Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1310/97 av den 30 juni 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 180 , 09/07/1997 s. 0001 - 0006RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1310/97 av den 30 juni 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 87 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

1. Koncentrationer som har påtaglig inverkan i flera medlemsstater och som inte når upp till de tröskelvärden som avses i rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (4) kan uppfylla villkoren för undersökning inom ramen för ett antal nationella system för koncentrationskontroll. Flerfaldiga anmälningar av samma transaktion ökar dessutom den rättsliga osäkerheten, svårigheterna och kostnaderna för företagen samt kan leda till motstridiga bedömningar.

2. Utvidgningen av gemenskapens koncentrationskontroll till att också omfatta koncentrationer som har en påtaglig inverkan i flera medlemsstater kommer att garantera ett system med en enda kontroll ("one-stop shop") och kommer, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, att möjliggöra en bedömning av sådana koncentrationers effekt på konkurrensen inom gemenskapen som helhet.

3. Tilläggskriterier för genomförandet av gemenskapens koncentrationskontroll bör uppställas för att nå de ovannämnda målen. Dessa kriterier bör ha formen av nya tröskelvärden och uttryckas som de berörda företagens sammanlagda omsättning både i hela världen och inom gemenskapen och i åtminstone tre medlemsstater.

4. Kommissionen bör efter en inledande etapp av tillämpningen av denna förordning rapportera till rådet om genomförandet av alla tillämpliga tröskelvärden och kriterier för att rådet, enligt artikel 145 i fördraget, skall kunna ändra kriterierna eller anpassa tröskelvärdena i denna förordning.

5. Begreppet koncentration bör definieras på ett sådant sätt att det omfattar sådana transaktioner som medför en varaktig förändring i de berörda företagens struktur. Vad gäller det specifika fallet gemensamma företag bör alla självständigt fungerande gemensamma företag omfattas av förfarandet i förordning (EEG) nr 4064/89. Förutom den bedömning av dominerande ställning som görs enligt artikel 2 i den nämnda förordningen, bör det föreskrivas att kommissionen skall tillämpa kriterierna i artikel 85.1 och 85.3 i fördraget på sådana gemensamma företag, i den mån som en avsevärd inskränkning av konkurrensen mellan företag som förblir oberoende blir den direkta konsekvensen av bildandet av dessa gemensamma företag. Om sådana gemensamma företags påverkan på marknaden i första hand är strukturell, är artikel 85.1 som regel inte tillämplig. Artikel 85.1 kan tillämpas om åtminstone två moderföretag förblir verksamma på gemenskapsföretagets marknad eller, i förekommande fall, om bildandet av det gemensamma företaget syftar till eller resulterar i att konkurrensen hindras, begränsas eller snedvrids mellan moderföretagen på angränsande marknader. Mot bakgrund av detta måste bedömningen av alla konkurrensaspekter i samband med bildandet av det gemensamma företaget göras enligt samma förfarande.

6. I syfte att beräkna omsättningen för kreditinstitut och finansiella institut är bankintäkter ett bättre kriterium än storleken på tillgångarna, eftersom de bättre återspeglar hela banksektorns faktiska ekonomiska läge.

7. Det bör uttryckligen föreskrivas att beslut som fattas efter förfarandets första etapp skall omfatta de begränsningar som har direkt anknytning till och är nödvändiga för att genomföra en koncentration.

8. Kommissionen kan under förfarandets andra etapp förklara att en koncentration är förenlig med den gemensamma marknaden mot bakgrund av åtaganden av parterna som står i proportion till konkurrensproblemet och som helt löser detta. Det är lämpligt att godta åtaganden under förfarandets första etapp när konkurrensproblemet kan avgränsas tydligt och lösas på ett enkelt sätt. Det bör uttryckligen föreskrivas att kommissionen i dessa fall kan förena sina beslut med villkor och ålägganden. Öppenhet och reelt samråd med medlemsstaterna och berörda tredje parter bör garanteras under förfarandets båda etapper.

9. För att säkerställa en effektiv kontroll bör koncentrationerna tillfälligt upphävas tills ett slutligt beslut fattas. Samtidigt bör det vara möjligt att i lämpliga fall bevilja undantag från ett tillfälligt upphävande. Kommissionen bör i sina beslut om att eventuellt bevilja undantag beakta alla relevanta faktorer, såsom arten och omfattningen av den skada som vållas de företag som berörs av koncentrationen eller tredje man, och det konkurrenshot som koncentrationen innebär.

