träder i kraft, skall lämnas till kommissionen inom femton månader från den dagen. Detta åliggande skall vara i kraft under detta besluts giltighetstid.

2) Bokföringsskyldighet

Deutsche Telekom, France Telecom och alla enheter som bildats till följd av Atlas-avtalen skall var och en upprätthålla lämplig bokföring och dokumentation som är ägnad att bevisa att de ovannämnda villkoren följs och som skall hållas tillgängliga för granskning av kommissionen.

3) Granskning av bokföring.

För att fastställa och garantera att Deutsche Telekom, France Telecom och Atlas uppfyller ovannämnda åligganden, skall Deutsche Telekom, France Telecom och alla enheter som bildats till följd av Atlas-avtalen med rimligt varsel under kontorstid och utan att kommissionen behöver åberopa sina inspektionsbefogenheter i enlighet med förordning nr 17, ge kommissionen tillträde till Deutsche Telekoms, France Telecoms eller Atlas affärslokaler för att granska den bokföring och de dokument som avses i den ovannämnda bokföringsskyldigheten och för att få muntliga förklaringar till dessa handlingar.

4) Rapporteringsskyldighet.

För att kommissionen skall kunna fastställa om Deutsche Telekom, France Telecom och Atlas följer villkoren i de ovannämnda åliggandena, skall T-Data, Transpac France, Deutsche Telekom, France Telecom och alla enheter som bildats till följd av Atlas-avtalen också tillhandahålla

a) bokföring och dokument som Deutsche Telekom, France Telecom eller en enhet som bildats till följd av Atlas-avtalen kontrollerar eller har i sin ägo och som är nödvändiga för att fastställa detta; framför allt var sjätte månad, med början ett år efter dagen för undantaget enligt artikel 1 i detta beslut, oreviderade redovisningsuppgifter enligt punkt 29.4 ovan, och

b) kompletterande muntliga eller skriftliga förklaringar.

H. REGLERINGSFRÅGOR

31. I skrivelser som sänts till kommissionen har den franska och den tyska regeringen åtagit sig att vidta nödvändiga åtgärder för att liberalisera alternativ infrastruktur för att tillhandahålla liberaliserade teletjänster senast den 1 juli 1996 och för att liberalisera taltelefonitjänsten och all telekommunikationsinfrastruktur fullständigt senast den 1 januari 1998. Tillgången på alternativ telekommunikationsinfrastruktur i Tyskland och Frankrike gör Atlas konkurrenter oberoende av Deutsche Telekoms och France Telecoms infrastruktur vid skapandet av infrastruktur med huvudledningsnätverk för att erbjuda liberaliserade tjänster.

Tidig liberalisering av alternativ infrastruktur i Frankrike och Tyskland förbättrar ramverket för reglering i Atlas samarbetspartners hemländer, på ett sätt som säkerställer samma konkurrensvillkor på telekommunikationsmarknaden.

1. Frankrike

1) Åtskiljande av reglerings- och driftsfunktioner.

Enligt fransk lagstiftning skall telekommunikationsministern säkerställa att reglering av telekommunikationsmarknaderna är åtskild från tillhandahållande av tjänster på dessa marknader. En särskild nationell övervakningsmyndighet (NRA) med namnet Direction Générale des Postes et Télécommunications (DGPT) kan utfärda tillstånd åt tillhandahållare av telekommunikationsnät och -tjänster i Frankrike enligt objektiva och tydliga kriterier. DGPT skall undersöka France Telecoms marknadsbeteende och godkänna France Telecoms taxor för i reserverade tjänster och förhyrda ledningar och ii sådana liberaliserade tjänster som inte erbjuds av en tredje man som är verksam på den franska marknaden.

2) Icke-diskriminerande tillgång

Antagandet av kommissionens tjänstedirektiv och ramdirektivet om ONP (20), artikel L. 32 1-4° i den franska lagen av den 29 december 1990, ger alla användare lika tillgång till det allmänt tillgängliga nätet på objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande villkor. France Telecom är förpliktat att på ett effektivt sätt bevilja sådan tillgång och skall publicera information om nätet (t.ex. tekniska funktioner, tariffer och användarvillkor) samt om erbjudanden på förhyrda ledningar. DGPT kan kontrollera om France Telecom uppfyller dessa skyldigheter och undersöka klagomål som lämnats in mot France Telecom om att detta inte uppfyller dessa skyldigheter. DGPT skall dessutom säkerställa att France Telecom följer sin skyldighet att dela tillgänglig transmissionskapacitet för liberaliserade tjänster med sina konkurrenter och DGPT skall årligen publicera statistiska rapporter över hur France Telecom uppfyller dessa skyldigheter.

3) Förhindrande av korssubventioner

För att DGPT skall kunna övervaka France Telecoms marknadsbeteende, är France Telecom enligt lag förpliktat att upprätthålla ett analytiskt bokföringssystem som relaterar kostnaderna till varje enskild France Telecom-tjänst. I fall där ett erbjudande inbegriper tillhandahållande av både reserverade och liberaliserade tjänster, skall France Telecom skilja på varje slag av tjänst i kontraktet och på fakturan. France Telecoms datakommunikationstjänster tillhandahålls redan av en separat juridisk enhet.

2. Tyskland

1) Åtskiljande av reglerings- och driftsfunktioner.

Enligt "Poststrukturgesetz" från 1989, "Postneuordnungsgesetz" från 1994 och "Post- und Telekommunikations-Regulierungsgesetz" från 1994 tillskrivs en förbundsinstans som inrättats av förbundsministeriet för post och telekommunikation (BMPT) övervakningsbehörigheten, medan telekommunikationsdriften sköts av Deutsche Telekom, som är ett helägt statligt aktiebolag. Oberoende organ, så kallade övervakningskammare, övervakar att Deutsche Telekom uppfyller sina regleringsplikter.

2) Icke-diskriminerande tillgång

Inom den nuvarande och framtida ramen för tysk reglering, skall Deutsche Telekom erbjuda tredje man både tillgång till infrastruktur med monopol och reserverade eller föreskrivna tjänster på en icke-diskriminerande och genomblickbar basis enligt objektiva kriterier. På begäran skall Deutsche Telekom tillhandahålla toppmoderna förhyrda ledningar över tjänsteneutrala accesspunkter utan dröjsmål. Med undantag för tillhandahållande av taltelefonitjänst kan förhyrda ledningar fritt kopplas med varandra och användas för vilken tjänst som helst. De förhyrda ledningarna skall motsvara efterfrågan på marknaden och Deutsche Telekom skall publicera uppgifter om tillgång och kvalitet på sådana ledningar.

3) Förhindrande av korssubventioner

BMPT skall i godkänna både taxorna och andra priskänsliga kontraktsenliga villkor för Deutsche Telekoms reserverade tjänster och ii får göra invändningar mot Deutsche Telekoms taxor för föreskrivna tjänster. BMPT får också beslagta Deutsche Telekoms vinster från tariffer som överskrider det godkända beloppet och vidta erforderliga åtgärder för att återställa en rättvis konkurrens som äventyrats av olagliga korssubventioner. Dessutom skall Deutsche Telekoms dotterföretag och närstående företag använda reserverade tjänster för tillhandahållande av konkurrenskraftiga tjänster på samma villkor som Deutsche Telekoms kunder och skall använda sig av sådana villkor för att redovisa överföring av interna tjänster.

I. SYNPUNKTER FRÅN TREDJE PART

32. Efter det att ett meddelandet enligt artikel 19.3 offentliggjorts (21), lämnade tio berörda tredje parter in synpunkter till kommissionen. I dessa synpunkter godkändes de strukturella förändringar som Deutsche Telekom och France Telecom hade gjort i sitt ursprungliga förslag, men det framgick även att en snabb avyttring av France Telecoms indirekta tyska dotterföretag Info AG är avgörande. De tredje parterna bidrog också till kommissionens definition av de relevanta marknaderna genom att betona nödvändigheten av i en fullständig liberalisering av alternativ infrastruktur i Frankrike och Tyskland, dvs. faktisk tillgång till alternativa källor för infrastruktur i dessa länder, innan Atlas beviljas undantag från artikel 85.1 i Romfördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet, och ii övervakning av det tekniska samarbetet mellan Deutsche Telekom och France Telecom så att det inte utvidgas till att omfatta försäljning, marknadsföring och prissättning.

33. I fråga om de föreslagna begränsningarna för Deutsche Telekoms och France Telecoms beteende, framförde de tredje parterna att åliggandena och villkoren bör förbli i kraft tills dess att det finns en effektiv konkurrens i Frankrike och Tyskland. Slutligen pekade synpunkterna från tredje part också på vikten av lämpliga redovisningssystem och samtrafiksvillkor, inklusive tekniskt likvärdiga gränssnitt för företagen i samriskföretaget och för tredje part, för att säkerställa att Atlas konkurrenter inte skadas genom korssubventionering eller diskriminerande beteende.

34. Kommissionen har noggrant gått igenom alla iakttagelser från tredje part och har dragit slutsatsen att den oro som har kommit till uttryck i dessa redan hade tagits upp och diskuterats ingående av kommissionen med Deutsche Telekom och France Telecom, som hade lämnat tillfredsställande svar och garantier. Dessa synpunkter har därför inte påverkat kommissionens grundläggande ståndpunkt som beskrivs i meddelandet enligt artikel 19.3 vad avser de anmälda avtalen. I rättsäkerhetens intresse har dock kommissionen i detta beslut mer detaljerat beskrivit räckvidden och varaktigheten för vissa villkor och åligganden som gäller för Deutsche Telekom och France Telecom.

35. Till följd av tredje parts synpunkter har kommissionen också begärt att France Telecom, Deutsche Telekom, Atlas och GlobalOne uppfyller de åtaganden som återges i punkterna 26 och följande ovan och beslutat att tillföra som ett ytterligare villkor för detta beslut att Deutsche Telekom och France Telecom säljer sina egna produkter utan att kombinera dem med Atlas-produkter (se punkt 29.5 ovan).

II. RÄTTSLIG BEDÖMNING

A. ARTIKEL 85.1 i ROMFÖRDRAGET OCH ARTIKEL 53.1 i EES-AVTALET

1. Strukturellt samverkande samriskföretag

Samriskföretaget Atlas är strukturellt samverkande till sin karaktär.

36. Potentiell konkurrens på de europeiska och nationella marknaderna för teletjänster.

Atlas kommer inledningsvis att kombinera och utveckla produkter som i stor utsträckning bygger på Deutsche Telekoms och France Telecom befintliga produkter. Deutsche Telekom och France Telecom kommer att fungera som distributörer med ensamrätt för dessa produkter på sina respektive hemmamarknader. Även om vissa tjänster som överförs till Atlas på nationella marknader i tredje land och europeiska marknader kommer att ligga kvar hos Deutsche Telekom och France Telecom på deras respektive hemmamarknader (jfr. punkt 5 ovan), gör samtrafiken det möjligt att utsträcka alla sådana tjänster på hemmamarknaden till en annan geografisk marknad. France Telecom tillhandahåller till exempel en internationell anknytning i sina erbjudanden om inhemska och internationella VPN-tjänster. För båda erbjudandena kan denna anknytning omfatta Tyskland där Deutsche Telekoms nationella VPN-tjänster ligger kvar utanför Atlas räckvidd. Dessutom kommer Deutsche Telekom och France Telecom att behålla resterande personal på alla sina nuvarande utländska kontor och fortsätta tillhandahålla internationella förhyrda ledningar, dvs. byggstenarna för självständiga privata nät.

I detta sammanhang kommer Atlas att bedriva egen FoU, men även ge Deutsche Telekom och France Telecom viktiga FoU-kontrakt. Moderföretagen kommer alltså att behålla och öka sina kunskaper och sin know-how i fråga om den teknik som krävs för att stanna kvar på (eller återinträda på) de berörda marknaderna och samtidigt bevara sin kontroll över den nödvändiga infrastrukturen i de största telemarknaderna i medlemsstaterna. Även om Atlas får äga nyutvecklingar (se under 21.5 ovan) är det dessutom mer troligt att ett sådant ägande går tillbaka till det moderföretag som står för nyutvecklingen. Under alla omständigheter kommer Atlas att ge det mesta av den teknik som utvecklas med Deutsche Telekoms och France Telecom immateriella äganderätter tillbaka i underlicens till det berörda moderföretaget.

