Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2001/829/EG,EKSG: Kommissionens beslut av den 28 mars 2001 om det statliga stöd som Italien planerar att genomföra till förmån för Ferriere Nord SpA (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 1010]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 310 , 28/11/2001 s. 0022 - 0027Kommissionens beslut

av den 28 mars 2001

om det statliga stöd som Italien planerar att genomföra till förmån för Ferriere Nord SpA

[delgivet med nr K(2001) 1010]

(Endast den italienska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2001/829/EG, EKSG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 4 c i detta,

med beaktande av kommissionens beslut nr 2496/96/EKSG av den 18 december 1996 om gemenskapsregler för statligt stöd till stålindustrin(1), särskilt artikel 6.5 i detta,

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a i detta,

efter att i enlighet med nämnda artiklar ha gett berörda parter tillfälle att yttra sig(2) och med beaktande av dessa synpunkter, och

av följande skäl:

I. FÖRFARANDE

(1) Genom en skrivelse av den 19 februari 1999 anmälde Italien till kommissionen, i enlighet med artikel 6.1 i beslut 2496/96/EKSG, ett planerat miljöstöd till stålföretaget Ferriere Nord SpA, som omfattas av EKSG-fördraget. Som rättslig grund för stödet angavs rubrik VI i den regionala lagen nr 47 av den 3 juni 1978, ändrad genom regionala lagen nr 2 av den 2 januari 1992(3), som kommissionen godkänt (skrivelse SG (92) D 18803 av den 22 december 1992). Anmälan gällde stöd till investeringar i en stränggjutningsanläggning och en ny valsningsanläggning för tillverkning av elsvetsade armeringsnät.

(2) Genom en skrivelse av den 3 juni 1999 underrättade kommissionen Italien om sitt beslut att inleda det förfarande som anges i artikel 6.5 i beslut 2496/96/EKSG avseende detta stöd. Kommissionens beslut om att inleda förfarandet har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning(4). Kommissionen har uppmanat berörda parter att inkomma med sina synpunkter på stödet i fråga.

(3) Kommissionen har mottagit synpunkter från Ferriere Nord och European Independent Steelworks Association (EISA). Den har översänt dessa synpunkter till Italien som givits tillfälle att bemöta dem. Italiens kommentarer mottogs i en skrivelse av den 24 december 1999.

(4) I en skrivelse av den 21 juli 2000 underrättade Ferriere Nord kommissionen om att företaget avstått från offentligt stöd för den del av investeringarna som omfattas av EKSG-fördraget. Genom en skrivelse av den 25 juli 2000 drog de italienska myndigheterna tillbaka den del av anmälan som gällde stöd till investeringar i anläggningarna där det tillverkas EKSG-produkter. De bekräftade dock den del av anmälan som gällde stöd till investeringar i anläggningen för tillverkning av elsvetsade armeringsnät.

(5) Genom en skrivelse av den 14 augusti 2000 underrättade kommissionen Italien om sitt beslut att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende stödet till anläggningen för tillverkning av elsvetsade armeringsnät. Kommissionens beslut om att inleda förfarandet har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning(5). Kommissionen har uppmanat berörda parter att inkomma med sina synpunkter på stödet i fråga.

(6) Kommissionen har mottagit synpunkter från Ferriere Nord och UK Steel Association. Den har översänt dessa synpunkter till Italien som givits tillfälle att bemöta dem. Dess kommentarer mottogs i en skrivelse av den 15 januari 2001.

II. DETALJERAD BESKRIVNING AV STÖDET

(7) Till följd av att anmälan till viss del dragits tillbaka (se punkt 4) gäller detta beslut ett bidrag motsvarande 15 procent av en del av investeringskostnaderna i den nya anläggningen för tillverkning av elsvetsade armeringsnät, vilken skiljer sig från konventionella anläggningar genom att kalldragningsprocessen eliminerats. Enligt Ferriere Nords ansökan av den 27 mars 1996 till de italienska myndigheterna skulle anläggningen vara färdigställd i mars 1998. De stödberättigande kostnaderna uppgick till 11 miljarder lire (5,68 miljoner euro) och stödet till 1650 miljoner lire (852154 euro).