10. Reglerna för att hänskjuta koncentrationsärenden mellan kommissionen och medlemsstaterna bör ses över samtidigt som tilläggskriterier uppställs för genomförandet av gemenskapens koncentrationskontroll. Genom dessa regler skyddas medlemsstaternas konkurrensintressen på lämpligt sätt och rättssäkerheten och principen om en enda kontroll ("one-stop shop") beaktas. Förfarandena för hänskjutande bör dock i vissa hänseenden förbättras eller förtydligas.

11. Kommissionen kan förklara en koncentration oförenlig med den gemensamma marknaden endast om koncentrationen hämmar en effektiv konkurrens på en väsentlig del av denna. I de fall då en koncentration påverkar konkurrensen på en avgränsad marknad inom en medlemsstat som inte utgör en väsentlig del av den gemensamma marknaden, är det därför särskilt lämpligt att tillämpa nationell konkurrenslagstiftning. I detta fall skall den berörda medlemsstaten, i sin begäran om hänskjutande, inte vara skyldig att visa att koncentrationen hotar att skapa eller stärka en dominerande ställning på denna avgränsade marknad.

12. Undantagsvis bör det vara möjligt att tillfälligt upphäva den tidsfrist inom vilken kommissionen måste fatta ett beslut i samband med förfarandets första etapp.

13. Det bör uttryckligen föreskrivas att två eller flera medlemsstater får lämna in en gemensam begäran enligt artikel 22 i förordning (EEG) nr 4064/89. För att säkerställa en effektiv kontroll bör åtgärder vidtas för att tillfälligt upphäva koncentrationer som hänskjutits till kommissionen av en eller flera medlemsstater.

14. Kommissionen bör i förekommande fall bemyndigas att anta tillämpningsföreskrifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 4064/89 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1

a) ersätts punkt 1 med följande text:

"1. Om inte annat följet av artikel 22 gäller denna förordning för alla koncentrationer med en gemenskapsdimension enligt definitionerna i punkterna 2 och 3."

b) ersätts punkt 2 med följande text:

"3. Vid tillämpning av denna förordning har en koncentration som inte uppnår de tröskelvärden som bestäms i punkt 2 en gemenskapsdimension om

a) den sammanlagda omsättningen i hela världen för samtliga berörda företag överstiger 2,5 miljarder ecu,

b) den sammanlagda omsättningen för samtliga berörda företag i var och en av åtminstone tre medlemsstater överstiger 100 miljoner ecu,

c) i var och en av åtminstone tre medlemsstater enligt punkt b, den totala omsättningen för vart och ett av åtminstone två av de berörda företagen överstiger 25 miljoner ecu,

d) den sammanlagda omsättningen inom gemenskapen för vart och ett av åtminstone två av de berörda företagen överstiger 100 miljoner ecu,

om inte vart och ett av de berörda företagen uppnår mer än två tredjedelar av sin sammanlagda omsättning inom gemenskapen i en och samma medlemsstat.",

c) läggs följande nya punkter till:

"4. Före den 1 juli 2000 skall kommissionen rapportera till rådet om genomförandet av tröskelvärdena och kriterierna i punkterna 2 och 3.

5. Med anledning av den rapport som avses i punkt 4 och på förslag av kommissionen får rådet genom beslut med kvalificerad majoritet se över tröskelvärdena och kriterierna i punkt 3.".

2. I artikel 2 skall följande nya punkt läggas till:

"4. I den utsträckning bildandet av ett gemensamt företag som utgör en koncentration enligt artikel 3 har till syfte eller resultat att samordna konkurrensbeteendet hos företag som förblir självständiga, skall samordningen bedömas enligt kriterierna i artikel 85.1 och 85.3 i fördraget, i syfte att fastställa om koncentrationen är förenlig med den gemensamma marknaden.

Vid denna bedömning skall kommissionen särskilt beakta följande:

- Om två eller flera moderföretag samtidigt och i betydande utsträckning är närvarande på samma marknad som det gemensamma företaget eller på en tidigare eller senare marknad i förhållande till denna eller på en angränsande marknad som har nära anknytning till denna marknad.

- Om den samordning som är ett direkt resultat av bildandet av det gemensamma företaget ger de berörda företagen möjlighet att eliminera konkurrensen när det gäller en stor del av de ifrågavarande produkterna eller tjänsterna.".

3. Artikel 3.2 ändras på följande sätt:

a) Första stycket utgår.

b) Orden "och som inte medför en samordning av konkurrensbeteendet mellan parterna inbördes eller mellan dessa och det gemensamma företaget" utgår ur andra stycket.