Kommissionen drar slutsatsen att Deutsche Telekom och France Telecom fortsätter att vara potentiella konkurrenter till Atlas-tjänster och andra tjänster i näraliggande marknader eller föregående marknader (dvs. överföringskapacitet).

37. Strukturellt samriskföretag.

Atlas kombinerar Deutsche Telekoms och France Telecoms verksamheter på en rad marknader för liberaliserade teletjänster över hela Europa och i tredje land och är redo att utveckla och ta över nya tjänster på dessa marknader. Företaget medför stora förändringar i Deutsche Telekoms och France Telecoms struktur som två företag med mycket begränsad närvaro utanför sina respektive hemländer. Genom Atlas sammanför moderföretagen ett betydande antal tillgångar i samband med tillhandahållande och marknadsföring av teletjänster. Atlas kommer att sysselsätta 2 500 personer över hela Europa.

2. Tillämpligheten av artikel 85.1 i Romfördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet på inrättandet av Atlas

Avtalen mellan Deutsche Telekom och France Telecom omfattas av artikel 85.1 i Romfördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet, eftersom de begränsar konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Kommissionen kan därför inte lämna något icke-ingripandebesked för avtalen, vilket parterna begärde i sin ansökan.

38. Atlas undanröjer faktisk och potentiell konkurrens mellan Deutsche Telekom och France Telecom både i Tyskland och Frankrike och över hela Europa. Deutsche Telekom och France Telecom konkurrerade redan med varandra i vissa segment av marknaden för att tillhandahålla kundanpassade teletjänster för företag på europeisk om inte global nivå som beskrivs i punkt 12 och följande ovan. Innan Deutsche Telekoms och France Telecoms samriskföretag Eunetcom realiserades lämnade Deutsche Telekom och France Telecom var och en för sig anbud på entreprenadkontrakt för liknande företagstjänster. Liksom alla andra europeiska teleorganisationer konkurrerade Deutsche Telekom och France Telecom också om funktioner och priser vid placeringen av telekommunikationsknutpunkter (hubs) för internationella användare (22). Även om konkurrensen för närvarande riktar in sig på stora företag stod den i begrepp att intensifieras i takt med ytterligare liberaliseringar och slutligen även omfatta hushållen. Med undantag för entreprenadtjänsterna och trots de stora marknadsandelarna av respektive hemmamarknad, var det endast i Tyskland som moderföretagen i praktiken konkurrerade om europeiska tjänster (se nedan).

39. Genom att inrätta Atlas överger Deutsche Telekom och France Telecom sin egen utveckling och verksamhet på de berörda marknaderna för gränsöverskridande och slutligen europeiska teletjänster. I France Telecoms fall var denna verksamhet så omfattande att France Telecoms nuvarande Transpacnät ligger till grund för Atlas planerade europeiska grundnät. När det gäller nationella tjänster visar det stora antalet tillhandahållare av liberaliserade tjänster inklusive France Telecoms Transpac i alla europeiska länder som Atlas riktar sig till, att moderföretagen har den finansiella och tekniska kapacitet som krävs för att på egen hand gå in på nationella marknader över hela Europa.

40. Undanröjandet av konkurrensen mellan företagen är av stor betydelse eftersom Atlas bildas av två internationellt aktiva teleorganisationer och omfattar gemensam utveckling och gemensamt tillhandahållande av tjänster över hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Deutsche Telekoms respektive France Telecoms dominerande ställning på de två största teletjänstmarknaderna på medlemsstatsnivå förstärks genom ett rättsligt monopol på infrastruktur fram tills dess att dessa marknader är fullständigt liberaliserade, vilket planeras ske senast den 1 januari 1998, och kommer att fortsätta att bygga på en dominerande ställning för markbaserad överföringskapacitet i flera år efter det. De nuvarande priserna för tillgång till infrastruktur, dvs. taxor för förhyrda ledningar eller samtrafikavgifter, i kombination med Deutsche Telekoms och France Telecoms förstärkta gemensamma position på marknaden försämrar konkurrenternas möjlighet att bilda ett konkurrenskraftigt nät vars omfattning och täthet är likvärdig med Deutsche Telekom och France Telecom i de länderna (23).

3. Tillämpning av artikel 85.1 i Romfördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet på kontraktsbestämmelser

41. Följande enskilda bestämmelser är konkurrensbegränsande:

1) Bestämmelsen om icke-konkurrens i fråga om Atlas verksamhet (artikel XII i det ändrade avtalet om samriskföretaget Atlas och artikel VII i de båda distributionsavtalen).

2) Deutsche Telekoms och France Telecoms förpliktelse i egenskap av distributörer att göra alla sina inköp hos Atlas vad gäller behov av europeiska produkter (artikel VII i båda distributionsavtalen).

3) Inrättandet av Deutsche Telekom och France Telecom som distributörer av Atlas-produkter med ensamrätt på respektive moderföretags hemmamarknad (artikel IV i båda distributionsavtalen).

42. Kommissionen anser att bestämmelsen om icke-konkurrens och Deutsche Telekoms och France Telecoms förpliktelse att göra alla sina inköp hos Atlas vad gäller behov av globala produkter är accessoriska till inrättandet och driften av Atlas. Bedömningen av dessa begränsningar enligt artikel 85.1 i Romfördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet görs därför inte separat från samriskföretaget i sig. Deutsche Telekom och France Telecom valde att inrätta Atlas för att stärka sin närvaro på de berörda gränsöverskridande och slutligen europeiska marknaderna och för att ta ett första steg mot de globala marknaderna för kundanpassade paket för teletjänster för företag. I detta avseende är bestämmelserna om icke-konkurrens och om exklusiv inköpsförpliktelse olika uttryck för Deutsche Telekoms och France Telecoms lika åtaganden gentemot det andra moderföretaget och samriskföretaget. Båda begränsningarna krävs för att Atlas framgångsrikt skall kunna etablera sig på marknaden under utveckling för kundanpassade paket för globala teletjänster för företag, med tanke på osäkerheten och riskerna i samband med ett sådant inträde på marknaden, på de investeringar som krävs och på konkurrensen från liknande företag.

1) Förpliktelse om icke-konkurrens.

Med tanke på Deutsche Telekoms och France Telecoms betydande investeringar i Atlas, säkerställer denna klausul att Deutsche Telekom och France Telecom koncentrerar sina insatser på de berörda marknaderna till Atlas, så att inte parallella aktiviteter, t.ex. i samarbete med andra teleorganisationer, hotar Atlas' inträde på marknaden.

2) Exklusiv inköpsförpliktelse.

Denna begränsning för Deutsche Telekom och France Telecom som distributörer med ensamrätt för Atlas tjänster syftar till att säkerställa att Atlas får ett jämnt inflöde av medel och att stärka dess trovärdighet och anseende på marknaden. Om moderföretagen var fria att köpa dessa produkter från andra leverantörer, framför allt i fall där Atlas har möjlighet att möta en särskild efterfrågan, skulle detta både påverka Atlas trovärdighet och dess ekonomiska ställning. Atlas är å andra sidan inte förpliktad att göra alla sina inköp vad avser behov av telekommunikation och andra produkter och tjänster från moderföretagen.

Kommissionen brukar normalt sett godta accessoriska bestämmelser endast under en begränsad period. Med tanke på de särskilda egenskaperna hos den marknad där Atlas kommer att vara verksam, och då i synnerhet de betydande investeringar som krävs och de risker som är förbundna därmed, godtar kommissionen i detta fall emellertid både klausulen om icke-konkurrens och Deutsche Telekoms och France Telecoms förpliktelse att göra alla sina inköp hos Atlas vad avser behov av europeiska tjänster som accessoriska begränsningar under hela giltighetstiden för detta beslut om undantag.

43. Distribution med ensamrätt.

Deutsche Telekoms och France Telecoms exklusiva distributionsrätt i sina respektive hemländer omfattas av artikel 85.1 i Romfördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet eftersom denna rätt syftar till att isolera Tyskland och Frankrike från import av Atlas-tjänster från andra EES-medlemsstater. Detta kan påverka konkurrensvillkoren negativt inom EES-området. Till skillnad från de andra bestämmelserna om begränsningar kan kommissionen inte betrakta Deutsche Telekoms och France Telecoms exklusiva distributionsrätt som accessorisk till inrättandet av samriskföretaget, eftersom icke-exklusiva distributionsformer som inte skulle vara till skada för utförandet eller marknadsföringen av Atlas-tjänster är möjliga. Eftersom Tyskland och Frankrike tillsammans står för över 40 % av alla telekommunikationsintäkter inom Europeiska gemenskapen, är begränsningen avsevärd.

4. Effekter för handeln mellan medlemsstaterna

44. Enligt kommissionens riktlinjer om tillämpningen av EG:s konkurrensregler inom telekommunikationssektorn, kan avtal om icke-reserverade tjänster, utrustning och rymdsegmentinfrastruktur påverka handeln mellan medlemsstaterna (24). Inrättandet av Atlas påverkar handeln mellan medlemsstaterna eftersom Atlas kommer att tillhandahålla icke-reserverade tjänster mellan medlemsstater och inom medlemsstater. Bestämmelsen om distribution med ensamrätt, som omfattas av artikel 85.1 i Romfördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet, skyddar moderföretagen inom deras respektive hemmamarknader och bidrar till att den enhetliga marknaden delas upp längs nationella gränser. Denna icke-accessoriska bestämmelse påverkar alltså handeln mellan medlemsstaterna och handeln mellan medlemsstaterna och EFTA-länderna. Kommissionens slutsats blir att förlusten av två mäktiga oberoende och eventuellt konkurrerande tillhandahållare av tjänster på de berörda marknaderna i allmänhet, och i Frankrike och Tyskland i synnerhet, har en betydande effekt på handeln.

B. ARTIKEL 85.3 I ROMFÖRDRAGET OCH ARTIKEL 53.3 I EES-AVTALET

45. Deutsche Telekom och France Telecom eftersträvar olika mål med denna affärsuppgörelse. Deutsche Telekom begränsades länge till inrikes investeringar och tyngdes dessutom av ett åtgärdsprogram för en modernisering av infrastrukturen inom det forna DDR. Deutsche Telekom är föga representerat på annat håll i Europa och har som målsättning att bli en internationell tillhandahållare av teletjänster över hela världen, även om de europeiska marknaderna prioriteras. Ett samarbete med en av de stora europeiska aktörerna som finns på de marknader som Deutsche Telekom siktat in sig på är av särskilt stor betydelse för att Deutsche Telekom skall uppnå sina mål, i synnerhet en tillräckligt bred europeisk bas för att berättiga en utvidgning av affärsverksamheten till marknaden i USA, där 40 % av de multinationella bolagen är lokaliserade.

46. France Telecoms främsta intresse ligger i att bibehålla sin konkurrenskraftiga ställning som gränsöverskridande tillhandahållare av teletjänster för företag i Europa, samtidigt som bolaget inriktar sig på kundernas ökande efterfrågan på globala tjänster. Den ökande närvaron i Europa av BT:s och MCI:s gemensamma företag Concert övertygade France Telecom om behovet av en bred spridning i Europa innan de tjänster som erbjuds ges en global dimension. Eftersom omfattningen av Infonets affärsverksamhet, i vilken France Telecom hade en andel, var begränsad i jämförelse med omfattningen av de tänkta Atlas-tjänsterna valde France Telecom att samarbeta med en annan teleorganisation. Deutsche Telekoms och France Telecoms gemensamma målsättning är nu att bli ledande tillhandahållare av icke-reserverade teletjänster i Europa. Detta kräver betydande investeringar för att skapa heltäckande nät i Europa, där Deutsche Telekom och France Telecom möter hård konkurrens från Concert och eventuellt från Uniworld (25).

