Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 447/98 av den 1 mars 1998 om anmälningar, tidsfrister och förhör enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 061 , 02/03/1998 s. 0001 - 0028KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 447/98 av den 1 mars 1998 om anmälningar, tidsfrister och förhör enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1310/97 (2), särskilt artikel 23 i denna,

med beaktande av rådets förordning nr 17 av den 6 februari 1962, första förordningen om tillämpning av fördragets artiklar 85 och 86 (3), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 24 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar (4), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 29 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om detaljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på sjöfarten (5), ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 26 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 om förfarandet för tillämpning av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn (6), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2410/92 (7), särskilt artikel 19 i denna,

efter att ha hört Rådgivande kommittén för koncentrationer, och med beaktande av följande:

(1) Förordning (EEG) nr 4064/89, särskilt artikel 23 i denna, har ändrats genom förordning (EG) nr 1310/97.

(2) Kommissionens förordning (EG) nr 3384/94 (8) som genomför förordning (EEG) nr 4064/89 måste ändras för att ta hänsyn till dessa ändringar. Erfarenheterna av tillämpningen av förordning (EG) nr 3384/94 har visat behovet av att förbättra vissa förfaranden däri. För tydlighetens skull bör den därför ersättas av en ny förordning.

(3) Kommissionen har antagit kommissionens beslut 94/810/EKSG, EG av den 12 december 1994 om kompetensområdet för förhörsombudet vid kommissionens behandling av konkurrensärenden (9).

(4) Förordning (EEG) nr 4064/89 grundas på principen om obligatorisk anmälan av koncentrationer innan de har genomförts. Å ena sidan har en anmälan betydande rättsliga följder som är förmånliga för parterna i koncentrationsplanen, medan å andra sidan underlåtenhet att följa skyldigheten att anmäla gör att parterna kan åläggas böter och också kan medföra civilrättsliga nackdelar för dem. I rättssäkerhetens intresse är det därför nödvändigt att rätt ange de uppgifter som anmälan skall innehålla.

(5) De anmälande parterna är skyldiga att fullständigt och korrekt redovisa för kommissionen de fakta och de omständigheter som är relevanta för kommissionens beslut om den anmälda koncentrationen.

(6) För att förenkla och påskynda undersökningen av anmälan är det önskvärt att föreskriva att ett formulär används.

(7) Eftersom anmälan sätter i gång de rättsliga tidsfristerna enligt förordning (EEG) nr 4064/89, måste också de förhållanden som reglerar sådana tidsfrister och den tidpunkt när de börjar löpa bestämmas.

(8) Regler måste fastställas i rättssäkerhetens intresse för att beräkna de tidsfrister som föreskrivs i förordning (EEG) nr 4064/89, och särskilt början och slutet av fristen och de omständigheter som uppskjuter löptiden måste bestämmas med vederbörlig hänsyn till de krav som följer av de extremt korta rättsliga tidsfrister som anges ovan. I brist på särskilda bestämmelser bör tillämpliga regler för tider, datum och tidsfrister grundas på principerna i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 (10).

(9) Bestämmelserna för kommissionens förfarande måste bestämmas på ett sådant sätt att de fullt ut säkerställer rätten att höras och rätten till försvar. För dessa syften bör kommissionen skilja mellan de parter som anmäler koncentrationen, andra parter som berörs av koncentrationsplanen, tredje man och parter i fråga om vilka kommissionen avser att fatta ett beslut om böter eller löpande sanktionsavgifter.

(10) Kommissionen bör ge de anmälande parterna och andra berörda parter, om de så begär, en möjlighet att före anmälan diskutera den föreslagna koncentrationen informellt och i strikt förtroende. Dessutom kommer den efter anmälan att hålla nära kontakt med dessa parter i den utsträckning som är nödvändig för att med dem diskutera praktiska eller rättsliga problem som den upptäcker vid en första undersökning av fallet och om det är möjligt att lösa sådana problem genom en ömsesidig överenskommelse.

(11) I enlighet med principen om rätten att försvara sig, måste de anmälande parterna ges tillfälle att yttra sig över de invändningar som kommissionen avser att beakta i sina beslut. Andra berörda parter bör också underrättas om kommissionens invändningar och ha möjlighet att yttra sig.

(12) Tredje man som har tillräckligt intresse måste också ges möjlighet att yttra sig när de gör en skriftlig ansökan.

(13) De olika personer som är berättigade att komma med synpunkter bör göra detta skriftligen, både i eget intresse och med hänsyn till sakbehandlingen, utan att det påverkar deras rätt att begära ett formellt muntligt förhör när det är lämpligt för att komplettera det skriftliga förfarandet. I brådskande fall måste kommissionen ha möjlighet att omedelbart gå till formella muntliga förhör med de anmälande parterna, andra berörda parter och tredje man.

(14) Det är nödvändigt att definiera rättigheterna för de personer som skall höras, i vilken utsträckning de bör beviljas tillträde till kommissionens arkiv och enligt vilka villkor de kan företrädas eller bistås.

(15) Kommissionen måste respektera det legitima intresset för företag att skydda sina affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter.

(16) För att göra det möjligt för kommissionen att göra en riktig bedömning av åtaganden med syfte att göra koncentrationen förenlig med den gemensamma marknaden, och för att säkerställa vederbörligt samråd med andra berörda parter, tredje man och myndigheterna i medlemsstaterna enligt förordning (EEG) nr 4064/89, särskilt artikel 18.1 och 18.4 i denna, måste förfarande och tidsfrister för att lämna in sådana åtaganden enligt artiklarna 6.2 och 8.2 i förordning (EEG) nr 4064/89 fastställas.

(17) Det är också nödvändigt att bestämma regler för att fastställa och beräkna de tidsfrister för svar som fastställs av kommissionen.

(18) Rådgivande kommittén för koncentrationer måste avge sitt yttrande på grundval av ett preliminärt utkast till beslut. Den måste därför rådfrågas i ett ärende efter det att undersökningen av det fallet har avslutats. Sådant samråd hindrar emellertid inte kommissionen från att återuppta en undersökning om behovet skulle uppstå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I ANMÄLNINGAR

Artikel 1 Anmälningsberättigade personer

1. Anmälningar skall lämnas in av de personer eller företag som avses i artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 4064/89.

2. När anmälningar undertecknas av företrädare för personer eller företag skall sådana företrädare visa fullmakt att de har rätt att företräda.

3. Gemensamma anmälningar bör lämnas in av en gemensam företrädare som är bemyndigad att vidarebefordra och ta emot handlingar på samtliga anmälande parters vägnar.

Artikel 2 Inlämnande av anmälningar

1. Anmälningar skall lämnas in på det sätt som föreskrivs i CO-formuläret som finns i bilagan. Gemensamma anmälningar skall lämnas in på ett enda formulär.

2. Ett original och tjugotre kopior av CO-formuläret och bifogade handlingar skall lämnas in till kommissionen på den adress som anges i CO-formuläret.

3. De bifogade handlingarna skall antingen vara i original eller kopior av original. I det senare fallet skall de anmälande parterna bekräfta att de överensstämmer med originalet och är fullständiga.

4. Anmälningar skall vara avfattade på ett av gemenskapens officiella språk. Detta språk skall också vara språket för de anmälande parterna vid handläggningen. Bifogade handlingar skall lämnas på originalspråket. Om originalspråket inte är ett av gemenskapens officiella språk skall en översättning till handläggningsspråket bifogas.

5. När anmälningar görs enligt artikel 57 i EES-avtalet kan de också vara avfattade på ett av EFTA-staternas officiella språk eller på EFTA:s övervakningsmyndighets arbetsspråk. Om det språk som valts för anmälningarna inte är ett av gemenskapens officiella språk skall de anmälande parterna samtidigt komplettera alla handlingar med en översättning till ett av gemenskapens officiella språk. Det språk som valts för översättningen skall vara avgörande för vilket språk som används av kommissionen för de anmälande parterna vid handläggningen.

Artikel 3 Information och handlingar som skall lämnas in

1. Anmälningar skall innehålla den information, inbegripet handlingar, som krävs enligt CO-formuläret. Informationen måste vara korrekt och fullständig.

2. Kommissionen kan befria från skyldigheten att tillhandahålla någon särskild information, inbegripet handlingar, som krävs enligt CO-formuläret, om kommissionen anser att sådan information inte är nödvändig för undersökningen av ärendet.

3. Kommissionen skall utan dröjsmål skriftligen till de anmälande parterna eller deras företrädare bekräfta mottagandet av anmälan och svar på skrivelser som skickats av kommissionen enligt artikel 4.2 och 4.4.

Artikel 4 Anmälningsdag

1. Om inte annat följer av punkterna 2, 3 och 4 skall anmälningsdagen vara den dag då anmälningarna har mottagits av kommissionen.

2. Om informationen, inbegripet handlingarna i anmälan, är ofullständig i ett väsentligt avseende skall kommissionen utan dröjsmål skriftligen underrätta de anmälande parterna eller deras företrädare och ange en skälig tidsfrist för att komplettera informationen. I sådana fall skall anmälan gälla från den dag när den fullständiga informationen har mottagits av kommissionen.

3. Väsentliga förändringar i de fakta som finns i anmälan, och som de anmälande parterna känner till eller borde ha känt till, skall meddelas kommissionen utan dröjsmål. I sådana fall, när dessa väsentliga förändringar kan ha en betydande inverkan på bedömningen av koncentrationen, kan kommissionen anse att anmälan gäller från den dag då informationen om de väsentliga förändringarna mottagits av kommissionen. Kommissionen skall skriftligen underrätta de anmälande parterna eller deras företrädare om detta och utan dröjsmål.

4. Oriktig och vilseledande information skall anses vara ofullständig information.

5. När kommissionen offentliggör en anmälan enligt artikel 4.3 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall den ange den dag när anmälan har mottagits. Om den faktiska anmälningsdagen, enligt punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel, infaller senare än den dag som anges i detta meddelande, skall kommissionen offentliggöra ytterligare ett meddelande där det senare datumet anges.