4. I artikel 5

- ersätts punkt 3 med följande text:

"3. I stället för omsättning används följande:

a) För kreditinstitut och andra finansiella institut, såvitt avser artikel 1.2 och 1.3, det sammanlagda beloppet av följande intäkter enligt definitionen i rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (*) i förekommande fall efter avdrag av mervärdesskatt och andra skatter som har direkt anknytning till dessa intäkter:

i) Ränteintäkter och liknande intäkter.

ii) Intäkter från värdepapper:

- Intäkter från aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning.

- Intäkter från ägarintressen.

- Intäkter från aktier och andelar i anknutna företag.

iii) Provisionsintäkter.

iv) Nettovinst av finansiella transaktioner.

v) Övriga rörelseintäkter.

Omsättningen för ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut inom gemenskapen eller i en medlemsstat skall omfatta de intäkter, enligt defitionen ovan, som hänför sig till den filial eller den avdelning av det nämnda institutet som är etablerad inom gemenskapen eller i medlemsstaten i fråga.

b) För försäkringsbolag: värdet av de tecknade bruttopremierna, som skall omfatta samtliga mottagna och utestående belopp enligt försäkringsavtal som har tecknats av försäkringsbolagen eller för deras räkning, inklusive utgående återförsäkringspremier, efter avdrag för skatter och skatteliknande avgifter som debiteras på grundval av de individuella premiebeloppen eller den totala premievolymen. Vad beträffar artikel 1 punkt 2 b och artikel 1 punkt 3 b, c och d och den sista delen av var och en av de nämnda två punkterna, skall hänsyn tas till de bruttopremier som betalas av gemenskapsinvånare respektive en medlemsstats invånare.

(*) EGT nr L 372, 31.12.1986, s. 1.",

- ersätts den inledande meningen i punkt 4 med följande text:

"4. Om inte annat följer av punkt 2 skall omsättningen för ett berört företag enligt artikel 1.2 och 1.3 beräknas genom att omsättningen summeras.",

- ersätts den inledande meningen i punkt 5 med följande text:

"5. Om de företag som berörs av koncentrationen gemensamt har de rättigheter eller befogenheter som anges i punkt 4 b, skall vid beräkningen av de berörda företagens omsättning enligt artikel 1.2 och 1.3.".

5. I artikel 6

a) i punkt 1

- läggs följande stycke till under b:

"Det beslut genom vilket koncentrationen förklaras förenlig med den gemensamma marknaden skall också omfatta begränsningar som har direkt anknytning till och är nödvändiga för koncentrationens genomförande.",

- ersätts punkt c med följande text:

"c) Utan att det påverkar punkt 1a skall kommissionen, om den finner att den anmälda koncentrationen omfattas av denna förordning och ger anledning till allvarliga tvivel när det gäller dess förenlighet med den gemensamma marknaden, besluta att inleda ett förfarande.",

b) införs följande punkter:

"1a. Om kommissionen sedan de berörda företagen har vidtagit ändringar finner att en anmäld koncentration inte längre ger anledning till allvarliga tvivel enligt punkt 1 c, får den besluta att förklara koncentrationen förenlig med den gemensamma marknaden enligt punkt 1 b.

Kommissionen kan förena det beslut som den fattar enligt punkt 1 b med villkor och ålägganden i syfte att säkerställa att de berörda företagen fullgör de åtaganden som de har gjort gentemot kommissionen för att göra koncentrationen förenlig med den gemensamma marknaden.

1b. Kommissionen kan återkalla det beslut som den har fattat enligt punkt 1 a eller 1 b, om

a) beslutet grundar sig på oriktiga uppgifter för vilka ett av de berörda företagen är ansvarigt eller om det har utverkats på ett bedrägligt sätt, eller

b) de berörda företagen åsidosätter ett åläggande som beslutet är förenat med.

1c. I de fall som avses i punkt 1b får kommissionen fatta ett beslut enligt punkt 1 utan att vara bunden av de tidsfrister som avses i artikel 10.1.".