47. De anmälda avtalen, i den omfattning som de faller under artikel 85.1 i Romfördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet, uppfyller de villkor för undantag som uppställs i artikel 85.3 i Romfördraget och artikel 53.3 i EES-avtalet av följande skäl.

1. Teknisk utveckling

48. Deutsche Telekom och France Telecom kommer inom ramen för Atlas att bygga upp ett alleuropeiskt heltäckande nät genom att förhöja värdet på den grundläggande överföringskapacitet som köps från lokala teleorganisationer. För detta ändamål kommer Atlas inte att behålla varje nationellt näts särskilda funktioner utan kommer i stället att införa harmoniserade tekniska funktioner, egna kopplingssystem, samtalsbearbetning/-dirigering, signalering samt både databaser och mjukvara, i synnerhet helt kompatibla gränssnitt. Detta tillvägagångssätt har avsevärda fördelar gentemot de flesta befintliga internationella tjänster som tillhandahålls av sammanlänkade nationella nät som normalt inte är kompatibla vad gäller struktur, programvara, maskinvara och förvaltningssystem. Följaktligen avgör det minst utvecklade nationella nätet hur många och vilka funktioner som kommer att erbjudas. Skapandet av ett heltäckande alleuropeiskt nät kommer att möjliggöra de tekniska funktioner som redan efterfrågas av stora företagskunder i hela Europa, och som konkurrenter såsom Concert inriktar sig på genom distributionsavtal och samriskföretag.

49. Enligt de villkor som är förenade med detta beslut kommer Deutsche Telekoms och France Telecoms harmoniserade gemensamma nät att förbättra utbudet av de tjänster som erbjuds av konkurrenterna till Atlas och som kan i anslutas till de allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät som handhas av Transpac France och T-Data och så småningom av Atlas i Frankrike och Tyskland genom X.75 gränssnitt, ii få tillgång till dessa allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät från andra nät, i synnerhet det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN) och det digitala flertjänstnätet (ISDN), och iii anslutas till Deutsche Telekoms och France Telecoms övriga nät, särskilt PSTN. Det senare är oumbärligt för att konkurrenskraftiga taltjänster skall kunna erbjudas. Tredje parter skall erbjudas tillgång till de allmänt tillgängliga paketförmedlande datanäten, PSTN och ISDN på villkor som i tekniskt och affärsmässigt hänseende är icke-diskriminerande i förhållande till Atlas. De tillhandahållare av tjänster som vill ansöka om samtrafik med Deutsche Telekom och France Telecom kommer att kunna lita på ett omfattande diskrimineringsförbud som bifogas detta beslut som ett särskilt villkor.

50. En sammanläggning av France Telecoms och Deutsche Telekoms tekniska kompetens kommer att möjliggöra för Atlas att från starten kunna erbjuda nya tjänster, även om de inledningsvis huvudsakligen kommer att grunda sig på moderföretagens befintliga tjänster. Genom att samla sin FoU inom ramen för samriskföretaget kommer Deutsche Telekom och France Telecom att göra det möjligt för Atlas att tillhandahålla mera avancerade funktioner än vad något av moderföretagen skulle klara av på egen hand inom samma tidsplan. Tillsammans kommer Deutsche Telekom och France Telecom också att kunna göra de mycket stora investeringar som krävs för att skapa ett stort heltäckande avancerat alleuropeiskt nät. Detta är en stor förbättring av den nuvarande situationen i Europa, där det finns många moderna nät, som emellertid endast kan sammankopplas på så sätt att en del funktioner går förlorade. Det mest relevanta exemplet på brister i samtrafiken är för närvarande dataöverföring via toppmoderna nät. De flesta avancerade funktionerna av de paketkopplade datatjänsterna, t.e.x. omvänd debitering, bestämning av sluten användargrupp och hantering av änd-till-änd-tjänster, går förlorade så fort flera datanät sammankopplas, såvida inte de olika tekniska specifikationerna och gränssnitten harmoniseras. Som kommissionen fastställde i sitt beslut om BT-MCI, kommer ett framgångsrikt genomförande av ett alleuropeiskt nät att innebära att de största företagen i Europa kan välja från internationella teletjänster som har förbättrats till kvalitetsnivåer som för närvarande endast finns att tillgå på nationell eller t.o.m. lokal nivå. Tillgången på avancerade internationella teletjänster är avgörande för att bemöta den ökande globala konkurrensen från de delar av världen där avancerad telekommunikationsteknik och avancerade teletjänster redan är tillgängliga i stor utsträckning.

2. Ekonomisk utveckling

51. Deutsche Telekom och France Telecom har för avsikt att gemensamt göra de investeringar som är nödvändiga för att åstadkomma den kvalitativa förbättring av de europeiska teletjänster som Atlas kommer att göra tillgängliga också för de små och medelstora företagen. Som kommissionen fastställde i sitt beslut om BT-MCI, kommer detta att fordra en både kostnads- och tidskrävande insats. Deutsche Telekom och France Telecom kommer att genomföra investeringsplaner som uppgår till ett sammanlagt värde av 5 miljarder ecu kopplade till upprättandet och förbättrandet av tjänster. Med hänvisning till kommissionens preliminära ståndpunkt i fråga om den föreslagna alliansen av den 23 maj 1995 har parterna i ändrat sina avtal angående Atlas roll utanför Frankrike och Tyskland och ii ingått en global allians med en operatör i USA. En omfattande närvaro inom EES-området är ett villkor för att icke-reserverade tjänster skall kunna tillhandahållas i enlighet med Atlas målsättning. Deutsche Telekom och France Telecom har presenterat uppgifter som styrker deras åtaganden vad gäller omfattande investeringar inom Europa. Dessutom har Deutsche Telekom och France Telecom ändrat den ursprungliga balansen mellan Atlas egna tjänster och de tjänster som lagts ut till moderbolagen för att gynna Atlas. Ett annat villkor för att utbudet av tjänster skall utvecklas i förhållande till vad som nu finns att tillgå på den europeiska marknaden är en global utvidgning av de tjänster som multinationella företag behöver, dvs. tjänster med så kallad global uppkopplingsbarhet. Atlas uppfyller detta villkor som moderföretag till Phoenix-alliansen.

52. På grund av de nuvarande kostnaderna för infrastrukturen av förhyrda ledningar kommer Atlas investeringar inledningsvis att drivas på av de stora multinationella företagen med de mest komplicerade kraven i andra länder än Frankrike och Tyskland. Genom driften av ett enda höghastighetsnät kommer dock Atlas att möjliggöra stordriftsfördelar både på det tekniska och operationella planet, dvs. minska kostnaderna per kanal. Det är dessutom troligt att Atlas kommer att minska infrastruktur-kostnaderna med avseende på samtrafikavtal med andra teleorganisationer genom att generera större trafikvolymer som tillåter dirigering enligt lägsta kostnader. Stordriftsfördelarna samt en ökad tillgång av infrastruktur som ett resultat av tillämpningen av den senaste gemenskapslagstiftningen (26) kommer så småningom att möjliggöra att ett tjänsteutbud med avancerade tekniska funktioner utvecklas och blir lättillgängliga.

3. Fördelar för konsumenterna

53. Atlas kommer att korta av den tid som krävs av varje moderföretag enskilt för marknadsföring av nya teletjänster på en marknad som genomgår snabba tekniska och kommersiella förändringar. Företagskunderna kommer fortare att dra nytta av fördelarna med ett större produktsortiment med nyutvecklade tjänster och lägre kostnader än om Deutsche Telekom och France Telecom agerade var för sig. Ett större utbud av teletjänster och därmed relaterade kostnadsfördelar kommer även att beröra andra segment av telekommunikationsmarknaden och de ekonomiska sektorerna. Atlas kommer också tillhandahålla ytterligare ett alternativ för tillgången på kundanpassade erbjudanden som täcker ett komplett utbud av liberaliserade teletjänster för företag.

54. Genom sin globala allians med Sprint Phoenix kommer Atlas också att erbjuda europeiska kunder en utökad geografisk räckvidd för sina kundanpassade paket av teletjänster för företag. Det är en stor fördel för europeiska kunder, som t.ex. europeiska företag som strävar efter en världsomfattande etablering i en alltmer global ekonomi, att kunna nå avlägsna orter runt hela världen antingen tillfälligt eller stadigvarande, utan att ge avkall på kvalitet eller tekniska funktioner och utan att byta tillhandahållare av tjänster. Kunderna har möjlighet att utnyttja fördelarna med heltäckande gränsöverskridande tjänster genom Atlas i Europa och genom Phoenix i hela världen. Endast globala allianser kan erbjuda tjänster med global uppkopplingsbarhet. Då Atlas räckvidd inte är världsomspännande i sig själv säkerställer Deutsche Telekoms och France Telecoms investeringsplaner genom Atlas att ett stort antal europeiska företagskunder kan få en global räckvidd.

55. Distributionen med ensamrätt i Tyskland och Frankrike samt avtalen om licensiering av immateriella rättigheter och underlicensiering kommer att utgöra ett incitament för Deutsche Telekom och France Telecom att delge samriskföretaget de tekniska framsteg som görs på marknader med anknytning till de relevanta marknaderna. Detta är ytterligare en fördel för stora användare av icke-reserverade teletjänster i Deutsche Telekoms och France Telecoms hemländer, dvs. i två av medlemsstaterna med ett stort antal potentiella kunder för Atlas-tjänster.

4. Nödvändighet

56. Inrättandet av Atlas.

Inrättandet av Atlas är nödvändigt för moderföretagen för att få till stånd de fördelar som avses i artiklarna 85.3 i Romfördraget och 53.3 i EES-avtalet och som behandlas ovan. Jämfört med ett individuellt inträde på marknaden eller andra mindre integrerade samarbetsformer är Deutsche Telekoms och France Telecoms samarbete inom ramen för Atlas nödvändigt för att tillhandahålla de relevanta tjänsterna. Atlas kommer att förkorta den tid som Deutsche Telekom och France Telecom skulle ha behövt för att konkurrera med andra leverantörer av gränsöverskridande och alleuropeiska tjänster samt avsevärt minska kostnader och risker för moderföretagen. På marknader som genomgår snabba förändringar krävs det att France Telecom uppdaterar sitt Transpac-nät samt att Deutsche Telekom etablerar sig som aktör på den europeiska scenen. Slutligen är inrättandet av Atlas ett sätt att snabbt komma till rätta med bristerna i de flesta tjänster och funktioner som för närvarande finns att tillgå genom att ett stort alleuropeiskt nät inrättas som erbjuder det som multinationella och andra stora internationella användare är i behov av.

57. Distribution med ensamrätt.

Enligt distributionsavtalen är vardera moderföretag distributör med ensamrätt för Atlas produkter på den egna marknaden. Bestämmelserna för distribution med ensamrätt är nödvändiga i det avseendet att

1. denna ensamrätt i kombination med bestämmelserna för underlicensiering i Överflyttnings- och licensavtalet om immateriell och industriell äganderätt med avseende på den teknik som Atlas får från vardera moderföretag skyddar Deutsche Telekoms och France Telecoms teknik mot tredje part och mot det andra moderföretaget, samt att

2. det tekniskt sett är lättare att använda ett sådant nät i stället för flera och därigenom blir distributionen effektivare. I egenskap av tillhandahållare av alleuropeiska tjänster är Atlas hänvisad till nationella distributionsnät med en omfattande geografisk täckning. Alternativet till att använda teleorganisationernas distributionsnät är antingen distribution via ett flertal små distributörer eller uppbyggandet av ett eget rikstäckande nät i moderföretagens hemländer. Båda alternativen skulle beröva de europeiska telekommunikationsmarknaderna på fördelarna med en teknisk harmonisering av Europas två största allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät.

