Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens beslut av den 28 mars 2001 om det statsstöd som Tyskland beviljat stålföretaget BRE.M.A Warmwalzwerk GmbH & Co. KG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 971]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 035 , 06/02/2002 s. 0015 - 0018Kommissionens beslut

av den 28 mars 2001

om det statsstöd som Tyskland beviljat stålföretaget BRE.M.A Warmwalzwerk GmbH & Co. KG

[delgivet med nr K(2001) 971]

(Endast den tyska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2002/81/EKSG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 4 c i detta,

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a jämförd med protokoll 14,

med beaktande av kommissionens beslut nr 2496/96/EKSG av den 18 december 1996 om gemenskapsregler för statligt stöd till stålindustrin(1), särskilt artikel 6.5 i detta,

efter att i enlighet med nämnda bestämmelser ha givit berörda parter tillfälle att yttra sig(2) och med beaktande av dessa synpunkter, och

av följande skäl:

I. FÖRFARANDET

(1) De tyska myndigheterna meddelade kommissionen i en skrivelse av den 18 januari 2000 i enlighet med artikel 3 i beslut nr 2496/96/EKSG (nedan kallat gemenskapsreglerna för statligt stöd till stålindustrin) att de hade för avsikt att ge stöd till ett företag inom Stahlwerke Bremen GmbH som numera blivit ett rättsligt fristående företag kallat BRE.M.A Warmwalzwerk GmbH & Co KG (nedan kallat Brema). Stödet uppgick till 1,214 miljoner tyska mark (622564 euro) och motsvarade 15 % av en investering på 8,09 miljoner tyska mark (4,14 miljoner euro).

(2) Genom en skrivelse av den 5 juli 2000 meddelade kommissionen Tyskland sitt beslut att inleda ett förfarande i enlighet med artikel 6.5 i gemenskapsreglerna för statligt stöd till stålindustrin beträffande detta stöd.

(3) Kommissionens beslut att inleda ett förfarande offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning(3). I detta uppmanades alla berörda parter att inkomma med synpunkter på beslutet.

(4) Tyskland inkom med sina synpunkter i en skrivelse av den 31 juli 2000. UK Steel Association, det berörda företaget Brema samt SIDMAR, Stahlwerke Bremen GmbH:s moderbolag, meddelade också sina synpunkter inom ramen för förfarandet. Kommissionen underrättade de tyska myndigheterna om detta med en skrivelse av den 22 december 2000, och de yttrade sig i detta med en skrivelse av den 19 januari 2001.

II. BESKRIVNING AV STÖDET

(5) Brema blev i januari 2000 ett juridiskt sett fristående företag, dvs. det skildes alltså från Stahlwerke Bremen GmbH som hade varit dess moderföretag. Detta tillhör i sin tur SIDMAR och utgör en del av den Luxemburgbaserade ARBED-gruppen. Brema är ett järn- och stålföretag inom EKSG som framför allt tillverkar varmvalsade platta produkter. Produktionen i dess varmvalsverk uppgår till 3,12 miljoner ton årligen. Stålämnena till varmvalsningsprocessen upphettas i en stegbalkugn. Enligt uppgifter från de tyska myndigheterna bygger styrsystemet för denna 27 år gamla ugn på en sedan länge föråldrad teknologi. Därför krävs en modernisering.

(6) Modernisering av ugnen krävde en investering på 3,91 miljoner mark (2 miljoner euro). I stället för att inskränka sig till denna nödvändiga modernisering beslutade Brema att helt och hållet bygga om stegbalksugnens styr- och reglersystem, vilket skulle ge energibesparingar. Det extra investeringsbeloppet uppgick till 8,09 miljoner mark, varigenom den totala investeringskostnader steg till 12 miljoner mark (6,15 miljoner euro). Enligt de tyska myndigheterna är denna tilläggsinvestering att betrakta som miljöstöd eftersom den leder till energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp.

(7) Ombyggnaden av styr- och reglersystemet kommer att leda till energibesparingar på sammanlagt 6 %, dvs. 11,7 miljoner Nm3 naturgas per år. Koldioxidutsläppen minskas med cirka 21000 ton/år. Görs enbart den nödvändiga moderniseringen sparas 3,3 miljoner Nm3 gas per år medan koldioxidutsläppen minskas med ungefär 6000 ton/år. En komplett ombyggnad av stegbalksugnens styr- och reglersystem, som företaget har beslutat om, leder alltså till ytterligare energibesparingar på 8,4 miljoner Nm3 naturgas och en minskning av koldioxidutsläppen med 15000 ton/år.