(8) Ferriere Nord ingår i Pittini-koncernen. Företaget tillverkar både EKSG-stålprodukter (rundjärn och valstråd av stål) och EG-stålprodukter (elsvetsade armeringsnät för bjälklag och väggar, trådnät för bärande balkar med mera). Företagets omsättning uppgick 1999 till 408,1 miljarder lire (210,8 miljoner euro), varav 84 procent i Italien, 11 procent i Europeiska unionen och 5 procent i resten av världen. Ferriere Nord är en av Europas största tillverkare av elsvetsade armeringsnät.

(9) Elsvetsade armeringsnät av stål är en prefabricerad produkt som används som förstärkning. De består av förstärkande trådar av kalldraget stål, släta eller rafflade,svetsade vinkelrätt mot varandra så att de bildar ett nät. Handeln inom gemenskapen med svetsade armeringsnät är betydande(6).

(10) I besluten om att inleda förfarandena hävdade kommissionen att den nya valsningsanläggningen i första hand var avsedd att ersätta eller öka Ferriere Nords produktionskapacitet för elsvetsat armeringsnät samt att minska antalet arbetsmoment fram till den färdiga produkten i förhållande till äldre anläggningar. Anläggningen är helt ny och dess främsta syfte är att företaget skall kunna tillverka elsvetsat armeringsnät på mer konkurrenskraftiga villkor. Kommissionen konstaterade att investeringen bara syntes ha marginell inverkan på arbetsförhållandena och miljön. Kommissionen noterade också att de italienska myndigheterna inte på något sätt visat att det främsta syftet med den nya anläggningen var att skydda miljön eller förbättra arbetsförhållandena.

III. SYNPUNKTER FRÅN BERÖRDA PARTER

(11) I en skrivelse av den 5 november 1999 anförde Ferriere Nord SpA att investeringen i den nya valsningsanläggningen inte skulle bedömas enligt EKSG-reglerna, eftersom elsvetsat armeringsnät inte omfattas av EKSG-fördraget, utan av EG-fördraget. De övriga argument som framfördes av Ferriere Nord SpA var i allt väsentligt desamma som de som framförts av de italienska myndigheterna i skrivelsen av den 13 augusti 1999 (se punkterna 18-20).

(12) I en skrivelse av den 4 november 1999 förklarade EISA att företaget redan hade gjort stora investeringar i produktionen av elsvetsat armeringsnät med hög tänjbarhet (som inte är en EKSG-produkt), att efterfrågan på denna produkt ökar, att det inte rådde överkapacitet i branschen och att produkten är viktig för byggbranschen, särskilt i jordbävningsdrabbade områden. Även EISA hävdade att investeringarna skulle ha betydande positiv inverkan på miljöskyddet.

(13) I skrivelsen av den 10 november 2000 förklarade Ferriere Nord att de anläggningar som tillverkar EKSG-produkter och den nya anläggningen för tillverkning av elsvetsade armeringsnät är klart åtskilda rent fysiskt(7), men även i industriellt, tillverkningsmässigt, tekniskt och kommersiellt hänseende. Företaget framhöll att EKSG- respektive EG-investeringarna också var klart åtskilda ekonomiskt och bokföringsmässigt. Vad beträffar stödets förenlighet med gemenskapens riktlinjer angav Ferriere Nord att den gamla anläggningen för tillverkning av elsvetsade armeringsnät uppfördes på 70-talet. Den var byggd för konventionell kalldragning, riktning, kapning och elsvetsning, och medförde därför betydande föroreningar. Företaget anförde att man valt en radikal lösning för problemen genom att planera och bygga en innovativ modellanläggning med en tillverkningsprocess som är unik i sitt slag i Europa.