6. I artikel 7

a) ersätts punkt 1 med följande text:

"1. En koncentration enligt artikel 1 får varken genomföras före anmälan eller innan den har förklarats förenlig med den gemensamma marknaden genom ett beslut enligt artikel 6.1 b eller artikel 8.2 eller på grundval av en presumtion enligt artikel 10.6.",

b) utgår punkt 2,

c) ändras punkt 3 på följande sätt:

Orden "punkterna 1 och 2" i början av punkten ersätts med "punkt 1",

d) ersätts punkt 4 med följande text:

"4. Kommissionen kan på begäran medge dispens från de skyldigheter som åläggs enligt punkterna 1 eller 3. En begäran om dispens skall vara motiverad. När kommissionen fattar beslut i anledning av en begäran skall den bland annat beakta hur upphävandet påverkar det eller de företag som berörs av koncentrationen eller tredje man och till det hot mot konkurrensen som koncentrationen innebär. En sådan dispens kan förenas med villkor och ålägganden för att säkerställa förutsättningarna för en effektiv konkurrens. En dispens kan begäras och medges när som helst, även före anmälan eller efter transaktionen.",

e) ersätts punkt 5 med följande text:

"5. Giltigheten av en transaktion som genomförs i strid mot punkt 1 skall vara beroende av ett beslut enligt artikel 6.1.b eller 8.2 eller 8.3 eller av en presumtion enligt artikel 10.6.

Denna artikel skall dock inte påverka giltigheten av transaktioner med värdepapper, inklusive sådana som kan konverteras till andra värdepapper som kan vara föremål för handel på en marknad under offentligt erkända myndigheters kontroll och tillsyn, vilken fungerar regelmässigt och direkt eller indirekt är tillgänglig för allmänheten, såvida inte köparen och säljaren visste eller borde ha vetat att transaktionen genomfördes i strid mot punkt 1.".

7. I artikel 8

a) ersätts punkt 2 med följande text:

"2. När kommissionen finner att en anmäld koncentration, i förekommande fall sedan de berörda företagen har vidtagit ändringar, uppfyller kriteriet i artikel 2.2 och, i de fall som avses i artikel 2.4, kriterierna i artikel 85.3 i fördraget, skall den fatta ett beslut enligt vilket koncentrationen förklaras förenlig med den gemensamma marknaden.

Kommissionen kan förena sitt beslut med villkor och ålägganden för att säkerställa att de berörda företagen fullgör de åtaganden som de har gjort gentemot kommissionen för att göra koncentrationen förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet att förklara koncentrationen förenlig med den gemensamma marknaden skall även omfatta sådana begränsningar som har direkt anknytning till och är nödvändiga för koncentrationens genomförande.",

b) ersätts punkt 3 med följande text:

"3. När kommissionen finner att en koncentration uppfyller kriteriet i artikel 2.3 eller, i de fall som avses i artikel 2.4, inte uppfyller kriterierna i artikel 85.3 i fördraget, skall den fatta ett beslut enligt vilket koncentrationen förklaras oförenlig med den gemensamma marknaden.".

8. I artikel 9

a) ersätts punkt 2 med följande text:

"2. Inom tre veckor från det att en medlemsstat mottar en kopia av anmälan skall den underrätta kommissionen som i sin tur skall underrätta de berörda företagen om att

a) en koncentration hotar att skapa eller förstärka en dominerande ställning som medför att den effektiva konkurrensen påtagligt kommer att hämmas på en marknad inom medlemsstaten som uppvisar alla kännetecken på en avgränsad marknad, eller om att

b) en koncentration påverkar konkurrensen på en marknad inom medlemsstaten som uppvisar alla kännetecken på en avgränsad marknad och som inte utgör någon väsentlig del av den gemensamma marknaden.",

b) görs följande ändringar i punkt 3:

- punkt b) ersätts med följande text:

"b) Den skall hänskjuta hela ärendet eller delar av detta till den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter för att denna stats nationella konkurrenslagstiftning skall tillämpas.",

- följande stycke läggs till:

"I sådana fall där en medlemsstat underrättar kommissionen om att en koncentration påverkar konkurrensen på en avgränsad marknad på dess territorium som inte utgör någon väsentlig del av den gemensamma marknaden, skall kommissionen hänskjuta hela ärendet eller de delar av detta som har anknytning till den berörda marknaden, om kommissionen anser att en sådan avgränsad marknad påverkas.",

c) ersätts punkt 10 med följande text:

"10. Denna artikel kan ses över samtidigt med de tröskelvärden som nämns i artikel 1.".

9. I artikel 10

a) läggs följande text till i slutet av andra stycket i punkt 1:

"eller om de berörda företagen, sedan en koncentration har anmälts, gör åtaganden enligt artikel 6.1 b, som parterna vill skall beaktas i ett beslut enligt artikel 6.1 a.".

b) skall, i början av punkt 4, orden "Den tidsfrist som anges i punkt 3" ersättas med orden "De tidsfrister som bestäms i punkterna 1 och 3".

