Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2002/114/EG: Rådets beslut av den 21 januari 2002 om bemyndigande för den portugisiska regeringen att bevilja stöd till de portugisiska svinuppfödare som omfattas av de åtgärder som beviljades 1994 och 1998Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 043 , 14/02/2002 s. 0018 - 0019Rådets beslut

av den 21 januari 2002

om bemyndigande för den portugisiska regeringen att bevilja stöd till de portugisiska svinuppfödare som omfattas av de åtgärder som beviljades 1994 och 1998

(2002/114/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 tredje stycket i detta,

med beaktande av den begäran från Portugals regering som lämnades in den 23 november 2001, och

av följande skäl:

(1) Den portugisiska svinsektorn har strukturella brister och kännetecknas av små jordbruksföretag, som 1998 i genomsnitt omfattade 18 djur (genomsnittet för gemenskapen är 106 djur). 80 % av jordbruksföretagen har färre än 10 avelsgrisar.

(2) Beträffande Europeiska unionen uppgick köpen från andra medlemsstater under perioden 1994-2000 till 40 % av produktionens slutvärde inom den portugisiska svinsektorn, medan försäljningen endast uppgick till 4 % av det värdet. Av siffrorna framgår det att köpen från andra medlemsstater ökade med 30 % år 1995 och med 47 % år 1999 jämfört med de föregående åren och att försäljningen var föga betydande.

(3) På grund av ett allt större utbud kännetecknades marknaden för den portugisiska svinsektorn 1993 av en kraftig nedgång av producentpriserna. Nedgången sammanföll med det första året av den andra etappen av anslutningen, då den gemensamma jordbrukspolitiken för första gången tillämpades fullt ut inom sektorn. Detta påverkade i hög grad lönsamheten för många jordbruksföretag.

(4) År 1998 drabbades den portugisiska marknaden även av svårigheterna inom den europeiska svinsektorn, som kännetecknades av den svåraste krisen under de senaste tio åren. Krisen berodde huvudsakligen på unionens produktionsöverskott som sammanföll med krisen på den ryska marknaden, som svarade för 50 % av exporten från unionen. De interna priserna kännetecknades samtidigt av betydande sänkningar under hela året, vilket i sin tur inverkade negativt på producenternas intäkter.

(5) De gemenskapsåtgärder som vidtogs för att komma till rätta med krisen (exportbidrag och stöd för privat lagring samt livsmedelsbistånd till Ryssland) hade endast en begränsad effekt på den portugisiska marknaden.

(6) För att kompensera för dessa båda situationer som drabbade de producenter som är små och som därigenom har svårigheter att förhandla med kreditinstituten, beviljade den portugisiska regeringen stödåtgärder 1994 och 1998.

(7) Stödet år 1994, som infördes genom lagdekret nr 146/94, bestod i att ge stödmottagarna möjlighet att omförhandla sina skulder hos de kreditinstitut där de hade tagit lån för att investera i modernare anläggningar, i djurhälsa och miljöskydd.

(8) Inför den allvarliga krisen i gemenskapssektorn vidtog vidare de portugisiska myndigheterna år 1998 akuta åtgärder, som infördes genom lagdekret nr 4/99, för att hindra likviditetsbrist och en serie konkurser. Åtgärderna bestod i att man beviljade uppskov med återbetalningarna av lån som tagits hos bankinstitut samt räntebidrag till dessa lån. Åtgärderna tillämpades endast under ett år.

(9) Stöden uppgick till 10 miljoner euro för 1994 och till 6,3 miljoner euro för 1998, och stödmottagarna uppgick totalt till 2116 personer. Såsom framgår av utvecklingen av handelsutbytet, hade dessa stöd inga särskilda konsekvenser för handelsutbytet inom gemenskapen och medförde följaktligen ingen snedvridning av konkurrensen.

(10) När det gäller det stöd som beviljades 1994 översände de portugisiska myndigheterna på anmodan av kommissionen en skrivelse, diarieförd den 27 maj 1997, som innehåller den information som institutionen begärde.

(11) Även beträffande det stöd som beviljades 1998 översände de portugisiska myndigheterna dessutom en skrivelse, diarieförd den 21 december 1998, genom vilken regeringen i överensstämmelse med artikel 88.3 i fördraget anmälde de beviljade stödåtgärderna.

(12) Kommissionen ansåg i sina beslut av den 25 november 1999 och den 4 oktober 2000 att åtgärderna i fråga inte var förenliga med den gemensamma marknaden. Med tillämpning av dessa beslut började de portugisiska myndigheterna att återkräva bidragen.

(13) Emellertid hotas genom återbetalningen av stöden den ekonomiska existensen för många mottagare, och återbetalningen torde ha en mycket stor negativ social effekt i vissa regioner, eftersom 50 % av svinbeståndet är koncentrerat till mindre än 5 % av territoriet.

(14) Det föreligger alltså exceptionella omständigheter som gör det möjligt att anse detta stöd, undantagsvis och i den utsträckning som det är absolut nödvändigt för att avhjälpa den konstaterade obalansen, som förenligt med den gemensamma marknaden, enligt de villkor som anges i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett extra stöd från den portugisiska regeringen till den portugisiska svinsektorn, som består i att bevilja de mottagare som avses i kommissionens beslut av den 25 november 1999 och den 4 oktober 2000 ett belopp på högst 16,3 miljoner euro motsvarande de belopp som stödmottagarna skall återbetala enligt de ovannämnda besluten, skall anses förenligt med den gemensamma marknaden.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Portugal.

Utfärdat i Bryssel den 21 januari 2002.

På rådets vägnar

M. Arias Cañete

Ordförande