(14) Enligt uppgift är föroreningarna från den nya anläggningen lägre än gränsvärdena i regeringsförordning (decreto legislativo) nr 372 av den 4 augusti 1999, som innehåller genomförandebestämmelser för direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Tabellen nedan visar de angivna miljöförbättringarna.

>Plats för tabell>

(15) Enligt Ferriere Nord förbjuder gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön (EGT C 72, 10.3.1994) endast att stöd ges till nya anläggningar som inte förbättrar efterlevnaden av miljönormerna. Om investeringen emellertid förbättrar efterlevnaden av miljönormerna, är stödet tillåtet, dock endast de kostnader som uppstått av miljöskyddsändamål (punkt 3.2.1, s. 6). Företaget hävdar att regionen redan angivit vissa kostnader såsom icke-stödberättigande, närmare bestämt kostnader för strukturarbeten och för vissa delar av anläggningen (9000miljoner lire). Återstående 11000 miljoner lire är således, enligt företaget, kostnader för förbättrat miljöskydd vid bygget av anläggningen.

(16) Vad beträffar stödnivån hävdar Ferriere Nord att stödet (utan återbetalningsskyldighet) på 1650 miljoner lire motsvarar 15 procent av de stödberättigande kostnaderna och att detta är betydligt lägre än den högsta tillåtna nivån för stöd som syftar till att uppmuntra till införande av strängare kriterier än dem som anges i bindande miljöskyddsregler eller stöd som ges i avsaknad av sådana bindande regler.

(17) I en skrivelse av den 4 december 2000 anförde UK Iron and Steel Association att stödet skall bedömas enligt EKSG-bestämmelserna, eftersom det inte görs någon klar åtskillnad i rättsligt och bokföringsmässigt avseende mellan EG- respektive EKSG-verksamheten, och hävdade vidare att stödet ändå inte bör tillåtas då investeringen uppenbarligen har gjorts av ekonomiska skäl.

IV. KOMMENTARER FRÅN ITALIEN

(18) De italienska myndigheterna anförde följande i skrivelsen av den 3 augusti 1999. I den nya valsningsanläggningen tillverkas elsvetsade armeringsnät, en produkt som inte omfattas av EKSG-fördragets tillämpningsområde. Investeringen i valsningsanläggningen avser inte bara att sänka bullernivån, utan också och främst att minska tillverkningsavfallet i form av järnoxidstoft (cirka 3000 ton/år).

(19) Sänkningen av bullernivån för de anställda är i linje med ett av gemenskapens mål på miljöskyddsområdet enligt artikel 174 i EG-fördraget, nämligen att skydda människors hälsa. Enligt tabell 12 i gemenskapens politiska handlingsprogram för miljön och en hållbar utveckling(8) "bör ingen utsättas för en bullernivå som kan utgöra en risk för hälsa och livskvalitet". Det faktum att det finns ett direktiv på området, rådets direktiv 86/188/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för buller i arbetet(9), hindrar inte att åtgärderna till skydd för de anställda anses som miljöskyddsåtgärder.

(20) Vad beträffar stödets förenlighet med gemenskapsbestämmelserna uppger de italienska myndigheterna att stödet är förenligt med punkt 3.2.1 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön, eftersom den nya anläggningen inte skapade eller ersatte produktionskapacitet i befintliga anläggningar, utan endast möjliggör en innovativ tillverkningsprocess, som väsentligt minskar buller och eliminerar järnoxidavfallet. Dessutom har regionen Friuli-Venezia Giulia redan uteslutit en del av kostnaderna (för strukturarbeten och allmän utrustning) såsom icke-stödberättigande.

(21) Slutligen anförde de italienska myndigheterna i skrivelser av den 17 november 1999 och 26 april 2000 att åtgärder för att förbättra arbetsmiljön kan erhålla stöd enligt den regionala lagen nr 47/78, som kommissionen godkänt.