10. I artikel 18

a) skall orden "artikel 7.2 och 7.4" i punkt 1 ersättas med "artikel 7.4",

b) skall punkt 2 ersättas med följande text:

"2. Med avvikelse från punkt 1 kan ett interimistiskt beslut om att medge undantag enligt artikel 7.4 preliminärt fattas utan att de berörda personerna, företagen eller företagarsammanslutningarna lämnas tillfälle att på förhand framföra sina synpunkter, förutsatt att kommissionen lämnar dem tillfälle att göra detta så snart som möjligt efter det att den har fattat sitt beslut.".

11. I artikel 19 kompletteras punkt 1 med följande mening:

"Dessa handlingar skall omfatta de åtaganden som parterna vill skall beaktas i ett beslut enligt artikel 6.1 b eller artikel 8.2".

12. I artikel 22

a) skall punkterna 1 och 2 ersättas med följande text:

"1. Endast denna förordning är tillämplig på koncentrationer enligt definitionen i artikel 3, och förordningarna nr 17 (1), (EEG) nr 1017/68 (2), (EEG) nr 4056/86 (3) och (EEG) nr 3975/87 (4) är inte tillämpliga, utom på gemensamma företag som inte har en gemenskapsdimension men som har till syfte eller resultat att samordna självständiga företags konkurrensbeteende.",

b) ändras punkt 3 enligt följande:

"3. Om kommissionen på begäran av en medlemsstat eller på gemensam begäran av flera medlemsstater konstaterar att en koncentration enligt definitionen i artikel 3, som saknar gemenskapsdimension enligt artikel 1, skapar eller förstärker en dominerande ställning som medför att den effektiva konkurrensen inom den berörda medlemsstatens eller de berörda medlemsstaternas territorier påtagligt hämmas kan den, i den mån koncentrationen påverkar handeln mellan medlemsstaterna, fatta beslut enligt artikel 8.2 andra stycket, 8.3 och 8.4.",

c) ersätts punkt 4 med följande text:

"4. Artiklarna 2.1 a och 2.1 b, 5, 6, 8 och 10 P20 är tillämpliga på en begäran som inges i enlighet med punkt 3. Artikel 7 är tillämplig i den utsträckning koncentrationen inte är genomförd den dag då kommissionen underrättar parterna om att en begäran har lämnats in.

Den tidsfrist inom vilken ett förfarande enligt artikel 10.1 kan inledas löper från den dag då den ifrågavarande medlemsstatens eller de ifrågavarande medlemsstaternas begäran mottas. En sådan begäran skall göras senast en månad efter det att koncentrationen bringas till den medlemsstats eller de medlemsstaters kännedom som har gjort en gemensam anmälan, eller efter det att koncentrationen är genomförd. Denna tidsfrist löper från den tidpunkt när den första av dessa händelser inträffar.",

d) orden "eller de medlemsstater" läggs till efter orden "inom territoriet i den medlemsstat" i punkt 5,

e) utgår punkt 6.

13. I artikel 23

a) ersätts orden "tidsfrister enligt artikel 10" med orden "tidsfrister enligt artiklarna 7, 9, 10 och 22.",

b) läggs ett nytt stycke till:

"Kommissionen har rätt att fastställa förfarande och tidsfrister för att göra åtaganden enligt artiklarna 6.1a och 8.2.".

Artikel 2

Denna förordning skall inte tillämpas på koncentrationer som har varit föremål för ett avtal eller ett offentliggörande eller om kontroll har förvärvats enligt artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 4064/89 före den 1 mars 1998 och den skall inte under några omständigheter tillämpas på koncentrationer för vilka ett förfarande före den 1 mars 1998 har inletts av en medlemsstats myndighet som är behörig på konkurrensområdet.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 30 juni 1997.

På rådets vägnar

A. NUIS

Ordförande

(1) EGT nr C 350, 21.11.1996, s. 8 och s. 10.

(2) EGT nr C 362, 2.12.1996, s. 130.

(3) EGT nr C 56, 24.2.1997, s. 71.

(4) EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 1. Förordningen rättad genom EGT nr L 257, 21.9.1990, s. 13, och ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(5) (6) EGT nr C 362, 2.12.1996, s. 130.

(7) EGT nr C 56, 24.2.1997, s. 71.

(8)