58. Atlas kommer att använda Transpac France och T-Data som nationella distributionsnät i Frankrike och Tyskland. Följaktligen kommer Deutsche Telekom och France Telecom att tillhandahålla de nationella tjänster som krävs och använda Atlas för alla gränsöverskridande förbindelser, även förbindelserna med tredje land. Mot bakgrund av detta skulle andra distributionsavtal inte skydda moderföretagens immateriella rättigheter i samma utsträckning och inte vara lika lämpade för de tjänster som Deutsche Telekom och France Telecom inledningsvis kommer att förse Atlas med. Kommissionen drar därför slutsatsen att avtalet om distribution med ensamrätt är nödvändigt enligt artiklarna 85.3 i Romfördraget och 53.3 i EES-avtalet.

5. Inget undanröjande av konkurrensen

59. De villkor som ålagts Deutsche Telekom och France Telecom samt Europeiska unionens allmänna regelsystem kommer att förbättra konkurrensförhållandena i France Telecoms och Deutsche Telekoms hemländer. Detta gäller i synnerhet villkoren för i samtrafik med de allmänt tillgängliga paketförmedlande datanäten på icke-diskriminerande villkor, som är ekonomiskt likvärdiga med de som gäller för Atlas i Frankrike och Tyskland, ii icke-diskriminerande samtrafik med det allmänt tillgängliga kopplade telefonnätet (PSTN) och det digitala flertjänstnätet (ISDN) i Frankrike och Tyskland, och iii förbudet för Deutsche Telekom och France Telecom att dra fördel av sin marknadsposition då de distribuerar både Atlas och sina egna tjänster genom gemensamma kontrakt.

60. Villkoret i punkt 29.5 ovan, som kräver att Deutsche Telekom och France Telecom har skilda kontrakt för försäljning av Atlas produkter och för försäljningen av egna produkter, kommer att säkerställa att eventuella skillnader i beräkningen är kontrollerbara och att den icke-diskriminerande samtrafiken fungerar i praktiken. De entreprenadtjänster och de mervärdestjänster (administrerade) gällande förhyrda ledningar som tillhandahålls av Atlas är öppna för konkurrens och inkomsterna från dessa tjänster är relativt låga. På grund av det lagenliga monopolet och den dominanta ställning vad gäller tillhandahållandet av infrastruktur som Deutsche Telekom och France Telecom så småningom åtnjuter under detta besluts giltighetstid skulle Deutsche Telekom och France Telecom kunna undanröja konkurrensen genom att ge rabatter på reserverade tjänster (t.ex. förhyrda ledningar) för att locka sina kunder att använda Atlas icke-reserverade tjänster.

Försäljning av paket av olika tjänster under ett enda kontrakt är allmän affärspraxis i telekommunikationsbranschen och är känd som kombinationserbjudande. På liberaliserade telemarknader är det vanligen förbjudet för dominerande tillhandahållare både att knyta samman försäljningen av olika tjänster och att ge rabatt på olika paket av tjänster utan att ange i villkoren för varje enskild okombinerad tjänst, och ii vilka enskilda tjänster som omfattas av en rabatt. Dominerande tillhandahållare är dessutom skyldiga att offentliggöra alla taxor och måste bevisa att rabatter på paket av tjänster berättigas av just de besparingar som paketet av tjänster medför. Med hänsyn till i obalansen mellan Deutsche Telekoms och France Telecoms allmänt utbredda monopolnät å ena sidan och de få nya företagen på marknaden och deras beroende av samtrafik å andra sidan, samt ii bristen på tillräckliga krav på genomblickbarhet i reglerna för de berörda tjänsterna, skulle Deutsche Telekoms och France Telecoms möjlighet att förhandla om enskilda kontrakt för både liberaliserade och reserverade tjänster i detta skede betydligt försvåra konkurrenters inträde på marknaden i Tyskland och Frankrike. Deutsche Telekom och France Telecom skulle särskilt kunna ge mängdrabatter eller mer fördelaktiga villkor i fråga om kombinerade paket av sådana tjänster på ett sätt som skulle göra den individuella prissättningen och framför allt motiveringen av eventuella rabatter ogenomskinlig. Kravet att sälja sådana tjänster enligt separata kontrakt skulle i sig vara otillräckligt om inte villkoren för varje enskild såld tjänst specificeras.

61. Vidare säkerställer villkoren och åtagandena som ålagts Deutsche Telekom och France Telecom att behålla och tillhandahålla noggranna uppgifter om bokföringen, att de enheter som upprättades enligt Atlas-avtalen och Atlas moderföretag insamlar tillräcklig information för att kommissionen skall kunna kontrollera konkurrensförhållandena. De villkor i fråga om redovisningen som infogats i detta beslut gör det också möjligt för nationella domstolar att kräva framläggande av bevismaterial beträffande brott mot villkoren i detta beslut och bevis för påstått konkurrensbegränsande beteende när tredje person söker rättelse av sådant beteende vid nationella domstolar. Kommissionen drar slutsatsen att Atlas inte kommer att ge moderföretagen möjligheten att undanröja konkurrensen med avseende på den uppsättning av tjänster som förutspås. För att komma till denna slutsats har kommissionen tagit följande grundvillkor i beaktande.

Marknader för gränsöverskridande och slutligen alleuropeiska tjänster

62. Konkurrenter på marknaden.

Atlas är en av flera allianser mellan teleorganisationer och/eller andra företag på de relevanta marknaderna. Ett flertal allianser har blivit godkända och är redan aktiva på marknaden (27). Deutsche Telekom och France Telecom kommer också att få konkurrens, åtminstone vad gäller särskilda icke-reserverade tjänster som kommer att integrera Atlas alleuropeiska paket för teletjänster för företag. Konkurrenterna är allt från dataföretag och ADB-företag, t.ex. IBM, DEC och EDS, till företag som tillhandahåller informationstjänster, t.ex. GEIS och Compuserve. De flesta av dessa företag har emellertid små marknadsandelar och är beroende av en verklig förändring av de rådande konkurrensvillkoren för att stärka sin ställning på marknaden för icke-reserverade teletjänster för företag. Beträffande tillhandahållandet av gränsöverskridande och slutligen alleuropeiska tjänster från och till Tyskland och Frankrike kommer dessa villkor att ändras så fort konkurrensens två grundvillkor uppfylls, nämligen i alternativ till att använda Deutsche Telekoms och France Telecoms infrastruktur och ii tillgång till Deutsche Telekoms och France Telecoms nät på tydliga och icke-diskriminerande villkor.

Grundvillkoren är särskilt relevanta för nya utbud av icke-reserverade teletjänster för företag som kräver moderna höghastighetsledningar och distributionsnät som inte medför funktionsförluster. Blotta närvaron av konkurrerande tillhandahållare av gränsöverskridande och slutligen alleuropeiska tjänster har endast haft litet inflytande på den marknaden ännu. Både av ekonomiska och geografiska skäl är tillhandahållandet av tjänster som går till eller genom Tyskland och Frankrike nyckeln till konkurrens på marknaderna för alleuropeiska icke-reserverade teletjänster för företag. Deutsche Telekom och France Telecom kommer inte att undanröja konkurrensen om de hindras från att missbruka sina marknadspositioner och från att förhindra ett effektivt inträde på marknaden. Kommissionen drar slutsatsen att följande villkor är nödvändiga för att uppnå detta.

63. Tillgängligheten av alternativ infrastruktur.

Alternativ infrastruktur och konkurrenstryck på taxorna för förhyrda ledningar kommer att möjliggöras i Tyskland och Frankrike när åtminstone två licenser för infrastruktur för tillhandahållandet av liberaliserade teletjänster beviljas, vilket beräknas ske den 1 juli 1996. Med tanke på att det finns ett flertal infrastruktur-operatörer i båda medlemsstater och att dessa operatörer har haft tillfälle att förbereda för en tidig liberalisering av infrastrukturen bör beviljandet av minst två licenser för alternativ infrastruktur i Tyskland och Frankrike innebära att en möjlighet att välja infrastruktur kommer att finnas där. Endast därefter kommer andra tillhandahållare av teletjänster att ha möjlighet att konkurrera med Atlas utan att vara beroende av Atlas moderföretag för att kunna utnyttja förhyrda ledningar.

64. Samtrafik enligt icke-diskriminerande tekniska villkor.

Liksom sina konkurrenter måste Atlas, i inrätta ett eget nät för förhyrda ledningar för att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster och ii anslutas till de allmänt tillgängliga paketförmedlande datanäten, PSTN och ISDN i Frankrike och Tyskland för slutlig distribution av Atlas-tjänster till kunderna. Konkurrenterna kommer också att få möjlighet att använda Deutsche Telekoms och France Telecoms nät som distributionsnät från och med dagen för undantaget genom samtrafik med sådana nät genom X.75 gränssnitt. Beträffande taltjänster och avancerade datatjänster måste Deutsche Telekom och France Telecom var för sig på begäran lämna tillräcklig teknisk information som är relevant för samtrafik med PSTN och ISDN. Detta gör det möjligt för andra konkurrenter att tillhandahålla tjänster till och från Deutsche Telekoms och France Telecoms hemländer som erbjuder viktiga avancerade funktioner såsom omvänd debitering, bestämning av sluten användargrupp och hantering av änd-till-änd-tjänster. Deutsche Telekoms och France Telecoms paketförmedlande ATM-nät är inte integrerade med samriskföretaget Atlas. Enligt punkt 7 ovan skulle en sådan integration kräva en ny anmälan. Atlas måste därför anslutas till sådana nät om så behövs för särskilda höghastighetstjänster inom datakommunikation. Villkoret att Deutsche Telekom och France Telecom inte får särbehandla Atlas jämfört med konkurrenterna från tredje part vad gäller teknisk information om Deutsche Telekoms och France Telecoms nät, t.ex. samtliga uppgifter om Deutsche Telekoms och France Telecoms tillämpning av Signal System 7 (SS7) (28) för anslutning av taltjänsterna till PSTN, kommer att säkerställa att möjligheterna till teknisk prestanda hos Atlas icke-reserverade tjänster som inbegriper samtrafik med Deutsche Telekoms och France Telecoms nät är de samma som för alla konkurrenter (29).

65. Samtrafik enligt icke-diskriminerande ekonomiska villkor.

Enligt de nationella bestämmelserna får Deutsche Telekom och France Telecom inte särbehandla tredje part och de måste vidare uppfylla bestämmelserna för tillhandahållandet av öppna nät såsom att tillhandahålla ett minimiantal ledningar enligt kostnadsorienterade och tydliga taxor (30). Ännu viktigare är att undantaget för uppgörelsen om Atlas är beroende av att Deutsche Telekom och France Telecom bl.a. beviljar tydliga och icke-diskriminerande villkor för samtrafik och genomför ett bokföringssystem som uppvisar samtliga fördelade kostnader för varje tjänst i väntan på direktivet om ONP-samtrafik (31). Medan den befintliga rättsliga ramen redan sörjer för insyn anser kommissionen att de ytterligare villkor som ålagts Deutsche Telekom och France Telecom vad gäller särskiljande och granskning av räkenskaperna, utelämnande av korssubventioner och ekonomiskt likvärdiga taxor för samtrafik med tyska och franska allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät är nödvändiga för att säkerställa att användningen av Deutsche Telekoms och France Telecoms allmänt tillgängliga kopplade telefonnät PSTN, Transpac-France och/eller T-Data i Tyskland, som distributionsnät kommer att vara möjlig för Atlas och dess konkurrenter enligt samma villkor.

66. Ingen konfidentiell information.

Atlas kommer inte att ha någon konkurrensfördel med avseende på Deutsche Telekoms och France Telecoms konfidentiella kommersiella information. Moderföretagen har också strukit de ursprungligen anmälda klausuler i Atlas-avtalen som utsåg Atlas som Deutsche Telekoms och France Telecoms agent för halvkopplingar. Eftersom sådana internationella förhyrda ledningar efterfrågas av antingen tjänsteleverantörer som konkurrerar med Atlas eller multinationella företag och andra privata nätoperatörer som är potentiella kunder för Atlas entreprenadtjänster skulle agenturavtalet ha givit Atlas en konkurrensmässig informationsfördel i förhållande till konkurrenterna.

67. Konsumenternas förhandlingsposition.

Multinationella företag och andra stora företag har möjlighet att välja mellan antingen att bygga upp egna privata nät över de nationella gränserna eller att köpa dem från tillhandahållare av tjänster som Atlas. Det är inte troligt att de väljer det senare alternativet om det inte är kostnadseffektivt. Tack vare sina kunskaper om marknaden kan dessa kunder begära in offerter från flera konkurrenter. Detta ger de multinationella företagen en stark förhandlingsposition vilket återspeglas i konkurrensen mellan leverantörerna. Det samma kan sägas om små och medelstora företag när lägre infrastrukturpriser tillåter små leverantörer att komma upp i den skala som behövs för ett inträde på marknaden.

Tyska och franska marknader för paketkopplade datatjänster

68. Deutsche Telekom och France Telecom har stora marknadsandelar i respektive hemland, där de äger de enda riksomfattande paketförmedlande datanäten. Faktisk konkurrens existerade i Tyskland och kommer inte att undanröjas tack vare avyttringen av France Telecoms indirekta tyska dotterföretag Info AG. Begränsningen av den potentiella konkurrensen mellan France Telecom och Deutsche Telekom i Frankrike och Tyskland kommer att få betydande följder för de två marknaderna för paketkopplade datatjänster. Mer än 80 % av de kunder som anlitar denna tjänst i Frankrike och Tyskland är små och medelstora företag som inte skulle ha en tillräckligt stark förhandlingsposition för att uppväga stärkandet av Deutsche Telekoms och France Telecoms marknadsposition genom inrättandet av ett gemensamt allmänt tillgängligt paketförmedlande datanät.

69. För denna bedömning har kommissionen fastställt två olika kundsegment, oavsett att de delvis överlappar varandra, på marknaden för paketkopplade datatjänster, nämligen i kunder som efterfrågar diskontinuerlig användning av tillämpningar med låg hastighet och låga volymer som tillhandahålls genom de allmänt tillgängliga paketförmedlande datanäten i varje medlemsstat och faktureras per ivägsänd volym enligt offentliggjorda taxor (punkt 9.1 ovan) och ii kunder som genererar en mer omfattande och regelbunden trafik, som tillhandahållare av tjänster alltmer erbjuder service genom paketkopplade tjänster med hjälp av protokoll såsom ramförmedling, asynkront överföringstillstånd och IP eller genom kopplade tjänster och som faktureras enligt kundernas individuella krav på tjänsterna (punkt 9.2 ovan).

Möjligheten att välja alternativ infrastruktur är inte i sig själv tillräcklig för att tillhandahålla konkurrenskraftiga alternativ till de X.25-tjänster som T-Data och Transpac France erbjuder i Tyskland respektive Frankrike till det första av de ovannämnda kundsegmenten. Dessa tjänster kräver kompakta nät med en bred geografisk täckning som konkurrenterna till Deutsche Telekom och France Telecom kommer att fortsätta att sakna ännu en tid. Denna slutsats grundas på två beaktanden. För det första svarar den alternativa infrastruktur som för närvarande finns att tillgå i Tyskland och Frankrike endast för en tredjedel av den totala infrastruktur som ägs av Deutsche Telekom respektive France Telecom. För det andra kännetecknas marknaden för X.25-tjänster av små marginaler. Följaktligen kommer investeringar i alternativ rikstäckande infrastruktur för att tillgodose det första av de ovannämnda kundsegmenten inte att minska avståndet till den infrastruktur som ägs av teleorganisationerna i monopolställning innan ny infrastruktur kan hantera alla teletjänster och på så sätt ge bättre avkastning på investeringar. Den rättsliga och administrativa ram som är nödvändig för att tillhandahålla sådan infrastruktur beräknas vara på plats i Frankrike och Tyskland senast den 1 januari 1998.

70. Konkurrenskraftiga alternativ.

Inga tillräckligt konkurrenskraftiga alternativ till Atlas skulle finnas i Tyskland och Frankrike för kunder i det första kundsegment som beskrivs i punkt 9.1 ovan, om Deutsche Telekom och France Telecom skulle integrera sina respektive riksomfattande allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät innan minst två konkurrerande rikstäckande operatörer i vardera av dessa medlemsstater beviljas licens att tillhandahålla allmänna teletjänster. Integreringen av dessa allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät med Atlas skulle ytterligare stärka Transpac France och T-Datas rådande dominerande ställning på de franska och tyska marknaderna vad gäller nationella paketförmedlande datatjänster (var och en med en marknadsandel på över 70 %). Eftersom det ännu knappt finns något konkurrenskraftigt alternativ för nationella tjänster skulle Atlas i detta läge låsa fast de kunder som Transpac France och T-Data har för närvarande, vilket skulle leda till begränsningar på den gränsöverskridande och slutligen alleuropeiska geografiska marknaden alltmedan den inre marknaden utvecklas. Genom att hålla de franska och tyska allmänt tillgängliga paketförmedlande datanäten åtskilda från Atlas och genom att förbjuda France Telecom och Deutsche Telekom att sälja egna tjänster och Atlas-tjänster på basen av ett gemensamt kontrakt har kunderna möjlighet att i jämföra Transpac France och T-Datas nationella X.25-tjänster med nya konkurrenskraftiga alternativ såsom mer avancerade paketkopplade datatjänster och kopplade tjänster (se nedan), som bjuder France Telecom och Deutsche Telekom större konkurrens, och att ii välja mellan Atlas och dess konkurrenter för enskilt tillhandahållande av gränsöverskridande och slutligen alleuropeiska X.25-tjänster om deras behov sträcker sig längre än det nationella verksamhetsområdet.

I allmänhet måste konkurrenskraftiga alternativ vara lättillgängliga för att de skall ha ett märkbart inflytande på marknadsförhållanden. I fråga om de franska och tyska telemarknaderna förutspår kommissionen att konkurrensvillkoren kommer att genomgå en grundlig förändring när teletjänsterna och telenäten har blivit fullständigt liberaliserade och de första licenserna till rikstäckande operatörer har beviljats, vilket beräknas ske före den 1 januari 1998, och därefter utvecklas snabbt. Kommissionen grundar sin slutsats på i den minskande betydelsen av de allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät som använder X.25-protokoll för tillhandahållande av paketkopplade datatjänster för företag, ii de franska och tyska telemarknadernas stora ekonomiska betydelse för och dragningskraft på teleoperatörerna, iii närvaron av operationell alternativ infrastruktur som kan byggas ut där, och iv det faktum att ett antal starkt konkurrerande allianser bereds plats före den fullständiga liberaliseringen av telenäten och -tjänsterna i Frankrike och Tyskland senast den 1 januari 1998 (se punkt 18 ovan).

Innan den fullständiga liberaliseringen av de franska och tyska telemarknaderna sker är det i Tyskland möjligt att tillhandahålla rikstäckande X.25-tjänster genom att använda ISDN:s D-kanal. Flera av T-Datas konkurrenter använder detta alternativ för att styra samtrafiken med Deutsche Telekoms allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät (se följande punkt) till en total investeringskostnad av ungefär 1,1 miljon ecu. ISDN:s D-kanal finns att tillgå i Frankrike genom att använda Transpac-France som ett förmedlingsnät och kommer att finnas med direkt tillgång innan utgången av 1996. Kommissionen anser att en ökande tillgång till ISDN så småningom kan erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ för tillhandahållandet av X.25-tjänster inom det tyska kundsegment som beskrivs i punkt 9 i ovan. Vad gäller Frankrike så drar kommissionen slutsatsen att användandet av ISDN inte förefaller vara ett tillräckligt konkurrenskraftigt alternativ med tanke på kompaktheten hos Transpac France allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät.

71. Ekonomiskt likvärdiga samtrafikvillkor.

Tredje part kan erhålla icke-diskriminerande kostnadsorienterad samtrafik med T-Data och Transpac-France (innan dessa enheter integreras med Atlas) eller Atlas Germany och Atlas France (efter att dessa enheter har integrerats med Atlas) i Tyskland och Frankrike genom X.75 gränssnitt. De tjänster som tillhandahålls över två eller flera nät i samtrafik genom X.75 gränssnitt är ett alternativ till att använda egna nät på marknaden för paketkopplade datatjänster. Detta alternativ är endast konkurrenskraftigt för tillhandahållandet av tjänster åt kunder i det andra segment som beskrivs i punkt 9.2 ovan, om än efterfrågan på X.25 datatjänster inom detta segment kraftigt håller på att minska. Inom detta segment förhöjs värdet mest på de tjänster som tillhandahålls över kundanpassade nät och tillhandahållarna av tjänster är endast beroende av samtrafik för att återutsända kundernas datakommunikationer till tredje parter som inte är anslutna till det kundanpassade nätet (samtalsanslutning).

Trots att Atlas får använda ägargränssnitt för samtrafik med T-Data och Transpac France är det dock tillräckligt med en icke-diskriminerande tillgång för tredje parter till T-Data och Transpac France via X.75 gränssnitt för att hindra Atlas från att sätta konkurrensen ur spel på marknaden för paketkopplade datatjänster. Hittilldags är T-Data t.ex. sammanlänkat med de flesta tredje parters kommunikationsnät genom gränssnitt som använder X.75-protokoll och understöder således inte några särskilda avancerade funktioner. Deutsche Telekoms och France Telecoms taxor för samtrafik med deras allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät måste ange pristillägget på samtliga fördelade kostnader för tillhandahållandet av sådan samtrafik. Samtrafiken med tredje part måste vara icke-diskriminerande i jämförelse med samtrafikvillkoren för Atlas, t.ex. vad gäller tillgången till tilläggstjänster, leveranstiden, reparations- och väntetider samt den tekniska information som krävs. Mot denna bakgrund drar kommissionen slutsatsen att ett undanröjande av potentiell konkurrens mellan T-Data och Transpac France i Tyskland respektive Frankrike inte kommer att låta moderföretagen utestänga sina hemmamarknader från tillhandahållandet av standardiserade paketförmedlande datakommunikationstjänster.

Marknader för nationella tjänster i andra länder än Frankrike och Tyskland

72. På marknaderna i tredje land skall Atlas utvecklas till en betydande konkurrent till teleorganisationerna i monopolställning. Atlas har som målsättning att bli den näst största aktören på marknaderna för datatjänster i alla stora europeiska länder med undantag av Förenade kungariket. Beträffande dessa tjänster är moderföretagens mål för Atlas en marknadsandel på 20 % i alla andra länder än i Frankrike och Tyskland. Atlas har därför som främsta uppgift att erbjuda ett alternativ till de dominerande teleorganisationerna i monopolställning och inte att undanröja faktisk konkurrens på marknaderna i tredje land.

Marknader utanför samriskföretaget Atlas räckvidd

73. De liberaliserade tjänster som omfattas av samarbete inom Atlas bidrar med mindre än 10 % till Deutsche Telekoms respektive France Telecoms omsättning. Även några liberaliserade tjänster såsom nationella VPN-tjänster och all datakommunikation som inbegriper användning av Deutsche Telekoms och France Telecoms ATM-nät är inte Atlas-tjänster och är därför föremål för konkurrens mellan moderföretagen, medan Atlas kan köpa dessa tjänster och få tillgång till dessa nät enligt samma icke-diskriminerande och tydliga villkor och enligt samma kostnadsorienterade taxor för samtrafik som konkurrenter från tredje part har. Det till detta beslut bifogade villkor som begränsar utbytet av känslig information mellan Deutsche Telekom, France Telecom och Atlas begränsar den potentiellt negativa inverkan som samriskföretaget har på både konkurrensen mellan moderföretagen i egenskap av Atlas distributörer och den allmänna konkurrensen mellan moderföretagen.

Avtal om distribution med ensamrätt i Frankrike och Tyskland

74. Genom att distributionsavtalen tillåter passiv försäljning ger de kunderna med stark förhandlingsposition möjlighet att utnyttja utrymmet för konkurrens mellan Atlas moderföretag i egenskap av distributör med ensamrätt i sitt hemland och det andra moderföretaget som kan erbjuda samma Atlas-tjänst till ett lägre pris. Vad viktigare är, kommer de begränsande inverkningarna på distributionsavtalen med ensamrätt alltmer att uppvägas av tillgången till alternativ infrastruktur och av de icke-diskriminerande kostnadsrelaterade villkoren för samtrafik med T-Datas och Transpac Frances nät, vilket kommer att medföra konkurrens för Atlas och för Deutsche Telekom och France Telecom i deras egenskap av Atlas distributörer.

6. Slutsats

75. Kommissionens slutsats är att villkoren för ett enskilt undantag enligt artikel 85.3 i Romfördraget och artikel 53.3 i EES-avtalet uppfylls vad gäller inrättandet av Atlas och vad gäller de enskilda begränsningar som beskrivs ovan.

C. VARAKTIGHET FÖR UNDANTAGET, VILLKOREN OCH ÅLIGGANDENA

76. I enlighet med artikel 8 i förordning nr 17 respektive protokoll nr 21 till EES-avtalet skall ett beslut om tillämpningen av artikel 85.3 i Romfördraget och artikel 53.3 i EES-avtalet utfärdas för en viss tid, och villkor och ålägganden får förenas med detta. I enlighet med artikel 6 i förordning nr 17 kan det datum från vilket ett sådant beslut träder ikraft inte vara tidigare än dagen för anmälan. I detta avseende, skall beslutet om det föreliggande ärendet såtillvida som det beviljar undantag träda ikraft

a) med avseende på inrättandet av Atlas och tillhörande avtal enligt ovan, förutom integreringen av Transpac France och T-Data till ett samriskföretag, för fem år från och med den dag då den andra licensen för ny infrastruktur träder ikraft i både Tyskland och Frankrike och auktoriserar licenstagaren att tillhandahålla infrastruktur för liberaliserade tjänster i konkurrens med respektive moderföretag och respektive förste licenstagare, och

b) med avseende på integreringen av Transpac France och T-Data till ett samriskföretag från och med den dag då licenser till nya sökande för tillhandahållande av rikstäckande infrastruktur och nationella och internationella taltelefonitjänster som ger två alternativ till Deutsche Telekom och France Telecom i en betydande del av Tyskland och Frankrike träder i kraft i både Tyskland och Frankrike till utgången av den femårsperiod som avses i föregående punkt.

77. Detta beslut om undantag skall vara förenat med de villkor som beskrivs i punkterna 25 30.1 ovan. Detta beslut om undantag skall vidare förenas med de åligganden som beskrivs i punkt 30 ovan för Deutsche Telekom, France Telecom och de enheter som upprättades enligt Atlas-avtalen. Dessa villkor är oumbärliga för att förhindra att de största teleorganisationerna inom EES-området undanröjer konkurrensen på de relevanta marknaderna. Kommissionen kommer på parternas begäran att se över behovet av ett särskilt villkor eller åliggande som är kopplat till detta beslut, om omständigheterna förändras i betydande grad innan undantagsperioden löper ut.

De viktigaste kraven på beteende som skyddar konkurrensen inom EES-området förekommer som villkor snarare än åligganden i detta beslut på grund av behovet att förhindra en eliminering av en effektiv konkurrens. Det är så viktigt att dessa villkor uppfylls till fullo att kommissionen måste se till att eventuella brott mot villkoren medför omedelbara konsekvenser. Med tanke på de rättsliga konsekvenserna av ett sådant brott mot ett villkor kan de nationella domstolarna fullgott och snabbt bidra till en decentraliserad övervakning av att villkoren uppfylls och därmed bidra till att säkerställa att konkurrensreglerna efterlevs till förmån för den enskilda individen (32).

Proportionalitetsprincipen kräver dock att tillfälliga eller enskilda misstag, vars effekter på marknaden är försumbara, inte ger upphov till långtgående rättsliga, finansiella och kommersiella konsekvenser. Därför kan överträdelser av förbuden mot korssubventionering, diskriminering och kombinationserbjudanden inte anses utgöra ett brott mot ett villkor som är kopplat till detta beslut om inte sådana överträdelser har en avsevärd påverkan på marknadsvillkoren, vilket de till exempel får om det är fråga om en systematisk eller upprepad praxis.

Villkoret som gäller icke-diskriminerande behandling av Atlas och dess konkurrenter (punkt 28 ovan) kommer också att göra det möjligt för Deutsche Telekom och France Telecom att konkurrera med varandra på distributionsnivå, om än genom passiv försäljning. Sådan konkurrens är möjlig eftersom samma Atlas-tjänst får säljas från båda håll, dvs. från Tyskland eller från Frankrike. För att begränsa den eventuella negativa inverkan som samriskföretaget har på den allmänna konkurrensen mellan moderföretagen, anser kommissionen att det är lämpligt att införa begränsningar för utbytet av känslig information mellan moderföretagen och Atlas (punkt 28.4 ovan).

78. Detta beslut påverkar inte tillämpningen av artikel 86 i Romfördraget och artikel 54 i EES-avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enlighet med artikel 85.3 i Romfördraget och artikel 53.3 i EES-avtalet samt artiklarna 2 5 i detta beslut förklaras härmed bestämmelserna i artikel 85.1 i Romfördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet vara icke tillämpliga under en tidsperiod på fem år från och med den dag då två eller flera licenser för byggande eller ägande och kontroll av alternativ infrastruktur för tillhandahållandet av liberaliserade telekommunikationstjänster träder i kraft i både Tyskland och Frankrike. Detta skall gälla i följande fall:

a) Bildandet av samriskföretaget Atlas av Deutsche Telekom och France Telecom såsom anmälts till kommissionen, inbegripet Deutsche Telekoms och France Telecoms förpliktelse att därutöver

i) göra samtliga inköp hos Atlas då det gäller behov av globala produkter i enlighet med artikel VII i båda distributionsavtalen och

ii) att inte konkurrera med samriskföretaget vid tillhandahållandet av Atlas tjänster i enlighet med artikel XII i avtalet om samriskföretaget och artikel XIII i båda distributionsavtalen.

b) Utnämnandet av Deutsche Telekom till distributör med ensamrätt för Atlas i Tyskland och av France Telecom till distributör med ensamrätt för Atlas i Frankrike i enlighet med artikel IV i båda distributionsavtalen.

Artikel 2

I enlighet med artikel 85.3 i Romfördraget och artikel 53.3 i EES-avtalet och i enlighet med artiklarna 3 5 i detta beslut, förklaras härmed bestämmelserna i artikel 85.1 i Romfördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet vara icke tillämpliga på integreringen av tyska och franska allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät i Atlas, förutsatt att endast sådana nätverk som tillhandahåller paketkopplade datatjänster och använder X.25-, ramförmedling-, SNA- eller Internetprotokollen integreras från och med den dag då Tyskland och Frankrike har

a) avlägsnat alla juridiska förbud för andra enheter än Deutsche Telekom och France Telecom samt deras dotterföretag gällande

i) byggande, ägande eller kontroll av både nationell och internationell infrastruktur för telekommunikation, och utnyttjande av sådan infrastruktur för att tillhandahålla alla former av teletjänster samt

ii) tillhandahållande av nationella och internationella taltelefonitjänster, och

b) godkänt och satt i verket minst två licenser för andra sökande än Deutsche Telekom och France Telecom för

i) byggande eller ägande och kontroll av infrastruktur för telekommunikation, antingen separat eller i kombination med

ii) tillhandahållandet av nationella och internationella taltelefonitjänster, förutsatt att sådana licenser ger Deutsche Telekom och France Telecom två lämpliga alternativ var för att tillhandahålla tjänster i hela eller en betydande del av Tysklands och Frankrikes territorium,

fram till den dag då den femårsperiod som föreskrivs i artikel 1 upphör att gälla.

Artikel 3

Fram till den dag som föreskrivs i artikel 2 i detta beslut är det undantag från tillämpningen av artikel 85.1 i Romfördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet som föreskrivs i artikel 1 i detta beslut underkastat villkoret att Deutsche Telekoms och France Telecoms samarbete för att utveckla gemensamma tekniska nätelement enbart omfattar följande områden:

a) Hantering och utveckling av produkter:

i) definition av produkter,

ii) marknadsföring av produkter,

iii) övervakning av produktens livscykel,

iv) specifikation av kraven på produkter,

v) tekniska specifikationer och produktutveckling, samt

vi) teknisk utveckling av produkterna.

b) Planering av nät:

i) konstruktion av det centrala nätet och optimering av det gemensamma överföringsnätet för att undvika resursslöseri,

ii) konstruktion och optimering av näten för de olika tjänsteplattformarna för att säkerställa en heltäckande service, och

iii) centraliserad planering vad gäller införande av nya nätverksnoder, samt

c) Informationssystemet:

i) definition av informationssystemets utformning,

ii) specifikation av krav och tillämpningar för informationssystemet,

iii) teknisk utveckling av hårdvara och mjukvara för informationssystem, samt

iv) centraliserad planering av införandet av hårdvara och mjukvara.

Fram till den dag som föreskrivs i artikel 2 skall alla övriga aspekter och funktioner gällande både det franska och det tyska allmänt tillgängliga paketförmedlande datanätet kontrolleras av två separata ledningscentraler för nätet.

Artikel 4

Det undantag från artikel 85.1 i Romfördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet som anges i artiklarna 1 och 2 i detta beslut omfattas av följande villkor:

a) Avyttring av Info AG

1) France Telecom har följande skyldigheter:

i) France Telecom skall sälja Transpacs andel av Info AG före [. . .] (33), kommissionen kan förlänga den tid som beviljats France Telecom för avyttring av Info AG med ytterligare sex månader efter detta datum. France Telecom skall anses ha uppfyllt detta villkor då [. . .] (34) det har undertecknat ett bindande viljeförklaringsbrev eller ett bindande avtal om försäljning av Info AG till en köpare som godkänts av kommissionen, förutsatt att försäljningen slutförs inom en skälig tid efter det att detta bindande viljeförklaringsbrev eller avtal som godkänts av kommissionen har undertecknats.

ii) France Telecom skall utse en förvaltare som skall godkännas av kommissionen, och som skall ge råd i samband med administrationen och sälja Info AG förutsatt att France Telecom, också efter godkännande av kommissionen får

- säga upp avtalet med förvaltaren ifall France Telecom vid något tillfälle efter utnämningen anser att denne inte utför sina uppgifter till belåtenhet och

- ersätta den tidigare utsedda förvaltaren med en ny förvaltare som också skall godkännas av kommissionen.

iii) France Telecom ger förvaltaren ett oåterkalleligt uppdrag att sälja Info AG till bästa möjliga pris och villkor till den köpare som lämnar in ett anbud före [. . .] (35).

iv) France Telcoms ersättning till förvaltaren skall motivera denne till att få till stånd snabb avyttring.

v) France Telecom skall åta sig att ge allt rimligt stöd som efterfrågas av förvaltaren för att kunna sälja Info AG till måldagen.

vi) France Telecom skall upprätta och underlätta en ledningsstruktur som överenskommits med förvaltaren inom ramen för avyttringsförhandlingarna.

vii) France Telecom skall förse köparen av Info AG med alla licenser och all know-how som har anknytning till tillhandahållandet av Info AG:s tjänster, i den utsträckning det är möjligt under eventuella befintliga avtalsvillkor. France Telecom får ta en marknadsbaserad avgift av köparen för sådan licens och know-how.

viii) France Telecom skall bibehålla samtliga administrativa och ledningsmässiga funktioner som gäller Info AG och som utförts på alla nivåer inom France Telecom och/eller Transpac för att behålla Info AG:s lönsamhet, säljbarhet och konkurrenskraft tills avyttringen är slutförd eller tills förvaltaren råder France Telecom att sådana funktioner inte längre är nödvändiga, beroende på vilketdera inträffar tidigare.

2) France Telecom skall alltid göra sitt bästa för att upprätthålla Info AG:s och dess affärsverksamhets värde i alla hänseenden och, när förvaltaren är utsedd för att sälja Info AG, skall France Telecom beakta förvaltarens råd för att upprätthålla dessa värden. France Telecom skall särskilt säkerställa att alla tjänster som tillhandahålls av France Telecom eller någon av France Telecoms dotterbolag till Info AG även fortsättningsvis tillhandahålls effektivt och tillfredsställande och att avgiften (om det finns någon) till Info AG inte höjs för någon sådan tjänst. France Telecom skall inte, förutom med förvaltarens medgivande, anställa eller erbjuda anställning till någon anställd eller chef på Info AG förrän efter försäljningen av Info AG.

3) Förvaltaren som är utsedd av France Telecom har följande skyldigheter:

i) Förvaltaren skall råda France Telekom och Transpac beträffande den ledningsstruktur som bäst kan säkerställa Info AG:s fortsatta lönsamhet, säljbarhet och konkurrenskraft även i händelse av en omstrukturering av Info AG:s verksamhet.

ii) Förvaltaren skall råda France Telekom och Transpac beträffande driften och ledningen av Info AG för att säkerställa bibehållen lönsamhet, säljbarhet och konkurrenskraft hos Info AG:s verksamhet samt leda, övervaka och kontrollera Info AG:s genomförande av de givna råden. I detta syfte skall förvaltaren ha fullständig tillgång till Info AG:s personal och resurser samt till dokument, räkenskaper och protokoll från både France Telecom och Transpac. Detta inbegriper sådan personal och sådana resurer, räkenskaper och protokoll som, även om de inte direkt avser Info AG, kan påverka dess verksamhet.

iii) Förvaltaren skall fungera som France Telecoms investeringsbank och föra seriösa förhandlingar med intresserade tredje parter i avsikt att sälja Info AG. Om förvaltaren vid någon tidpunkt före måldagen tillsammans med kommissionen fastställer att det inte är möjligt att hitta en godtagbar köpare till Info AG, icke inräknat de kunder vars huvudkontor ligger utanför Tyskland, skall förvaltaren, France Telecom och kommissionen diskutera lämpliga alternativ till den föreslagna avyttringen av Info AG, framför allt en förlängd avyttring.

iv) Förvaltaren skall överlämna en skriftlig rapport till kommissionen, innan ett bindande avtal undertecknas eller i varje fall varje månad, om alla utvecklingar i förhandlingarna med tredje parter som är intresserade av att köpa Info AG.

v) Förvaltaren skall överlämna en skriftlig rapport till kommissionen varannan månad angående övervakningen av Info AG:s drift och ledning.

vi) Förvaltaren skall närhelst kommissionen begär detta ge en skriftlig eller muntlig rapport om förvaltarens alla plikter och verksamhet i relation till Info AG och dess eventuella köpare, för att ange huruvida en tilltänkt köpare skulle kunna säkerställa att Info AG förblir en konkurrenskraftig deltagare på den tyska marknaden för telekommunikationer och huruvida förhandlingarna med denne tilltänkte köpare bör fortsätta.

vii) Förvaltaren skall avsluta sitt uppdrag som förvaltare enligt detta villkor när försäljningen av Info AG, eller andra alternativa utvägar i enlighet med led iii ovan, träder i kraft.

4) Multinationella klienter till vilka Info AG idag tillhandahåller nätverkstjänster som en del av Transpacnätverket och vars huvudkontor är belägna utanför Tyskland kan överföras till Atlas i den utsträckning kommissionen är övertygad om att dessa tjänster kan separeras från Info AG:s verksamhet i Tyskland utan att betydligt minska dessa verksamheters värde.

5) Deutsche Telekom, France Telecom, Atlas och GlobalOne skall inte konkurrera med Info AG om att tillhandahålla teletjänster till de av Info AG:s kunder som har sitt huvudkontor i Tyskland, utom i de fall där sådana kunder tackar nej till att handla med Info AG; detta gäller från och med datumet för delgivning av detta beslut och till och med ett år efter den dag avtalen undertecknats mellan Transpac och Info AG:s köpare.

6) Om försäljningen av Info AG:s verksamhet inte verkar äga rum före det datum som fastslås i i punkt 1 i, skall France Telecom minst två månader före detta datum framlägga alternativa lösningar som på tillräckligt tillfredsställande sätt skyddar den faktiska konkurrensen på den tyska marknaden. Dessa alternativa lösningar måste komma till stånd före den dag som anges i punkt 1 i.

b) Icke-diskriminering

1) Deutsche Telekom och France Telecom skall inte bevilja någon enhet som bildats till följd av Atlas-avtalen villkor som skiljer sig från de villkor som gäller för andra tillhandahållare av liknande tjänster, eller undanta en sådan enhet från begränsningar i användningen som skulle göra det möjligt för enheten att erbjuda tjänster som konkurrerande tillhandahållare förhindras erbjuda i fråga om följande funktionsrelaterade teletjänster som tillhandahålls av France Telecom och Deutsche Telekom i Frankrike respektive Tyskland:

i) tjänster för förhyrda ledningar, framför allt internationella förhyrda ledningar (halvkopplingar) och inhemska förhyrda ledningar, inbegripet eventuella rabatter och

ii) PSTN/ISDN-tjänster, inklusive såväl tillgång till sådana nät, (dvs. analog access, basaccess till ISDN, ISDN-access till de allmänt tillgängliga paketförmedlande datanäten, särskild access från de allmänt tillgängliga paketförmedlande datanäten till ISDN samt nationella och internationella taltjänster för VPN och samtrafiktjänster för VPN) och trafik på sådana nät.

Atlas skall inte behandlas förmånligare än tredje man i samband med reserverade funktioner och tjänster och med sådana funktioner och tjänster som fortsättningsvis är nödvändiga efter det att teleinfrastrukturen och -tjänsterna har liberaliserats fullt ut i Frankrike och Tyskland.

2) Deutsche Telekom och France Telecom skall ge sådana enheter som bildats till följd av Atlas-avtalen och tredje man som handhar utrustning för telekommunikation och som för denna utrustning ansöker om samtrafik med Deutsche Telekoms eller France Telecoms nät, tillgång till denna samtrafik på icke-diskriminerande villkor som gör det möjligt för en sådan enhet eller person att tillhandahålla teletjänster eller telekommunikationsutrustning utan begränsningar i något avseende, inom ramen för den berörde operatörens kapacitet.

3) Deutsche Telekom och France Telecom skall inte särbehandla enheter som bildats till följd av Atlas-avtalen jämfört med andra tillhandahållare av tjänster som konkurrerar med dessa enheter i samband med

i) antingen ett beslut om att väsentligen ändra tekniska gränssnitt för access till reserverade och/eller nödvändiga funktioner eller tjänster, eller yppande av någon annan teknisk information som avser driften av PSTN/ISDN; konkurrenter skall särskilt ha access till sådan information om mjukvaror och gränssnitt som är nödvändig för att de skall kunna bibehålla taltjänsternas tekniska funktioner där sådana konkurrenter har samtrafik med det tyska och franska PSTN/ISDN, och med

ii) yppande av kommersiell information som skulle ge en väsentlig konkurrensfördel och som inte är med lätthet och i samma mån tillgänglig någon annanstans genom tillhandahållare av tjänster som konkurrerar med Atlas.

4) Brott mot de krav som anges i punkterna 1, 2 och 3 skall inte anses utgöra en överträdelse av detta villkor om inte sådana brott har en betydande påverkan på marknaden.

c) Samtrafik med Deutsche Telekoms och France Telecoms allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät.

1) France Telecom och Deutsche Telekom skall omedelbart

i) upprätta och bibehålla standardiserade X.75-gränssnitt för access till deras nationella allmänt tillgängliga paketförmedlande datanät,

ii) erbjuda sådan tillgång på icke-diskriminerande villkor med avseende på priser, möjlighet till rabatter på grund av volym eller annat och kvaliteten på den samtrafik som tillhandahålls,

iii) offentliggöra standardvillkoren för sådana X.75-gränssnittstandarder, inklusive eventuella rabatter på grund av volym eller annat och göra alla avtal som avser sådana X.75-gränssnitt, inklusive alla särskilt överenskomna villkor, tillgängliga för kommissionens granskning.

2) Tills dess att Transpac France och T-Data har integrerats i Atlas, skall varken Transpac France eller T-Data yppa för någon enhet som bildats till följd av Atlas-avtalet några sådana särskilt överenskomna villkor som betecknas och behandlas som konfidentiella av den part som erhåller samtrafik genom standardiserade X.75-gränssnitt för tillgång till de franska eller tyska nationella allmänt tillgängliga paketförmedlande datanäten.

3) De förpliktelser som anges i 1 och 2 skall på samma sätt vara tillämpliga på alla allmänt användna CCITT-standardiserade samtrafiksprotokoll som kan ändra, ersätta eller samexistera som en standard vad avser X.75-standarden och som används av France Telecom och Deutsche Telekom.

4) Varje enhet som bildats till följd av Atlas-avtalen kan få tillgång till de franska eller tyska allmänt tillgängliga paketförmedlande datanäten via ägargränssnitt, även för tillhandahållande av datatjänster, förutsatt att den tillgång en sådan enhet beviljas via sådana gränssnitt är ekonomiskt likvärdig med tredje mans tillgång till dessa nät.

5) Brott mot de krav som anges i punkterna 1 till 4 skall inte anses utgöra en överträdelse av detta villkor om inte sådana brott har en betydande påverkan på marknaden.

d) Samtrafik med Deutsche Telekoms och France Telecoms andra nät och funktioner

1) Deutsche Telekom och France Telecom skall ge tredje man som handhar utrustning för telekommunikation (teleoperatör) och som för denna utrustning eller dessa systemutrustningar ansöker om samtrafik med Deutsche Telekoms eller France Telecoms nät, tillgång till sådan samtrafik på icke-diskriminerande villkor jämförbara med de villkor tillämpade på Atlas. Villkoren måste göra det möjligt för teleoperatören att tillhandahålla teletjänster eller telekommunikationsutrustning utan begränsningar i något avseende inom ramen för den berörde teleoperatörens kapacitet.

2) Brott mot de krav som anges i punkt 1 skall inte anses utgöra en överträdelse av detta villkor om inte sådana brott har en betydande påverkan på marknaden.

e) Korssubventionering

1) Alla enheter som bildas till följd av Atlas-avtalen skall upprättas som enheter som är klart åtskilda från Deutsche Telekom och France Telecom.

2) Atlas SA, T-Data och Transpac France skall sköta sin egen skuldfinansiering genom egna krediter, förutsatt att France Telecom och Deutsche Telekom

i) kan ge kapitaltillskott eller lån som är brukliga i affärssammanhang till Atlas SA, T-Data och Transpac France om detta krävs för att göra det möjligt för dem att driva sina respektive verksamheter,

ii) kan lämna sina samriskföretagsintressen i sådana enheter som säkerhet i samband med finansiering utan regressrätt för långivaren, samt

iii) kan garantera sådana enheters skulder, förutsatt att France Telecom och Deutsche Telekom endast behöver göra betalningar enligt en sådan garanti efter det att en enhet inte har uppfyllt sina förpliktelser vad avser skulder.

3) Enheter som bildats till följd av Atlas-avtalet samt T-Data och Transpac France skall varken direkt eller indirekt allokera någon del av sina driftsutgifter, kostnader, värdeminskningar eller andra utgifter för sin verksamhet till någon del av France Telecoms eller Deutsche Telekoms affärsenheter (inbegripet utan begränsning de proportionella kostnaderna baserade på faktiskt utfört arbete som kan hänföras till gemensamma anställda eller till att Atlas-produkter och -tjänster säljs och marknadsförs av anställda vid Deutsche Telekom eller France Telecom). Dessa företag får fakturera Deutsche Telekom eller France Telecom för de produkter och tjänster som dessa företag har tillhandahållit Deutsche Telekom eller France Telecom

i) till samma pris som tredje man betalar när det gäller produkter eller tjänster som har sålts till tredje man i kommersiella kvantiteter eller

ii) på grundval av full ersättning av kostnaderna eller någon annan prissättningsmetod som hade använts mellan fristående företag när det gäller produkter och tjänster som inte har sålts till tredje man i kommersiella kvantiteter.

4) Brott mot de krav som anges i 1,2 och 3 skall inte anses utgöra en överträdelse av detta villkor om inte sådana brott har en betydande påverkan på marknaden.

f) Kombinationserbjudanden

1) Deutsche Telekom och France Telecom skall sälja sina tjänster enligt andra kontrakt än de kontrakt för försäljning av Atlas-tjänster som de ingått i egenskap av distributör för Atlas i Tyskland respektive Frankrike. I varje enskilt kontrakt skall villkoren för varje enskild tjänst som säljs enligt kontraktet fastställas och framför allt skall alla eventuella mängdrabatter eller andra rabatter för en viss tjänst specificeras.

2) Brott mot ovanstående krav skall inte anses utgöra en överträdelse av detta villkor om inte sådana brott har en betydande påverkan på marknaden.

g) Redovisning

1) T-Data, Transpac France (inklusive alla deras dotterföretag) och alla enheter som bildats till följd av Atlas-avtalen och som är verksamma inom EES-området skall ha åtskilda räkenskaper och använda internationella redovisningsnormer för varje tjänst som de tillhandahåller i ett land. Deutsche Telekom och France Telecom (inklusive alla dotterföretag) skall ha åtskilda räkenskaper och använda internationella redovisningsnormer för alla tjänster som tillhandahålls en enhet som bildats enligt Atlas-avtalen och som är verksam inom EES-området.

2) Deutsche Telekom och France Telecom skall inom ett år efter det datum som fastställs i artikel 1 införa ett redovisningssystem som ger tillräckligt noggranna uppgifter avseende tjänsterna i punkt 1 ovan. Av dessa räkenskaper skall framgå

i) vilken beräkningsmetod för kostnader som har använts,

ii) vilka redovisningskonventioner som har använts vid behandlingen av kostnader,

iii) allokering och fördelning av utgifter eller kostnader, inkomster, tillgångar och skulder som skall delas mellan en enhet som bildats enligt Atlas-avtalen och Deutsche Telekom och/eller France Telecom, och

iv) vilken fördelningsmetod som har valts.

3) Av den redovisning som avses i punkterna 1 och 2 ovan skall framgå alla tjänster som Deutsche Telekom och France Telecom tillhandahållit enheter som bildats till följd av Atlas-avtalen, och överföringar till eller från Deutsche Telekom och France Telecom.

4) Ingen enhet som bildats till följd av Atlas-avtalet, och inte heller T-Data eller Transpac France, skall indirekt eller direkt mottaga något väsentligt bidrag från Deutsche Telekom eller France Telecom, eller någon annan investering eller betalning från Deutsche Telekom eller France Telecom som inte har bokförts hos enheten som en investering i skulder eller eget kapital.

Artikel 5

Det undantag som beviljats enligt detta beslut är förenat med följande ålägganden:

a) Revision

1) Atlas SA, alla konsoliderade dotterföretag till Atlas SA, Transpac France och T-data skall revideras av en oberoende revisor var tolfte månad, varvid dessa revisioner ur redovisningsmässig synvinkel skall bestyrka att

i) alla transaktioner mellan dessa enheter å ena sidan och France Telecom och Deutsche Telekom å andra sidan har skett som mellan fristående företag,

ii) dessa enheter har följt redovisningsmetoderna, och att

iii) beräkningstalen är korrekta.

2) Den första revisionsrapporten och det första intyget i enlighet med punkt 1 ovan, som skall omfatta den tolvmånadersperiod som börjar den dag då detta beslut träder i kraft, skall lämnas in till kommissionen inom femton månader från den dagen.

b) Andra ålägganden

Deutsche Telekom, France Telecom, T-data, Transpac France och alla de enheter som bildats till följd av Atlas-avtalen skall vart och ett, i syfte att säkerställa att dessa företag uppfyller de villkor som föreskrivs i artikel 4 i detta beslut,

1) ha all detaljerad bokföring och dokumentation som är nödvändig för att styrka att de fullständiga bestämmelserna för villkoren enligt artikel 4 i detta beslut uppfylls, tillgänglig för granskning av kommissionen, och möjliggöra för kommissionen att bekräfta att revisionsintyget som avses i punkt a 2 ovan stämmer.

2) ge kommissionen tillträde till sina affärslokaler för att granska bokföring och dokumentation som omfattas av de förpliktelser som ålagts dem i led a i denna artikel, samt avge muntliga förklaringar angående dessa dokument med rimligt varsel, under kontorstid, och utan att kommissionen tvingas åberopa kontrollbefogenheterna enligt förordning nr 17, samt

3) förse kommissionen med

i) all bokföring och dokumentation som dessa företag har i sin ägo eller kontrollerar och som är nödvändiga för att fastställandet,

ii) oreviderade redovisningsuppgifter enligt punkterna 1 och 2 i detta beslut var sjätte månad, med början ett år efter begynnelsedagen för undantaget enligt artikel 1 i detta beslut, och

iii) kompletterande muntliga eller skriftliga förklaringar.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till

Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140

D-53105 BONN

France Telecom

Place d'Alleray

F-75505 PARIS

Utfärdat i Bryssel den 17 juli 1996.

På kommissionens vägnar

Karel VAN MIERT

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr 13, 21.2.1962, s. 204/62.

(22) EGT nr C 337, 15.12.1995, s. 2.

(3) EGT nr C 175, 26.6.1993, s. 11.

(4) EGT nr C 184, 18.7.1995, s. 11.

(5) Se s. 57 i detta nummer av EGT.

(6) Parterna har angivit att T-Data är det nya namnet på Deutsche Telekoms tidigare enhet inom Datex-P för X.25 paketkopplade datatjänster som bildats efter kommissionens meddelande enligt artikel 19.3 i rådets förordning nr 17 och artikel 3 i protokoll nr 21 till EES-avtalet i detta ärende, EGT nr C 337, 15.12.1995, s. 2 (i fortsättningen kallat meddelande enligt artikel 19.3).

(7) Se kommissionens beslut 94/579/EG i ärende nr IV/34.857 (BT-MCI) av den 27 juli 1994, EGT nr L 223, 27.8.1994, s. 36.

(8) Definieras i artikel 1 sjunde strecksatsen i kommissionens direktiv 90/388/EEG av den 28 juni 1990 om konkurrens på marknaderna för teletjänster (tjänstedirektivet), EGT nr L 192, 24.7.1990, s. 10, senast ändrat genom direktiv 96/19/EG, EGT nr L 74, 22.3.1996, s. 13.

(9) Kommissionens riktlinjer om tillämpningen av EG:s konkurrensregler inom telekommunikationssektorn, EGT nr C 233, 6.9.1991, s. 2, punkt 27.

(10) Definierade som "paket- och kretskopplade datatjänster" i artikel 1.1, nionde strecksatsen i tjänstedirektivet. (Se fotnot 7).

(11) Se punkt 27 i ingressen till fall IV/35.617 (Phoenix).

(12) Se fotnot 6 ovan.

(13) Anmälan om ett samriskföretag (Ärende nr IV/35.337 Atlas), EGT nr C 377, 31.12.1994, s. 9, och meddelandet enligt artikel 19.3 (se fotnot 5 ovan och punkterna 32 och följande nedan).

(14) Se kommissionens beslut 94/895/EG av den 15 december 1994 i ärende nr IV/34.768 IPSP, EGT nr L 354, 31.12.1994, s. 75.

(15) Anmälan om ett samriskföretag (ärende nr IV/35.830 Unisource/Telefónica), EGT nr C 94, 30.3.1996, s. 5.

(16) Anmälan om ett samriskföretag (ärende nr IV/35.738 Uniworld), EGT nr C 276, 21.10.1995, s. 9.

(17) Det ursprungliga förslaget med en strategisk styrelse för Atlas SA, som beskrivs i meddelandet enligt artikel 19.3 (fotnot 5 ovan) i punkt 20 b, ströks från de slutgiltiga Atlas-avtalen.

(18) EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 1, (rättad version i EGT nr L 257, 21.9.1990, s. 13) ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

(19) Reserverade tjänster är tjänster som tillhandahålls enligt speciella eller exklusiva rättigheter som EU:s medlemsstater beviljar sina respektive teleorganisationer.

(20) Rådets direktiv 90/387/EEG av den 28 juni 1990 om upprättandet av den inre marknaden för teletjänster genom att tillhandahålla öppna nät, EGT nr L 192, 24.7.1990, s. 1.

(21) Se fotnot 2.

(22) Kommissionens beslut BT-MCI (fotnot 6), punkt 41.

(23) Se kommissionens beslut 93/49/EEG av den 23 december 1992 Ford/Volkswagen, EGT nr L 20, 28.1.1993, s. 14, punkt 18 21; 94/322/EG av den 18 maj 1994 Exxon/Shell, EGT nr L 144, 9.6.1994, s. 20, punkt 42 och följande; och 94/896/EEG av den 16 december 1994 Asahi/Saint Gobain, EGT nr L 354, 31.12.1994, s. 87, punkterna 16 22.

(24) Se fotnot 8 ovan, punkt 39.

(25) Se det meddelande som offentliggjordes i EGT nr C 276, 21.10.1995, s. 9.

(26) Kommissionens direktiv 96/19/EG av den 13 mars 1996 om ändring av direktiv 90/388/EEG med avseende på genomförandet av full konkurrens på marknaderna för teletjänster, EGT nr L 74, 22.3.1996, s. 13.

(27) Förutom BT-MCIs Concert (fotnot 6 ovan) har kommissionen beviljat godkännande i ärende nr IV/M.595 BT/VIAG, EGT nr C 15, 20.1.1996, s. 4, ärende nr IV/M.618 Cable & Wireless/VEBA, EGT nr C 23, 5.9.1995, s. 3, och ärende nr IV/M.689 ADSB/Belgacom, beslut av den 29 februari 1996, EGT nr C 194, 5.7.1996, s. 4.

(28) Betydande digitalprotokoll/ signaliseringssystem för att övervaka och överföra kontroll samt dirigera information inom näten.

(29) Kommissionen har tagit liknande beslut i tidigare ärenden som uppvisat liknande marknadsstrukturer och -problem, t.ex. beslut 93/403/EEG av den 11 juni 1993, s. 23, EBU/Eurovision System, EGT nr L 179, 22.7.1993, s. 23, i punkt 82, beslut 94/594/EG av den 27 juli 1994 ACI, EGT nr L 224, 30.8.1994, s. 28, i punkt 66, och beslut 94/663/EG av den 21 september 1994 i ärende nr IV/34.600 Night Services, EGT nr L 259, 7.10.1994, s. 20, i punkterna 80 och 82.

(30) Artiklarna 7 och 10 i rådets direktiv 92/44/EG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser, EGT nr L 165, 19.6.1992, s. 27.

(31) Jfr artiklarna 6 och 7 i förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samtrafik på telekommunikationsområdet för att garantera ett allmänt utbud av tjänster och driftkompatibilitet genom tillämpning av principerna om tillhandahållande av öppna nät (ONP), EGT nr C 178, 21.6.1996, s. 3.

(32) Jfr kommissionens meddelande om samarbete mellan nationella domstolar och kommissionen vid tillämpningen av artiklarna 85 och 86 i Romfördraget, EGT nr C 39, 13.2.1993, s. 6.

(33) Affärshemlighet.

(34) Affärshemlighet.

(35) Affärshemlighet.