(22) De italienska myndigheterna har inte kommenterat beslutet att inleda förfarandet enligt artikel 88 i EG-fördraget (se punkt 5). I skrivelsen av den 15 januari 2001 nöjde de sig med att besvara synpunkterna från UK Iron and Steel Association och vidhöll att stödet skall bedömas enligt EG-fördraget.

V. BEDÖMNING AV STÖDET

(23) Ferriere Nord är ett företag i den mening som avses i artikel 80 i EKSG-fördraget, eftersom det tillverkar produkter som anges i bilaga I till det fördraget. I beslut 1999/720/EG, EKSG av den 8 juli 1999 om det statliga stöd som Tyskland beviljat Gröditzer Stahlwerke GmbH och dess dotterföretag Walzwerk Burg GmbH(10) har kommissionen emellertid konstaterat: "Under vissa förhållanden kan dock EG-fördraget vara tillämpligt på stöd till verksamheter som inte faller under EKSG i ett företag där de verksamheter som får stöd är tydligt åtskilda från EKSG-verksamheterna."

(24) Elsvetsat armeringsnät är en produkt som inte omfattas av bilaga I till EKSG-fördraget.

(25) I det aktuella ärendet noterar kommissionen att Ferriere Nord SpA visserligen är ett enda företag som inte bokför sina olika verksamheter separat(11), men att den investering som fått stöd består av en specifik anläggning som är klart identifierad och fysiskt skild från resten av fabriken, där EKSG-produkter tillverkas.Produkterna från anläggningen tillverkas i ett senare skede än EKSG-produkterna och tillhör en klart åtskild marknad (se punkt 9).

(26) I linje med resonemanget i beslut 1999/720/EG, EKSG (se punkt 23) anser kommissionen därför att det inte finns någon som helst risk att stödet kan gynna Ferriere Nord SpA:s produktion av EKSG-produkter. Stödet skall således bedömas enligt EG-fördraget.

(27) Bidraget utan återbetalningsskyldighet utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget eftersom det gynnar Ferriere Nord i förhållande till andra företag på gemenskapens marknad. Återstår alltså att bedöma stödets förenlighet med den gemensamma marknaden.

(28) När kommissionen bedömer nyinvesteringar med vissa miljöskyddsinslag måste den inta en sträng hållning för att hindra att företag mottar stöd som synbarligen är avsedda för miljöskyddskostnader, men vilka i själva verket finansierar investeringar som företagen ändå skulle ha genomfört. Såsom angivits ovan (se punkt 10) inledde kommissionen förfarandet främst därför att man hyste tvivel om investeringens ändamål.

(29) Visserligen hävdar Ferriere Nord att de gamla anläggningarna gav upphov till vissa problem och att den nya investeringen förbättrar miljöskyddet och arbetsförhållandena (se punkt 13). Enbart en förklaring från företaget att miljöskydd var den främsta avsikten med investeringen är dock inte tillräckligt för att skingra kommissionens tvivel. Det är ju fråga om en helt ny anläggning som är avsedd att ersätta, eller rentav höja, produktionskapaciteten hos Ferriere Nords gamla anläggning från 70-talet och detta på mer konkurrenskraftiga villkor. Den nya elsvetsanläggningen innebär, jämfört med den gamla metoden, att kalldragningsmomentet i tillverkningsprocessen avskaffas, att automatiseringen ökar, att antalet tillverkningsmoment minskar och att kostnaderna för avfallshantering försvinner.