Artikel 5 Omvandling av anmälningar

1. När kommissionen finner att det anmälda förfarandet inte utgör en koncentration enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall den skriftligen underrätta de anmälande parterna eller deras företrädare. I ett sådant fall skall kommissionen, om de anmälande parterna begär det, vid behov, och om inte annat följer av punkt 2 i denna artikel behandla anmälan som en ansökan enligt artikel 2 eller en anmälan enligt artikel 4 i förordning nr 17, som en ansökan enligt artikel 12 eller en anmälan enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 1017/68, som en ansökan enligt artikel 12 i förordning (EEG) nr 4056/86 eller en ansökan enligt artikel 3.2 eller artikel 5 i förordning (EEG) nr 3975/87.

2. I fall enligt punkt 1 andra meningen kan kommissionen kräva att de uppgifter som lämnas i anmälan kompletteras inom en lämplig tidsfrist som fastställs av kommissionen i den mån det är nödvändigt för att bedöma förfarandet på grundval av förordningarna som anges i den meningen. Ansökan eller anmälan skall anses uppfylla kraven i dessa förordningar räknat från dagen för den ursprungliga anmälan när de kompletterande uppgifterna mottas av kommissionen inom den fastställda tidsfristen.

KAPITEL II TIDSFRISTER

Artikel 6 Tidsfristers början

1. Den tidsfrist som anges i artikel 9.2 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall löpa från och med den arbetsdag som följer på den dag då medlemsstaten mottagit en kopia av anmälan.

2. Den tidsfrist som anges i artikel 9.4 b i förordning (EEG) nr 4064/89 skall löpa från och med den arbetsdag som följer på den dag då anmälan börjar gälla enligt artikel 4 i den här förordningen.

3. Den tidsfrist som anges i artikel 9.6 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall löpa från och med den arbetsdag som följer på dagen för kommissionens hänskjutande.

4. De tidsfrister som anges i artikel 10.1 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall löpa från och med den arbetsdag som följer på den dag då anmälan börjar gälla enligt artikel 4 i den här förordningen.

5. Den tidsfrist som anges i artikel 10.3 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall löpa från och med den arbetsdag som följer på den dag då förfarandet inleddes.

6. Den tidsfrist som anges i artikel 22.4 andra stycket andra meningen i förordning (EEG) nr 4064/89 skall löpa från och med den arbetsdag som följer på den dag då den första av de åsyftade händelserna inträffade.

Artikel 7 Tidsfristers slut

1. Den tidsfrist som anges i artikel 9.2 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall löpa ut vid utgången av den dag i den tredje veckan efter den vecka i vilken tidsfristen började löpa som är samma veckodag som den dag från vilken fristen löper.

2. Den tidsfrist som anges i artikel 9.4 b i förordning (EEG) nr 4064/89 skall löpa ut vid utgången av den dag i den tredje månaden efter den månad i vilken tidsfristen började löpa som har samma datum som den dag från vilken fristen löper. Om ett sådant datum saknas den månaden skall fristen löpa ut vid utgången av den sista dagen den månaden.

3. Den tidsfrist som anges i artikel 9.6 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall löpa ut vid utgången av den dag i den fjärde månaden efter den månad i vilken tidsfristen började löpa som har samma datum som den dag från vilken fristen löper. Om ett sådant datum saknas den månaden skall fristen löpa ut vid utgången av den sista dagen den månaden.

4. Den tidsfrist som anges i artikel 10.1 första stycket i förordning (EEG) nr 4064/89 skall löpa ut vid utgången av den dag i månaden efter den månad i vilken tidsfristen började löpa som har samma datum som den dag från vilken fristen löper. Om ett sådant datum saknas den månaden skall fristen löpa ut vid utgången av den sista dagen den månaden.

5. Den tidsfrist som anges i artikel 10.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 4064/89 skall löpa ut vid utgången av den dag i den sjätte veckan efter den vecka i vilken tidsfristen började löpa som är samma veckodag som den dag från vilken fristen löper.

6. Den tidsfrist som anges i artikel 10.3 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall löpa ut vid utgången av den dag i den fjärde månaden efter den månad i vilken tidsfristen började löpa som infaller på samma datum som den dag från vilken fristen löper. Om ett sådant datum saknas den månaden skall fristen löpa ut vid utgången av den sista dagen i den månaden.

7. Den tidsfrist som anges i artikel 22.4 andra stycket andra meningen i förordning (EEG) nr 4064/89 skall löpa ut vid utgången av den dag i månaden efter den månad i vilken tidsfristen började löpa som har samma datum som den dag från vilken fristen löper. Om ett sådant datum saknas den månaden skall fristen löpa ut vid utgången av den sista dagen den månaden

8. Om den sista dagen i tidsfristen inte är en arbetsdag skall fristen löpa ut vid utgången av påföljande arbetsdag.

Artikel 8 Hänsynstagande till helgdagar

Efter beräkningen av tidsfristens slut enligt artikel 7 skall, om allmänna helgdagar eller andra av kommissionens helgdagar enligt artikel 23 infaller inom de frister som anges i artiklarna 9, 10 och 22 i förordning (EEG) nr 4064/89, ett motsvarande antal arbetsdagar läggas till för dessa frister.

Artikel 9 Avbrytande av tidsfrister

1. De tidsfrister som anges i artikel 10.1 och 10.3 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall avbrytas när kommissionen måste fatta ett beslut enligt artiklarna 11.5 och 13.3 i samma förordning på grund av följande:

a) De uppgifter som kommissionen har begärt enligt artikel 11.1 i förordning (EEG) nr 4064/89 från en av de anmälande parterna eller en annan berörd part, enligt artikel 11 i denna förordning, har inte lämnats eller inte lämnats i sin helhet inom den tidsfrist som fastställts av kommissionen.

b) De uppgifter som kommissionen enligt artikel 11.1 i förordning (EEG) nr 4064/89 har begärt från en tredje part, enligt definitionen i artikel 11 i denna förordning, har på grund av omständigheter hänförliga till en av de anmälande parterna eller en annan berörd part, enligt definitionen i artikel 11 i denna förordning, inte lämnats eller inte lämnats i sin helhet inom den tidsfrist som fastställts av kommissionen.

c) En av de anmälande parterna eller en annan berörd part, enligt artikel 11 i denna förordning, har vägrat att underkasta sig en undersökning som ansetts nödvändig av kommissionen på grundval av artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 4064/89 eller att samarbeta vid genomförandet av en sådan undersökning enligt den bestämmelsen.

d) De anmälande parterna har underlåtit att underrätta kommissionen om väsentliga förändringar av de uppgifter som lämnats i anmälan.

2. De tidsfrister som anges i artikel 10.1 och 10.3 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall avbrytas

a) i de fall som anges i punkt 1 a och 1 b för perioden mellan utgången av den tidsfrist som fastställts i begäran om information och mottagandet av fullständiga och riktiga uppgifter som krävs genom beslutet,

b) i de fall som anges i punkt 1 c för perioden mellan det misslyckade försöket att genomföra undersökningen och slutförandet av den undersökning som beordrats genom beslutet,

c) i de fall som anges i punkt 1 d för perioden mellan det att förändringarna av fakta inträffat och mottagandet av de fullständiga och riktiga uppgifter som krävs genom beslut eller slutförandet av den undersökning som beordrats genom beslut.

3. Uppskjutandet av tidsfristen skall börja dagen efter det att händelsen som orsakade uppskjutandet inträffade. Den skall sluta vid utgången av den dag när anledningen till uppskjutandet upphört. Om denna dag inte är en arbetsdag skall uppskjutandet av tidsfristen upphöra vid utgången av den följande arbetsdagen.

Artikel 10 Iakttagande av tidsfristen

1. De tidsfrister som anges i artiklarna 9.4, 9.5, 10.1 och 10.3 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall anses vara iakttagna om kommissionen har fattat ett beslut före utgången av fristen.

2. Den tidsfrist som anges i artikel 9.2 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall anses ha iakttagits om en medlemsstat skriftligen informerar kommissionen före utgången av fristen.

3. Den tidsfrist som anges i artikel 9.6 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall anses ha iakttagits om den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga offentliggör en rapport eller tillkännager resultaten av undersökningen av koncentrationen före utgången av fristen.

4. Den tidsfrist som anges i artikel 22.4 andra stycket andra meningen i förordning (EEG) nr 4064/89 skall anses ha iakttagits om begäran från medlemsstaten, eller de medlemsstater som gör en gemensam begäran, har mottagits av kommissionen före utgången av fristen.

KAPITEL III FÖRHÖR MED PARTERNA OCH TREDJE MAN

Artikel 11 Parter som skall höras

I fråga om rätten att höras enligt artikel 18 i förordning (EEG) nr 4064/89 urskiljs följande parter:

a) Anmälande parter, dvs. personer och företag som lämnar in en anmälan enligt artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 4064/89.

b) Andra berörda parter, dvs. andra parter i koncentrationsplanen än de anmälande parterna, såsom säljaren och det företag som är mål för koncentrationen.

c) Tredje man, dvs. fysiska eller juridiska personer som visar ett tillräckligt intresse, inbegripet kunder, leverantörer och konkurrenter och särskilt medlemmar av administrations- eller ledningsorgan hos de berörda företagen eller erkända arbetstagarrepresentanter i dessa företag.

d) Parter avseende vilka kommissionen avser att fatta ett beslut enligt artikel 14 eller artikel 15 i förordning (EEG) nr 4064/89.

Artikel 12 Beslut om uppskjutande av koncentrationer

1. När kommissionen avser att fatta ett beslut enligt artikel 7.4 i förordning (EEG) nr 4064/89 vilket negativt påverkar en eller flera av parterna, skall den enligt artikel 18.1 i den förordningen skriftligen underrätta de anmälande parterna och andra berörda parter om kommissionens invändningar och skall fastställa en tidsfrist inom vilken de får yttra sig.

2. När kommissionen enligt artikel 18.2 i förordning (EEG) nr 4064/89 har fattat ett beslut enligt punkt 1 i denna artikel interimistiskt utan att ha gett de anmälande parterna och andra berörda parter möjlighet att yttra sig, skall den utan dröjsmål sända dem texten till det interimistiska beslutet och fastställa en tidsfrist inom vilken de kan yttra sig.

När de anmälande parterna och andra berörda parter har yttrat sig, skall kommissionen fatta ett slutligt beslut som upphäver, ändrar eller bekräftar det interimistiska beslutet. Om de underlåtit att yttra sig inom den fastställda tidsfristen skall kommissionens interimistiska beslut bli slutgiltigt i och med utgången av den perioden.

3. De anmälande parterna och andra berörda parter skall yttra sig skriftligen eller muntligen inom den fastställda tidsfristen. De kan bekräfta sina muntliga yttranden skriftligen.

Artikel 13 Beslut i sak i ärendet

1. När kommissionen avser att fatta ett beslut enligt artikel 8.2 andra stycket, artikel 8.3, 8.4 eller 8.5 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall den, innan den rådfrågar Rådgivande kommittén för koncentrationer, höra parterna enligt artikel 18.1 och 18.3 i förordningen.

2. Kommissionen skall sända sina invändningar skriftligen till de anmälande parterna.

Kommissionen skall när den tillkännager sina invändningar ange en tidsfrist inom vilken de anmälande parterna får underrätta kommissionen om sina synpunkter skriftligen.

Kommissionen skall underrätta andra berörda parter skriftligen om dessa invändningar.

Kommissionen skall också ange en tidsfrist inom vilken dessa andra berörda parter får underrätta kommissionen om sina åsikter skriftligen.

3. Efter att ha riktat sina invändningar till de anmälande parterna skall kommissionen på begäran ge dem tillgång till handlingarna i ärendet för att det skall vara möjligt för dem att tillvarata sina rättigheter.

Kommissionen skall på begäran också ge de andra berörda parter som har underrättats om invändningarna tillgång till handlingarna i ärendet, i den mån det är nödvändigt för att de skall kunna förbereda sina yttranden.

4. De parter till vilka kommissionens invändningar har riktats eller som har blivit underrättade om dessa invändningar skall inom den fastställda tidsfristen lämna sina synpunkter skriftligen på invändningarna. I sina skriftliga kommentarer kan de ange alla relevanta frågor i ärendet och bifoga relevanta handlingar till bevis för de fakta som anges. De kan också föreslå att kommissionen hör personer som kan bekräfta dessa fakta. De skall lämna in ett original och 29 kopior av sina svar till kommissionen till den adress som anges i CO-formuläret.

5. När kommissionen avser att fatta ett beslut, enligt artikel 14 eller artikel 15 i förordning (EEG) nr 4064/89, skall den, i enlighet med artikel 18.1 och 18.3 i den förordningen, innan den rådfrågar Rådgivande kommittén för koncentrationer höra de parter avseende vilka kommissionen avser att fatta ett sådant beslut.

Det förfarande som föreskrivs enligt punkterna 2 första och andra styckena, 3 första stycket och punkt 4 gäller i tillämpliga delar.

Artikel 14 Muntliga förhör

1. Kommissionen skall erbjuda de anmälande parter som har begärt detta i sina skriftliga kommentarer möjlighet att framlägga sina argument muntligen vid ett formellt förhör om dessa parter visar ett tillräckligt intresse. Den får också i andra sammanhang erbjuda sådana parter möjlighet att framlägga sina synpunkter muntligen.

2. Kommissionen skall erbjuda andra berörda parter som har begärt detta i sina skriftliga kommentarer möjlighet att framlägga sina synpunkter muntligen vid ett formellt förhör om de visar ett tillräckligt intresse. De får också i andra sammanhang erbjuda sådana parter möjlighet att uttrycka sina åsikter muntligen.

3. Kommissionen skall erbjuda de parter för vilka den avser att ålägga böter eller löpande sanktionsavgifter, som i sina skriftliga kommentarer har begärt det, möjligheten att framlägga sin argument muntligen vid ett formellt förhör. Den kan också i andra sammanhang erbjuda sådana parter möjligheten att framlägga sina synpunkter muntligen.

4. Kommissionen skall inbjuda de personer som skall höras att närvara vid ett datum som kommissionen bestämmer.

5. Kommissionen skall inbjuda de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att delta i förhöret.

Artikel 15 Hållande av formella muntliga förhör

1. Förhören skall ledas av kommissionens förhörsombud.

2. Personer som inbjuds att närvara skall antingen uppträda personligen eller företrädas av rättsliga ombud eller av ombud som är därtill bemyndigade enligt bolagsordningen. Företag och företagssammanslutningar får företrädas av en vederbörligen befullmäktigad företrädare som utsetts bland deras fasta personal.

3. Personer som hörs av kommissionen får biträdas av sina juridiska rådgivare eller andra kvalificerade personer som kommissionens förhörsombud godkänner.

4. Förhör skall inte vara offentliga. Varje person skall höras enskilt eller i närvaro av andra personer som inbjudits att närvara. I det senare fallet skall hänsyn tas till företagens legitima intresse av att skydda sina affärshemligheter och annan sekretessbelagd information.

5. Yttranden av de personer som hörs skall protokollföras.

Artikel 16 Hörande av tredje man

1. Om tredje man skriftligen ansöker om att höras enligt artikel 18.4 andra meningen i förordning (EEG) nr 4064/89 skall kommissionen underrätta denne skriftligen om förfarandets karaktär och innehåll och fastställa en tidsfrist inom vilken de kan lämna sina synpunkter.

2. Tredje man enligt punkt 1 skall lämna sina synpunkter skriftligen inom den fastställda tidsfristen. Kommissionen kan, vid behov, ge de parter som begär det i sina skriftliga kommentarer, möjlighet att delta i ett formellt förhör. Den kan också i andra fall ge sådana parter möjlighet att framlägga sina synpunkter muntligen.

3. Kommissionen kan på samma sätt ge varje annan tredje man möjlighet att lämna sina synpunkter.

Artikel 17 Sekretessbelagd information

1. Insamlad information, inbegripet bifogade handlingar, får inte i något fall lämnas ut eller göras tillgängliga, i den mån den innehåller affärshemligheter om en person eller ett företag, inbegripet de anmälande parterna, andra berörda parter eller om tredje man, eller annan sekretessbelagd information vars avslöjande inte anses nödvändigt av kommissionen för förfarandets syfte, eller när det rör myndigheternas interna handlingar.

2. Den part som tillkännager sina åsikter enligt bestämmelserna i detta kapitel skall tydligt ange varje material som den anser vara sekretessbelagt och skälen för detta samt tillhandahålla en separat icke-sekretessbelagd version inom den tidsfrist som fastställts av kommissionen.

KAPITEL IV ÅTAGANDEN SOM GÖR KONCENTRATIONEN FÖRENLIG MED DEN GEMENSAMMA MARKNADEN

Artikel 18 Tidsfrister för åtaganden

1. Åtaganden som har föreslagits till kommissionen av de berörda företagen enligt artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 4064/89, vilka av parterna är avsedda att utgöra grunden för ett beslut enligt artikel 6.1 b i den förordningen skall lämnas till kommissionen senast tre veckor från det datum då anmälan mottagits.

2. Åtaganden som har föreslagits till kommissionen av de berörda företagen enligt artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 4064/89, vilka av parterna är avsedda att utgöra grunden för ett beslut enligt den artikeln skall lämnas till kommissionen senast tre månader från den dag förfarandena inleddes. Kommissionen får under exceptionella förhållanden förlänga denna period.

3. Artiklarna 6-9 gäller i tillämpliga delar på punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Artikel 19 Förfarande för åtaganden

1. Ett original och tjugonio kopior av åtaganden som föreslagits till kommissionen av de berörda företagen enligt artiklarna 6.2 och 8.2 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall lämnas till kommissionen på den adress som anges i CO-formuläret.

2. Alla parter som föreslår åtaganden till kommissionen enligt artiklarna 6.2 och 8.2 i förordning (EEG) nr 4064/89 skall tydligt ange varje material som den anser vara sekretessbelagt och skälen för detta samt tillhandahålla en separat icke-sekretessbelagd version inom den tidsfrist som fastställs av kommissionen.

KAPITEL V DIVERSE BESTÄMMELSER

Artikel 20 Översändande av handlingar

1. Översändande av handlingar och inbjudan från kommissionen till adressaterna kan ske på ett av följande sätt:

a) Försändelse med bud mot kvittering.

b) Rekommenderat brev med mottagningsbevis.

c) Telefax med begäran om erkännande av mottagandet.

d) Telex.

e) Elektronisk post med en begäran om erkännande av mottagandet.

2. Om inte annat föreskrivs i denna förordning gäller punkt 1 också översändande av handlingar från de anmälande parterna, från andra berörda parter, eller från tredje man till kommissionen.

3. När en handling sänds med telex, telefax eller med elektronisk post skall det förutsättas att den har nått adressaten den dag när den har sänts.

Artikel 21 Fastställande av tidsfrister

Vid fastställande av tidsfristerna enligt artiklarna 4.2, 5.2, 12.1, 12.2, 13.2 och 16.1 skall kommissionen ta hänsyn till den tid som krävs för att utarbeta yttranden och till hur brådskande ärendet är. Den skall också ta hänsyn till arbetsdagar samt allmänna helgdagar i det land där kommissionens skrivelse mottas.

Dessa tidsfrister skall fastställas till en bestämd kalenderdag.

Artikel 22 Kommissionens mottagande av handlingar

1. I enlighet med artikel 4.1 i den här förordningen skall anmälningar lämnas till kommissionen på den adress som anges i CO-formuläret eller ha avsänts med rekommenderat brev till den adress som anges i CO-formuläret före utgången av den period som anges i artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 4064/89.

Ytterligare upplysningar som begärts för att slutföra anmälan enligt artikel 4.2 och 4.4 eller för att komplettera anmälningar enligt artikel 5.2 skall vara kommissionen tillhanda på den förut angivna adressen eller ha avsänts med rekommenderat brev före utgången av den tidsfrist som fastställs i varje ärende.

Skriftliga kommentarer till kommissionens meddelanden enligt artiklarna 12.1 och 12.2, 13.2 och 16.1 skall vara kommissionen tillhanda på ovan angiven adress före utgången av den tidsfrist som fastställs i varje fall.

2. De tidsfrister som anges i punkt 1 andra och tredje styckena skall bestämmas enligt artikel 21.

3. Om den sista dagen för tidsfristen infaller på en dag som inte är en arbetsdag eller om det är en allmän helgdag i avsändarlandet går tidsfristen ut den följande arbetsdagen.

Artikel 23 Definition av arbetsdagar

Uttrycket "arbetsdagar" i denna förordning avser alla dagar utom lördagar, söndagar, allmänna helgdagar och andra helgdagar som fastställs av kommissionen och offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning före varje års början.

Artikel 24 Upphävande

Förordning (EEG) nr 3384/94 upphävs.

Artikel 25 Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 mars 1998.

På kommissionens vägnar

Karel VAN MIERT

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 395, 30.12.1989, s. 1, rättad version EGT L 257, 21.9.1990, s. 13.

(2) EGT L 180, 9.7.1997, s. 1.

(3) EGT 13, 21.2.1962, s. 204/62.

(4) EGT L 175, 23.7.1968, s. 1.

(5) EGT L 378, 31.12.1986, s. 4.

(6) EGT L 374, 31.12.1987, s. 1.

(7) EGT L 240, 24.8.1992, s. 18.

(8) EGT L 337, 31.12.1994, s. 1.

(9) EGT L 330, 21.12.1994, s. 67.

(10) EGT L 124, 8.6.1971, s. 1.

BILAGA

FORMULÄR CO FÖR ANMÄLAN AV EN FÖRETAGSKONCENTRATION ENLIGT FÖRORDNING (EEG) nr 4064/89

INLEDNING

A. Formulärets syfte

Av detta formulär framgår vilka uppgifter som skall lämnas av ett eller flera företag vid anmälan till kommissionen av en företagskoncentration med gemenskapsdimension. Begreppet koncentration definieras i artikel 3 och gemenskapsdimension i artikel 1 i förordning (EEG) nr 4064/89 (nedan kallad koncentrationsförordningen).

Ni skall fästa särskild uppmärksamhet på koncentrationsförordningen och på förordning (EG) nr 447/98 (nedan kallad tillämpningsförordningen) och på motsvarande bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1).

Erfarenheterna har visat att möten i förväg om anmälan är ytterst värdefulla både för de anmälande parterna och för kommissionen för att bestämma den exakta informationsmängd som krävs i en anmälan, och i majoriteten av fallen kommer följden av dessa möten att bli en betydande minskning av de uppgifter som behövs. De anmälande parterna uppmuntras följaktligen att rådgöra med kommissionen angående möjligheten till befrielse från skyldigheten att tillhandahålla vissa uppgifter (se avsnitt B g angående möjligheten till befrielse).

B. Behovet av en riktig och fullständig anmälan

Alla de uppgifter som krävs enligt detta formulär skall vara riktiga och fullständiga. Den erforderliga informationen skall lämnas i det tillämpliga avsnittet enligt detta formulär. Bilagor till detta formulär skall endast användas för att komplettera de uppgifter som ges i själva formuläret.

Ni bör särskilt notera följande:

a) Enligt artikel 10.1 i koncentrationsförordningen och artikel 4.2 och 4.4 i tillämpningsförordningen kommer koncentrationsförordningens tidsfrister för anmälan inte att börja löpa förrän kommissionen har erhållit all den information som måste lämnas med anmälan. Detta krav finns för att säkerställa att kommissionen kan bedöma den anmälda koncentrationen inom de stränga tidsfrister som fastställs i koncentrationsförordningen.

b) De anmälande parterna bör vid förberedandet av anmälan noga kontrollera att alla kontaktpersoner och nummer, i synnerhet faxnummer, som lämnas till kommissionen är riktiga, relevanta och aktuella.

c) Oriktiga eller vilseledande uppgifter i anmälan kommer att anses som ofullständiga uppgifter (artikel 4.4 i tillämpningsförordningen).

d) Om en ansökan är ofullständig kommer kommissionen att skriftligen underrätta de anmälande parterna eller deras företrädare om detta utan dröjsmål. Anmälan kommer endast att gälla från den dagen då en fullständig och riktig information har erhållits av kommissionen (artikel 10.1 i koncentrationsförordningen och artikel 4.2 och 4.4 i tillämpningsförordningen).

e) I artikel 14.1 b i koncentrationsförordningen föreskrivs att oriktiga eller vilseledande uppgifter som lämnats uppsåtligen eller av oaktsamhet medför att den anmälande parten eller parterna kan åläggas böter på upp till 50 000 ecu. Dessutom kan kommissionen enligt artikel 6.3 a och artikel 8.5 a i koncentrationsförordningen återkalla sitt beslut, om den anmälda koncentrationens förenlighet med gemensamma marknaden är grundad på oriktiga uppgifter för vilken ett av företagen är ansvarigt.

f) Ni kan begära att kommissionen godtar att anmälan är fullständig trots att de uppgifter som krävs enligt detta formulär inte har lämnats in, om dessa uppgifter inte rimligen är tillgängliga för er delvis eller helt (t. ex. på grund av bristande information om ett företag som motsätter sig ett uppköpserbjudande).

Kommissionen kommer att överväga en sådan begäran, förutsatt att ni anger skälen till att denna information inte är tillgänglig, och lämnar era bästa möjliga uppskattningar av uppgifter som saknas tillsammans med de källor som används vid uppskattningarna. Ange om möjligt var kommissionen kan skaffa den begärda information som ni inte kunnat skaffa.

g) Ni kan begära att kommissionen godtar att anmälan är fullständig och således giltig trots att de uppgifter som krävs enligt detta formulär inte har lämnats in om ni anser att någon särskild information som krävs enligt detta formulär i fullständig eller förenklad version inte är nödvändig för kommissionens undersökning av ärendet.

Kommissionen kommer att överväga en sådan begäran, förutsatt att ni anger skälen till varför den nämnda informationen inte är relevant och nödvändig för dess undersökning av den anmälda transaktionen. Ni kan förklara detta vid era kontakter med kommissionen före anmälan eller i er anmälan och be kommissionen att befria er från skyldigheten att tillhandahålla den informationen, enligt artikel 3.2 i tillämpningsförordningen.

C. Förenklad anmälan

a) I de fall när ett gemensamt företag inte har någon, eller endast obetydliga, faktiska och förutsebara verksamheter inom EES-territoriet, avser kommissionen att tillåta en förenklad anmälan av transaktionen. Sådana fall inträffar när gemensam kontroll förvärvas av två eller flera företag, och

i) omsättningen (2) för det gemensamma företaget och/eller omsättningen för de tillförda verksamheterna (3) är mindre än 100 miljoner ecu inom EES-territoriet, och

ii) det totala värdet av de tillgångar (4) som tillförs till det gemensamma företaget är mindre än 100 miljoner ecu inom EES-territoriet (5).

b) Om ni anser att den transaktion som skall anmälas uppfyller dessa krav kan ni förklara detta i er anmälan och begära befrielse från skyldigheten att tillhandahålla den fullständiga anmälan enligt artikel 3.2 i tillämpningsförordningen, och tillåtelse att göra en förenklad anmälan.

c) Vid en förenklad anmälan tillåts de anmälande parterna att begränsa de uppgifter som skall lämnas i anmälan till följande avsnitt och frågor:

- Avsnitt 1.

- Avsnitt 2, utom frågorna 2.1 (a, b och d), 2.3.4 och 2.3.5.

- Avsnitt 3, endast fråga 3.1 och 3.2 a.

- Avsnitt 5, endast frågorna 5.1 och 5.3.

- Avsnitt 6.

- Avsnitt 10.

- Avsnitt 11 (frivilligt för att underlätta för parterna), och

- Avsnitt 12.

- De fem största självständiga kunderna, de fem största självständiga leverantörerna och de fem största konkurrenterna på de marknader där det gemensamma företaget kommer att vara verksamt. Ange namn, adress, telefonnummer, faxnummer och lämplig kontaktperson för varje sådan kund, leverantör och konkurrent.

d) Ange dessutom, vad avser de marknader som berörs av det gemensamma företaget enligt vad som anges nedan i avsnitt 6, för EES-territoriet, för gemenskapen som helhet, för varje medlemsstat och EFTA-stat, och för den relevanta geografiska marknaden, där den enligt de anmälande parternas åsikt är en annan, försäljningsvärde och försäljningsvolym samt marknadsandelarna för det år som föregår transaktionen.

e) Kommissionen kan kräva fullständig eller, när det är tillämpligt, partiell anmälan enligt CO-formuläret när

- det anmälda förfarandet inte uppfyller tröskelvärdena för en förenklad anmälan, eller

- det synes vara nödvändigt för en adekvat undersökning avseende möjliga konkurrensproblem.

I sådana fall kan anmälan anses ofullständig i ett väsentligt avseende enligt artikel 4.2 i tillämpningsförordningen. Kommissionen kommer att underrätta de anmälande parterna eller deras företrädare om detta skriftligen och utan dröjsmål och kommer att fastställa en tidsfrist för inlämnandet av en fullständig eller, när det är tillämpligt, en partiell anmälan. Anmälan kommer att gälla från den dag när all begärd information mottagits.

D. Vem är anmälningsskyldig

Vid en fusion enligt artikel 3.1 a i koncentrationsförordningen eller förvärv av gemensam kontroll över ett företag enligt artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen skall anmälan göras gemensamt av parterna i fusionen eller av dem som förvärvar gemensam kontroll.

Vid ett företags förvärv av ett bestämmande inflytande i ett annat företag skall anmälan göras av förvärvaren.

Vid ett uppköpserbjudande skall anmälan göras av den som lämnar erbjudandet.

Varje part som fyller i anmälan ansvarar för riktigheten av de uppgifter som lämnas.

E. Hur anmäler man

Anmälan skall göras på ett av Europeiska gemenskapernas officiella språk. Detta språk skall i fortsättningen utgöra det språk som används av alla de anmälande parterna vid förfarandet. När anmälningar görs enligt artikel 12 i protokoll 24 till EES-avtalet på ett av EFTA-staternas officiella språk men som inte är ett av gemenskapens officiella språk, skall samtidigt till anmälan bifogas en översättning till ett av gemenskapens officiella språk.

De uppgifter som begärs enligt detta formulär skall lämnas enligt formulärets indelning i avsnitt och punkter och en förklaring enligt avsnitt 12 skall undertecknas och handlingar bifogas.

Bifogade handlingar skall lämnas in på originalspråket. Om detta inte är ett av gemenskapens officiella språk skall de översättas till det språk som används vid förfarandet (artikel 2.4 i tillämpningsförordningen).

Bilagorna kan vara antingen original eller kopior. I det senare fallet skall den anmälande parten bestyrka att kopiorna överensstämmer med originalen och att de är fullständiga.

Ett original och 23 kopior av CO-formuläret och alla bilagor skall lämnas in.

Anmälan skall lämnas till kommissionen på arbetsdagar så som de definieras i artikel 23 i tillämpningsförordningen. Anmälan skall för att kunna registreras samma dag lämnas före kl. 17.00 måndag till torsdag och före kl. 16.00 på fredagar, till följande adress:

Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för konkurrens (GD IV)

Direktorat B - Arbetsgruppen för kontroll av företagsfusioner

Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150

B-1049 Bryssel

F. Sekretess

Det följer av artikel 214 i fördraget och artikel 17.2 i koncentrationsförordningen samt av motsvarande bestämmelser i EES-avtalet (6) att kommissionen, medlemsstaterna och EFTA:s övervakningsmyndighet och EFTA-staterna, samt deras tjänstemän och andra anställda inte får avslöja upplysningar som de har inhämtat med stöd av förordningen och som är av sådant slag att de omfattas av sekretess. Samma princip skall också gälla för att skydda konfidentiella uppgifter i förhållandet mellan de anmälande parterna.

Om ni anser att det skulle skada era intressen om några av de uppgifter som ni har uppmanats att lämna offentliggörs eller på annat sätt sprids till andra, lämna dessa uppgifter separat och märk varje sida klart och tydligt med "Affärshemligheter". Ange också skälen till att dessa uppgifter inte bör spridas eller offentliggöras.

När det gäller företagssammanslagningar, gemensamma förvärv eller andra fall där anmälan ifylls av mer än en av parterna kan affärshemligheter översändas i särskilt kuvert och i anmälan kan hänvisas till dessa som bilaga. Alla bilagor skall åtfölja anmälan för att den skall anses fullständig.

G. Definitioner och anvisningar för detta formulär

Anmälande part/parter: I de fall när en anmälan lämnas in av endast ett av de företag som är part i en transaktion avser anmälande parter endast det företag som faktiskt lämnar in anmälan.

Part/parter i en koncentration, eller parter: Dessa begrepp avser både den förvärvande och den förvärvade parten, eller fusionerande parter, inbegripet alla företag i vilket ett bestämmande inflytande förvärvas eller som är föremål för ett uppköpserbjudande.

Om inte annat anges inbegriper begreppen anmälande part/parter eller part/parter i koncentrationen alla företag som tillhör samma företagsgrupp som dessa parter.

Berörda marknader: Enligt avsnitt 6 i detta formulär skall de anmälande parterna definiera de relevanta produktmarknaderna, och dessutom ange vilka av dessa relevanta marknader som sannolikt berörs av det anmälda förfarandet. Denna definition av berörd marknad används som grund för det informationskrav som ställs i ett antal andra frågor i detta formulär. De definitioner som på så sätt lämnas av de anmälande parterna anges i detta formulär som berörda marknader. Detta begrepp kan avse en relevant marknad som utgörs antingen av produkter eller av tjänster.

År: Alla hänvisningar till ordet år i detta formulär avser kalenderår om inte annat anges. Alla uppgifter som begärs i detta formulär skall om inte annat anges avse det år som föregår det år då anmälan görs.

De finansiella uppgifter som begärs i avsnitt 2.3-2.5 skall uttryckas i ecu omräknat efter de genomsnittliga kurserna för ifrågavarande år eller en annan relevant period.

Alla hänvisningar i detta formulär avser de relevanta artiklarna och punkterna i rådets förordning (EEG) nr 4064/89 om inte annat anges.

AVSNITT 1

Bakgrundsinformation

1.1 Uppgifter om den anmälande parten (eller parterna)

Ange

1.1.1 företagets namn och adress,

1.1.2 arten av företagets verksamhet,

1.1.3 kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer, fax- och/eller telexnummer samt befattning.

1.2 Uppgifter om övriga parter (7) i koncentrationen

Ange för varje part i koncentrationen (förutom anmälaren eller anmälarna)

1.2.1 företagets namn och adress,

1.2.2 arten av företagets verksamhet,

1.2.3 kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer, fax- och/eller telexnummer samt befattning.

1.3 Postadress

Ange en adress (om möjligt) i Bryssel till vilken alla meddelanden och handlingar kan sändas.

1.4 Förordnande av ombud

Om anmälningar undertecknas av ombud, skall dessa ombud förete skriftlig fullmakt.

Om en gemensam anmälan lämnas in, har ett gemensamt ombud utsetts?

Om svaret är ja, lämna de uppgifter som begärs i avsnitt 1.4.1-1.4.4.

Om svaret är nej, lämna uppgifter om de ombud som har fullmakt att företräda någon av parterna i koncentrationen och ange vem de företräder.

1.4.1 Ombudets namn.

1.4.2 Ombudets adress.

1.4.3 Kontaktpersonens namn (och adress om den inte är densamma som i 1.4.2).

1.4.4 Telefonnummer, fax- och/eller telexnummer.

AVSNITT 2

Uppgifter om koncentrationen

2.1 Redogör kortfattat för den koncentration som är föremål för anmälan. Ange:

a) om den planerade koncentrationen är en fullständig företagssammanslutning i rättslig mening, ett förvärv av ensam eller gemensam kontroll, ett självständigt fungerande gemensamt företag enligt artikel 3.2 i koncentrationsförordningen eller ett avtal eller ett annat sätt att få till stånd direkt eller indirekt kontroll enligt artikel 3.3 i koncentrationsförordningen,

b) om parternas verksamhet helt eller endast delvis ingår i koncentrationen,

c) en kortfattad redogörelse för koncentrationens ekonomiska och finansiella struktur,

d) om en parts erbjudande om förvärv av en annan parts värdepapper stöds av den senare partens styrelse eller andra beslutande organ som rättsligt företräder denna,

e) den planerade eller väntade tidpunkten för viktiga händelser som är avsedda att leda till koncentrationens fullbordan,

f) den avsedda ägande- och kontrollstrukturen efter det att koncentrationen har fullbordats,

g) ekonomiskt eller annat stöd som någon part har erhållit från något håll (inklusive från offentliga myndigheter), samt arten och storleken av detta stöd.

2.2 Bifoga en förteckning över de ekonomiska sektorer som berörs av koncentrationen

2.3 För vart och ett av de företag som berörs av koncentrationen (8) skall följande uppgifter (9) lämnas för det senaste räkenskapsåret

2.3.1 Omsättning i hela världen.

2.3.2 Omsättning inom Europeiska gemenskapen.

2.3.3 Omsättning i EFTA-staterna.

2.3.4 Omsättning i varje gemenskapsstat.

2.3.5 Omsättning i varje EFTA-stat.

2.3.6 Om mer än två tredjedelar av omsättningen inom Europeiska gemenskapen hänför sig till en enda gemenskapsstat, ange denna stat (10).

2.3.7 Om mer än två tredjedelar av omsättningen i EFTA-staterna hänför sig till en enda EFTA-stat, ange denna stat.

2.4 Med avseende på artikel 1.3 i koncentrationsförordningen skall följande uppgifter för det senaste räkenskapsåret lämnas om transaktionen inte uppnår de tröskelvärden som anges artikel 1.2:

2.4.1 Eventuella medlemsstater i vilka den sammanlagda omsättningen för samtliga berörda företag överstiger 100 miljoner ecu.

2.4.2 Eventuella medlemsstater i vilka den sammanlagda omsättningen för minst två av de berörda företagen överstiger 25 miljoner ecu.

2.5 Lämna följande uppgifter för det senaste räkenskapsåret:

2.5.1 Uppgår de berörda företagens sammanlagda omsättning inom EFTA-staternas territorium till 25 procent eller mer av deras sammanlagda omsättning inom EES-territoriet?

2.5.2 Överstiger omsättningen för vart och ett av minst två av de berörda företagen 250 miljoner ecu inom EFTA-staternas territorium?

AVSNITT 3

Ägande och kontroll (11)

Lämna för varje part i koncentrationen en förteckning över alla företag som tillhör samma företagsgrupp.

Förteckningen skall innehålla

3.1 alla företag eller personer som direkt eller indirekt kontrollerar parterna,

3.2 alla företag som är verksamma på en berörd marknad (12) som direkt eller indirekt kontrolleras

(a) av parterna,

(b) av andra företag enligt 3.1.

För varje person eller företag ovan skall anges i vilken form kontrollen utövas.

De uppgifter som skall besvaras i detta avsnitt kan illustreras med organisationsplaner eller diagram för att bidra till förståelsen av företagens ägande- och kontrollstruktur.

AVSNITT 4

Personliga och finansiella samband och tidigare förvärv

Lämna följande uppgifter om parterna i koncentrationen och om varje företag eller person som angivits i svaret till avsnitt 3:

4.1 En förteckning över alla andra företag som är verksamma på berörda marknader (berörda marknader definieras i avsnitt 6) i vilka företagen eller personerna i företagsgruppen individuellt eller kollektivt innehar 10 % eller mer av rösträttigheterna, aktiekapitalet eller andra värdepapper.

I varje sådant fall skall innehavaren och den procentandel som innehas anges.

4.2 En förteckning över de medlemmar i varje företags ledning som också är medlemmar av ledningen eller styrelsen för ett annat företag som är verksamt på berörda marknader och ange (i förekommande fall) för varje företag de medlemmar av dess styrelse som också ingår i ledningen för ett annat företag som är verksamt på berörda marknader.

I varje sådant fall skall namnet på det andra företaget och den innehavda positionen anges.

4.3 Detaljerade uppgifter om förvärv som de företagsgrupper, som anges ovan (avsnitt 3), gjort under de senaste tre åren av företag som är verksamma på de berörda marknaderna som de definieras i avsnitt 6.

Den information som lämnas här kan illustreras med organisationsplaner eller diagram för att göra den lättare att förstå.

AVSNITT 5

Bifogade handlingar

Anmälarna skall lämna in följande handlingar:

5.1 Kopior av de slutliga eller senaste versionerna av alla handlingar som rör koncentrationen, oavsett om denna genomförs till följd av ett avtal mellan parterna i koncentrationen, förvärv av ett bestämmandeinflytande eller ett uppköpserbjudande.

5.2 Vid ett uppköpserbjudande, en kopia av den handling som innehåller budet. Om denna handling saknas vid tidpunkten för anmälan, bör den inlämnas så snart som möjligt och senast när den skickas till aktieägarna.

5.3 Kopior av de senaste årsredovisningarna och boksluten för alla parterna i koncentrationen.

5.4 När minst en berörd marknad identifieras:

kopior av analyser, rapporter, studier och undersökningar som lämnats till eller utarbetats för någon medlem av företagets ledning, styrelsen eller aktieägarmötet, för att bedöma eller analysera koncentrationen med hänsyn till konkurrensvillkor, konkurrenter (faktiska och potentiella) och marknadsförhållanden.

AVSNITT 6

Marknadsdefinitioner

De relevanta produktmarknaderna och de relevanta geografiska marknaderna bestämmer den räckvidd inom vilken den nya enhetens marknadsstyrka till följd av koncentrationen skall bedömas (13).

Den anmälande parten eller parterna skall lämna de begärda uppgifterna med beaktande av följande definitioner:

I. Relevanta produktmarknader

En relevant produktmarknad omfattar alla varor eller tjänster som på grund av sina egenskaper, pris och tilltänkta användning betraktas som utbytbara av konsumenterna. En relevant produktmarknad kan i vissa fall bestå av ett antal enskilda produkter eller tjänster med i stort sett identiska fysiska eller tekniska egenskaper och som är utbytbara.

Faktorer som är av betydelse för bedömningen av den relevanta produktmarknaden omfattar en analys av varför vissa produkter eller tjänster inbegripits i marknaden och varför andra utesluts därifrån genom definitionen ovan och med beaktande av t. ex. utbytbarhet, konkurrensvillkor, priser, efterfrågans priselasticitet eller andra faktorer som är relevanta för definitionen av produktmarknaderna.

II. Relevanta geografiska marknader

Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller eller efterfrågar de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilken konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren.

Faktorer som är av betydelse för en bedömning av den relevanta geografiska marknaden är bl. a. ifrågavarande varors eller tjänsters beskaffenhet och egenskaper, förekomsten av hinder för marknadsinträde, konsumentpreferenser, väsentliga skillnader i företagens marknadsandelar mellan angränsande geografiska områden eller betydande prisskillnader.

III. Berörda marknader

För den information som begärs i detta formulär består berörda marknader av de relevanta produktmarknaderna inom EES-territoriet, inom gemenskapen, inom EFTA-staternas territorium, i en gemenskapsstat eller i en EFTA-stat där:

a) Två eller flera av parterna i koncentrationen är verksamma på samma produktmarknad och koncentrationen kommer att medföra att de tillsammans får en marknadsandel på 15 % eller mer. Det är här fråga om horisontella samband.

b) En eller flera av parterna i koncentrationen är verksamma på en produktmarknad som utgör ett tidigare eller senare led i förhållande till en produktmarknad på vilken en annan part i koncentrationen är verksam, och någon av parternas eller den sammanlagda marknadsandelen är 25 % eller mer, oavsett om det föreligger ett leverantörs/kundförhållande mellan de berörda parterna i koncentrationen. Det är här fråga om vertikala samband.

På grundval av definitionerna ovan och tröskelvärdena för marknadsandelarna skall följande uppgifter lämnas:

6.1 Ange varje berörd marknad enligt avsnitt III på

a) EES-nivå, gemenskapsnivå eller EFTA-nivå,

b) enskilda medlemsstaters nivå eller enskilda EFTA-staters nivå.

IV. Marknader som är knutna till berörda marknader enligt avsnitt III

6.2 Beskriv relevanta produktmarknader och relevanta geografiska marknader som påverkas av den anmälda transaktionen och som är nära knutna till de berörda marknaderna (i tidigare eller senare led och horisontella angränsande marknader), där någon av parterna i koncentrationen är verksam och, som i sig inte utgör en berörd marknad enligt avsnitt III.

V. Ej berörda marknader

6.3 Om det inte finns några berörda marknader i den mening som avses i avsnitt 6.1, beskriv den produktmässiga och geografiska omfattningen av de marknader som skulle påverkas av den anmälda transaktionen.

AVSNITT 7

Uppgifter om berörda marknader

För vart och ett av de senaste tre räkenskapsåren skall beträffande varje berörd produktmarknad (14)

a) för EES-territoriet,

b) för gemenskapen i dess helhet,

c) för EFTA-staternas territorium i dess helhet

d) individuellt för varje gemenskapsstat och EFTA-stat där parterna i koncentrationen är verksamma, och

e) där den relevanta geografiska marknaden, enligt de anmälande parternas åsikt, är en annan,

följande uppgifter lämnas:

7.1 En uppskattning av marknadens totala storlek i försäljningsvärde (i ecu) och volym (enheter) (15). Ange grunden och källorna för beräkningarna och bifoga tillgängliga handlingar för att stödja dessa beräkningar.

7.2 Försäljningsvärdet och försäljningsvolymen samt en uppskattning av marknadsandelarna för varje part i koncentrationen.

7.3 En uppskattning av marknadsandelen i värde (och i förekommande fall volym) för alla konkurrenter (inbegripet importörer) som har minst 10 % av den geografiska marknaden i fråga. Bifoga tillgängliga handlingar som stöder beräkningen av dessa marknadsandelar. Ange dessa konkurrenters namn, adress, telefonnummer, faxnummer och lämplig kontaktperson.

7.4 En uppskattning av totalvärdet och totalvolymen och källorna för import från områden utanför EES-territoriet och ange

a) den andel av denna import som härrör från de företagsgrupper som parterna tillhör,

b) en uppskattning av den omfattning i vilken denna import är föremål för tariffära eller icke-tariffära handelshinder, och

c) en uppskattning av den omfattning i vilken transport- och andra kostnader påverkar dessa importer.

7.5 I vilken omfattning handel mellan staterna inom EES-territoriet påverkas av

a) transport- och andra kostnader, och

b) andra icke-tariffära handelshinder.

7.6 Det sätt på vilket parterna i koncentrationen tillverkar och säljer produkter eller tjänster, t. ex. om de tillverkar lokalt, eller säljer genom lokala distributionsnät.

7.7 En jämförelse mellan prisnivåerna i varje gemenskapsstat och EFTA-stat för varje part i koncentrationen och en liknande jämförelse mellan prisnivåerna i gemenskapen, EFTA-staterna och andra områden där dessa produkter tillverkas (t. ex. Östeuropa, Förenta staterna, Japan eller andra relevanta områden).

7.8 Arten och omfattningen av varje parts vertikala integration jämfört med deras största konkurrenter.

AVSNITT 8

Allmänna förhållanden på de berörda marknaderna

8.1 Ange de fem största oberoende (16) leverantörerna till parterna och deras individuella andelar i köp från var och en av dessa leverantörer (råmaterial eller varor som används för att tillverka de relevanta produkterna). Ange dessa leverantörers namn, adress, telefonnummer, faxnummer och lämplig kontaktperson.

Leveransstruktur på de berörda marknaderna

8.2 Redogör för de befintliga distributions- och servicenäten på de berörda marknaderna. Beakta därvid i förekommande fall följande aspekter:

a) De mest utbredda distributionssystemen på marknaden och deras betydelse. I vilken omfattning utförs distribution av tredje man eller företag tillhörande samma företagsgrupp som parterna enligt avsnitt 3?

b) De mest utbredda servicenäten (t. ex. underhåll och reparationer) och deras betydelse för dessa marknader. I vilken omfattning utförs service av tredje man eller företag tillhörande samma företagsgrupp som parterna enligt avsnitt 3?

8.3 Ange i förekommande fall en uppskattning av den totala kapaciteten för hela gemenskapen och hela EFTA för de senaste tre åren. Vilken proportion av denna kapacitet redovisas över denna period för var och en av parterna i koncentrationen och vad har deras respektive kapacitetsutnyttjande varit i procent?

8.4 Om ni anser att det finns andra relevanta överväganden vad gäller utbudssidan skall dessa anges.

Efterfrågestruktur på de berörda marknaderna

8.5 Ange parternas fem största oberoende kunder på var och en av de berörda marknaderna och deras individuella andel av den totala försäljningen av sådana produkter som redovisas för var och en av dessa kunder. Ange namn, adress, telefonnummer, faxnummer och lämplig kontaktperson för var och en av dessa kunder.

8.6 Redogör för efterfrågestrukturen enligt följande:

a) Marknadernas utvecklingsfaser, t. ex. introduktion, tillväxt, mognad och tillbakagång och en prognos över efterfrågetillväxten.

b) Betydelsen av kundpreferens i fråga om märkeslojalitet, produktskillnader och tillhandahållande av ett komplett produktsortiment.

c) Graden av koncentration eller spridning bland kunderna.

d) Indelning av kunderna i olika grupper och beskriv den "typiske kunden" i varje grupp.

e) Betydelsen av exklusiva distributionsavtal och andra typer av långtidsavtal.

f) I vilken omfattning offentliga myndigheter, regeringsorgan, statliga företag eller liknande organ är betydelsefulla avnämare.

Marknadsinträde

8.7 Har det skett något betydande marknadsinträde på de berörda marknaderna under de senaste fem åren? Om svaret är "ja", lämna om möjligt uppgifter om företagens namn, adress, telefonnummer, faxnummer och lämplig kontaktperson och en uppskattning av deras nuvarande marknadsandelar.

8.8 Finns det enligt de anmälande parternas uppfattning företag (inklusive sådana som för närvarande endast är verksamma på marknader utanför gemenskaps- eller EES-marknaderna) som skulle kunna inträda på marknaden? Om svaret är "ja", förklara varför och ange sådana företags namn, adress, telefonnummer, faxnummer och lämplig kontaktperson och en uppskattning av när ett sådant inträde sannolikt kan inträffa.

8.9 Beskriv de olika faktorer som i det aktuella fallet är av betydelse för inträde på de berörda marknaderna, såväl geografiska marknader som produktmarknader. Beakta därvid i förekommande fall följande aspekter:

a) De totala kostnaderna för marknadsinträde (FoU, upprättande av distributionssystem, säljfrämjande åtgärder, reklam, service m. m.) i en omfattning motsvarande en betydande konkurrenskraftig konkurrent och ange en sådan konkurrents marknadsandel.

b) Varje form av rättsliga eller andra regleringsmässiga hinder för marknadsinträde, såsom myndighetstillstånd eller standarder i någon form.

c) Varje form av begränsningar genom förekomsten av patent, know-how och andra immateriella rättigheter på dessa marknader och begränsningar genom licensgivning av sådana rättigheter?

d) Den utsträckning i vilken var och en av parterna i koncentrationen är licenstagare eller licensgivare av patent, know-how och av andra rättigheter på de berörda marknaderna.

e) Betydelsen av stordriftsfördelar för tillverkningen av produkter på de berörda marknaderna.

f) Tillgången till leveranser, bl. a. tillgången till råmaterial.

Forskning och utveckling

8.10 Beskriv den inverkan forskning och utveckling har för ett företags förmåga att på lång sikt konkurrera på den relevanta marknaden. Beskriv karaktären på den forskning och utveckling som utförs på berörda marknader av de företag som ingår i koncentrationen.

Beakta därvid följande aspekter:

a) Trender i och intensiteten (17) hos forskning och utveckling på dessa marknader samt för parterna i koncentrationen.

b) Den tekniska utvecklingen på dessa marknader under en lämplig tidsperiod (inklusive utveckling av produkter eller tjänster, produktionsmetoder, distributionssystem m. m.).

c) Viktiga innovationer som har gjorts på dessa marknader och de företag som har svarat för dessa innovationer.

d) Innovationscykeln på dessa marknader och var parterna befinner sig i denna innovationscykel.

Samarbetsavtal

8.11 I vilken omfattning finns det samarbetsavtal (horisontella eller vertikala) på de berörda marknaderna?

8.12 Redogör för de viktigaste samarbetsavtalen som parterna har ingått på de berörda marknaderna,t. ex. avtal om forskning och utveckling, licenser, gemensam produktion, specialisering, distribution, långtidsleveranser och informationsutbyte.

Branschorganisationer

8.13 I fråga om branschorganisationer på de berörda marknaderna

a) ange de branschorganisationer som parterna i koncentrationen är medlemmar i,

b) ange de viktigaste branschorganisationerna som kunder och leverantörer till parterna i koncentrationen är medlemmar i.

Ange namn, adress, telefonnummer, faxnummer och lämplig kontaktperson för alla de branschorganisationer som anges ovan.

AVSNITT 9

Allmän marknadsinformation

Marknadsinformation om konglomerat

Om någon av parterna i koncentrationen har en individuell marknadsandel på 25 % eller mer på en produktmarknad på vilken det inte finns några horisontella eller vertikala samband enligt ovan skall följande uppgifter lämnas:

9.1 En beskrivning av varje produktmarknad och en förklaring till varför varorna eller tjänsterna på dessa marknader på grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen ingår (och varför andra inte ingår).

9.2 En uppskattning av marknadens totalvärde och marknadsandelen under det senaste räkenskapsåret för varje företagsgrupp som parterna tillhör avseende varje relevant produktmarknad som identifierats i avsnitt 9.1

a) för EES-territoriet i dess helhet,

b) för gemenskapen i dess helhet,

c) för EFTA-staternas territorium i dess helhet,

d) individuellt för varje gemenskapsstat och EFTA-stat där de företagsgrupper som parterna tillhör är verksamma,

e) och om de skiljer sig härifrån, för varje annan relevant geografisk marknad.

Marknadsöversikt

9.3 Beskriv det globala sammanhang i vilket den planerade koncentrationen genomförs och ange parternas ställning utanför EES-territoriet vad avser storlek och konkurrenskraft.

9.4 Beskriv hur den planerade koncentrationen väntas påverka intressena i mellanliggande och slutliga distributionsled samt tekniskt och ekonomiskt framåtskridande.

AVSNITT 10

Samordningseffekter i samband med gemensamma företag

10.1 För tillämpningen av artikel 2.4 i koncentrationsförordningen skall följande frågor besvaras:

a) Behåller två eller flera moderföretag avsevärd verksamhet på samma marknad som det gemensamma företaget eller på en marknad som är i ett tidigare eller senare led i förhållande till det gemensamma företagets marknader eller på en angränsande marknad som har nära anknytning till denna marknad? (18)

Om svaret är ja ange för varje marknad som avses här

- varje moderföretags omsättning under föregående räkenskapsår,

- den ekonomiska betydelsen av det gemensamma företagets verksamhet i förhållande till denna omsättning,

- varje moderföretags marknadsandel.

Om svaret är nej skall en motivering lämnas.

b) Om svaret på frågan i punkt a är ja och ni anser att bildandet av det gemensamma företaget inte leder till en sådan samordning mellan oberoende företag som hindrar konkurrens enligt artikel 85.1 i EG-fördraget, uppge era skäl till detta.

c) Utan att det påverkar svaren på a) och b), och för att säkerställa att kommissionen skall kunna göra en fullständig bedömning av ärendet, förklara varför ni anser att kriterierna i artikel 85.3 är tillämpliga. Enligt denna bestämmelse kan bestämmelserna i artikel 85.1 i EG-fördraget förklaras icke tillämpliga om transaktionen

i) bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande,

ii) samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås, och

iii) som inte ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå dessa mål, och

iv) som inte ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna i fråga.

För vägledning se formulär A/B och i synnerhet avsnitten 16 och 17 som föreligger som bilaga till kommissionens förordning (EG) nr 3385/94 (19).

AVSNITT 11

Allmänt

Accessoriska begränsningar

11.1 Om parterna i koncentrationen eller andra berörda parter (inbegripet säljaren och minoritetsaktieägarna), ingår accessoriska begränsningar som är direkt knutna till och nödvändiga för genomförandet av koncentrationen, kan dessa begränsningar bedömas tillsammans med själva koncentrationen (se tjugofemte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad, till koncentrationsförordningen, artiklarna 6.1 b och 8.2 i koncentrationsförordningen och sjunde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad, till förordning (EG) nr 1310/97 samt kommissionens tillkännagivande om accessoriska begränsningar i samband med koncentrationer (20).

a) Ange varje accessorisk begränsning i avtalen som lämnas tillsammans med anmälan för vilken ni begär en bedömning i samband med koncentrationen, och

b) förklara varför dessa är direkt knutna till och nödvändiga för genomförandet av koncentrationen.

Omvandling av anmälan

11.2 Om kommissionen finner att det anmälda förfarandet inte utgör en koncentration enligt artikel 3 i koncentrationsförordningen, begär ni att den skall handläggas som en ansökan om icke-ingripandebesked eller en anmälan för att erhålla undantag från artikel 85 i EG-fördraget?

AVSNITT 12

Försäkran

I artikel 1.2 i tillämpningsförordningen anges att i de fall då anmälningar undertecknas av företagens företrädare, skall sådana företrädare visa fullmakt att de har rätt att företräda. En sådan skriftlig fullmakt skall åtfölja anmälan.

Anmälan skall avslutas med följande försäkran som skall undertecknas av anmälarna eller på anmälarnas vägnar.

Undertecknade försäkrar härmed att de uppgifter som har lämnats i denna anmälan oss veterligen är sanna, korrekta och fullständiga, att fullständiga kopior har bifogats av de handlingar som krävs enligt CO-formuläret, att alla uppskattningar är angivna som sådana och att de är gjorda efter bästa förmåga på grundval av faktaunderlaget samt att alla omdömen har lämnats i god tro.

Undertecknade har tagit del av bestämmelserna i artikel 14.1 b i koncentrationsförordningen

Ort och datum:

Namnteckningar:

Namn:

På ....... vägnar

(1) Nedan kallat för EES-avtalet, särskilt artikel 57 i EES-avtalet (punkt 1 i bilaga XIV till EES-avtalet och protokoll 4 till avtalet mellan EFTA-staterna om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol) samt protokollen 21 och 24 till EES-avtalet och artikel 1, och de godkända protokollen om anpassning av EES-avtalet. I synnerhet skall hänvisning till EFTA-staterna avse de EFTA-stater som är avtalsslutande parter i EES-avtalet.

(2) Omsättningen för det gemensamma företaget bör bestämmas enligt de senast reviderade räkenskaperna för moderföretagen, eller det gemensamma företaget självt, beroende på tillgången till skilda räkenskaper för de resurser som samlas i det gemensamma företaget.

(3) Uttrycket och/eller anger de skilda situationer som omfattas av den förenklade formen, t. ex.

- vad avser gemensamt förvärv av ett visst företag skall hänsyn tas till omsättningen för detta företag (det gemensamma företaget),

- vad avser skapandet av ett gemensamt företag till vilket moderföretagen bidrar med sina verksamheter, är det omsättningen för de överförda verksamheterna som skall ligga till grund,

- vid inträde av en ny kontrollerande part i ett redan befintligt gemensamt företag skall hänsyn tas till det gemensamma företagets omsättning och omsättningen från eventuella verksamheter som tillförs av det nya moderföretaget.

(4) Totalvärdet för det gemensamma företagets tillgångar bör bestämmas enligt den senaste regelbundet utarbetade godkända balansräkningen för varje moderföretag. Begreppet tillgångar innefattar 1) alla materiella och immateriella tillgångar som kommer att överlåtas till det gemensamma företaget (exempel på materiella tillgångar innefattar tillverkningsenheter, grossist- eller detaljhandelsrörelser, och varulager) och 2) krediter och åtaganden som något av det gemensamma företagets moderföretag har samtyckt till att lämna eller garantera.

(5) När de överförda tillgångarna genererar omsättning, får varken värdet på tillgångarna eller på omsättningen överstiga 100 miljoner ecu.

(6) Se särskilt artikel 122 i EES-avtalet, artikel 9 i protokoll 24 i EES-avtalet och artikel 17.2 i kapitel XIII i protokoll 4 till avtalet mellan EFTA-staterna om inrättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (ESA-avtalet).

(7) Detta inkluderar det företag som är föremål för ett fientligt uppköpserbjudande, varvid uppgifterna skall vara så fullständiga som möjligt.

(8) Se kommissionens meddelande om begreppet berörda företag.

(9) Se allmänt kommissionens meddelande om Beräkning av omsättning. Omsättningen för den förvärvande parten eller parterna i koncentrationen skall innefatta den sammanlagda omsättningen för alla företag enligt artikel 5.4. Den förvärvade partens eller parternas omsättning skall innefatta omsättning avseende de enheter som är föremål för transaktionen enligt artikel 5.2. Särskilda bestämmelser finns i artiklarna 5.3, 5.4 och 5.5 för kredit-, försäkrings- och andra finansiella institut och gemensamma företag.

(10) Se vägledning III för beräkning av omsättningen i en medlemsstat avseende omsättningen i gemenskapen som helhet.

(11) Se artiklarna 3.3-3.5 och 5.4.

(12) Se avsnitt 6 för definition av berörda marknader.

(13) Se kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning.

(14) Utan att det påverkar artikel 3.2 i tillämpningsförordningen måste den information som begärs enligt 7.1 och 7.2 nedan lämnas för samtliga territorier nämnda under a), b), c), d) och e).

(15) Marknadsvärdet och marknadsvolymen bör återspegla produktionen minus export plus import för de berörda geografiska områdena.

(16) Dvs. inte dotterbolag, ombud eller företag som utgör del av den företagsgrupp i vilken parten i fråga ingår. Utöver dessa fem självständiga leverantörer kan de anmälande parterna om de anser det vara nödvändigt för en riktig bedömning av ärendet identifiera leverantörer inom företagsgruppen. Det samma gäller avseende den efterfrågade informationen i avsnitt 8.5 (kunder).

(17) Forsknings- och utvecklingsintensitet definieras som forsknings- och utvecklingsutgifter i proportion till omsättning.

(18) För marknadsdefinitioner se avsnitt 6 ovan.

(19) EGT L 377, 31.12.1994, s. 28.

(20) EGT L 180, 9.7.1997, s. 1.

VÄGLEDNING I

Beräkning av försäkringsbolags omsättning (Artikel 5.3 a)

Följande exempel (en planerad koncentration mellan försäkringsbolag A och försäkringsbolag B) ges för att belysa hur man beräknar försäkringsbolags omsättning.

I. Koncernresultaträkning

>Plats för tabell>

II. Beräkning av omsättning

1. Den totala omsättningen i hela världen ersätts med värdet av bruttopremieinkomster i hela världen, vilket uppgår till totalt 5 300 miljoner ecu.

2. Omsättning inom gemenskapen ersätts för vart och ett av försäkringsbolagen med värdet av bruttopremieinkomster från gemenskapsinvånare. Detta belopp överstiger 250 miljoner ecu för vart och ett av försäkringsbolagen.

3. Omsättning i en (och samma) medlemsstat X ersätts för försäkringsbolag med värdet av bruttopremieinkomster från invånare i en (och samma) medlemstat X. 80 % av försäkringsbolag A:s bruttopremieinkomster kommer från gemenskapsinvånare i medlemsstat X, medan 90 % av försäkringsbolag B:s bruttopremieinkomster kommer från gemenskapsinvånare i medlemsstat X.

III. Slutsats

Eftersom

a) den totala omsättningen i hela värden för försäkringsbolagen A och B, ersatt med värdet av bruttopremieinkomster i hela världen, överstiger 5 000 miljoner ecu,

b) värdet av bruttoinkomster från gemenskapsinvånare överstiger 250 miljoner ecu för vart och ett av försäkringsbolagen, men

c) mer än två tredjedelar av vart och ett av försäkringsbolagens bruttopremieinkomster från gemenskapsinvånare kommer från en (och samma) medlemsstat X,

skulle den planerade koncentrationen inte omfattas av förordningen.

VÄGLEDNING II

Beräkning av gemensamma företags omsättning

A. Bildande av ett gemensamt företag (Artikel 3.2)

Om två (eller flera) företag bildar ett gemensamt företag som utgör en koncentration, är det de deltagande företagens omsättning som räknas.

B. Ett befintligt gemensamt företag (Artikel 5.5)

Följande exempel belyser hur man beräknar omsättningen när det finns ett gemensamt företag C mellan två företag A och B som deltar i en koncentration.

I. Resultaträkning

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

II. Behandling av det gemensamma företaget

a) Företag C kontrolleras gemensamt (enligt artikel 3.3 och 3.4) av de i koncentrationen deltagande företagen A och B, oavsett om andra företag är delägare i företag C.

b) Företag C är inte medtaget i A:s och B:s resultaträkningar.

c) Omsättningen från C:s transaktioner med A och B skall inte medräknas.

d) Omsättningen från C:s transaktioner med andra företag skall fördelas lika mellan företagen A och B, oavsett dessas individuella aktieinnehav i C.

III. Beräkning av omsättning

a) Företag A:s totala omsättning i hela världen skall beräknas på följande sätt: 10 000 miljoner ecu plus 50 % av C:s omsättning i hela världen för transaktioner med andra företag än A och B (35 miljoner ecu), vilket ger summan 10 035 miljoner ecu.

Företag B:s totala omsättning i hela världen skall beräknas på följande sätt: 2 000 miljoner ecu plus 50 % av C:s omsättning i hela världen från transaktioner med andra företag än A och B (35 miljoner ecu), vilket ger summan 2 035 miljoner ecu.

b) Den totala omsättningen i hela världen för de deltagande företagen är 12 070 miljoner ecu.

c) Företag A:s omsättning i medlemsstat Y (50 % av C:s omsättning i denna medlemsstat) och dess omsättning inom gemenskapen i dess helhet uppgår till 8 030 miljoner ecu (inkl. 50 % av C:s omsättning inom gemenskapen som helhet).Företag B:s omsättning i medlemsstat Y uppgår till 925 miljoner ecu (inberäknat 50 % av C:s omsättning i denna medlemsstat) och dess omsättning inom gemenskapen som helhet uppgår till 1 530 miljoner ecu (inkl. 50 % av C:s omsättning inom gemenskapen som helhet).

IV. Slutsats

Eftersom

a) den totala omsättningen i hela världen för företagen A och B överstiger 5 000 miljoner ecu,

b) omsättningen inom gemenskapen för vart och ett av de företag som deltar i koncentrationen överstiger 250 miljoner ecu,

c) vart och ett av de detagande företagen uppnår mindre än två tredjedelar (företag A 50,1 % och företag B 60,5 %) av sin omsättning inom gemenskapen som helhet i en (och samma) medlemsstat Y,

skulle den planerade koncentrationen omfattas av förordningen.

VÄGLEDNING III

Tillämpning av tvåtredjedelsregeln (Artikel 1)

Följande exempel belyser tillämpningen av tvåtredjedelsregeln på företag (en planerad koncentration mellan företagen A och B).

I. Koncernresultaträkning

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Exempel 2 b

Samma siffror som i exempel 2 a, men företag B uppnår en omsättning på 300 miljoner ecu i medlemsstat Y.

II. Tillämpning av tvåtredjedelsregeln

Exempel 1

1. Omsättningen inon gemenskapen som helhet uppgår för företag A till 8 000 miljoner ecu och för företag B till 400 miljoner ecu.

2. Omsättningen i en (och samma) medlemsstat X uppgår för företag A (6 000 miljoner ecu) till 75 % av dess omsättning inom gemenskapen som helhet och för företag B (200 miljoner ecu) till 50 % av dess omsättning inom gemenskapen som helhet.

3. Slutsats: I detta fall skulle, trots att företag A uppnår mer än två tredjedelar av sin omsättning inom gemenskapen i medlemsstat X, den planerade koncentrationen omfattas av förordningen eftersom företag B uppnår mindre än två tredjedelar av sin omsättning inom gemenskapen som helhet i medlemsstat X

Exempel 2 a

1. Omsättningen i gemenskapen som helhet uppgår för företag A till 2 400 miljoner ecu och för företag B till 400 miljoner ecu.

2. Omsättningen i en (och samma) medlemsstat X uppgår för företag A till 2 100 miljoner ecu (dvs. 87,5 % av dess omsättning inom gemenskapen som helhet) och för företag B till 300 miljoner ecu (dvs. 75 % av dess omsättning inom gemenskapen som helhet).

3. Slutsats: I detta fall uppnår vart och ett av de deltagande företagen mer än två tredjedelar av sin omsättning inom gemenskapen som helhet i en (och samma) medlemsstat X. Den planerade koncentrationen skulle därför inte omfattas av förordningen.

Exempel 2 b

Slutsats: I detta fall skulle inte tvåtredjedelsregeln gälla, eftersom företagen A och B uppnår mer än två tredjedelar av sin omsättning inom gemenskapen som helhet i olika medlemsstater X och Y. Den planerade koncentrationen skulle därför omfattas av förordningen.