(8) Ytterligare energibesparingar på 8,4 miljoner Nm3 naturgas motsvarar direkta kostnadsbesparingar på 1,58 miljoner mark per år för företaget. Dessutom kan man räkna med att investeringen leder till andra indirekta kostnadsbesparingar genom att den påverkar företagets effektivitet, kapacitet och produktivitet:

(9) Den större effektiviteten i processen gör att personalbehovet minskar med fem personer, vilket innebär en kostnadsnedskärning med 432800 mark per år.

(10) Valsverkets kapacitet ökar med endast 550 ton årligen, vilket motsvarar extra intäkter på 58000 mark per år.

(11) Totalt leder alltså den extra investeringen till årlig besparing på 2,07 miljoner mark.

III. DE TYSKA MYNDIGHETERNAS YTTRANDE

(12) I sitt svar på beslutet att inleda ett förfarande bekräftade de tyska myndigheterna det ställningstagande som de framförde redan under förundersökningen, dvs. att investeringen var stödberättigande eftersom företaget på grund av de höga initiala kostnaderna inte skulle överväga en liknande investering utan stöd. Det faktum att investeringen efter fyra år leder till en kapitalavkastning är trots en avskrivningstid på 12,5 år inte avgörande för företagets beslut. Den extra förbättringen av miljöskyddet är avsevärd eftersom koldioxidutsläppen minskas med ytterligare 15000 ton årligen tack vare de extra energibesparingarna på 8,4 miljoner Nm3 naturgas per år, medan den ursprungliga investeringen sänker utsläppen med 6000 ton.

IV. YTTRANDE FRÅN TREDJE PART

(13) Stödmottagaren Brema och dess moderföretag SIDMAR företräder samma uppfattning som de tyska myndigheterna när det gäller investeringens stödberättigande på grund av miljöskäl.

(14) UK Steel Association delar kommissionens betänkligheter och anser det vara viktigt att granska motiven bakom statliga stöd. Dagens moderna teknik gör att alla nya investeringar har en indirekt positiv inverkan på miljön och det kan därför vara frestande att ange miljöskäl för normala produktionsinvesteringar för att därmed få åtnjuta statligt stöd.

V. BEDÖMNING AV STÖDET

1. Rättslig grund

(15) Brema är ett sådant företag som avses i artikel 80 i EKSG-fördraget och omfattas därmed av bestämmelserna i gemenskapsreglerna för statligt stöd till stålindustrin. Den åtgärd som de tyska myndigheterna har meddelat att de tänker vidta är ett stöd i enlighet med artikel 1 i gemenskapsreglerna för statligt stöd till stålindustrin. Enligt artikel 3 i gemenskapsreglerna för statligt stöd till stålindustrin kan stöd till miljöskyddsåtgärder till stålindustrier anses vara förenligt med den gemensamma marknaden om det överensstämmer med bestämmelserna i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd(4) (nedan kallade riktlinjerna för stöd till miljöskydd) och uppfyller kriterierna i bilagan till gemenskapsreglerna för statligt stöd till stålindustrin.

(16) Enligt riktlinjerna för stöd till miljöskydd (punkt 3.2.1) faller stöd som uppges tjäna miljöskyddssyften men i själva verket främjar allmänna investeringar inte inom ramen för riktlinjerna. Endast de merkostnader som krävs för att uppfylla miljömål är bidragsberättigande. Dessutom gäller följande regler:

(17) Stöd till investeringar som är tänkta att leda till en avsevärt högre miljöskyddsnivå är tillåtna upp till en gräns på 30 % av de bidragsberättigande kostnaderna. Dessa måste stå i rimlig proportion till den planerade förbättringen av miljöskyddet och de investeringar som krävs för att uppnå den (punkt 3.2.3, del B i riktlinjerna för miljöskydd).

(18) Stöd till energibesparingar behandlas som stöd till miljöskyddsåtgärder, såvida betydande miljöfördelar eftersträvas och uppnås och stödet är nödvändigt med hänsyn till de kostnadsbesparingar som investeraren uppnått (punkt 3.2 i riktlinjerna för stöd till miljöskydd).

(19) Enligt bilagan till gemenskapsreglerna för statligt stöd till stålindustrin gäller följande bestämmelser för stöd som skall uppmuntra företag att bidra till ett väsentligt bättre miljöskydd (såväl vid avsaknad av bindande miljönormer som vid investeringar för förbättring av miljöskyddsnivån):

(20) Kommissionen skall undersöka den ekonomiska och miljöpolitiska bakgrunden till beslutet att ersätta befintliga anläggningar eller utrustningar. Nyinvesteringar som ändå skulle ha gjorts av ekonomiska skäl eller på grund av anläggningens eller utrustningens ålder (med en återstående livslängd på mindre än 25 %) är inte bidragsberättigande.

(21) Investeraren måste visa att det har fattats ett klart beslut om att sträva efter högre miljönormer som kräver extra investeringar, dvs. att de krav som ställs enligt lagstiftningen skulle ha kunnat uppfyllas till en lägre kostnad.

(22) Alla vinster till följd av lägre produktionskostnader dras av.

2. Det föreliggande ärendet

(23) Det tyska myndigheternas anmälan gäller inte stöd till inledande investeringar som görs för att ersätta gamla anläggningar. Anmälan gäller endast stöd till extra investeringar som leder till minskad energiförbrukning och därmed också till minskade koldioxidutsläpp. Stödnivån för dessa investeringar skulle därför enligt de tyska myndigheterna uppgå till 30 % men man har dock begränsat tillskottet till 15 %.

(24) Stöd till investeringar till förmån för energibesparingar bedöms på samma sätt som andra investeringar som leder till förbättringar av miljöskyddet. Enligt de tillämpliga föreskrifterna måste kommissionen i ett fall som detta förvissa sig om att alla vinster i form av sänkta produktionskostnader som uppkommer tack vare investeringarna dras av från de stödberättigande kostnaderna. På detta sätt främjas endast de miljöfrämjande investeringarna. Därför måste hänsyn tas till de ekonomiska fördelar som tack vare investeringen uppstår för företaget under utrustningens livslängd.

(25) Utrustningen som i föreliggande fall delvis kommer att bytas ut är vid tidpunkten för bytet minst 27 år gammal. Man kan alltså utgå ifrån att den nya utrustningen också kan användas i så många år. Om livslängden däremot inte går att fastställa utan vidare kan kommissionen med hänsyn till den ständigt pågående teknologiska utvecklingen i många fall fastslå att livslängden är lika med den normala avskrivningstiden i företagens bokföring. Så är fallet om avskrivningstiden är tillräckligt lång för att garantera att alla ekonomiska fördelar som uppstår för företaget genom investeringen har dragits av. I detta fall uppgår avskrivningstiden till 12,5 år. Den ungefärliga effektiva livslängden är visserligen mer än dubbelt så lång men avskrivningstiden kan ändå betraktas som tillräckligt lång för att uppfylla ovanstående krav och därmed av kommissionen betraktas som utrustningens livslängd.

(26) Kommissionen kan dock inte godta de tyska myndigheternas och företagen Bremas och Sidmars argument att stödet är nödvändigt på grund av de höga investeringskostnaderna. Ett sådant kriterium innebär inte några garantier för att bestämmelserna i gemenskapsreglerna för statligt stöd till stålindustrin och i riktlinjerna för stöd till miljöskydd följs.

(27) Enligt de uppgifter som inkommit från de tyska myndigheterna uppstår det genom investeringarna i fråga besparingar för företaget inte bara i fråga om energiförbrukning utan även genom rationaliseringar i produktionen. Dessa besparingar uppgår till cirka 2,07 miljoner mark per år. Det innebär att de extra investeringarna på 8,09 miljoner mark kommer att vara intjänade på fyra år. Investeringarna har avsevärd positiv inverkan på miljön men på grund av de besparingar som investeraren gör kan kommissionen inte godta argumentet att stödet är nödvändigt.

VI. SLUTSATSER

(28) Eftersom all vinst i form av lägre produktionskostnader måste dras av och eftersom investeringen kommer att leda till vinst efter fyra år tack vare besparingarna och de extra inkomster som genereras, är de anmälda investeringarna inte stödberättigande enligt gemenskapsreglerna för statligt stöd till stålindustrin eller enligt riktlinjerna för stöd till miljöskydd. Det av de tyska myndigheterna anmälda stödet på 1,214 miljoner mark till en investering på 8,09 miljoner mark är således oförenligt med den gemensamma marknaden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tysklands stöd till BRE.M.A Warmwalzwerk GmbH & Co. KG på 1,214 miljoner mark (622564 euro) är oförenligt med den gemensamma marknaden.

Detta stöd får därför inte genomföras.

Artikel 2

Tyskland skall inom två månader från delgivningen av detta beslut underrätta kommissionen om vilka åtgärder som har vidtagits för att följa upp beslutet.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 28 mars 2001.

På kommissionens vägnar

Mario Monti

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 338, 28.12.1996, s. 42.

(2) EGT C 310, 28.10.2000, s. 11.

(3) Se fotnot 2.

(4) EGT C 72, 10.3.1994, s. 3.