(30) Kommissionen anser att det, i avsaknad av bindande miljöskyddsnormer(12), klart borde framgå av interna dokument från Ferriere Nord att företaget vid tiden för beslutet att uppföra den nya anläggningen hade tagit hänsyn till miljöskydds- och hälsoaspekter när man planerade investeringen. Att så skett skulle också kunna visas genom annan dokumentation från tiden för beslutet om investeringen. Varken de italienska myndigheterna eller företaget har emellertid lagt fram ett enda bevis för att så varit fallet, trots att kommissionen tidigare påpekat att inga uppgifter lämnats i detta avseende. Kommissionen drar därför slutsatsen att de positiva effekterna för arbetsmiljön och miljöskyddet endast var nödvändiga följder av investeringen, följder som inte ens övervägts när investeringsbeslutet fattades.

(31) I gemenskapens gällande riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön(13) definieras miljöskydd som "varje åtgärd som syftar till att avhjälpa eller förebygga skador på den fysiska miljön eller naturresurserna" (punkt 6). Detta omfattar investeringar i byggnader, anläggningar och utrustning, om syftet är att minska eller ta bort föroreningar och olägenheter (punkt 36). De stödberättigande kostnaderna måste strikt begränsas till de ytterligare investeringskostnader som krävs för att nå miljöskyddsmålen (punkt 37)(14). Som redan påpekats anser kommissionen att det i första hand var ekonomisk hänsyn som låg bakom Ferriere Nords investering och att eventuella miljöförbättringar bara var en nödvändig följd av den tillverkningsprocess som företaget valde. Det är för övrigt helt normalt att en ny anläggning är mer miljöeffektiv än en anläggning som är mer än 25 år gammal.

(32) Även om man skulle anse att miljöskyddshänsyn var det främsta målet med investeringarna, kan de italienska myndigheternas resonemang om att stödets storlek är avpassat till miljöförbättringarna inte godtas. Detta resonemang innebär nämligen att hela investeringskostnaden är stödberättigande, med undantag för strukturarbetena och viss allmän utrustning. Enligt gemenskapens gällande riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön (punkt 37) måste de stödberättigande kostnaderna strikt begränsas till de ytterligare investeringskostnader (merkostnader) som krävs för att nå miljöskyddsmålen. Om det är svårt att särskilja kostnaderna för investeringen till skydd för miljön från totalkostnaderna (såsom är fallet i detta ärende enligt Ferriere Nord) måste kommissionen utgå från kostnaderna för en investering som är jämförbar på det tekniska planet men som inte ger möjlighet att uppnå samma miljöskydd. I detta ärende synes det emellertid inte möjligt att uppskatta denna kostnad, eftersom de begränsade miljöförbättringarna är en nödvändig följd av den innovativa och unika lösning som företaget valde. Varje annan elsvetsanläggning där kalldragningsmomentet försvinner skulle ha haft samma positiva följder för miljön. Dessutom har inga kostnadsbesparingar dragits av (inte ens de besparingar som uppstod genom att avfallshanteringen upphörde). Stödet kan därför inte anses förenligt med gemenskapens gällande riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön.

(33) De fördelar det inneburit för de anställdas arbetsmiljö att bullernivån sänkts kan inte anses som miljöskyddsåtgärder, eftersom de främst avser arbetarskydd. Även om åtgärder som vidtas inom fabriker eller andra produktionsanläggningar i syfte att förbättra säkerhet eller hygien är viktiga och eventuellt kan berättiga till vissa former av stöd(15), är förbättringarna av arbetsmiljön i det aktuella ärendet endast en marginell följd av en investering i produktionen som ändå skulle ha genomförts och som inte synes motivera statligt stöd.

(34) De italienska myndigheterna har anfört att stödordningen har godkänts av kommissionen. I detta avseende konstaterar kommissionen att stöd inom ramen för den godkända stödordningen får beviljas för att ge incitament för företag att följa nya lagstadgade miljönormer som införts för branschen (se fotnot 3). De italienska myndigheterna har angivit, både i anmälan och i skrivelsen av den 4 maj 2000, att det saknas bindande miljönormer i lagstiftningen. Därför kan stödet inte anses som en tillämpning på ett enskilt fall av en tidigare godkänd stödordning.

(35) Slutligen konstaterar kommissionen att det område, där investeringen genomförts, inte är berättigat till regionalstöd och att företaget inte är ett litet eller medelstort företag. Inget av undantagen i artikel 87 i EG-fördraget är således tillämpliga på den planerade åtgärden.

VI. SLUTSATSER

(36) Av ovan angivna skäl är det statliga stöd som Italien planerar att genomföra till förmån för Ferriere Nord för investeringar i en ny produktionsanläggning för elsvetsade armeringsnät oförenligt med den gemensamma marknaden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det statliga stöd som Italien planerar att genomföra till förmån för Ferriere Nord i en ny produktionsanläggning för elsvetsade armeringsnät, till ett belopp av 1650 miljoner italienska lire, är oförenligt med den gemensamma marknaden.

Detta stöd får därför inte genomföras.

Artikel 2

Italien skall inom två månader från delgivningen av detta beslut underrätta kommissionen om vilka åtgärder som har vidtagits för att följa beslutet.

Artikel 3

Härmed avslutas förfarandet enligt artikel 6.5 i beslut nr 2496/96/EKSG om stöd C 35/99 - Italien - Ferriere Nord.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 28 mars 2001.

På kommissionens vägnar

Mario Monti

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 338, 28.12.1996, s. 42.

(2) EGT C 288, 9.10.1999, s. 39 och EGT C 315, 4.11.2000, s 4.

(3) Enligt artikel 15.1 i den aktuella lagen får de regionala myndigheterna bevilja stöd på upp till 20 procent bruttobidragsekvivalent av de stödberättigande kostnaderna till företag som varit verksamma i minst två år och som avser att ta i bruk nya eller förändra befintliga tillverkningsprocesser och anläggningar i syfte att minska mängden avloppsvatten, avfall och utsläpp eller dess farlighet eller att minska buller eller att kvalitativt förbättra arbetsmiljön i enlighet med nya lagstadgade standarder för branschen.

(4) EGT C 288, 9.10.1999, s. 39.

(5) EGT C 315, 4.11.2000, s. 4.

(6) Se kommissionens beslut 89/515/EEG av den 2 augusti 1989 om ett förfarande enligt artikel 85 i EEG-fördraget (IV/31.533 - elsvetsat metallnät), (EGT L 260, 6.9.1989, s.1).

(7) Den nya anläggningen är belägen i ett separat industriområde, med egna intag för råvaran (rundjärn i rullar) och egna utgångar för den färdiga produkten (elsvetsade armeringsnät).

(8) Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 1 februari 1993, om gemenskapens politiska handlingsprogram för miljön och en hållbar utveckling (EGT C 138, 17.5.1993, s. 1; ej översatt till svenska).

(9) Rådets direktiv 86/188/EEG av den 12 maj 1986 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för buller i arbetet (EGT L 137, 24.5.1986, s. 28; svensk specialutgåva, område 5, volym 4, s. 76).

(10) EGT L 292, 13.11.1999, s. 27, punkt 33.

(11) Den separata bokföring som företaget talar om (se punkt 13) omfattar endast investeringarna.

(12) I motsats till vad företaget anför i skrivelsen av den 10 november 2000 (se punkt 14) finns det inga särskilda gränsvärden för detta slags anläggning.

(13) EGT C 37, 3.2.2001, s. 3. De riktlinjerna är tillämpliga på det aktuella ärendet enligt punkt 82.

(14) Dessa kriterier skiljer sig inte från kriterierna i punkt 3.2 i de riktlinjer för miljöstöd som gällde när kommissionen fattade beslutet om att inleda förfarandet (EGT C 72, 10.3.1994). Stöd som synbarligen avser miljöskydd, men som i själva verket avser allmänna investeringar, uteslöts från tillämpningsområdet för de riktlinjerna.

(15) Punkt 6 i gemenskapens gällande riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön.